Programa de doctorat en Disseny, Gestió i Avaluació de Polítiques Públiques de Benestar Social

03/10/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Aquest programa de doctorat té un caràcter interuniversitari. L'objectiu general del programa és configurar un espai acadèmic multidisciplinari entorn de l'estudi de les polítiques públiques de benestar social des de la perspectiva de la sociologia i antropologia, la psicologia, la medicina, el treball social, el dret, la tecnologia, l'economia, la ciència política i l'educació. El programa s'articula entorn de dues línies de recerca que aspiren a aportar una anàlisi àmplia, plural i integrador de les múltiples dimensions de les polítiques públiques. Les línies de recerca concretes són “Modelització, avaluació, sistemes de gestió i tecnologies en polítiques públiques” i “Desigualtat, societats inclusives i benestar social i individual en el marc de les polítiques públiques”. La proposta compta amb professorat de diversos departaments i àrees de coneixement de la Universitat de València i la Universitat Jaume I i amb acords de col·laboració amb altres centres de recerca nacionals i internacionals.

Contacte:

InfoCampus (Oficina d'Informació i Registre):  info@uji.es
Administració: Laura Segarra Alegre
Coordinació acadèmica: Dra. Azucena García Palacios

 

Programa en la Universitat de València

Perfil d'ingrés

El perfil d'ingrés recomanat inclou les següents capacitats vincules a les competències nivell 3 del MECES adquirides en la formació de prèvia:

 • Haver adquirit coneixements avançats i demostrat una comprensió detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia de treball en un o més camps d'estudi associats a les polítiques de benestar.
 • Saber aplicar i integrar els seus coneixements i les seues capacitats de resolució de problemes en entorns nous, incloent-hi contextos de caràcter multidisciplinari tant investigadors com professionals altament especialitzats en l'àmbit de les polítiques públiques.
 • Saber avaluar i seleccionar la teoria científica adequada i la metodologia precisa en l'àmbit de les polítiques de benestar per a formular judicis o, quan calga i pertinent, una reflexió sobre la responsabilitat social o ètica lligada a la solució que es propose en cada cas.
 • Ser capaços de desenvolupar noves i innovadores metodologies de treball adaptades a l'àmbit científic, investigador, tecnològic o professional concret, en general multidisciplinari, vinculat a les polítiques públiques.

 • Saber transmetre de manera clara a un públic especialitzat o no, fonaments i resultats procedents de la recerca científica i tecnològica o de l'àmbit de la innovació més avançada en el camp de les polítiques de benestar.

 • Haver desenvolupat l'autonomia suficient per a participar en projectes de recerca i col·laboracions científiques o tecnològiques en l'àmbit de les polítiques de benestar, en contextos interdisciplinaris i, si escau, amb una alta component de transferència del coneixement.

 

Els coneixements previs a nivell de postgrau ha d'estar vinculats amb alguna de les àrees del benestar associades a les polítiques públiques (entre unes altres, salut, família, envelliment actiu, integració social o turisme), considerant aspectes relatius a l'avaluació, els sistemes de gestió, models i metodologies d'intervenció, aplicació de tecnologia a l'àmbit del benestar o màrqueting i transferència de coneixement. Aquests coneixements poden haver-se adquirit en màsters oficials vinculats a les ciències socials, com el Màster en Benestar Social (UVEG) en el qual s'adquireixen capacitats relatives a l'ús de mètodes de recerca en ciències socials i coneixements sobre intervenció social, noves tecnologies i polítiques públiques; a les ciències de la salut i del comportament, com el Màster en Salut Pública i Gestió Sanitària (UVEG) -on s'adquireixen capacitats relacionades amb la integració de coneixements complexos i gestió de polítiques públiques, i s'obtenen coneixements en estadística i epidemiologia per al desenvolupament d'estudis científics, a més d'aquells relatius al disseny i implementació de polítiques de salut- o el Màster en Psicologia General Sanitària (UJI) - que facilita l'adquisició de coneixements, actituds, habilitats i competències necessaris per a la realització de recerques, avaluacions i intervencions psicològiques sobre aquells aspectes del comportament i l'activitat de les persones que influeixen en la promoció i millora del seu estat general de salut-; o a l'economia, com el Màster en Màrqueting i Recerca de Mercats (UJI) -que proporciona un coneixement profund i bàsic per a la definició de polítiques públiques de diferents públics i les seues exigències per a poder oferir-los una atenció completa, personalitzada i diferenciada, adquirint capacitats de recerca i ús de les tecnologies-. Es considera adequada una formació en màsters oficials amb continguts afins als assenyalats.

També es considera necessari comptar amb coneixements en tècniques de recerca social i estadística, que poden haver-se adquirit en la formació prèvia. Com a perfil d'ingrés es recomana estar en possessió d'un dels següents títols de grau (o titulació equivalent): Psicologia, Economia, Dret, Medicina, Educació, Sociologia i Antropologia i Treball Social.

Les llengües d'ús en el programa de doctorat seran el Castellà i l'Inglés. Els estudiants hauran d'acreditar un B2 en Castellà o en Inglés, com a mínim, que els permeta l'accés fluït a referències bibliogràfiques i fonts d'informació, i si escau, la seua participació en accions de mobilitat. En el cas d'estudiants la llengua materna dels quals siga el castellà o l'anglès, o la seua formació d'accés al doctorat s'haja cursat en castellà o en anglès, no serà necessària l'acreditació del nivell en aquesta llengua.

No es consideren perfils addicionals, per la qual cosa no es requereix la definició de complements de formació associats a cadascun d'ells.


Complements formatius

No es preveuen complements de formació específics en el programa doctorat. Es considera que els estudiants que s'ajusten al perfil d'ingrés recomanat no necessiten realitzar complements formatius.

