Programa de doctorat en Educació

17/03/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Aquest programa de doctorat té per objecte la formació especialitzada en educació per a capacitar el doctorand o doctoranda per a desenvolupar investigacions educatives tant en l’àmbit formal com en el no formal. Permet abordar el fet educatiu de manera interdisciplinària i posa un èmfasi especial en la creació de vincles amb entitats i institucions nacionals i internacionals que faciliten la seua mobilitat i la investigació.

Contacte:

InfoCampus (Oficina d'Informació i Registre):  info@uji.es
Administració: Laura Segarra Alegre
Coordinació acadèmica: Dra. Lidón Moliner Miravet

 

 

 

 

 


Perfil d'ingrés

Perfil d'ingrés

El perfil d'ingrés recomanat es defineix entorn de tres aspectes:

 • Capacitat investigadora en l'àmbit de l'educació (capacitat per a utilitzar criteris pedagògics en les diferents pràctiques docents sent capaces de raonar críticament, capacitat per a utilitzar les bases de dades i els repertoris bibliogràfics propis de l'àmbit educatiu, capacitat per a organitzar i desenvolupar, amb rigor científic i l'ètica lligada al procés, un treball de recerca tenint en compte les normes científiques acceptades internacionalment).

 • Possessió dels coneixements que és possible adquirir a través d'un màster en l'àmbit educatiu o psicopedagògic (coneixements sobre les tendències de l'educació contemporània, coneixements sobre les diferents teories educatives i la seua relació amb les ciències afins, coneixements de didàctica general o didàctiques específiques, així com les qüestions estretament lligades a aquestes com ara diversitat, interculturalitat, desenvolupament docent, ciutadania, planificació de la resposta educativa, desenvolupament de programes i propostes socioeducatives, metodologies didàctiques, etc.).

 • Coneixement del castellà de nivell B2 o equivalent


Alguns i algunes professionals que cursaran aquest doctorat són docents en actiu per la qual cosa el perfil d'estudiantat "a temps parcial" serà tingut en compte en la possibilitat de desenvolupar la tesi en cinc anys, així com en la
planificació de les accions formatives, la qual cosa es reflectirà al llarg dels diferents apartats d'aquesta memòria.

Per tant, el perfil d'ingrés recomanat són els estudiants i estudiantes que provenen del màster universitari en Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes, el màster en
Psicopedagogia, o de qualsevol altre màster relacionat amb l'àmbit educatiu, la pedagogia, les didàctiques específiques o la recerca educativa.

Els perfils addicionals d'ingrés seran la resta d'estudiants que sense tenir formació prèvia relacionada amb l'àmbit educatiu, compleixen la normativa de requisits d'accés al doctorat d'acord amb establits en el Reial
decret 99/2011 de 28 de gener, així com els establits en l'article 11 de la Normativa dels estudis de doctorat, regulats pel RD 99/2011, a la Universitat Jaume I (aprovada pel Consell de Govern núm. 19, de 26 de gener de 2012). Aquests hauran de cursar els complements formatius següents: l'assignatura SAW006 (Planificació i Disseny de la Recerca Educativa) del màster en Psicopedagogia i la SAP003 (Processos i Contextos Educatius) del màster en Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes.

D'acord amb aquesta normativa, per a l'accés a un programa oficial de doctorat serà necessari estar en possessió d'un títol oficial de grau o equivalent i un títol oficial de màster universitari.


Així mateix, hi podran accedir les persones que complisquen algun dels següents requisits:

 • Estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol, o d'un altre país integrant de l'espai europeu d'educació superior, que habilita per a l'accés a màster d'acord amb l'establit en l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt d'estudis universitaris oficials, dels quals, almenys 60, hauran de ser de nivell de màster.

 • Estar en possessió d'un títol oficial espanyol de graduat o graduada, la durada de la qual, conforme a normes de dret comunitari, siga d'almenys 300 crèdits ECTS. Aquests titulats i titulades hauran de cursar amb caràcter obligatori els complements de formació, llevat que el pla d'estudis del corresponent títol de grau incloga crèdits de formació en recerca, equivalents en valor formatiu als crèdits en recerca procedents d'estudis de màster.

 • Els titulats i titulades universitaris que, prèvia obtenció de plaça en formació en la corresponent prova d'accés a places de formació sanitària especialitzada, hagen superat amb avaluació positiva almenys dos anys de formació d'un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en Ciències de la Salut.

 • Estar en possessió d'un títol obtingut d'acord amb sistemes educatius estrangers, sense necessitat de la seua homologació, prèvia comprovació per la universitat que aquest acredita un nivell de formació equivalent a la del títol oficial espanyol de màster universitari i que faculta en el país expedidor del títol per a l'accés a estudis de doctorat. Aquesta admissió no implicarà, en cap cas, l'homologació del títol previ del qual estiga en possessió la persona interessada ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar ensenyaments de doctorat. El títol de doctorat així obtingut tindrà plena validesa a Espanya.

 • Podran ser admesos als estudis de doctorat conforme al RD 99/2011, els llicenciats i llicenciades, arquitectes o enginyers i enginyers, i titulats i titulades superiors de conservatori que estiguen en possessió del Diploma d'Estudis Avançats obtingut d'acord amb el que es disposa en el Reial decret 778/1998, de 30 d'abril, o havien assolit la suficiència investigadora regulada en el Reial decret 185/1985, de 23 de gener.

