UJI

Programa de doctorat en Psicologia

Última modificació: 22/03/2021 | Font: InfoCampus

El programa de doctorat en Psicologia suposa la fusió de tres programes previs en l'àmbit de la psicologia, que havien rebut la distinció de menció de qualitat i l'informe favorable de menció d'excel·lència del Ministeri d'Educació. El present doctorat, per tant, compta amb tres línies d'investigació sòlides amb reconeixement nacional i internacional. Aquestes línies són: Psicologia i tecnologia per a la promoció de la salut i el benestar, Cervell i conducta, i Desenvolupament i intervenció familiar, educativa i social. Els equips de recerca que dirigeixen les tres línies compten amb vincles acadèmics i científics amb diversos centres i entitats nacionals i internacionals que facilitaran, tant la formació i la mobilitat dels estudiants, com la seua inserció en el món laboral. 

El programa de doctorat en Psicología és un programa de la Universitat Jaume I.

Contacte:

InfoCampus (Oficina d'Informació i Registre):  info@uji.es
Administració: Amparo Herrero Llobregat
Coordinació acadèmica: César Ávila Rivera 

Perfil d'ingrés

Perfil d'ingrés

El perfil d'ingrés recomanat al programa de doctorat és el de titulat o titulada o graduat o graduada en Psicologia que ha cursat amb posterioritat algun dels següents màsters associats a aquest programa de doctorat:

 • Màster universitari en Psicopatologia, Salut i Neuropsicologia
 • Màster universitari en Psicologia del Treball, de les Organitzacions i en Recursos Humans
 • Màster universitari en Intervenció Social i Familiar

 

Complements formatius

Aquest programa de doctorat no contempla complements formatius en funció de la formació prèvia de l'estudiantat.
 

La informació detallada d'aquests màsters universitaris està accessible a través del Sistema d'Informació Acadèmica (SIA).

 

Règim de dedicació a l'estudi

Què és el règim de dedicació a l'estudi?

Els estudis es poden cursar a temps complet o a temps parcial. El règim ordinari dels estudis és a temps complet. Per a cursar els estudis en la modalitat a temps parcial s'ha de presentar una sol·licitud motivada en el moment de l'admissió (necessitats educatives especials, la situació laboral de l’estudiantat, les funcions de representació estudiantil, ser esportista d’alt nivell, la conciliació familiar, ... ) i aportar la documentació justificativa dirigida a la comissió acadèmica responsable del programa de doctorat (CAPD). El canvi de modalitat de dedicació a l’estudi només es pot sol·licitar anualment i en el moment de la renovació de la matrícula de tutela acadèmica corresponent a cada curs acadèmic

El termini legalment establert per al dipòsit de la tesi doctoral, comptador des de la data d’admissió al programa, és de tres anys per a estudiantat a temps complet i de cinc anys per estudiantat a temps parcial. El còmput del temps màxim de permanència en el programa per a estudiantat amb regim de dedicació que inclou períodes a temps complet i a temps parcial és de quatre anys. No obstant això, es pot demanar de manera motivada la pròrroga a la CAPD (un any per a estudiantat a temps complet i dos anys per a estudiantat a temps parcial. També hi ha la possibilitat de sol·licitar una pròrroga extraordinària d’un any addicional. A l'efecte del còmput del període anterior no es tindran en compte les baixes per malaltia, embaràs o qualsevol altra causa prevista per la normativa vigent. Així mateix, el doctorand podrà sol·licitar la seua baixa temporal en el programa per un període màxim d'un any, ampliable fins a un any més. 

Podeu consultar la normativa de permanència en els estudis de doctorat a la Universitat Jaume I aprovada pel Comitè de Direcció de l'Escola de Doctorat.

Taxes

Administració doctorat

Segons DECRET 106/2020, de 7 d'agost del Consell, pel qual es fixen les taxes per la prestació de serveis acadèmics universitaris per al curs 2020/2021

 

Taxa d'equivalència per a l'estudi de títols estrangers de fora de l'Espai Europeu d'Educació Superior

 • Estudi d’equivalència de títols estrangers per a l’accés als estudis de doctorat per a titulats o titulades estrangers sense títol homologat: 155,22 €.