Règim de dedicació a l'estudi

Què és el règim de dedicació a l'estudi?

Els estudis es poden cursar a temps complet o a temps parcial. El règim ordinari dels estudis és a temps complet. Per a cursar els estudis en la modalitat a temps parcial s'ha de presentar una sol·licitud motivada en el moment de l'admissió (necessitats educatives especials, la situació laboral de l’estudiantat, les funcions de representació estudiantil, ser esportista d’alt nivell, la conciliació familiar, ... ) i aportar la documentació justificativa dirigida a la comissió acadèmica responsable del programa de doctorat (CAPD). El canvi de modalitat de dedicació a l’estudi només es pot sol·licitar anualment i en el moment de la renovació de la matrícula de tutela acadèmica corresponent a cada curs acadèmic. Durant la resta de curs no es poden autoritzar canvis en el règim de dedicació a l’estudi.

El termini legalment establert per al dipòsit de la tesi doctoral, comptant des de la data d’admissió al programa, és de un màxim de quatre anys per a estudiantat a temps complet i de un màxim de set anys per estudiantat a temps parcial. El còmput del temps màxim de permanència en el programa per a estudiantat amb règim de dedicació que inclou períodes a temps complet i a temps parcial és de sis anys. Quan la doctoranda o el doctorand siga una persona amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent, la duració dels estudis de doctorat serà un màxim de sis anys a temps complet i de nou anys a temps parcial. Quan el règim de dedicació incloga períodes a temps complet i a temps parcial el termini màxim serà de vuit anys. No obstant això, es pot demanar de manera motivada la pròrroga a la CAPD d'un any. A l'efecte del còmput del període anterior no es tindran en compte les baixes per malaltia, embaràs o qualsevol altra causa prevista per la normativa vigent. Així mateix, el doctorand podrà sol·licitar la seua baixa temporal en el programa per un període màxim de dos anys.

IMPORTANT: A les doctorandes i els doctorands que han iniciat els estudis de doctorat abans del curs 2023/2024, els seran aplicable les disposicions reguladores del doctorat vigents en el moment de l'inici dels seus estudis.

Podeu consultar la normativa de permanència en els estudis de doctorat a la Universitat Jaume I aprovada pel Comitè de Direcció de l'Escola de Doctorat.

 

Taxes

Administració doctorat

Segons DECRET 118/2023, de 4 d'agost del Consell, de regulació de taxes per serveis acadèmics universitaris per al curs 2023/2024

 

Taxa d'equivalència per a l'estudi de títols estrangers de fora de l'Espai Europeu d'Educació Superior

 • Estudi d’equivalència de títols estrangers per a l’accés als estudis de doctorat per a titulats o titulades estrangers sense títol homologat: 155.22 €.

 

Primera matrícula de doctorat

 • Primera matrícula a estudis de doctorat: 300.00€ (tant per a la modalitat a temps complet com per a temps parcial). 
 • Apertura expedient de doctorat: 27.34€
 • Assegurança escolar (menors de 28 anys): 1.12€
 • Carnet estudiantat (tan sols si no es disposa de carnet UJI): 5.78€

 

Renovació de matrícula cada curs acadèmic

L'alumnat de doctorat ha de renovar la matrícula cada curs acadèmic fins a la defensa de la tesi. La taxa de matrícula s'abona per curs acadèmic. L'import és el mateix tant si es tracta d'estudis a temps complet com d'estudis a temps parcial.

 • Renovació de la matrícula acadèmica: 300.00 €/any.
 • Assegurança escolar (menors de 28 anys): 1.12€

 

Taxes acadèmiques per a la defensa de la tesis doctoral i expedició del títol de doctor o doctora

 • Examen de tesi doctoral: 143.73 €
 • Expedició de títol de doctor o doctora: 225.20 €

 

Exempcions i bonificacions

L'alumnat que reba beques i altres ajudes a l'estudi amb càrrec als pressupostos generals de l'Estat o amb càrrec als pressupostos de la Generalitat; el que siga membre de família nombrosa; el que haja sigut víctima de bandes armades o elements terroristes o siga familiar d'aquell; el que siga membre de família monoparental i el que siga víctima d'actes de violència de gènere, així com els altres que es troben en algun dels supòsits d'exempció a què es refereix el Capítol III de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de Taxes de la Generalitat Valenciana, gaudiran d'exempcions i bonificacions en els termes i condicions establides en l'esmentat article.

 

Alumnat amb discapacitat o diversitat funcional 

L'alumnat que en virtut del que estableix l'article 4 del tex refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social, aprovat per Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, tinga reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent, tindrà dret a l'exempció total de taxes en els estudis conduents a l'obtenció d'un títol universitari. 

 

Competències / Objectius

Els estudis de doctorat constitueixen el punt de trobada entre l'espai europeu d'educació superior i espai europeu de recerca. D'aquesta manera, el doctorat proporciona les competències i habilitats necessàries per a realitzar una recerca científica de qualitat. Amb caràcter general aquestes competències inclouen:


Bàsiques

 • Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.

 • Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.

 • Capacitat per a contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.

 • Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.

 • Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre els seus àmbits de coneixement en les maneres i idiomes d'ús habitual en la seua comunitat científica internacional.

 • Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avanç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.


Capacitats i destreses personals

 • Reeixir en contextos en els quals hi ha poca informació específica.

 • Trobar les preguntes clau que cal respondre per a resoldre un problema complex.

 • Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.

 • Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.

 • Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.

 • La crítica i defensa intel·lectual de solucions.


