Criteris d'admissió al programa i places

25/05/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Com a requisit específic del Programa de Doctorat A-WEAR, s'haurà de tenir un MSc Degree (mínim 180 crèdits ECTS) d'una àrea rellevant de tecnologia per al programa de doctorat A-WEAR, tenir un certificat que demostre el seu domini de l'anglès i complir amb els criteris d'elegibilitat de la UE.

En el cas d'estar en possessió del Diploma d'Estudis Avançats (DEA), obtingut d'acord amb el que es disposa en l'RD 778/98, o haver aconseguit la Suficiència Investigadora segons el regulat pel RD 185/85, haurà d'haver-lo cursat en programes de doctorat afins. 

 

Barem

A fi de prioritzar les sol·licituds d'accés, la Comissió Acadèmica analitzarà els mèrits aportats. Es realitzarà en dues fases, una primera on es tindrà en compte proporcionalment la següent distribució:

 • Màster o grau equivalent, grau (30%)
 • Màster o grau equivalent, rellevància del tema (10%)
 • Qualitat i rellevància de la proposta de dissertació (30%)
 • Experiència acadèmica i assoliments del passat (10%)
 • Motivació en el programa d'estudi (10%)
 • Aspectes formals de l'aplicació (10%).

En una segona fase, es realitzarà una prova oral:

 • Presentació de la proposta de la investigació a realitzar (35%)
 • Entrevista (55%)
 • Habilitats retòriques i de l'idioma anglès (10%)

 

Estudiants amb dedicació a temps parcial. Segons l'arreplegat en l'article 13 de la Normativa de doctorat de l'UJI, la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat és la responsable d'autoritzar la realització dels estudis de doctorat a temps parcial. Sense perjudici de l'estipulat en altres normes de rang superior, es consideraran com a supòsits que donen dret a sol·licitar el reconeixement de la condició d'estudiant a temps parcial els següents:

 • Estar treballant i acreditar que durant el curs acadèmic es té una relació laboral la duració de la qual és com a mínim de 180 dies. Aquesta circumstància haurà de ser acreditada mitjançant l'aportació del contracte de treball o nomenament administratiu, en el seu cas, i la documentació justificativa de la situació d'alta en la Seguretat Social o règim equiparable.
 • Estar afectat per una discapacitat física, psíquica o sensorial, en un grau igual o superior al 33%, havent d'acreditar-lo mitjançant certificació emesa per l'organisme competent per al reconeixement d'aquesta discapacitat.
 • Tenir la consideració de cuidador o cuidadora principal de persones dependents, havent d'acreditar-ho mitjançant la presentació de documentació justificativa i certificació expedida per l'organisme competent per al reconeixement de la situació de dependència.
 • Tenir la consideració de víctima de violència de gènere, havent d'acreditar-ho mitjançant l'aportació de la documentació que justifique el reconeixement d'aquesta situació.
 • Tenir fills menors de tres anys a càrrec. Havent d'acreditar-ho mitjançant l'aportació de la documentació justificativa d'aquesta situació.
 • Estar inclòs en l'àmbit e aplicació d'un conveni subscrit amb altres universitats que contemplen aquesta situació, per a garantir la mobilitat dels estudiants. 

 

Estudiants amb necessitats educatives especials. La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat vetlarà perquè l'estudiantat amb necessitats educatives especials, derivades de discapacitat, compten amb els serveis de suport i assessorament adequats. A més la Comissió Acadèmica avaluarà la necessitat de possibles adaptacions curriculars, itineraris o estudis alternatius. 

 

Places ofertades:

 • En aquest curs no s'oferte ninguna plaça de nou ingrés
Informació proporcionada per: InfoCampus