 

Primera matrícula de doctorat

 • Primera matrícula a estudis de doctorat: 300.00€ (tant per a la modalitat a temps complet com per a temps parcial). 
 • Apertura expedient de doctorat: 27.34€
 • Assegurança escolar (menors de 28 anys): 1.12€
 • Carnet estudiantat (tan sols si no es disposa de carnet UJI): 5.87€

 

Renovació de matrícula cada curs acadèmic

L'alumnat de doctorat ha de renovar la matrícula cada curs acadèmic fins a la defensa de la tesi. La taxa de matrícula s'abona per curs acadèmic. L'import és el mateix tant si es tracta d'estudis a temps complet com d'estudis a temps parcial.

 • Renovació de la matrícula acadèmica: 300,00 €/any.
 • Assegurança escolar (menors de 28 anys): 1.12€

 

Taxes acadèmiques per a la defensa de la tesis doctoral i expedició del títol de doctor o doctora

 • Examen de tesi doctoral: 143,73 €
 • Expedició de títol de doctor o doctora: 225,20 €

 

Exempcions i bonificacions

L'alumnat que reba beques i altres ajudes a l'estudi amb càrrec als pressupostos generals de l'Estat o amb càrrec als pressupostos de la Generalitat; el que siga membre de família nombrosa; el que haja sigut víctima de bandes armades o elements terroristes o siga familiar d'aquell; el que siga membre de família monoparental i el que siga víctima d'actes de violència de gènere, així com els altres que es troben en algun dels supòsits d'exempció a què es refereix el Capítol III de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de Taxes de la Generalitat Valenciana, gaudiran d'exempcions i bonificacions en els termes i condicions establides en l'esmentat article.

 

Alumnat amb discapacitat o diversitat funcional 

L'alumnat que en virtut del que estableix l'article 4 del tex refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social, aprovat per Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, tinga reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent, tindrà dret a l'exempció total de taxes en els estudis conduents a l'obtenció d'un títol universitari. 

 

Competències / Objectius

Els estudis de doctorat constitueixen el punt de trobada entre l'espai europeu d'educació superior i l'espai europeu de recerca. D'aquesta manera, el doctorat proporciona les competències i habilitats necessàries per a realitzar una recerca científica de qualitat. Amb caràcter general, aquestes competències inclouen:

Bàsiques

 • Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.

 • Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.

 • Capacitat per a contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.

 • Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.

 • Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre els seus àmbits de coneixement a través dels mitjans i en les llengües d'ús habituals en la seua comunitat científica internacional.

 • Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avanç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

 

Capacitats i destreses personals

 • Situar-se en contextos en els quals hi ha poca informació específica.

 • Trobar les preguntes clau que cal respondre per a resoldre un problema complex.

 • Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.

 • Treballar, tant en equip com de manera autònoma, en un context internacional o multidisciplinari.

 • Integrar coneixements, enfrontar-se amb la complexitat i formular judicis amb informació limitada.

 • La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

 

Convenis

Tipus de conveni: Cotutela
Data: 8/3/2018
Institució/Empresa: Università degli Studi di Cagliari​​

Criteris d'admissió al programa i places

Poden sol·licitar l'admissió a un programa de doctorat de la Universitat Jaume I els qui complisquen els requisits d'accés al doctorat establits en el Reial decret 99/2011 de 28 de gener, així com els requisits i criteris addicionals que es fixen per a seleccionar i admetre els doctorands en cada programa de doctorat.

El perfil d'ingrés recomanat al programa de doctorat és el de titulat o graduat en Psicologia que ha cursat amb posterioritat algun dels següents màsters associats a aquest programa de doctorat:

 • Màster universitari en Psicopatologia, Salut i Neuropsicologia.
 • Màster universitari en Psicologia General Sanitaria
 • Màster universitari en Cervell i Conducta
 • Màster universitari en Psicologia del Treball, de les Organitzacions i en Recursos Humans
 • Màster universitari en Intervenció Social i Familiar

Els continguts d'aquests estudis previs que assenyalen les principals capacitats i coneixements previs són els relatius a les línies de recerca del programa de doctorat, en matèries de psicologia de la salut, psicopatologia, neuropsicologia, neurociencia, psicologia del treball i de les organitzacions, i intervenció psicosocial en àmbits socials i familiars.