 • Estar en possessió d'un altre títol espanyol de doctorat obtingut segons anteriors ordenacions universitàries.

 • Estar en possessió d'una titulació universitària oficial espanyola obtinguda d'acord amb anteriors ordenacions universitàries, és a dir, persones amb un títol de llicenciatura, arquitectura, enginyeria, diplomatura, arquitectura tècnica i enginyeria tècnica (títols que habiliten per a l'accés a ensenyaments de màster universitari) i que hagen superat en el conjunt d'estudis universitaris oficials un mínim de 300 crèdits ECTS, dels quals, almenys 60, hauran de ser de nivell de màster. D'acord amb el que es disposa en la normativa del Consell de Govern de l'UJI núm. 44, de 14 de març de 2014: títols oficials universitaris anteriors als regulats pel RD 1393/2007.

En la següent adreça  es pot trobar tota la informació que disposem sobre els programes de doctorat segons el RD 99/2011.
http://www.uji.es/ca/infoest/estudis/doctorat/11rd99.html


 

 

Règim de dedicació a l'estudi

Què és el règim de dedicació a l'estudi?

Els estudis es poden cursar a temps complet o a temps parcial. El règim ordinari dels estudis és a temps complet. Per a cursar els estudis en la modalitat a temps parcial s'ha de presentar una sol·licitud motivada en el moment de l'admissió (necessitats educatives especials, la situació laboral de l’estudiantat, les funcions de representació estudiantil, ser esportista d’alt nivell, la conciliació familiar, ... ) i aportar la documentació justificativa dirigida a la comissió acadèmica responsable del programa de doctorat (CAPD). El canvi de modalitat de dedicació a l’estudi només es pot sol·licitar anualment i en el moment de la renovació de la matrícula de tutela acadèmica corresponent a cada curs acadèmic. Durant la resta de curs no es poden autoritzar canvis en el règim de dedicació a l’estudi.

El termini legalment establert per al dipòsit de la tesi doctoral, comptador des de la data d’admissió al programa, és de tres anys per a estudiantat a temps complet i de cinc anys per estudiantat a temps parcial. El còmput del temps màxim de permanència en el programa per a estudiantat amb regim de dedicació que inclou períodes a temps complet i a temps parcial és de quatre anys. No obstant això, es pot demanar de manera motivada la pròrroga a la CAPD (un any per a estudiantat a temps complet i dos anys per a estudiantat a temps parcial. També hi ha la possibilitat de sol·licitar una pròrroga extraordinària d’un any addicional. A l'efecte del còmput del període anterior no es tindran en compte les baixes per malaltia, embaràs o qualsevol altra causa prevista per la normativa vigent. Així mateix, el doctorand podrà sol·licitar la seua baixa temporal en el programa per un període màxim d'un any, ampliable fins a un any més. 

Podeu consultar la normativa de permanència en els estudis de doctorat a la Universitat Jaume I aprovada pel Comitè de Direcció de l'Escola de Doctorat.

Taxes

Administració doctorat

Segons DECRET 123/2022, de 23 de setembre del Consell, de regulació de taxes per serveis acadèmics universitaris per al curs 2022/2023

 

Taxa d'equivalència per a l'estudi de títols estrangers de fora de l'Espai Europeu d'Educació Superior

 • Estudi d’equivalència de títols estrangers per a l’accés als estudis de doctorat per a titulats o titulades estrangers sense títol homologat: 139,70 €.

 

Primera matrícula de doctorat

 • Primera matrícula a estudis de doctorat: 270.00€ (tant per a la modalitat a temps complet com per a temps parcial). 
 • Apertura expedient de doctorat: 24.61€
 • Assegurança escolar (menors de 28 anys): 1.12€
 • Carnet estudiantat (tan sols si no es disposa de carnet UJI): 5.28€

 

Renovació de matrícula cada curs acadèmic

L'alumnat de doctorat ha de renovar la matrícula cada curs acadèmic fins a la defensa de la tesi. La taxa de matrícula s'abona per curs acadèmic. L'import és el mateix tant si es tracta d'estudis a temps complet com d'estudis a temps parcial.

 • Renovació de la matrícula acadèmica: 270,00 €/any.
 • Assegurança escolar (menors de 28 anys): 1.12€

 

Taxes acadèmiques per a la defensa de la tesis doctoral i expedició del títol de doctor o doctora

 • Examen de tesi doctoral: 129,36 €
 • Expedició de títol de doctor o doctora: 202,68 €

 

Exempcions i bonificacions

L'alumnat que reba beques i altres ajudes a l'estudi amb càrrec als pressupostos generals de l'Estat o amb càrrec als pressupostos de la Generalitat; el que siga membre de família nombrosa; el que haja sigut víctima de bandes armades o elements terroristes o siga familiar d'aquell; el que siga membre de família monoparental i el que siga víctima d'actes de violència de gènere, així com els altres que es troben en algun dels supòsits d'exempció a què es refereix el Capítol III de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de Taxes de la Generalitat Valenciana, gaudiran d'exempcions i bonificacions en els termes i condicions establides en l'esmentat article.

