Dret civil i dret del treball

05/05/2021 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir
 • Modernització, europeïtzació, globalitat del Dret civil, amb especial referència al Dret Patrimonial i Dret de Successions.
 • Dret civil i Constitució. Constitucionalització del Dret civil.
 • Modernització del Dret civil valencià. Convergència amb el Codi civil espanyol, Drets civils autonòmics i Dret civil europeu.
 • Protecció de col·lectius vulnerables.
 • Dret del treball (contractació, condicions de treball, prevenció de riscos laborals, extinció del contracte de treball, discriminació en el treball, excedències i situacions suspensives).
 • Salut laboral i prevenció de riscos laborals: sector maritimopesquer, contractes i subcontractes i construcció.
 • Contractació temporal.
 • Seguretat social: perspectives de futur en el desenvolupament de l’estat del benestar
 • Anàlisi iuslaboral i sociològic del treball i les relacions laborals des de la perspectiva de gènere.
 • Disseny i execució (integral i interdisciplinària) d’anàlisi diagnòstica d’igualtat en organitzacions. Comprovació de condicions de compliment de la normativa sobre igualtat i no discriminació per raó de sexe. Realització d’auditories d’igualtat.
 • Negociació col·lectiva de condicions de treball; gestió de solució de conflictes laborals.
 • Nous reptes sociolaborals vinculats a l’emergència climàtica (condicions de treball; prevenció de riscos laborals; moviments de persones: immigració i asil).
 • Dret, gènere i igualtat efectiva de dones i homes (investigació dogmaticojurídica amb perspectiva de gènere del Dret Públic i Privat; anàlisi i avaluació de les polítiques d’igualtat internacionals, comunitàries, estatals i autonòmiques en l’àmbit públic i privat; investigació aplicada sobre els drets fonamentals, el seu exercici i les garanties per a la seua protecció; polítiques per a la conciliació de la vida personal, familiar i professional).
 • Sistema de relacions laborals, gènere i igualtat (anàlisi laboral i sociològica del treball i les relacions laborals des de la perspectiva de gènere, negociació col·lectiva de condicions de treball; gestió de solució de conflictes laborals; ocupació i gènere).
   

 

Informació proporcionada per: InfoCampus