En un altre cas, que s'haja cursat un màster similar a un d'aquests cinc, que garantisquen estudis del mateix nivell i branca de coneixement, així com coneixements i capacitats similars.

Si s'està en possessió del diploma d'estudis avançats (DEA), obtingut d'acord amb el que es disposa en el RD 778/98, o s'ha aconseguit la suficiència investigadora segons el RD 185/85, haurà d'haver-lo cursat en programes de doctorat afins.

Així mateix, l'estudiant haurà d'acreditar un nivell mínim de coneixement d'anglés equivalent al B1.

Els criteris de valoració i selecció d'estudiants amb el pes específic, en termes percentuals, que va a tenir cadascun d'aquests criteris, inclosos els relatius a estudiants amb necessitats educatives específiques derivades de discapacitat, són els següents:

 • Expedient acadèmic (50%)
 • Publicacions científiques (25%)
 • Experiència en R+D+I (15%)
 • Experiència professional prèvia (5%)
 • Cartes de recomanació (5%)

 

En el cas en que no es propose cap director o directora de tesis, serà condició necessària per a poder ser admés haver presentat una proposta del projecte de tesi en el qual s'exposen les línies bàsiques per a la recerca. 

 

Plantilla proposta del projecte de tesi

 

Estudiants amb necessitats educatives especials. En el cas d'estudiants amb necessitats educatives específiques derivades de discapacitat, els serveis de suport i assessorament de la Universitat Jaume I avaluaran la necessitat de possibles adaptacions curriculars, itineraris o estudis alternatius. Aquests serveis estan inclosos en la USE (Unitat de Suport Educatiu de la Universitat Jaume I).

En tot cas, la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat vetlarà perquè els estudiants amb necessitats educatives específiques, derivades de discapacitat, compten amb aquests serveis de suport i assessorament adequats que ja té la Universitat Jaume I.

 

Oferta de places

 • 20 places

Professorat del programa

Amb l’objecte de facilitar l’adaptació i la integració dels doctorands i doctorandes de nou ingrés de la manera més ràpida i efectiva possible, així com d'efectuar la supervisió i el seguiment de la seua formació, aquests disposen d'un tutor o tutora, professorat del programa, des del moment de la seua admissió. Per a aquest programa, el llistat de professorat amb capacitat de tutorització, agrupat per equips d'investigació, és:

EQUIP D'INVESTIGACIÓ EN LABORATORI DE PSICOLOGIA I TECNOLOGIA

Dra. Cristina Botella Arbona (botella@uji.es)

Dra. Azucena García Palacios (azucena@uji.es)

Dra. Soledad Quero Castellano (squero@uji.es)

 

EQUIP D'INVESTIGACIÓ EN PSICOLOGIA DE LA SALUT EN CONTEXTOS LABORALS I EXTRALABORALS

Dra. Marisa Salanova Soria (marisa.salanova@uji.es)

Dr. Jesús Rosel Remírez (rosel@uji.es)

Dr. Rafael Ballester Arnal (rballest@psb.uji.es)

 

EQUIP D'INVESTIGACIÓ EN CERVELL I CONDUCTA

Dr. César Ávila Rivera (avila@uji.es)

Dra. Dolors Girbau Massana (girbau@uji.es)

Dr. Javier Moltó Brotons (molto@uji.es)

 

EQUIP D'INVESTIGACIÓ EN ADDICCIONS

Dra. Mercé Correa Sanz (correa@uji.es)

Dra. Micaela Moro Ipola (moro@uji.es)

Dr. Generós Ortet Fabregat (ortet@uji.es)

 