 

Alumnat amb discapacitat o diversitat funcional 

L'alumnat que en virtut del que estableix l'article 4 del tex refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social, aprovat per Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, tinga reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent, tindrà dret a l'exempció total de taxes en els estudis conduents a l'obtenció d'un títol universitari. 

 

Competències / Objectius

Els estudis de doctorat constitueixen el punt de trobada entre l'espai europeu d'educació superior i l'espai europeu de recerca. D'aquesta manera, el doctorat proporciona les competències i habilitats necessàries per a realitzar una recerca científica de qualitat. Amb caràcter general aquestes competències inclouen:


Bàsiques

 • Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
 • Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
 • Capacitat per a contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.
 • Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
 • Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre els seus àmbits de coneixement en les maneres i idiomes d'ús habitual en la seua comunitat científica internacional.
 • Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avanç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.


Capacitats i destreses personals

 • Moure's amb desimboltura en contextos en els quals hi ha poca informació específica.
 • Trobar les preguntes clau que cal respondre per a resoldre un problema complex.
 • Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.
 • Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
 • Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.
 • La crítica i defensa intel·lectual de solucions.


 

 

Convenis

Tipus de conveni:  col·laboració
Data: 18/02/2020
Institució/Empresa: Haute École Pedagogique du Canton de Vod (Suïssa), Université du
Quebec à Trois Rivières (Canadà)

Tipus de conveni:  col·laboració
Data: 12/03/2019
Institució/Empresa:  Fundación Universitaria Los Libertadores (Colombia).

Tipus de conveni: PEERS Programme
Data: 24/03/2016
Institució/Empresa: Haute École Pedagogique Laussane

Tipus de conveni: cotutela
Data: 17/03/2016
Institució/Empresa: Haute École Pedagogique Laussane

Tipus de conveni: mobilitat 
Data: 05/04/2016
Institució/Empresa: Haute École Pedagogique Laussane

Tipus de conveni: mobilitat Erasmus+
Data: 05/06/2017
Institució/Empresa: Università Degli Studi di Roma

Tipus de conveni: mobilitat Erasmus+
Data: 04/03/2011
Institució/Empresa: Instituto Piaget, Lisboa

Tipus de conveni: col·laboració
Data: 10/10/2013
Institució/Empresa: Instituto Paulo Freire España

Criteris d'admissió al programa i places

Criteris específics

 1. Haver cursat el màster universitari en professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes i realitzar un treball de final de màster de tipus investigador, o el màster en Psicopedagogia o qualsevol altre màster que, segons el parer de la Comissió Acadèmica de Doctorat, siga equivalent i permeta realitzar una recerca educativa.
 2. Estar en possessió del Diploma d'Estudis Avançats (DEA), obtingut d'acord amb el que es disposa en el RD 778/98, o haver aconseguit la suficiència investigadora segons el regulat pel RD 185/85, en tots dos casos hauran d'haver sigut cursats en l'àmbit educatiu, de la psicopedagogia o d'altres titulacions que disposen en el seu currículum d'assignatures de marcat caràcter educatiu o didàctic.
 3. També podran ser admesos les persones que estiguen en possessió d'un títol de màster en l'àmbit educatiu obtingut d'acord amb els sistemes educatius aliens a l'espai europeu d'educació superior, sense necessitat de la seua homologació, però prèvia comprovació que el títol acredita un nivell de formació equivalent als corresponents títols espanyols de màster universitari i que faculta en el país expedidor del títol per a l'accés a estudis de doctorat.

L'adequació d'aquests títols serà determinada per resolució del vicerector de la Universitat Jaume I de Castelló, després de ser informada favorablement per la Comissió Acadèmica del Doctorat.

Les persones que complisquen els requisits anteriors podran accedir al programa de doctorat. La verificació del compliment dels requisits establits i el procés d'admissió serà dut a terme per la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Educació.

La composició de la Comissió Acadèmica d'aquest Programa de Doctorat, en compliment de la Normativa dels Estudis de Doctorat, regulats pel RD 99/2011, en la Universitat Jaume I (aprovada pel Consell de Govern núm. 19, de 26 de gener de 2012) (article 7) és la següent: el coordinador o coordinadora del programa (amb 2 sexennis) i set doctors o doctores (amb almenys un sexenni de recerca que presten els seus serveis en la Universitat Jaume I).

En cas que les sol·licituds que complisquen els requisits superen el nombre de places oferides, els criteris de selecció són els següents (La comissió no baremarà cap mèrit del CV que no estiga degudament justificat amb els documents acreditatius que s'aporten en l'aplicació de preinscripció):

 1. Currículum, que tindrà un pes total del 80% de la nota final.
  • Expedient acadèmic, fins a 60 punts
  • Experiència professional fins a 10 punts
  • Tallers i seminaris realitzats, assistència a congressos, cursos de formació, publicacions, estades en altres universitats (Programes Erasmus), etc., fins a 10 punts
  • Coneixement de llengües d'interès científic (anglès i/o francès), nivell mínim B1, fins a 10 punts
 2. Carta de motivació de la persona interessada en la qual expose els àmbits d'interès per a la seua recerca. Tindrà un pes del 10% de la nota final. Els criteris de valoració seran:
  • adequació de la carta de motivació a l'enfocament característic del programa;
  • que l'àmbit de recerca del seu interès tinga una orientació didàctica, o pedagògica, o psicopedagògica, o socioeducativa,
  • que aborde entre els seus interessos algun dels descriptores de la línia de recerca del programa.
 3. Cartes de recomanació de dos especialistes reconeguts en l'àmbit de recerca. Tindrà un pes del 10% de la nota final. Aquests especialistes no hauran de ser doctors o doctores del programa.

