Perfil d'ingrés

09/05/2016 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Perfil d'ingrés

El perfil d'ingrés recomanat té en compte l'interès de l'alumnat i la seua formació i capacitats. Respecte al primer, el present doctorat es dirigeix a l'alumnat interessat a fer una tesi doctoral en “Història de l'Art”, adquirint una formació avançada en l'àmbit de les arts visuals, a través de l'especialització acadèmica en l'anàlisi de la producció artística i dels seus processos de creació i recepció a través del temps i les diverses cultures. Té també per objecte preparar professionals amb un coneixement profund sobre el patrimoni artístic, amb capacitat per a intervenir en la seua conservació, difusió i gaudi social, així com per a promoure el coneixement crític de les manifestacions artístiques contemporànies relacionades amb el món de la imatge. Al costat d'aquesta doble preparació acadèmica i professional, aquest programa faculta per a portar a terme tasques de recerca en tots els àmbits de la creació artística, capacitant per a concebre i desenvolupar una recerca original, concretada en l'elaboració i defensa d'una tesi doctoral. Per tant, el destinatari és l'alumnat interessat a adquirir competències i habilitats vinculades a l'objectiu assenyalat. Pel que fa als coneixements i capacitats s'estableix com a perfil d'ingrés recomanat: primer, tenir preparació universitària d'història de l'art a través d'estudis de postgrau oficials (màster oficial segons RD 1393/2007, diploma d'estudis avançats - DEA d'acord amb el que es disposa en el RD 778/98, o suficiència investigadora segons el  RD 185/85); segon, capacitat d'entendre i raonar en espanyol; els candidats no procedents d'àmbits hispanoparlants hauran d'acreditar un nivell de coneixement d'espanyol equivalent o superior al B2.

 

Complements formatius

En l'apartat anterior s'ha especificat el perfil d'estudiant que haurà de cursar complements formatius; açò és, aquells que mostren altres perfils d'accés diferents a l'idoni. Per a l'alumnat que puga requerir de complements formatius es mostra en la pàgina web del Departament d'Història de l'Art de la Universitat de València l'equivalència que la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat (CAPD) empra per a avaluar les sol·licituds d'admissió procedents d'altres màsters i fixar complements formatius a través del màster en Història de l'Art i Cultura Visual (UVEG – UJI) a la formació de la qual està adscrit el doctorat.
Per als casos de diploma d'estudis avançats (DEA) i màsters en àrees afins a la història de l'art (belles arts, arquitectura, comunicació audiovisual, estètica, música, patrimoni cultural, etc.) s'estableix un complement formatiu de 18 crèdits del màster en Història de l'Art i Cultura Visual” (UVEG-UJI): El mòdul obligatori de “Formació Investigadora” (15 crèdits), i una assignatura dels tres mòduls optatius de “Formació disciplinària” que podrà triar l'alumne.
 

Informació proporcionada per: InfoCampus