Perfil d'ingrés

18/04/2019 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

 

Complements formatius

Els estudiants admesos que no provinguen del màster en Cooperació al Desenvolupament, màster en Gestió de Recursos Hídrics o d'altres màsters de continguts similars i perfil investigador, han de cursar un mínim de 12 crèdits de complements formatius que han de triar entre les següents tres opcions:

 • Mòduls d'Introducció a la Recerca (10 crèdits) i  Treball de Final de Màster (10 crèdits) del màster en Cooperació al Desenvolupament
 • Mòdul Treball de Final de Màster (12 crèdits) del màster en Gestió dels Recursos Hídrics

 

A continuació es detallen els continguts formatius, les activitats, els resultats d'aprenentatge i el mètode d'avaluació d'aquests mòduls:

 

 

Màster en Cooperació al Desenvolupament, “Introducció a la Recerca” (10 crèdits)

Distribució de crèdits ECTS en hores no presencials: considerant que 1 crèdit ECTS no presencial correspon a 25 hores no presencials, 10 crèdits ECTS corresponen a 250 hores d'introducció a la recerca.

El desenvolupament d'aquest mòdul s'estructura a través de la combinació de les següents activitats formatives bàsiques:

 • Lectures i estudi de llibres, articles, etc. Aquest és un element essencial de l'aprenentatge per a dominar els conceptes i teories i per a poder iniciar la realització de la tesi de màster.
 • Recopilació d'informació estadística i no estadística sobre el problema concret d'anàlisi.
 • Assistència a seminaris específics sobre metodologies de recerca.
 • Assistència a tutories individuals. Es tracta d'un instrument d'acostament tutor- alumne important per a la transmissió de coneixements i resolució de problemes.

El tutor o tutora de les tesis de màster s'impliquen amb l'alumne des del començament de curs per a orientar-los en la recerca. Els tutors seran professors especialistes en el tema de recerca, i per això, aquests tutors proposen a principi de curs un llistat de temes possibles, i admeten també suggeriments temàtics per part dels estudiants.

Aula virtual. Es recorrerà a l'aula virtual de forma sistemàtica. Servirà no només per a compartir i accedir sistemàticament a tots els materials utilitzats en classe i a documents diversos, sinó també com a instrument comunicatiu bàsic entre el tutor i l'estudiant.

Sistema d'avaluació. L'avaluació d'aquest mòdul es basarà en l'informe emès pel tutor del treball de recerca.

 

Màster en Cooperació al Desenvolupament, “Treball de Final de Màster” (10 crèdits)

Distribució de crèdits ECTS en hores no presencials: considerant que 1 crèdit ECTS no presencial correspon a 25 hores no presencials, 10 crèdits ECTS corresponen a 250 hores de treball de final de màster.

El treball de final de màster per a l'orientació investigadora s'ha de redactar d'acord amb l'estructura següent:

 • TÍTOL
 • RESUM
 • INTRODUCCIÓ
 • MARC TEÒRIC I CONCEPTUAL
 • METODOLOGIA DE LA RECERCA
 • ANÀLISI I DISCUSSIÓ
  • Anàlisi de les evidències
  • Discussió
 • CONCLUSIONS I RECOMANACIONS
  • Conclusions
  • Recomanacions per a futures recerques
 • BIBLIOGRAFIA

Sistema d'avaluació. El treball de final de màster s'ha de defensar oralment en les convocatòries anunciades anticipadament per la direcció acadèmica del màster. L'avaluació d'aquest treball correspondrà a tres professors del màster. Es pot obtenir una qualificació d'1 a 10, on 5 és la nota mínima per a l'aprovat. La qualificació final del treball de final de màster tindrà en compte el document escrit i la presentació oral.

 

Màster en Gestió de recursos Hídrics, "Treball de Final de Màster (12 crèdits)

Els continguts del treball de final de màster han de desenvolupar-se a través d'una metodologia científica, plenament raonada i amb total garantia de rigurosidad.

Poden tenir un caràcter de recerca no aplicada mitjançant un esquema basat en: introducció, objectius, mètodes, resultats, interpretació i discussió, i conclusions, o poden optar per una via més aplicada, plantejant un diagnòstic de la situació, les característiques del medi o de la zona d'estudi, avaluar la problemàtica en qüestió i, després, fer una proposta d'alternatives (amb els seus avantatges i inconvenients), per a prendre la decisió més adequada.

Activitats formatives:

 • Consulta de materials, antecedents i treballs relacionats amb el tema de recerca.
 • Elaboració del sumari inicial del treball de final de màster.
 • Elaboració del treball de final de màster.
 • Debat de la memòria amb el tutor assignat per al treball de final de màster.
 • Preparació de l'exposició i debat amb els membres del tribunal del treball de final de màster.

Metodologia docent. Ús de metodologia individualitzada i adaptada a l'estudiant. El director o directora, mitjançant discussió de temes, recomanació de lectures, participació en activitats de suport, en fòrums de debat i de presentació d'aportacions, cursos de metodologia específica, coordina i orienta la formació de l'estudiant perquè adquirisca les eines pròpies de l'activitat investigadora.

Sistema d'avaluació. Avaluació de defensa del treball de final de màster- ponderació mínima 20, màxima 40. Avaluació del treball de final de màster- ponderació mínima 60, màxima 80.

 

La informació detallada d'aquests màsters universitaris està accessible a través del Sistema d'Informació Acadèmica (SIA).

 

Informació proporcionada per: InfoCampus