Requisits específics, criteris d'admissió i oferta de places

31/10/2023 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Perfil idoni d'accés

Preparació universitària en història de l'art a través d'estudis de postgrau oficials (màster oficial segons RD 1393/2007), capacitat d'entendre i raonar en espanyol; els candidats no procedents d'àmbits hispanoparlants hauran d'acreditar un nivell de coneixement d'espanyol equivalent o superior a un B2.

 

Altres perfils d'accés que, si escau, a més poden exigir cursar complements formatius:

  • Titulats universitaris amb preparació universitària d'història de l'art a través d'estudis de grau o llicenciatura, i estudis de postgrau oficials (màster oficial segons RD 1393/2007) afins a la història de l'art, com ara belles arts, arquitectura, estètica...
  • Titulats universitaris amb experiència professional en l'àmbit de la història de l'art d'almenys tres anys i amb preparació universitària a través d'estudis de postgrau oficials (màster oficial segons RD 1393/2007).
  • La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat (CAPD) valorarà si la formació o experiència professional acreditada ha proporcionat el domini de la metodologia investigadora que faculte per a portar a terme tasques de recerca en l'àmbit de l'activitat artística, capacitant per a concebre i desenvolupar una recerca original, concretada en l'elaboració i defensa d'una tesi doctoral en la disciplina. En cas contrari, la CAPD establirà els oportuns complements formatius a través del màster en Història de l'Art i Cultura Visual (UVEG – UJI), fonamentalment a través del mòdul de "Formació Investigadora".

 

En el cas en que no es propose cap director o directora de tesis, serà condició necessària per a poder ser admés haver presentat una proposta del projecte de tesi en el qual s'exposen les línies bàsiques per a la recerca.

 

Plantilla proposta del projecte de tesi

 

Les universitats reservaran, almenys, un 5 per 100 de les places oferides per a estudiants que tinguen reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100, així com per a estudiants amb necessitats educatives especials permanents associades a circumstàncies personals de discapacitat, que en els seus estudis anteriors hagen precisat de recursos i suports per a la seua plena normalització educativa.

 

Oferta de places

  • 3 places
Informació proporcionada per: InfoCampus