EQUIP D'INVESTIGACIÓ EN DESENVOLUPAMENT I INTERVENCIÓ FAMILIAR, EDUCATIVA I SOCIAL

Dra. Rosana Clemente Estevan (clemente@uji.es)

Dra. María Jesús Presentación Herrero (presenta@uji.es)

Dra. Lidón Villanueva Badenes (bvillanu@uji.es)

Dra. Rosa García Castelar (rosa.garcia@uji.es)

 

 

 

 

 

Directors i directores de tesi externs al programa

El director o directora de tesi doctoral és la persona responsable de la supervisió de les tasques investigadores del doctorand o doctoranda. Pot ser director o directora de tesi qualsevol doctor o doctora espanyol o estranger amb experiència investigadora acreditada, independentment de la universitat o institució on preste els seus serveis. La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat (CAPD) junt amb l’Escola de Doctorat, avaluen o reconeixen aquesta acreditació i aproven la designació com a director o directora.

 

Procediment d’acreditació d’experiència investigadora a l’efecte de direcció de tesi doctoral per a doctors i doctores no pertanyents als programes de doctorat:

El director o directora extern al programa indicarà en el moment de la proposta de supervisió de tesi la data del últim sexenni viu.

Els doctors i doctores novells que no tinguen encara l'equivalent a un tram de recerca podran codirigir tras l’aprovació del Comitè de Direcció de l’Escola de Doctorat. A tal fi, els investigadors i investigadores externs al programa que vulguen dirigir tesis i no tinguen sexennis reconeguts, hauran de fer una sol·licitud dirigida a l’Escola de Doctorat, indicant cinc resultats d’investigació, que seran revisats tenint en conter els criteris de la CENAI per a validar el tram de recerca. La CAPD del programa, també farà un informe, i finalment serà el Comitè de Direcció de l’Escola de Doctorat qui aprovarà el director o directora tenint en compte els dos informes independents. Aquesta aprovació serà valida durant quatre anys.

Document de reconeixement de l'experiència investigadora

Relació de directors i directores de tesi no inclosos en la memòria original del programa de doctorat en Psicologia.

Professorat pertanyent a la Universitat Jaume I

Ana Belén Górriz Plumed (gorriz@uji.es)

Carla Colomer Diago (colomerc@uji.es)

Carlos Hernández Blasi (blasi@uji.es)

Carlos Suso Ribera (susor@uji.es)

Clara Andrés Roqueta (candres@uji.es)

Cristina Forn Frias (forn@uji.es)

Cristina Giménez García   (gimenezc@uji.es)

Daniel Campos Bacas (camposd@uji.es)

Daniel Pinazo Calatayud  (pinazo@uji.es)

Edgar Bresó Esteve (breso@uji.es)

Eladio Joaquin Collado Boira (colladoe@uji.es)

Estefanía Ruiz Palomino (eruiz@uji.es)

Eva Cifre Gallego (cifre@uji.es)

Francisco Juan García Bacete (fgarcia@uji.es)

Isabel María Martínez Martínez (imartine@uji.es)

Isabella Meneghel  (isabella.meneghel@gmail.com)

Josep Andreu Pena Garijo (jpena@uji.es)

Juana Maria Bretón López (breton@uji.es)

Keren Cuervo Gómez (cuervo@uji.es)

Laura Font Hurtado (lhurtado@uji.es)

Laura Mezquita Guillamón (lmezquit@uji.es)

Manuel Ignacio Ibáñez Ribes (iribes@uji.es)

María del Carmen Pastor Verchili (mpastor@uji.es)

María Pilar Jara Jiménez (jara@uji.es)

Marta Asunta Miquel Salgado-Araujo (miquel@uji.es)

Micaela Moro Ipola  (moro@uji.es)

Raúl Pastor Medall (medall@uji.es)

Rosario Poy Gil (poy@uji.es)

Susana Llorens Gumbau (llorgum@uji.es)

Víctor Costumero Ramos  (vcostume@uji.es)

Virginia Elena Carrero Planes (carrero@uji.es)

 

 
Directores y directoras pertenecientes a otras instituciones:

Ausias Josep Cebolla Martí (Universitat de València)

Emilio Ferrer (Universidad de California-Davis, USA)

Hedy Carolina Acosta Antognoni (Universidad de Talcacom)

Jesús Castro Calvo (Universitat de València)

John Salamone (University of Connecticut, USA)

José Javier García Campayo (Universidad de Zaragoza)

María Dolores Gil Llario (Universitat de València)

Rocío Herrero Camarano  (Universitat de València)

Veronica Guillén Botella (Universitat de València)

Vicente González Romá (Universitat de València)

 

 

Coordinació i Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat (CAPD)

La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat (CAPD) és la responsable de la definició, actualització, qualitat i coordinació del programa. Així mateix, la CAPD és la responsable del progrés de la recerca, de la formació i de l'autorització de la presentació de tesi de cada doctorand o doctoranda del programa.

 

Coordinació i contacte dels estudis:  Dr. César Ávila Rivera (avila@uji.es)

Secretaria: Dr. Generós Ortet Fabregat


Membres representants de les línies de recerca:


PSICOLOGIA I TECNOLOGIA PER A LA PROMOCIÓ DE LA SALUT I EL BENESTAR

 • Dra. Azucena García Palacios
 • Dra. Soledad Quero Castellano


CERVELL I CONDUCTA

 • Dr. Javier Moltó Brotons
 • Dra. Mercè Correa Sanz

DESENVOLUPAMENT I INTERVENCIÓ FAMILIAR, EDUCATIVA I SOCIAL

 • Dra. Lidón Villanueva Badenes
 • Dra. Rosana Clemente Estevan

Assignació de tutor o tutora i director o directora de tesi

Tots els tutors i tutores del Programa de Doctorat (PD), que han avalat aquest PD en la seua memòria, figuren en la pàgina web del PD. Tota persona que es dispose a iniciar la preinscripció en un PD en la Universitat Jaume I, després de consultar les línies de recerca del PD, haurà de triar a un professor o professora i haurà de proposar aquesta persona en la seua sol·licitud. Es recomana contactar amb aquest tutor o tutora prèviament. Així mateix, a suggeriment del tutor, o per iniciativa pròpia, podrà proposar a qualsevol doctor o doctora que treballe en aquesta línia de recerca per a dirigir la tesi.

La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat (CAPD), després de valorar la proposta, assignarà el tutor o tutora, en el moment de l'admissió del doctorand o doctoranda al PD, i en el termini màxim de tres mesos des del moment en què es formalitze la matrícula, assignarà també un director o directora de tesi.

Les figures del tutor i director coincidiran sempre que siga possible. Solament en el cas que el director o directora no pertanga al PD, caldrà assignar com a tutor o tutora, a un professor o professora del PD.

Podran ser director o directora de tesi doctoral tots els doctors o doctores, amb acreditada experiència investigadora. En el cas que el director o directora que es proposa no compte amb un sexenni de recerca reconegut, haurà de sol·licitar a l'Escola de Doctorat l'avaluació de cinc mèrits de recerca realitzats en els últims deu anys. La CAPD revisada la sol·licitud i podrà establir l'equivalència utilitzant els mateixos criteris establits per la CENAI per a la branca de coneixement a la qual pertanga el PD. Aquesta avaluació de mèrits es realitzarà amb anterioritat a l'assignació del director o directora.

L'assignació del director o directora de tesi portarà associada la signatura del Compromís Documental de Supervisió (CDS) signat pel doctorand o doctoranda, el director o directora, i tutor o tutora si escau, i la Direcció de l'Escola de Doctorat de l’UJI. Aquest document inclourà les obligacions i drets de les parts, el procediment de resolució de conflictes i els aspectes relatius als drets de propietat intel·lectual o industrial que puguen generar-se en l'àmbit del programa de doctorat.