 

 

Convenis

Tipus de conveni: Interuniversitari
Data: 19/7/2016
Institució/Empresa: Universitat de València

Criteris d'admissió al programa i places

Requisits d'accés:

Com a requisit general d'accés hauran d'estar en algun dels supòsits de l'article 6 del RD 99/2011 o de la disposició addicional segona d'aquest Reial decret. L'article 6 del RD 99/2011 estableix el següent:

 1. Amb caràcter general, per a l'accés a un programa oficial de doctorat serà necessari estar en possessió dels títols oficials espanyols de grau, o equivalent, i de màster universitari.
 2. Així mateix podran accedir-hi les persones que es troben en algun dels següents supòsits:

a) Estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol, o d'un altre país integrant de l'espai europeu d'educació superior, que habilite per a l'accés a màster d'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt d'estudis universitaris oficials, dels quals, almenys 60, hauran de ser de nivell de màster.

b) Estar en possessió d'un títol oficial espanyol de graduat o graduada, la durada de la qual, segons normes de dret comunitari, siga d'almenys 300 crèdits ECTS. Aquests titulats hauran de cursar amb caràcter obligatori els complements de formació a què es refereix l'article 7.2 d'aquesta norma, llevat que el pla d'estudis del corresponent títol de grau incloga crèdits de formació en recerca, equivalents en valor formatiu als crèdits en recerca procedents d'estudis de màster.

c) Els titulats universitaris que, prèvia obtenció de plaça en formació en la corresponent prova d'accés a places de formació sanitària especialitzada, hagen superat amb avaluació positiva almenys dos anys de formació d'un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en Ciències de la Salut.

d) Estar en possessió d'un títol obtingut d'acord amb sistemes educatius estrangers, sense necessitat de la seua homologació, prèvia comprovació per la universitat que aquest acredita un nivell de formació equivalent a la del títol oficial espanyol de màster universitari i que faculta en el país expedidor del títol per a l'accés a estudis de doctorat. Aquesta admissió no implicarà, en cap cas, l'homologació del títol previ del qual estiga en possessió la persona interessada ni el seu reconeixement a altres efectes que el de l'accés a ensenyaments de doctorat.

e) Estar en possessió d'un altre títol espanyol de doctor o doctora obtingut segons anteriors ordenacions universitàries. La disposició addicional segona del RD 99/2011 estableix que:

 1. Els doctorands que havien iniciat el seu programa de doctorat segons anteriors ordenacions universitàries podran accedir als ensenyaments de doctorat regulats en aquest reial decret, prèvia admissió de la universitat corresponent, d'acord amb l'establit en aquest reial decret i en la normativa de la mateixa universitat.

 

Criteris d'admissió

A continuació s'assenyalen els requisits/criteris d'admissió específics seguint les indicacions de l'article 7 del RD 99/2011 que estableix al punt 1 que les universitats, a través de les comissions acadèmiques a què es refereix l'article 8.3 d'aquest reial decret, podran establir requisits i criteris addicionals per a la selecció i admissió dels estudiants a un concret programa de doctorat; i com s'indica en el punt 3, els requisits i criteris d'admissió a què es refereix l'apartat 1, així com el disseny dels complements de formació al fet que es refereix l'apartat 2 (aquest programa no té complements de formació), es faran constar en la memòria de verificació a què es refereix l'article 10.2.

Com a requisits d'admissió específics:

a) Hauran d'haver cursat algun Màster relacionat amb polítiques públiques, benestar social, salut i gestió sanitària, màrqueting o psicologia i salut.   

b) També podran ser admesos els qui hagen cursat altres estudis de màster diferents als assenyalats en el punt anterior, sempre que es tracte de màsters afins a ells relatius a ciències socials, ciències de la salut, psicologia o economia; o bé a les dues línies d'investigació del doctorat. L'afinitat serà determinada per la Comissió Acadèmica del programa de Doctorat.

c) En el cas de graduats en Medicina el reconeixement del nivell 3 MECES habilita a l'accés al programa de doctorat sense requeriment dels requisits anteriors.

d) Els/as estudiants hauran d'acreditar un B2 en Castellà o en Inglés, com a mínim. En el cas d'estudiants la llengua materna dels quals siga el castellà o l'anglés, o la seua formació d'accés al doctorat s'haja cursat en castellà o en anglés, no serà necessària l'acreditació del nivell en aquesta llengua. L'altre idioma, si està acreditat, es podrà valorar dins dels criteris d'admissió.
El nivell d'anglés no és limitant per a l'admissió en el Programa de Doctorat sempre que s'acredite un B2 o superior en Castellà, siga aquesta la llengua materna o la formació d'accés al doctorat s'haja cursat en aquesta llengua.

Com a criteris d'admissió:

Les sol·licituds d'admissió es baremaran en funció dels següents criteris:

a) Expedient acadèmic (puntuat entre 0 i 10).

a.1) Estudiants que hagen cursat algun dels màsters relacionats amb polítiques públiques, benestar social, salut i gestió sanitària, màrqueting o psicologia i salut, o el grau en Medicina.

a.2) Estudiants que hagen cursat algun màster universitari de contingut afí als assenyalats en el punt a.1) en ciències socials, ciències de la salut, psicologia o economia o a les dues línies de recerca del mateix: la mitjana de l'expedient es multiplicarà per un factor corrector de 0,5 a 0,8, en funció de l'afinitat del màster (determinada per la Comissió Acadèmica del programa de doctorat).

b) Experiència investigadora acreditada en àrees i àmbits afins a les línies de recerca del programa de doctorat (màxim 1 punt)

c) Entrevista amb els estudiants que valore aptituds i col·laboracions prèvies amb centres de recerca o departaments universitaris, explicitats a través de cartes de recomanació o informes que poden aportar els estudiants. L'entrevista es durà a terme en el cas d'existir empat de puntuacions en els criteris d'admissió dels mèrits previs (màxim 1 punt).

