panoramica UJI

Perfil d'ingrés

Última modificació: 03/08/2017 | Font: USE

Perfil d'ingrés

A més de complir amb els requisits legals d'accés previstos en l'article 6 del RD 99/2011, tindran prioritat els estudiants i estudiantes amb formació prèvia de grau i màster universitari, preferiblement de les branques de Ciències Socials i Jurídiques, i Art i Humanitats.

Es valorarà el potencial dels candidats i candidates com a investigadors, especialment, aspectes com la motivació de l'estudiantat per aprofundir en el coneixement científic, la seua capacitat d'argumentació, capacitat de treball, esperit crític, habilitat per a treballar en equip i iniciativa. Així mateix, es prevaldrà les persones que tinguen un perfil investigador, per haver cursat programes de postgrau relacionats amb metodologies de recerca, amb una nota alta en els estudis de grau i postgrau amb els quals accedeixen al programa de doctorat, així com coneixements avançats de llengües estrangeres, prioritàriament anglés.

Tindran prioritat en l'accés al programa de doctorat en Ciències de la Comunicació els estudiants que acrediten haver realitzat estudis de grau en Periodisme, Comunicació Audiovisual i Publicitat i Relacions Públiques, i tinguen formació de postgrau en aquests camps, especialment en màsters universitaris que tinguen una orientació cap a la recerca.


Complements formatius

La Comissió Acadèmica del programa de doctorat en Ciències de la Comunicació analitzarà cas per cas la necessitat de realització de complements formatius, així com el tipus de cursos que es poden considerar equivalents a les matèries anteriorment citades.

Informació proporcionada per: Unitat de Suport Educatiu
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16