Criteris d'admissió al programa i places

09/07/2021 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Els estudiants que complisquen els requisits d'accés generals poden ser admesos en el programa de doctorat. La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Química Teòrica i Modelització Computacional/Theoretical Chemistry and Computational Modelling, analitzarà les sol·licituds d'admissió valorant els següents aspectes i mèrits. S'indica entre parèntesis el pes específic, en termes percentuals, de cadascun dels criteris d'admissió que s'utilitzarà per a avaluar el CV del candidat o candidata.

  • Les qualificacions obtingudes en el grau i/o màster que haja realitzat (55%)
  • Les publicacions en revistes i comunicacions a congressos realitzades, especialment les derivades de la tesi de màster (15%)
  • Certificat de nivell d'anglès, mínim recomanat B2 (10%)
  • Carta de referència de dos professors que no pertanyen al programa de doctorat i que hagen participat en la formació de l'estudiant (10%)
  • Altres mèrits rellevants al·legats en el seu CV (10%)

En el cas en que no es propose cap director o directora de tesis, serà condició necessària per a poder ser admés haver presentat una proposta del projecte de tesi en el qual s'exposen les línies bàsiques per a la recerca. 

 

Plantilla proposta del projecte de tesi

 

El programa de doctorat, i d'acord amb les normatives existents en les universitats participants, contempla la realització d'estudis de doctorat a temps parcial. Els criteris i procediments d'admissió per a estudiants que opten per aquesta modalitat d'estudis seran exactament els mateixos que els dels estudiants a temps complet. L'alumnat podrà canviar de modalitat de temps parcial a complet o viceversa, prèvia sol·licitud i aprovació per part de la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat.

Es recomana que els estudiants que accedisquen al doctorat hagen cursat un grau en Química, Física, Ciències dels Materials o àrees afins i que hagen realitzat almenys 60 crèdits ECTS en el màster en Química Teòrica i Modelització Computacional, el màster en Química Teòrica i Computacional o màsters en les àrees de Química, Física, Ciències dels Materials amb un important contingut teòric i orientació investigadora. Els titulats dels dos màsters indicats constitueixen el percentatge més elevat d'estudiants de nou ingrés en aquest programa de doctorat. No obstant això, també hi ha estudiants provinents d'altres màsters d'orientació investigadora impartits en les universitats participants. En aquells casos en els quals la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat considere que la formació prèvia del candidat o candidata no és suficient o no és adequada per a l'accés al programa de doctorat, es podrà exigir que es realitzen complements de formació específica.

 

Oferta de places

  • 3 places
Informació proporcionada per: InfoCampus