La tesi podrà ser codirigida, prèvia autorització de la CAPD, per altres doctors o doctores nacionals o estrangers amb acreditada experiència investigadora, amb independència de la Universitat, centre o institució en què presten els seus serveis, sempre que concórreguen raons d'índole acadèmica, com pot ser el cas de directors novells, de la interdisciplinarietat del tema o dels programes desenvolupats en col·laboració nacional o internacional. Totes les persones que codirigisquen una tesi han d'haver signat el CDS i han d'estar implicades en el seguiment regular del doctorand o doctoranda mitjançant la realització dels informes anuals de seguiment i avaluació. Es requerirà un mínim de dos informes abans del tancament de l'expedient per a verificar que s'ha desenvolupat el seguiment del doctorand o doctoranda.

La CAPD, escoltats el doctorand o doctoranda i el director o directora i/o tutor o tutora, podrà modificar el nomenament del seu tutor o tutora la direcció en qualsevol moment del període de realització del doctorat, sempre que hi concórreguen raons justificades.

Activitats formatives del programa

 

Requisit mínim de formació

Aquest programa requereix la superació d'un mínim de 600 hores d'activitats formatives per a obtenir l'autorització per a la defensa de la tesi doctoral. Cal tenir present que algunes activitats poden ser de realització obligatòria.

 

Activitats del programa de doctorat

 • Publicacions indexades
  • Caràcter: obligatòria​
  • Hores mínim: 
  • Hores màxim: 200
 • Mobilitat
  • Caràcter: obligatòria​
  • Hores mínim: 
  • Hores màxim: 150
 • Participació en congressos
  • Caràcter: obligatòria​
  • Hores mínim: 
  • Hores màxim: 150
 • Assistència a seminaris
  • Caràcter: obligatòria​
  • Hores mínim: 
  • Hores màxim: 150
 • Reunió de seguiment de projectes d'R+D competitius
  • Caràcter: optativa
  • Hores mínim: 
  • Hores màxim: 20
1. Consulteu l'oferta per a aquest curs acadèmic.
2. Consulteu el Programa de Formació Transversal de l'Escola de Doctorat.

 

Còmput horari per activitats

 • Seminaris / conferències / formació transversal (obligatori)
  • Segons certificat
  • Cursos Específics que no presenten hores en el certificat:
   • Un dia: 5 hores
   • Dos dies: 10 hores
   • Tres dies: 15 hores
   • Quatre dies: 20 hores
   • Cinc dies o més: 25 hores
  • Assistència a congressos sense presentació de comunicacions:
   • Un dia: 5 hores
   • Dos dies: 10 hores
   • Tres o més dies: 15 hores
  • Hores mínim: 100
  • Hores màxim: 150
 • Congressos / jornades nacionals o internacionals (obligatori)
  • Assistència amb presentació a congrés nacional com a primer autor o autora: 25 hores
  • Assistència amb presentació a congrés internacional com a primer autor o autora: 50 hores
  • Assistència amb presentació a congrés nacional resta d'autors o autores: 12,5 hores
  • Assistència amb presentació a congrés internacional resta d'autors o autores: 25 hores
  • Presentació a congrés nacional com a primer autor o autora sense assistència: 20 hores
  • Presentació a congrés internacional com a primer autor o autora sense assistència: 40 hores
  • Presentació a congrés nacional com a resta d'autors o autores sense assistència: 10 hores
  • Presentació a congrés internacional resta d'autors o autores sense assistència: 20 hores
  • Hores mínim: 100
  • Hores màxim: 150
 • Estades en universitats o centres de recerca de prestigi (obligatori)
  • Estada de dues setmanes en centre de recerca nacional: 150 hores
  • Estada d'una setmana en centre de recerca internacional: 150 hores
  • Estada de dues setmanes a 3 mesos: 200 hores
  • Estada de 3 a 6 mesos: 300 hores
  • Hores mínim: 150
  • Hores màxim: 150
 • Publicacions (obligatori)
  • Cada publicació indexada en JCR o SCIMAGO: 200 hores
  • Hores mínim: 200
  • Hores màxim: 200
 • Reunions de projectes d'R+D competitius (optatius)
  • Segons certificat
  • El certificat cal que el signe la persona que conste com a investigadora principal i podrà acumular-se l'activitat mensual. Cada reunió es computarà per dues hores (orientatiu).
  • Hores mínim: 0
  • Hores màxim: 20