 

Plantilla proposta del projecte de tesi

 

En el cas d'estudiantat amb necessitats educatives específiques derivades de discapacitat, la Universitat Jaume I compta amb una Unitat de Suport Educatiu (USE) que, d'acord amb el Pla d'Atenció a la Diversitat, proporcionarà els serveis de suport i assessorament adequats i avaluaran la necessitat de possibles adaptacions curriculars, itineraris o estudis alternatius.

 

Oferta de places

 • 10 places

Línies d'investigació

El programa s'articula en una única línia de recerca denominada "recerca educativa" l'amplitud de la qual i caràcter multidisciplinari permet abordar el fet educatiu des de múltiples aspectes:

Sublínia 1: Processos de millora escolar i respostes educatives en contextos de diversitat, des de pressupostos d'equitat i justícia social, pràctiques educatives interculturals i inclusives, enfocament sociocomunitario i metodologia de recerca-acció participativa (IAP); aproximació etnogràfica a la realitat escolar i social; 

Grups de recerca vinculats:
Millora educativa i ciutadania crítica (MEICRI):
https://ujiapps.uji.es/serveis/ocit/base/grupsinvestigacio/detall?codi=220 o també la web: http://meicri.uji.es/

Sublínia 2: Didàctica de la llengua i la literatura (DLL) i pedagogia crítica; gènere, literatura infantil, formació d'identitats; DLL lligada a l'aprenentatge dialógico i l'alfabetització digital. Teoria educativa crítica i Metodologia comunicativa crítica (MCC);

Grups de recerca vinculats:
Didàctica de la Llengua i la Literatura i Pedagogia Crítica: https://ujiapps.uji.es/serveis/ocit/base/grupsinvestigacio/detall?codi=228

Sublínia 3: Investigació educativa en contextos en els quals l'art i la inclusió són un vehícle de transformació social. Metodologies focalitzades en la investigació biogràfic-narrativa i la investigació-acció.

EDARSO - Educació, Art i Societat

 

Sublínia 4: Educació musical i l'exploració de l'entorn sonor com a eines de comprensió de la música en la societat actual i les seues conseqüències en l'àmbit de l'educació general i de la didàctica de la música; metodologies d'anàlisis i comprensió de l'hàbitat sonor, efectes i cerca d'alternatives; i

Grups de recerca vinculats:
Hàbitat Sonor. Música, Imatge i Significat: https://ujiapps.uji.es/serveis/ocit/base/grupsinvestigacio/detall?codi=217

Sublínia 5: Salut escolar, hàbits higiènics associats a la salut, benestar i rendiment acadèmic.

Grups de recerca vinculats:
Physical Activity, Fitness and Health (LIFE): https://ujiapps.uji.es/serveis/ocit/base/grupsinvestigacio/detall?codi=263

Professorat del programa

Amb l’objecte de facilitar l’adaptació i la integració dels doctorands i doctorandes de nou ingrés de la manera més ràpida i efectiva possible, així com d'efectuar la supervisió i el seguiment de la seua formació, els doctorands i doctorandes disposen d'un tutor o tutora, professor del programa, des del moment de la seua admissió. Per a aquest programa, el llistat de professorat amb capacitat de tutorització, agrupat per equips d'investigació, és:

EQUIP D'INVESTIGACIÓ EN INVESTIGACIÓ EDUCATIVA

Dra. Auxiliadora Sales Ciges (asales@uji.es)

Dra. Odet Moliner García (molgar@uji.es)

Dra. Reina Ferrández Berrueco (ferrande@uji.es)

Dra. Consol Aguilar Ródenas (aguilar@uji.es)

Dr. Diego Moliner Urdiales (dmoliner@uji.es)

Dr. Joan Andreu Traver Martí (jtraver@uji.es)

Dra. Lidón Moliner Miravet (mmoliner@uji.es)

 

PROFESSORAT EXTERN AL PD EN EDUCACIÓ:

Professorat pertanyent a la Universitat Jaume I:

Alberto Cabedo Mas (cabedoa@uji.es):

Ana Mercedes Vernia Carrasco (vernia@uji.es)

Anna Marzà Ibàñez (amarza@uji.es)

Jesús Gil Gómez (jegil@uji.es)

José María Peñalver Vilar (penalver@uji.es)

Lluís Bartomeu Meseguer Pallarés (meseguer@uji.es)

Manuel Martí Puig (puig@uji.es)

María Paola Ruiz Bernardo (ruizma@uji.es)

Óscar Chiva Bartoll (ochiva@uji.es)

Paloma Palau Pellicer (ppalau@uji.es)

Paula Escobedo Peiro (pescobed@uji.es)

Rosa Ana Clemente Estevan (clemente@uji.es)

Rosalía Torrent Esclapes (torrent@uji.es)

