Perfil d'ingrés

02/08/2017 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El perfil d'ingrés recomanat inclou les següents capacitats vincules a les competències nivell 3 del MECES adquirides en la formació de prèvia:

  • Haver adquirit coneixements avançats i demostrat una comprensió detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia de treball en un o més camps d'estudi associats a les polítiques de benestar.
  • Saber aplicar i integrar els seus coneixements i les seues capacitats de resolució de problemes en entorns nous, incloent-hi contextos de caràcter multidisciplinari tant investigadors com professionals altament especialitzats en l'àmbit de les polítiques públiques.
  • Saber avaluar i seleccionar la teoria científica adequada i la metodologia precisa en l'àmbit de les polítiques de benestar per a formular judicis o, quan calga i pertinent, una reflexió sobre la responsabilitat social o ètica lligada a la solució que es propose en cada cas.
  • Ser capaços de desenvolupar noves i innovadores metodologies de treball adaptades a l'àmbit científic, investigador, tecnològic o professional concret, en general multidisciplinari, vinculat a les polítiques públiques.

  • Saber transmetre de manera clara a un públic especialitzat o no, fonaments i resultats procedents de la recerca científica i tecnològica o de l'àmbit de la innovació més avançada en el camp de les polítiques de benestar.

  • Haver desenvolupat l'autonomia suficient per a participar en projectes de recerca i col·laboracions científiques o tecnològiques en l'àmbit de les polítiques de benestar, en contextos interdisciplinaris i, si escau, amb una alta component de transferència del coneixement.

 

Els coneixements previs a nivell de postgrau ha d'estar vinculats amb alguna de les àrees del benestar associades a les polítiques públiques (entre unes altres, salut, família, envelliment actiu, integració social o turisme), considerant aspectes relatius a l'avaluació, els sistemes de gestió, models i metodologies d'intervenció, aplicació de tecnologia a l'àmbit del benestar o màrqueting i transferència de coneixement. Aquests coneixements poden haver-se adquirit en màsters oficials vinculats a les ciències socials, com el Màster en Benestar Social (UVEG) en el qual s'adquireixen capacitats relatives a l'ús de mètodes de recerca en ciències socials i coneixements sobre intervenció social, noves tecnologies i polítiques públiques; a les ciències de la salut i del comportament, com el Màster en Salut Pública i Gestió Sanitària (UVEG) -on s'adquireixen capacitats relacionades amb la integració de coneixements complexos i gestió de polítiques públiques, i s'obtenen coneixements en estadística i epidemiologia per al desenvolupament d'estudis científics, a més d'aquells relatius al disseny i implementació de polítiques de salut- o el Màster en Psicologia General Sanitària (UJI) - que facilita l'adquisició de coneixements, actituds, habilitats i competències necessaris per a la realització de recerques, avaluacions i intervencions psicològiques sobre aquells aspectes del comportament i l'activitat de les persones que influeixen en la promoció i millora del seu estat general de salut-; o a l'economia, com el Màster en Màrqueting i Recerca de Mercats (UJI) -que proporciona un coneixement profund i bàsic per a la definició de polítiques públiques de diferents públics i les seues exigències per a poder oferir-los una atenció completa, personalitzada i diferenciada, adquirint capacitats de recerca i ús de les tecnologies-. Es considera adequada una formació en màsters oficials amb continguts afins als assenyalats.

També es considera necessari comptar amb coneixements en tècniques de recerca social i estadística, que poden haver-se adquirit en la formació prèvia. Com a perfil d'ingrés es recomana estar en possessió d'un dels següents títols de grau (o titulació equivalent): Psicologia, Economia, Dret, Medicina, Educació, Sociologia i Antropologia i Treball Social.

Les llengües d'ús en el programa de doctorat seran el Castellà i l'Inglés. Els estudiants hauran d'acreditar un B2 en Castellà o en Inglés, com a mínim, que els permeta l'accés fluït a referències bibliogràfiques i fonts d'informació, i si escau, la seua participació en accions de mobilitat. En el cas d'estudiants la llengua materna dels quals siga el castellà o l'anglès, o la seua formació d'accés al doctorat s'haja cursat en castellà o en anglès, no serà necessària l'acreditació del nivell en aquesta llengua.

No es consideren perfils addicionals, per la qual cosa no es requereix la definició de complements de formació associats a cadascun d'ells.


Complements formatius

No es preveuen complements de formació específics en el programa doctorat. Es considera que els estudiants que s'ajusten al perfil d'ingrés recomanat no necessiten realitzar complements formatius.

Informació proporcionada per: InfoCampus