En el cas en que no es propose cap director o directora de tesis, serà condició necessària per a poder ser admés haver presentat una proposta del projecte de tesi en el qual s'exposen les línies bàsiques per a la recerca. 

 

Plantilla proposta del projecte de tesi

 

Estudiants amb necessitats educatives especials:

Tal com arreplega l'article 7 en el punt 4 els sistemes i procediments d'admissió que establisquen les universitats hauran d'incloure, en el cas d'estudiants amb necessitats educatives especials derivades de la discapacitat, els serveis de suport i assessorament adequats, que avaluaran la necessitat de possibles adaptacions curriculars, itineraris o estudis alternatius. Per a açò, pel que fa als sistemes i procediments d'admissió adaptats als estudiants amb necessitats educatives especials, la Universitat de València disposa de la Unitat per a la Integració de Persones amb Discapacitat (UPD), que vetla pel respecte al principi d'igualtat d'oportunitats i la no discriminació i que dóna suport al col·lectiu d'estudiants amb necessitats educatives especials derivades d'una condició de discapacitat. La Carta de Serveis d'aquesta unitat (http://upd.uv.es/index.php/cartaservicio.html), informa dels compromisos de qualitat i drets i deures dels usuaris. En el cas d'alumnes amb necessitats educatives específiques derivades de discapacitat, a l’UJI es farà ús dels serveis disponibles en la Universitat (Unitat de Suport Educatiu, USE) els tècnics de la qual ens informaran de les necessitats específiques de l'alumne (http://www.uji.es/serveis/use/). Aquesta informació es tindrà en compte tant en el procés d'admissió com en el disseny dels plans formatius individualitzats.

Així mateix, i d'acord amb el Reial decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l'accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d'admissió a les universitats públiques espanyoles es reservarà un 5 per 100 de les places disponibles per a estudiants que tinguen reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33 %, així com per a aquells estudiants amb necessitats educatives especials permanents associades a circumstàncies personals de discapacitat, que durant la seua escolarització anterior hagen precisat de recursos i suports per a la seua plena normalització educativa.

 

Estudiants a temps parcial

Als estudiants que realitzen el programa de doctorat a temps parcial se'ls aplicaran els mateixos requisits i criteris d'admissió que als que el realitzen a temps complet.

El canvi de modalitat del doctorand o doctoranda, quant a la seua dedicació, haurà de presentar-se degudament justificat mitjançant una sol·licitud dirigida a aquesta Comissió Acadèmica, que resoldrà la mateixa i ho notificarà al servei corresponent de la Universitat. Els estudiants a temps parcial podran canviar de modalitat d'estudis quan justifiquen que les causes objectives (malaltia, contracte laboral, etc.) que els van impedir una matrícula a temps complet han desaparegut.

 

Oferta de places

 • 6 places

 

Professorat del programa

A l’objecte de facilitar l’adaptació i la integració dels doctorands de nou ingrés de la manera més ràpida i efectiva possible, així com d'efectuar la supervisió i el seguiment de la seua formació, els doctorands i doctorandes disposen d'un tutor o tutora, professor del programa, des del moment de la seua admissió. Per a aquest programa, el llistat de professorat amb capacitat de tutorització, agrupat per equips d'investigació, és:

Modelització, avaluació, sistemes de gestió i tecnologies en polítiques públiques.

Azucena García Palacios (azucena@uji.es)

Javier Sánchez García (sanchez@uji.es)

Rafael Ballester Arnal, (rballest@uji.es)

Isabel María Martínez Martínez, (imartine@uji.es)

Micaela Moro Ipola, (moro@uji.es)

Juan Vicente Sánchez Andrés, (juanvi@uji.es)

Cristina Giménez García, (gimenezc@uji.es)

Carlos Suso Ribera, (susor@uji.es)

 

Jorge Garcés Ferrer, (UVEG)

Rosa Mª Baños Rivera, (UVEG)

Enrique Devesa Carpio, (UVEG)

Mar Devesa Carpio, (UVEG)

Claudia Grau Rubio, (UVEG)

Cayetano Núñez González, (UVEG)

Antonio Santos Ortega, (UVEG)

Pilar Alguacil Mari, (UVEG)

Carolina Moreno Castro, (UVEG)

Diana Castilla López, (UVEG)

 

Desigualtat, societats inclusives i benestar social i individual en el marc de les polítiques públiques.

Cristina Botella Arbona (botella@uji.es)

Juana María Bretón López, (breton@uji.es)

Luis José Callarisa Fiol, (callaris@uji.es)

Juan Carlos Fandos Roig, (jfandos@uji.es)

Susana Llorens Gumbau, (llorgum@uji.es)

Miguel Ángel Moliner Tena, (amoliner@uji.es)

Soledad Quero Castellano, (squero@uji.es)

Rosa Rodríguez Artola, (artola@uji.es)

Marisa Salanova Soria, (salanova@uji.es)

Miguel Ángel Gimeno Navarro, (ngimeno@uji.es

Mª Jesús Mañez Pitarch, (manez@uji.es)

 

Francisco José Ródenas Rigla, (UVEG)

Estrella Durá Ferrandis, (UVEG)

Antonia Sajardo Moreno, (UVEG)

Tomás Vázquez Lépinette, (UVEG)

Irene Gil Saura, (UVEG)

Eugenia Ruiz Molina, (UVEG)

Adriana Mira Pastor, (UVEG)

Direcció de tesi externa al programa

El director o directora de tesi doctoral és la persona responsable de la supervisió de les tasques investigadores del doctorand o doctoranda. Pot ser director o directora de tesi qualsevol doctor o doctora espanyol o estranger amb experiència investigadora acreditada, independentment de la universitat o institució on preste els seus serveis. La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat (CAPD) junt amb l’Escola de Doctorat, avaluen o reconeixen aquesta acreditació i aproven la designació com a director o directora.