Marc Pallares Piquer(pallarem@uji.es)

Jorge Adell Segura(jordi@uji.es)

Francesc Marc Esteve Mon(festeve@uji.es)

Jessica Mercader Ruiz (mercader@uji.es)

Clara Andrés Roqueta(candres@uji.es)

Mireia Adelantado Renau(adelantm@uji.es)

Noelia Ventura Campos(venturan@uji.es)


Professorat extern al PD pertanyent a altres institucions

Álex Ibáñez Etxeberria (Universidad del País Vasco)

Rafael Salinas Tello (Escola Superior de Música de Catalunya)

Ana Doménech Vidal (ana.domenech@uca.es)

Jordi Planella Ribera (jplanella@uoc.edu)

Guadalupe López Iñiguez (guadalupe.lopez.iniguez@uniarts.fi)

Gloria Jove Monclús (gjove@pip.udl.cat)

 

Directors i directores de tesi externs al programa

El director o directora de tesi doctoral és la persona responsable de la supervisió de les tasques investigadores del doctorand o doctoranda. Pot ser director o directora de tesi qualsevol doctor o doctora espanyol o estranger amb experiència investigadora acreditada, independentment de la universitat o institució on preste els seus serveis. La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat (CAPD) junt amb l’Escola de Doctorat, avaluen o reconeixen aquesta acreditació i aproven la designació com a director o directora.

 

Procediment d’acreditació d’experiència investigadora a l’efecte de direcció de tesi doctoral per a doctors i doctores no pertanyents als programes de doctorat:

El director o directora extern al programa indicarà en el moment de la proposta de supervisió de tesi la data del últim sexenni viu.

Els doctors i doctores novells que no tinguen encara l'equivalent a un tram de recerca podran codirigir tras l’aprovació del Comitè de Direcció de l’Escola de Doctorat. A tal fi, els investigadors i investigadores externs al programa que vulguen dirigir tesis i no tinguen sexennis reconeguts, hauran de fer una sol·licitud dirigida a l’Escola de Doctorat, indicant cinc resultats d’investigació, que seran revisats tenint en conter els criteris de la CENAI per a validar el tram de recerca. La CAPD del programa, també farà un informe, i finalment serà el Comitè de Direcció de l’Escola de Doctorat qui aprovarà el director o directora tenint en compte els dos informes independents. Aquesta aprovació serà valida durant quatre anys.

 

Relació de directors i directores de tesi no inclosos en la memòria original del programa de doctorat en Educació.

Professorat pertanyent a la Universitat Jaume I:

 

Professorat pertanyent a altres institucions:

 • Álex Ibáñez Etxeberria (Universidad del País Vasco)
 • Anabel Moriña Díez (Universidad de Sevilla)
 • Andrés García Gómez (Universidad de Extremadura)
 • Rafael Salinas Tello (Escola Superior de Música de Catalunya)

Coordinació i Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat (CAPD)

La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat (CAPD) és la responsable de la definició, actualització, qualitat i coordinació del programa. Així mateix, la CAPD és la responsable del progrés de la recerca, de la formació i de l'autorització de la presentació de tesi de cada doctorand o doctoranda del programa.

 

Coordinació i contacte dels estudis:  

Secretari:

 

Membres representants de la línea de recerca

INVESTIGACIÓ EDUCATIVA

Assignació de tutor o tutora i director o directora de tesi

Tots els tutors i tutores del Programa de Doctorat (PD), que han avalat aquest PD en la seua memòria, figuren en la pàgina web del PD. Tota persona que es dispose a iniciar la preinscripció en un PD en la Universitat Jaume I, després de consultar les línies de recerca del PD, haurà de triar a un professor o professora i haurà de proposar aquesta persona en la seua sol·licitud. Es recomana contactar amb aquest tutor o tutora prèviament. Així mateix, a suggeriment del tutor, o per iniciativa pròpia, podrà proposar a qualsevol doctor o doctora que treballe en aquesta línia de recerca per a dirigir la tesi.

La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat (CAPD), després de valorar la proposta, assignarà el tutor o tutora, en el moment de l'admissió del doctorand o doctoranda al PD, i en el termini màxim de tres mesos des del moment en què es formalitze la matrícula, assignarà també un director o directora de tesi.

Les figures del tutor i director coincidiran sempre que siga possible. Solament en el cas que el director o directora no pertanga al PD, caldrà assignar com a tutor o tutora, a un professor o professora del PD.

Podran ser director o directora de tesi doctoral tots els doctors o doctores, amb acreditada experiència investigadora. En el cas que el director o directora que es proposa no compte amb un sexenni de recerca reconegut, haurà de sol·licitar a l'Escola de Doctorat l'avaluació de cinc mèrits de recerca realitzats en els últims deu anys. La CAPD revisada la sol·licitud i podrà establir l'equivalència utilitzant els mateixos criteris establits per la CENAI per a la branca de coneixement a la qual pertanga el PD. Aquesta avaluació de mèrits es realitzarà amb anterioritat a l'assignació del director o directora.

L'assignació del director o directora de tesi portarà associada la signatura del Compromís Documental de Supervisió (CDS) signat pel doctorand o doctoranda, el director o directora, i tutor o tutora si escau, i la Direcció de l'Escola de Doctorat de l’UJI. Aquest document inclourà les obligacions i drets de les parts, el procediment de resolució de conflictes i els aspectes relatius als drets de propietat intel·lectual o industrial que puguen generar-se en l'àmbit del programa de doctorat.

