Criteris d'admissió al programa i places

31/10/2023 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Requisits d'accés

Els requisits d'accés al programa de doctorat s'adequaran al que estableix  l'article 6, Requisits d'accés al doctorat, del Reial decret 99/2011, de 28 de gener, i  l'article 11, Accés, de la Normativa d'estudis de doctorat regulats pel Reial decret 99/2011, en la Universitat Jaume I, de 26 de gener de 2012. No obstant l'anterior, el perfil recomanat per a l'accés al programa de doctorat serà el d'un estudiant o estudianta amb formació (grau o master) en els àmbits previstos en les línies de recerca proposades: economia, finances i comptabilitat, administració d'empreses i màrqueting. Es tindran en consideració així mateix aquelles àrees que siguen afins a les anteriorment esmentades: enginyeries, psicologia, relacions laborals, matemàtiques, estadística, etc.

 

Criteris d'admissió

Els criteris d'admissió del programa de doctorat s'adequaran al que estableix l'article 7, Criteris d'admissió, del Reial decret 99/2011, de 28 de gener. L'admissió serà acordada per la Comissió Acadèmica del programa de doctorat, constituïda segons el que estableix l'article 8.3 del Reial decret 99/2011, de 28 de gener, i l'article 7 de la Normativa d'estudis de doctorat regulats pel Reial decret 99/2011, en la Universitat Jaume I, de 26 de gener de 2012.

En el present programa la composició de la comissió acadèmica serà d'almenys tres doctors o doctores pertanyent a cadascuna de les línies de recerca que conformen el programa. El nomenament i la renovació d'aquests membres seran acordats pels òrgans de gestió de la universitat. Sense pèrdua de generalitat, la comissió acadèmica del nostre programa, de forma individualitzada, valorarà el perfil de tots els candidatsi candidates que complisquen els criteris d'accés al programa, d'acord amb els següents criteris:

  • La formació prèvia de grau i master de la candidatura i la seua afinitat a les línies de recerca del programa. La qualificació mitjana obtinguda en la formació prèvia. (Fins a un 45%)
  • Beques, premis. (Fins a un 10%)
  • L'experiència investigadora prèvia i la seua afinitat a les línies de recerca del programa. (Fins a un 10%)
  • El coneixement d'idiomes, especialment de la llengua anglesa. (Fins a un 20%)
  • Altres mèrits que present el candidato candidata i que, segons el parer de la comissió acadèmica, puguen ser rellevants per a la realització de la tesi doctoral. (Fins a 15%)

 

En el cas en que no es propose cap director o directora de tesis, serà condició necessària per a poder ser admés haver presentat una proposta del projecte de tesi en el qual s'exposen les línies bàsiques per a la recerca. 

 

Plantilla proposta del projecte de tesi

 

Addicionalment, la comissió acadèmica tindrà en consideració la disponibilitat de l'estudiant o estudianta per a la realització del programa de doctorat, i es podran acceptar doctorands idoctorandes amb dedicació a temps parcial.

En el cas dels idiomes serà necessari acreditar documentalment el nivell acreditat. Es requerirà un nivell mínim d'anglès, equivalent al B2. Quan no siga possible, es contemplarà la realització d'una prova de nivell d'idioma en la mateixa universitat.

Per a l'admissió de doctorands i doctorandes amb dedicació a temps parcial s'atendrà al que es disposa en l'article 13, Durada dels estudis de doctorat, de la Normativa d'estudis de doctorat regulats pel Reial decret 99/2011, en la Universitat Jaume I, de 26 de gener de 2012.

Perquè un doctorand o doctoranda siga admès amb dedicació a temps parcial haurà d'acreditar documentalment estar desenvolupant durant el període de realització de la tesi una activitat professional o laboral, per compte propi o aliena. Aquests mateixos criteris s'aplicaran als doctorands i doctorandes del programa quan sol·liciten un canvi de dedicació a temps parcial.

En el cas d'alumnat amb necessitats educatives específiques derivades de discapacitat, es farà ús dels serveis disponibles en la Universitat (Unitat de Suport Educatiu, USE) els tècnics de la qual ens informaran de les necessitats específiques de l'alumnat. Aquesta informació es tindrà en compte tant en el procés d'admissió com en el disseny dels plans formatius individualitzats.

Les universitats reservaran, almenys, un 5 per 100 de les places oferides per a estudiants que tinguen reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100, així com per a estudiants amb necessitats educatives especials permanents associades a circumstàncies personals de discapacitat, que en els seus estudis anteriors hagen precisat de recursos i suports per a la seua plena normalització educativa.

Oferta de places

  • 15 places
Informació proporcionada per: InfoCampus