Procediment d’acreditació d’experiència investigadora a l’efecte de direcció de tesi doctoral per a doctors i doctores no pertanyents als programes de doctorat:

El director o directora extern al programa indicarà en el moment de la proposta de supervisió de tesi la data del últim sexenni viu.

Els doctors i doctores novells que no tinguen encara l'equivalent a un tram de recerca podran codorogir després de l’aprovació del Comitè de Direcció de l’Escola de Doctorat. A tal fi, els investigadors i investigadores externs al programa que vulguen dirigir tesis i no tinguen sexennis reconeguts, hauran de fer una sol·licitud dirigida a l’Escola de Doctorat, indicant cinc resultats d’investigació, que seran revisats tenint en compte els criteris de la CENAI per a validar el tram de recerca. La CAPD del programa, també farà un informe, i finalment serà el Comitè de Direcció de l’Escola de Doctorat qui aprovarà el director o directora tenint en compte els dos informes independents. Aquesta aprovació serà vàlida durant quatre anys.


 

Coordinació i Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat (CAPD)

La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat (CAPD) és la responsable de la definició, actualització, qualitat i coordinació del programa. Així mateix, la CAPD és la responsable del progrés de la recerca, de la formació i de l'autorització de la presentació de tesi de cada doctorand o doctoranda del programa.

 

Coordinació i contacte dels estudis:  

 

Altres membres de la CAPD:

 • Callarisa Fiol, Luis José (UJI)
 • Devesa Carpio, Enrique  (UV)
 • Martínez Martínez, Isabel (UJI)
 • Sajardo Moreno, Antonia (UV) 
 • Sánchez García, Javier (UJI)
   

Assignació de tutor o tutora i director o directora de tesi

Tots els tutors i tutores del Programa de Doctorat (PD), que han avalat aquest PD en la seua memòria, figuren en la pàgina web del PD. Tota persona que es dispose a iniciar la preinscripció en un PD en la Universitat Jaume I, després de consultar les línies de recerca del PD, haurà de triar a un professor o professora i haurà de proposar aquesta persona en la seua sol·licitud. Es recomana contactar amb aquest tutor o tutora prèviament. Així mateix, a suggeriment del tutor, o per iniciativa pròpia, podrà proposar a qualsevol doctor o doctora que treballe en aquesta línia de recerca per a dirigir la tesi.

La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat (CAPD), després de valorar la proposta, assignarà el tutor o tutora, en el moment de l'admissió del doctorand o doctoranda al PD, i en el termini màxim de tres mesos des del moment en què es formalitze la matrícula, assignarà també un director o directora de tesi.

Les figures del tutor i director coincidiran sempre que siga possible. Solament en el cas que el director o directora no pertanga al PD, caldrà assignar com a tutor o tutora, a un professor o professora del PD.

Podran ser director o directora de tesi doctoral tots els doctors o doctores, amb acreditada experiència investigadora. En el cas que el director o directora que es proposa no compte amb un sexenni de recerca reconegut, haurà de sol·licitar a l'Escola de Doctorat l'avaluació de cinc mèrits de recerca realitzats en els últims deu anys. La CAPD revisada la sol·licitud i podrà establir l'equivalència utilitzant els mateixos criteris establits per la CENAI per a la branca de coneixement a la qual pertanga el PD. Aquesta avaluació de mèrits es realitzarà amb anterioritat a l'assignació del director o directora.

L'assignació del director o directora de tesi portarà associada la signatura del Compromís Documental de Supervisió (CDS) signat pel doctorand o doctoranda, el director o directora, i tutor o tutora si escau, i la Direcció de l'Escola de Doctorat de l’UJI. Aquest document inclourà les obligacions i drets de les parts, el procediment de resolució de conflictes i els aspectes relatius als drets de propietat intel·lectual o industrial que puguen generar-se en l'àmbit del programa de doctorat.

La tesi podrà ser codirigida, prèvia autorització de la CAPD, per altres doctors o doctores nacionals o estrangers amb acreditada experiència investigadora, amb independència de la Universitat, centre o institució en què presten els seus serveis, sempre que concórreguen raons d'índole acadèmica, com pot ser el cas de directors novells, de la interdisciplinarietat del tema o dels programes desenvolupats en col·laboració nacional o internacional. Totes les persones que codirigisquen una tesi han d'haver signat el CDS i han d'estar implicades en el seguiment regular del doctorand o doctoranda mitjançant la realització dels informes anuals de seguiment i avaluació. Es requerirà un mínim de dos informes abans del tancament de l'expedient per a verificar que s'ha desenvolupat el seguiment del doctorand o doctoranda.

La CAPD, escoltats el doctorand o doctoranda i el director o directora i/o tutor o tutora, podrà modificar el nomenament del seu tutor o tutora la direcció en qualsevol moment del període de realització del doctorat, sempre que hi concórreguen raons justificades.

Activitats formatives del programa

 

Requisit mínim de formació

Aquest programa requereix la superació d'un mínim de 600 hores d'activitats formatives per a obtenir l'autorització per a la defensa de la tesi doctoral. Cal tenir present que algunes d'aquestes activitats poden ser de realització obligatòria.