La tesi podrà ser codirigida, prèvia autorització de la CAPD, per altres doctors o doctores nacionals o estrangers amb acreditada experiència investigadora, amb independència de la Universitat, centre o institució en què presten els seus serveis, sempre que concórreguen raons d'índole acadèmica, com pot ser el cas de directors novells, de la interdisciplinarietat del tema o dels programes desenvolupats en col·laboració nacional o internacional. Totes les persones que codirigisquen una tesi han d'haver signat el CDS i han d'estar implicades en el seguiment regular del doctorand o doctoranda mitjançant la realització dels informes anuals de seguiment i avaluació. Es requerirà un mínim de dos informes abans del tancament de l'expedient per a verificar que s'ha desenvolupat el seguiment del doctorand o doctoranda.

La CAPD, escoltats el doctorand o doctoranda i el director o directora i/o tutor o tutora, podrà modificar el nomenament del seu tutor o tutora la direcció en qualsevol moment del període de realització del doctorat, sempre que hi concórreguen raons justificades.

Activitats formatives del programa

 

Requisit mínim de formació

Aquest programa requereix la superació d'un mínim de 600 hores d'activitats formatives per a obtenir l'autorització per a la defensa de la tesi doctoral. Cal tenir present que algunes activitats poden ser de realització obligatòria.

 

Activitats del programa de doctorat

1. Consulteu l'oferta per a aquest curs acadèmic
2. Consulteu el Programa de Formació Transversal de l'Escola de Doctorat.

 

Còmput horari per activitats

 • Curs de redacció d'articles per a revistes científiques (obligatori)
  • Hores computables: segons certificat
  • Hores mínim: 30
  • Hores màxim: 30
 • Formació transversal (obligatori)
  • Hores computables: segons certificat
  • Hores mínim: 150
  • Hores màxim: 150
 • Seminari de tècniques de recerca en educació (obligatori)
  • Hores computables: segons certificat
  • Hores mínim: 50
  • Hores màxim: 50
 • Presentació de comunicacions en congressos, seminaris o jornades nacionals o internacionals (obligatori)
  • Hores computables: segons certificat
  • Per cada presentació: 50 hores
  • Hores mínim: 100
  • Hores màxim: 100
 • Estades en universitats o centres de recerca nacionals o internacionals de reconegut prestigi (optatiu)
  • Una setmana: 40 hores
  • Hores mínim: 0
  • Hores màxim: 200
 • Observatoris d'entorns culturals i educatius / seminaris temàtica tesi (optatiu)
  • Hores computables: segons certificat
  • Si no presenten hores al certificat, un dia: vuit hores
  • Hores mínim: 0
  • Hores màxim: 30
 • Publicacions (optatiu)
  • Article publicat en revistes indexades en Web of Science, JCR, Social Sciences Citation Index (SSCI), Social Scisearch®Journal Citation Reports/Social Sciences Edition: 150 hores
  • Article publicat en revista Scopus ERIH, LATINDEX, RESH, ISOC, DIALNET, REDINED, DICE: 80 hores
  • Llibre complet en editorial de prestigi: 150 hores
  • Edició de llibre en editorial de prestigi: 70 hores
  • Capítol de llibre: 80 hores
  • Hores mínim: 0
  • Hores màxim: 150
 • Seminari sobre educació i gènere (optatiu)
  • Màxim 10 hores
 • Participació en reunions de seguiment de projecte d'R+D competitiu (optatiu)
  • Hores computables: segons certificat. El certificat cal que el signe la persona que conste com a investigadora principal i podrà acumular-se l’activitat mensual.
  • Cada reunió es computarà per tres hores (orientatiu).
  • Vuit reunions per any
  • Hores mínim: 0
  • Hores màxim: 90*

*Màxim 30 hores anuals

 

La tesi doctoral

La tesi doctoral consisteix en un treball original d'investigació en qualsevol àmbit del coneixement elaborat pel doctorand o doctoranda sota la direcció d'un doctor o doctora amb experiència investigadora acreditada  Amb l'elaboració de la tesi, el doctorand ha de mostrar competència per desenvolupar un treball autònom en l'àmbit de l'I+D+i. La tesi doctoral s'avalua en l'acte de defensa que consisteix en l'exposició pel doctorand o doctoranda del treball d'investigació davant d'un tribunal avaluador en sessió pública.

D'acord amb la legislació vigent, els òrgans de govern de la Universitat Jaume I han establert diferents mecanismes a fi i efecte de garantir la qualitat i la publicitat de les tesis doctorals desenvolupades en els seus programes. Aquest procediment consta de tres fases que es realitzen de manera seqüencial:

Des d' aquest enllaç  pots consultar la gravació de la Jornada formativa sobre l'inici del tràmit d'avaluació de la tesi. Presentació del manual d'ajuda (VALENCIÀ), que va tindre lloc el dia 24 de maig de 2022.

Des d' aquest enllaç  pots consultar la gravació de la Jornada formativa sobre l'inici del tràmit d'avaluació de la tesi. Presentació del manual d'ajuda (CASTELLÀ), que va tindre lloc el dia 18 d'octubre de 2022.