 

Còmput horari per activitats

 • Publicacions indexades (obligatori)
  • Cada publicació indexada en JCR o SCIMAGO: 200 hores
  • Hores mínim: 200
  • Hores màxim: 200
 • Seminaris / cursos / formació transversal (obligatori)
  • Hores computables: segons certificat
  • Cursos que no presentin hores en el certificat; un dia: 8 hores
  • Hores mínim: 45
  • Hores màxim: 45
 • Congressos científics (obligatori)
  • Assistència amb presentació a congrés nacional com a primer autor o autora: 25 hores
  • Assistència amb presentació a congrés internacional com a primer autor o autora: 50 hores
  • Assistència amb presentació a congrés nacional resta d'autors o autores: 12,5 hores
  • Assistència amb presentació a congrés internacional resta d'autors: 25 hores
  • Presentació a congrés nacional com a primer autor o autora sense assistència: 20 hores
  • Presentació a congrés internacional com a primer autor o autora sense assistència: 40 hores
  • Presentació a congrés nacional com a resta d'autors o autores sense assistència: 10 hores
  • Presentació a congrés internacional com a resta d'autors o autores sense assistència: 20 hores
  • Hores mínim: 50
  • Hores màxim: 50
 • Estades en universitats o centres de recerca de prestigi (optatiu)
  • Un mes en un centre nacional: 160 hores
  • Un mes en un centre internacional: 200 hores
  • Dues setmanes en centre nacional: 80 hores
  • Dues setmanes en centre internacional: 100 hores
  • Una setmana en centre nacional: 40 hores
  • Una setmana en centre internacional: 50 hores
  • Hores mínim: 160 (mínim recomanable)
  • Hores màxim: 160
 • Reunió de seguiment de projectes d'R+D competitius (optatiu)
  • Hores computables: segons certificat
  • El certificat l'ha de signar per la persona que conste com a investigadora principal i podrà acumular-se l'activitat mensual. Cada reunió es computarà per dues hores (orientatiu).
  • Hores mínim: 10 (mínimo recomendable)
  • Hores màxim: 10 

 

La tesi doctoral

La tesi doctoral consisteix en un treball original d'investigació en qualsevol àmbit del coneixement elaborat pel doctorand o doctoranda sota la direcció d'un doctor o doctora amb experiència investigadora acreditada  Amb l'elaboració de la tesi, el doctorand ha de mostrar competència per desenvolupar un treball autònom en l'àmbit de l'I+D+i. La tesi doctoral s'avalua en l'acte de defensa que consisteix en l'exposició pel doctorand o doctoranda del treball d'investigació davant d'un tribunal avaluador en sessió pública.

D'acord amb la legislació vigent, els òrgans de govern de la Universitat Jaume I han establert diferents mecanismes a fi i efecte de garantir la qualitat i la publicitat de les tesis doctorals desenvolupades en els seus programes. Aquest procediment consta de tres fases que es realitzen de manera seqüencial:

Des d' aquest enllaç  pots consultar la gravació de la Jornada formativa sobre l'inici del tràmit d'avaluació de la tesi. Presentació del manual d'ajuda (VALENCIÀ), que va tindre lloc el dia 24 de maig de 2022.

Des d' aquest enllaç  pots consultar la gravació de la Jornada formativa sobre l'inici del tràmit d'avaluació de la tesi. Presentació del manual d'ajuda (ANGLÈS), que va tindre lloc el dia 13 de juliol de 2022.

Des d' aquest enllaç  pots consultar la gravació de la Jornada formativa sobre l'inici del tràmit d'avaluació de la tesi. Presentació del manual d'ajuda (CASTELLÀ), que va tindre lloc el dia 18 d'octubre de 2022.

 

 

 

Menció de Doctorat internacional

Qui pot sol·licitar?

Es pot incloure en l’anvers del títol de doctor o doctora la menció de doctorat internacional, sempre que concórreguen les circumstàncies següents:

 • Que, durant el període de formació necessari per a l’obtenció del títol de doctorat, el doctorand o la doctoranda haja realitzat una estada mínima de tres mesos fora d’Espanya en una institució d’ensenyança superior o centre d’investigació de prestigi cursant estudis o realitzant treballs d’investigació. L’estada no pot ser en el país de residència habitual del doctorand o de la doctoranda. Les estades requereixen, abans del seu inici, un document d’autorització del director o directora de tesi en que s’indique el nom de l’investigador o investigadora responsable de l’estada acompanyat d’un document de conformitat expressa emès pel dit investigador o investigadora responsable, i a més, han de ser avalades per la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat (SOL·LICITUD A LA CAPD).
 • Que part de la tesi doctoral, almenys el resum i les conclusions, s’haja redactat i siga presentat en una de les llengües habituals per a la comunicació científica en el seu camp de coneixement, diferent de qualsevol de les llengües oficials a Espanya, excepte en els casos en què l’estada, informes i experts procedisquen d’un país de parla hispana.
 • Que la tesi haja sigut informada per un mínim de dues persones expertes pertanyents a alguna institució d’educació superior o institut d’investigació no espanyola. No pot emetre un informe com a expert avaluador internacional la persona responsable de l’estada.
 • Que, almenys, una persona experta pertanyent a alguna institució d’educació superior o centre d’investigació no espanyola, amb el títol de doctor o doctora, i diferent de la persona responsable de l’estada mencionada en el requisit primer haja format part del tribunal avaluador de la tesi.

Totes les estades per a sol.licitar la menció de doctorat internacional han de ser aprovades per la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat abans de la seua realització (SOL·LICITUD A LA CAPD). Aquesta aprovació és requisit indispensable per a la validació de l'estada i cal tramitar-se amb l'antel.lació suficient, tenint en compte el calendari de reunions de la CAPD.

La defensa de la tesi ha d’efectuar-se en la universitat on el doctorand o la doctoranda estiguera inscrit o inscrita; en el cas de programes de doctorat conjunts, en qualsevol de les universitats participants o en els termes que indique el corresponent conveni de col·laboració.