 

 

 

Menció de Doctorat internacional

Qui pot sol·licitar?

Es pot incloure en l’anvers del títol de doctor o doctora la menció de doctorat internacional, sempre que concórreguen les circumstàncies següents:

 • Que, durant el període de formació necessari per a l’obtenció del títol de doctorat, el doctorand o la doctoranda haja realitzat una estada mínima de tres mesos fora d’Espanya en una institució d’ensenyança superior o centre d’investigació de prestigi cursant estudis o realitzant treballs d’investigació. L’estada no pot ser en el país de residència habitual del doctorand o de la doctoranda. Les estades requereixen, abans del seu inici, un document d’autorització del director o directora de tesi en que s’indique el nom de l’investigador o investigadora responsable de l’estada acompanyat d’un document de conformitat expressa emès pel dit investigador o investigadora responsable, i a més, han de ser avalades per la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat (SOL·LICITUD A LA CAPD).
 • Que part de la tesi doctoral, almenys el resum i les conclusions, s’haja redactat i siga presentat en una de les llengües habituals per a la comunicació científica en el seu camp de coneixement, diferent de qualsevol de les llengües oficials a Espanya, excepte en els casos en què l’estada, informes i experts procedisquen d’un país de parla hispana.
 • Que la tesi haja sigut informada per un mínim de dues persones expertes pertanyents a alguna institució d’educació superior o institut d’investigació no espanyola. No pot emetre un informe com a expert avaluador internacional la persona responsable de l’estada.
 • Que, almenys, una persona experta pertanyent a alguna institució d’educació superior o centre d’investigació no espanyola, amb el títol de doctor o doctora, i diferent de la persona responsable de l’estada mencionada en el requisit primer haja format part del tribunal avaluador de la tesi.

La defensa de la tesi ha d’efectuar-se en la universitat on el doctorand o la doctoranda estiguera inscrit o inscrita; en el cas de programes de doctorat conjunts, en qualsevol de les universitats participants o en els termes que indique el corresponent conveni de col·laboració.

 

Procediment de sol·licitud

Per a optar a la menció de doctorat internacional cal presentar, en el moment del dipòsit de la tesi, la documentació següent: 

 1. Certificació, expedida per la institució d’ensenyament superior o centre investigador, d’haver realitzat una estada mínima de tres mesos fora d’Espanya en una institució d’ensenyança superior o centre d’investigació de prestigi. En la certificació han de constar les dates d’inici i finalització de l’estada, així com el nom de la persona responsable de l’estada.
 2. Document que acredite la residència habitual del doctorand/a des del moment de la matrícula fins al dipòsit de la tesi doctoral (volant d'empadronament, contracte de lloguer o document similar).
 3. Resolució de la CAPD amb l'aprovació de l'estada sol.licitada.

 

Article 44 del Reglament dels estudis de Doctorat, regulat pel RD99/2011, a la Universitat Jaume I i aprovat pel Consell de Govern num. 8 de 2 d'octubre de 2020.

Doctorat industrial

Què és el Doctorat Industrial?

El Doctorat Industrial pretén estimular la participació de les empreses en els programes de doctorat així com la transferència de coneixement de les universitats a l'entorn socioeconòmic a través de la formació de joves investigadors.

L'objectiu del doctorat industrial és la formació d'investigadors en empreses lligades a qualsevol de les branques de coneixement, o en administracions públiques, mitjançant la realització de la seva tesi doctoral en projectes de desenvolupament experimental o d'investigació industrial.

 

Com s'acredita el Doctorat Industrial?

D'acord amb el Reial Decret 43/2015 pel qual es modifica el Reial Decret 9/2011 pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat, el títol de Doctor o Doctora pot incloure en el seu anvers la menció "Doctorat Industrial" sempre que concorrin les següents circumstàncies:

 1. El doctorand o la doctoranda haurà de participar en un projecte de recerca industrial o de desenvolupament experimental que es desenvolupi en una empresa o administració pública. El projecte de recerca industrial o de desenvolupament experimental en què participi el doctorand ha de tenir relació directa amb la tesi que realitza.
 2. Hi ha d'haver un contracte laboral o mercantil amb el doctorand o la doctoranda. El contracte es podrà establir per part d’una empresa del sector privat o del sector públic, així com per una administració pública. Aquesta relació directa s'acreditarà mitjançant una memòria que haurà de ser visada per la Universitat.
 3. El doctorand o la doctoranda tindrà un tutor o una tutora de tesi designat per la Universitat i un responsable designat per l'empresa o administració pública, que podrà ser, si és el cas, Director o Directora de la tesi d'acord amb la normativa pròpia de Doctorat.

 

Modalitats del Doctorat Industrial:

 • Modalitat 1

El doctorand o doctoranda participa en un projecte d'investigació o de desenvolupament experimental en una empresa o administració pública (AP).

 • Modalitat 2

El projecte de recerca industrial o de desenvolupament experimental s'executa en col·laboració entre la Universitat Jaume I i l'empresa.

 

És necessària la signatura d'un conveni entre la Universitat i l'empresa o Administració Pública?