Procediment de sol·licitud

Per a optar a la menció de doctorat internacional cal presentar, en el moment del dipòsit de la tesi, la documentació següent: 

 1. Certificació, expedida per la institució d’ensenyament superior o centre investigador, d’haver realitzat una estada mínima de tres mesos fora d’Espanya en una institució d’ensenyança superior o centre d’investigació de prestigi. En la certificació han de constar les dates d’inici i finalització de l’estada, així com el nom de la persona responsable de l’estada.
 2. Document que acredite la residència habitual del doctorand/a des del moment de la matrícula fins al dipòsit de la tesi doctoral (volant d'empadronament, contracte de lloguer o document similar).
 3. Resolució de la CAPD amb l'aprovació de l'estada sol.licitada. 

 

Article 45 del Reglament dels estudis de Doctorat, regulat pel RD99/2011, a la Universitat Jaume I i aprovat pel Consell de Govern num. 2 de 27 de febrer de 2024.

Doctorat industrial

Què és el Doctorat Industrial?

El Doctorat Industrial pretén estimular la participació de les empreses en els programes de doctorat així com la transferència de coneixement entre les universitats i l'entorn socioeconòmic a través de la formació de joves investigadors.

L'objectiu del doctorat industrial és la formació d'investigadors en empreses lligades a qualsevol de les branques de coneixement, o en administracions públiques, mitjançant la realització de la seva tesi doctoral en projectes de desenvolupament experimental o d'investigació industrial.

 

Com s'acredita el Doctorat Industrial?

D'acord amb el Reial Decret 576/2023 pel qual es modifica el Reial Decret 99/2011 pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat, el títol de Doctor o Doctora pot incloure en el seu anvers la menció "Doctorat Industrial" sempre que concorrin les següents circumstàncies:

 1. Que la tesi haja desenvolupat un projecte d'investigació d'interés industrial, comercial, social o cultural d'una entitat, empresa pública o privada o administració pública. Queden excloses les universitats, els organismes públics d'investigació (nacionals o autonòmics) i els hospitals universitaris. De manera excepcional, es podrà realitzar aquesta menció en qualsevol d'aquestes institucions, excepte en les universitats, sempre que el contingut de la tesi siga eminentment aplicat. La relació directa entre la tesi doctoral i la labor desenvolupada per la doctoranda o el doctorand en l'entitat o empresa haurà de formalitzar-se en una memòria cientificotècnica que haurà de ser aprovada per la universitat.
 2. Que s'haja subscrit un conveni entre l'entitat, empresa o administració pública i la universitat per al desenvolupament acadèmic de la tesi doctoral, que establirà, com a mínim, les obligacions de les parts i els drets de propietat industrial que es puguen generar.
 3. Que la doctoranda o el doctorand haja estat contractada o contractat per l'entitat, empresa o administració pública on desenvolupe el projecte d'investigació almenys un any durant el desenvolupament de la tesi, sent necessari que una part substancial de la mateixa es desenvolupe en l'entitat, empresa o administració pública.

La doctoranda o el doctorand tindrà una persona tutora de la tesi designada per la universitat i una persona responsable designada per l'entitat, empresa o administració pública, que podrà ser, en el seu cas, Directora o Director de la tesi d'acord amb el que s'estableix en aquest reial decret. En cap cas el responsable designat per l'empresa podrà formar part del tribunal avaluador de la tesi.

 

Modalitats del Doctorat Industrial:

 • Modalitat 1

El doctorand o doctoranda participa en un projecte d'investigació o de desenvolupament experimental en una empresa o administració pública (AP). L’empresa compta amb personal investigador doctorat que compleix els requisits per a poder dirigir la tesi doctoral.

 • Modalitat 2

El projecte de recerca industrial o de desenvolupament experimental s'executa en col·laboració entre la Universitat Jaume I i l'empresa. La tesi doctoral la dirigeix personal docent i investigador de la Universitat Jaume I.

 

És necessària la signatura d'un conveni entre la Universitat i l'empresa o Administració Pública?

Sí, serà necessària la signatura d'un conveni de col·laboració marc entre les parts, en el qual s'indicaran les obligacions de la Universitat i les obligacions de l'empresa o administració pública. Existeixen dues versions del conveni marc: una per a la Modalitat 1 i una altra per a la Modalitat 2.

 

Qui finança el Doctorat Industrial?

El doctorand o la doctoranda estarà contractat per l'empresa o administració pública. Aquest contracte podrà ser finançat amb recursos propis de l'empresa o cofinançat a través d'ajudes públiques (per exemple, els ajuts per a la formació de doctors o doctores en empreses "Doctorats Industrials" de l'Agència Estatal d'Investigació o les convocatòries de xarxes ITN del programa H2020 de la UE, entre altres).

 

Requisits acadèmics

 • El doctorand o la doctoranda haurà d'estar matriculat en un programa de doctorat de la universitat i se li assignarà un tutor acadèmic que supervisarà el seu pla de formació.
 • Aquest pla de formació es desenvoluparà d'acord amb la normativa vigent de la universitat pel que fa a durada, activitats formatives, etc ...
 • El director o directora de tesi serà responsable de supervisar el projecte de recerca i haurà de ser doctor o doctora.
 • En el cas de doctorats industrials finançats per convocatòries públiques poden aparèixer requisits específics pel que fa a la vinculació del director o directora amb l'empresa o al tipus d'empresa.

 

Confidencialitat de la recerca i els seus resultats

El marc regulador per als resultats de recerca fruit d’un projecte de Doctorat Industrial serà el conveni marc signat entre la Universitat Jaume I i l’empresa. En aquest conveni, les parts es comprometen a tractar de forma confidencial la informació compartida per al desenvolupament del projecte.