Només serà necessària la signatura d'un conveni quan el projecte de recerca industrial o de desenvolupament experimental s'executi en col·laboració entre la Universitat i l'empresa o administració pública en la qual presti servei el doctorand o doctoranda (Modalitat 2). En aquests casos serà necessari subscriure un conveni de col·laboració marc entre les parts, en el qual s'indicaran les obligacions de la Universitat i les obligacions de l'empresa o administració pública. També pots accedir al model de conveni en anglès.

 

Qui finança el Doctorat Industrial?

El doctorand o la doctoranda estarà contractat per l'empresa o administració pública. Aquest contracte podrà ser finançat amb recursos propis de l'empresa o cofinançat a través d'ajudes públiques (per exemple, els ajuts per a la formació de doctors o doctores en empreses "Doctorats Industrials" del Ministeri d'Economia i Competitivitat o les convocatòries de xarxes ITN del programa H2020 de la UE, entre altres).

 

Requisits acadèmics

 • El doctorand o la doctoranda haurà d'estar matriculat en un programa de doctorat de la universitat i se li assignarà un tutor acadèmic que supervisarà el seu pla de formació.
 • Aquest pla de formació es desenvoluparà d'acord amb la normativa vigent de la universitat pel que fa a durada, activitats formatives, etc ...
 • El director o directora de tesi serà responsable de supervisar el projecte de recerca i haurà de ser doctor o doctora.
 • En el cas de doctorats industrials finançats per convocatòries públiques poden aparèixer requisits específics pel que fa a la vinculació del director o directora amb l'empresa o al tipus d'empresa.

 

Procediment

Durant el procés de seguiment i avaluació de la tesi doctoral s’aportaran els següents documents addicionals per tal d’acreditar la menció de “Doctorat Industrial”:

 • S’adjuntarà còpia del contracte amb l’empresa.
 • La relació del projecte de recerca industrial o de desenvolupament experimental amb la tesi s’acreditarà en la memòria del Pla d’Investigació (PI) què serà avaluat per la CAPD de forma anual.  En el cas de la Modalitat 2, s’adjuntarà  el conveni de col·laboració signat entre la Universitat i l’empresa.

En el moment de dipòsit de la tesi se sol·licitarà la Menció de Doctorat Industrial.

 


CONSULTES PERSONALITZADES SOBRE EL DOCTORAT INSDUSTRIAL:

 doctoratindustrial@uji.es |  964 38 75 50 |  Núria Sánchez-Pantoja

 

Visat i treball

VISAT

Els estudiants i estudiantes i investigadors i investigadores internacionals no comunitaris que decidisquen estudiar o investigar a Espanya han d'estar en possessió d'un visat per a poder residir legalment en el país. Aquest document s'ha de sol·licitar en el consolat espanyol en el país d'origen o residència legal.

 • Estada inferior a tres mesos: no requereix visat, excepte si la persona interessada és nacional d'un país que sí que ho requereix.
 • Estada entre tres i sis mesos: sí que s'exigeix visat, però no és necessari realitzar cap altre tràmit a Espanya.
 • Estada de més de sis mesos: a més del visat, ha de sol·licitar a Espanya la targeta de residència per a estudiantat. Aquest tràmit s'ha de realitzar en el termini d'un mes des de l'entrada a Espanya i es gestiona en les oficines d'estrangeria de la Policia Nacional.

El tràmit del visat es realitza directament en els consolats generals d'Espanya preferentment, encara que ara es possible entrar a Espanya amb un visat de turista i posteriorment sol·licitar un visat d'estudis.

Una vegada a Espanya, l'estudiantat i el personal investigador han de tenir el segell d'entrada en el seu passaport o certificar la seua entrada (el bitllet d'avió és vàlid) en territori espanyol, en les comissaries de la policia o les oficines d'estrangeria de la ciutat on es vaja a residir.

Per a sol·licitar la targeta d'estudis és necessari presentar-se en la comissaria de policia o l'oficina d'estrangeria, sempre abans dels trenta primers dies des de l'entrada a Espanya. La vigència de la targeta d'estudis és d'un any o es limita a la durada dels estudis o recerca. Es pot renovar sempre que es continuen reunint els requisits o condicions exigits.

Més informació ací

TREBALL

El visat d'estudis de ciutadans i ciutadanes d'Estats no membres de la Unió Europea permet treballar fins a vint hores setmanals sempre que la jornada de treball siga compatible amb la realització dels estudis. Amb la targeta d'estudis es pot treballar a temps parcial o en treballs de curta durada, sempre que l'activitat que es vaja a realitzar no siga imprescindible per a la subsistència a Espanya.

Més informació ací

Sistema d'assegurament intern de qualitat

 

 

Indicadors del títol

Els membres de la comunitat universitària de la Universitat Jaume I poden consultar els indicadors en: https://e-ujier.uji.es/pls/www/grs_gpp.gpp_info.indicadores_avap?est=14113

Satisfacció dels grups d'interès

Es pot consultar la informació en aquesta adreçahttps://e-ujier.uji.es/pls/www/grs_gpp.gpp_info.evidencias_avap?&est=14113

Normativa reguladora dels estudis de doctorat

Normativa Estatal

 

Normativa Universitat Jaume I

 

Reglament de funcionament de l'Escola de Doctorat