De la mateixa forma, es comprometen a tractar de forma confidencial els resultats derivats del projecte, sense perjudici de la seua utilització per part del doctorand o doctoranda, per a la realització i defensa de la seua tesi doctoral.

No obstant això, l’empresa i la Universitat Jaume I podran negociar i pactar noves clàusules relacionades amb la confidencialitat de la recerca i el seu resultat per al conveni, tenint en compte la durada del contracte laboral que l’empresa signe amb el doctorand o doctoranda i els recursos aportats per cada part al projecte d’R+D.

 

Confidencialitat de la tesi doctoral

La propietat intel·lectual de l’obra objecte de la tesi doctoral correspondrà al doctorand o doctoranda, sense perjudici de l’obligació de confidencialitat que haja de complir per la seua vinculació amb l’entorn empresarial. L’empresa i el doctorand o doctoranda podran pactar la cessió dels drets si ho consideren oportú.

També es podrà sol·licitar a l’Escola de Doctorat la no publicitat dels aspectes de la tesi doctoral que es consideren objecte de protecció, sempre que s’acredite que el secret és absolutament indispensable per a l’èxit del procés de protecció o transferència dels resultats a l’empresa. En conseqüència, la difusió dels arxius electrònics dels repositoris institucionals, així com el del Ministeri, haurà de ser inhibida durant el temps necessari per a la seua protecció.

Les condicions per a la publicació dels resultats assolits en la recerca es defineixen també en el conveni marc de col·laboració empresa-UJI. 

Durant el procés dels estudis de doctorat, en funció de les característiques de la recerca, es pot donar el cas de sol·licitar els drets de la protecció dels resultats mitjançant una patent o un model d’utilitat, així com registrar la propietat intel·lectual d’un codi o software. En aquests casos, la participació del doctorand o doctoranda en la gestió de la protecció dels resultats dels quals es autor, autora, coautor o coautora es convalidaran per  hores d’activitats formatives d’acord amb aquest document.

 

Procediment

PAS 1. Definició del projecte de recerca industrial o de desenvolupament experimental en el qual puga participar el doctorand o doctoranda.

PAS 2. Autorització per a la menció i signatura del conveni marc. La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat (CAPD) és l’òrgan que autoritza la menció de Doctorat Industrial de la tesi en base al tipus de projecte i la relació amb l’empresa o administració pública. 

PAS 3. Inclusió de la documentació a l’expedient acadèmic.

NOTA. Per a merèixer la menció de Doctorat Industrial en el moment de la defensa, és requisit haver obtingut l’autorització de la CAPD i tenir signat el conveni marc de DI com a mínim amb data d’un any abans del dipòsit de la tesi.

MÉS INFORMACIÓ: https://doctoratindustrial.uji.es/

ACCÈS A LA GRAVACIÓ DE LA SESSIÓ INFORMATIVA ONLINE PER A ALUMNAT DE MÀSTER: Vídeo (només en castellà)

 


CONSULTES PERSONALITZADES SOBRE EL DOCTORAT INDUSTRIAL:

 doctoratindustrial@uji.es |  964 38 75 50 |  Núria Sánchez-Pantoja

 

Visat i treball

VISAT

Els estudiants i estudiantes i investigadors i investigadores internacionals no comunitaris que decidisquen estudiar o investigar a Espanya han d'estar en possessió d'un visat per a poder residir legalment en el país. Aquest document s'ha de sol·licitar en el consolat espanyol en el país d'origen o residència legal.

 • Estada inferior a tres mesos: no requereix visat, excepte si la persona interessada és nacional d'un país que sí que ho requereix.
 • Estada entre tres i sis mesos: sí que s'exigeix visat, però no és necessari realitzar cap altre tràmit a Espanya.
 • Estada de més de sis mesos: a més del visat, ha de sol·licitar a Espanya la targeta de residència per a estudiantat. Aquest tràmit s'ha de realitzar en el termini d'un mes des de l'entrada a Espanya i es gestiona en les oficines d'estrangeria de la Policia Nacional.

El tràmit del visat es realitza directament en els consolats generals d'Espanya preferentment, encara que ara es possible entrar a Espanya amb un visat de turista i posteriorment sol·licitar un visat d'estudis.

Una vegada a Espanya, l'estudiantat i el personal investigador han de tenir el segell d'entrada en el seu passaport o certificar la seua entrada (el bitllet d'avió és vàlid) en territori espanyol, en les comissaries de la policia o les oficines d'estrangeria de la ciutat on es vaja a residir.

Per a sol·licitar la targeta d'residència és necessari presentar-se en la comissaria de policia o l'oficina d'estrangeria, sempre abans dels trenta primers dies des de l'entrada a Espanya. La vigència de la targeta d'estudis és d'un any o es limita a la durada dels estudis o recerca. Es pot renovar sempre que es continuen reunint els requisits o condicions exigits.

Més informació: study@uji.es

TREBALL

El visat d'estudis de ciutadans i ciutadanes d'Estats no membres de la Unió Europea permet treballar fins a trenta hores setmanals sempre que la jornada de treball siga compatible amb la realització dels estudis. Amb la targeta d'estudis es pot treballar a temps parcial o en treballs de curta durada, sempre que l'activitat que es vaja a realitzar no siga imprescindible per a la subsistència a Espanya.

Més informació ací

Sistema d'assegurament intern de qualitat

 

 

Indicadors del títol

Els membres de la comunitat universitària de la Universitat Jaume I poden consultar els indicadors en: https://e-ujier.uji.es/pls/www/grs_gpp.gpp_info.indicadores_avap?est=14121

Satisfacció dels grups d'interès

Es pot consultar la informació en aquesta adreça https://e-ujier.uji.es/pls/www/grs_gpp.gpp_info.evidencias_avap?&est=14121

Normativa reguladora dels estudis de doctorat