 

La tesi doctoral

La tesi doctoral consisteix en un treball original d'investigació en qualsevol àmbit del coneixement elaborat pel doctorand o doctoranda sota la direcció d'un doctor o doctora amb experiència investigadora acreditada  Amb l'elaboració de la tesi, el doctorand ha de mostrar competència per desenvolupar un treball autònom en l'àmbit de l'I+D+i. La tesi doctoral s'avalua en l'acte de defensa que consisteix en l'exposició pel doctorand o doctoranda del treball d'investigació davant d'un tribunal avaluador en sessió pública.

D'acord amb la legislació vigent, els òrgans de govern de la Universitat Jaume I han establert diferents mecanismes a fi i efecte de garantir la qualitat i la publicitat de les tesis doctorals desenvolupades en els seus programes. Aquest procediment consta de tres fases que es realitzen de manera seqüencial:

Des d' aquest enllaç  podràs accedir al catàleg de procediments, on trobaràs tota la informació necessaria per efectuar el tràmit.

 

 

Doctors i doctores egressats

Podeu consultar el llistat de doctors i doctores egressats en aquest enllaç.

Doctorat internacional


Qui pot sol·licitar?

Es pot incloure en l’anvers del títol de doctor o doctora la menció de doctorat internacional, sempre que concórreguen les circumstàncies següents:

 • Que, durant el període de formació necessari per a l’obtenció del títol de doctorat, el doctorand o la doctoranda haja realitzat una estada mínima de tres mesos fora d’Espanya en una institució d’ensenyança superior o centre d’investigació de prestigi cursant estudis o realitzant treballs d’investigació. L’estada no pot ser en el país de residència habitual del doctorand o de la doctoranda. Les estades requereixen, abans del seu inici, un document d’autorització del director o directora de tesi en que s’indique el nom de l’investigador o investigadora responsable de l’estada acompanyat d’un document de conformitat expressa emès pel dit investigador o investigadora responsable, i a més, han de ser avalades per la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat.
 • Que part de la tesi doctoral, almenys el resum i les conclusions, s’haja redactat i siga presentat en una de les llengües habituals per a la comunicació científica en el seu camp de coneixement, diferent de qualsevol de les llengües oficials a Espanya, excepte en els casos en què l’estada, informes i experts procedisquen d’un país de parla hispana.
 • Que la tesi haja sigut informada per un mínim de dues persones expertes pertanyents a alguna institució d’educació superior o institut d’investigació no espanyola. No pot emetre un informe com a expert o experta avaluador internacional la persona responsable de l’estada.
 • Que, almenys, una persona experta pertanyent a alguna institució d’educació superior o centre d’investigació no espanyola, amb el títol de doctor o doctora, i diferent de la persona responsable de l’estada mencionada en el requisit primer haja format part del tribunal avaluador de la tesi.

La defensa de la tesi ha d’efectuar-se en la universitat on el doctorand o la doctoranda estiguera inscrit o inscrita; en el cas de programes de doctorat conjunts, en qualsevol de les universitats participants o en els termes que indique el corresponent conveni de col·laboració.

NOVA:  Instrucció de 2 de juliol de 2021, de la directora de l’Escola de Doctorat de la Universitat Jaume I, sobre l’autorització d’estades amb teletreball conduents a la menció internacional en el doctorat o a les tesis en cotutela durant el període afectat per la situació derivada de la pandèmia de COVID-19

DEROGADA: Instrucció de 25 de maig de 2020, de la directora de l’Escola de Doctorat de la Universitat Jaume I, per a l’autorització d’estades amb teletreball conduents a la Menció Internacional en el doctorat o a les tesis en cotutela durant el període afectat per la situació derivada de la pandèmia de COVID-19


Procediment de sol·licitud

Per a optar a la menció de doctor o doctora internacional ha d’entregar-se, en el moment del dipòsit de la tesi, la documentació següent:

 1. Imprès de sol·licitud.
 2. Certificació, expedida per la institució d’ensenyança superior o centre investigador, d’haver realitzat una estada mínima de tres mesos fora d’Espanya en una institució d’ensenyança superior o centre d’investigació de prestigi. En la certificació han de constar les dates d’inici i finalització de l’estada, així com el director o directora del grup d’investigació en què ha col·laborat.
 3. Els informes de les dues persones expertes pertanyents a alguna institució d’educació superior o institut d’investigació no espanyola. Important: els informes han d’estar emesos obligatòriament en paper de la institució amb capçalera i firma originals. 
 4. Breu currículum científic de tot el professorat que ha emès aquests informes.

 

Article 27 de la Normativa dels estudis de Doctorat, regulats pel RD99/2011, a la Universitat Jaume I i procediment i criteris aplicables per a l'obtenció de la menció internacional en el títol de doctor (aprovats pel Consell de Govern num.21 de 30 de març de 2012).

Doctorat industrial

[Doctorat Industrial]

Què és el Doctorat Industrial?

El Doctorat Industrial pretén estimular la participació de les empreses en els programes de doctorat així com la transferència de coneixement de les universitats a l'entorn socioeconòmic a través de la formació de joves investigadors.

L'objectiu del doctorat industrial és la formació d'investigadors en empreses lligades a qualsevol de les branques de coneixement, o en administracions públiques, mitjançant la realització de la seva tesi doctoral en projectes de desenvolupament experimental o d'investigació industrial.

 

Com s'acredita el Doctorat Industrial?

D'acord amb el Reial Decret 43/2015 pel qual es modifica el Reial Decret 9/2011 pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat, el títol de Doctor o Doctora pot incloure en el seu anvers la menció "Doctorat Industrial" sempre que concorrin les següents circumstàncies:

 1. El doctorand o la doctoranda haurà de participar en un projecte de recerca industrial o de desenvolupament experimental que es desenvolupi en una empresa o administració pública. El projecte de recerca industrial o de desenvolupament experimental en què participi el doctorand ha de tenir relació directa amb la tesi que realitza.
 2. Hi ha d'haver un contracte laboral o mercantil amb el doctorand o la doctoranda. El contracte es podrà establir per part d’una empresa del sector privat o del sector públic, així com per una administració pública. Aquesta relació directa s'acreditarà mitjançant una memòria que haurà de ser visada per la Universitat.
 3. El doctorand o la doctoranda tindrà un tutor o una tutora de tesi designat per la Universitat i un responsable designat per l'empresa o administració pública, que podrà ser, si és el cas, Director o Directora de la tesi d'acord amb la normativa pròpia de Doctorat.

 

Modalitats del Doctorat Industrial:

 • Modalitat 1

El doctorand o doctoranda participa en un projecte d'investigació o de desenvolupament experimental en una empresa o administració pública (AP).

 • Modalitat 2

El projecte de recerca industrial o de desenvolupament experimental s'executa en col·laboració entre la Universitat Jaume I i l'empresa.

 

És necessària la signatura d'un conveni entre la Universitat i l'empresa o Administració Pública?

Només serà necessària la signatura d'un conveni quan el projecte de recerca industrial o de desenvolupament experimental s'executi en col·laboració entre la Universitat i l'empresa o administració pública en la qual presti servei el doctorand o doctoranda (Modalitat 2). En aquests casos serà necessari subscriure un conveni de col·laboració marc entre les parts, en el qual s'indicaran les obligacions de la Universitat i les obligacions de l'empresa o administració pública. També pots accedir al model de conveni en anglès.

 

Qui finança el Doctorat Industrial?

El doctorand o la doctoranda estarà contractat per l'empresa o administració pública. Aquest contracte podrà ser finançat amb recursos propis de l'empresa o cofinançat a través d'ajudes públiques (per exemple, els ajuts per a la formació de doctors o doctores en empreses "Doctorats Industrials" del Ministeri d'Economia i Competitivitat o les convocatòries de xarxes ITN del programa H2020 de la UE, entre altres).

 

Requisits acadèmics

 • El doctorand o la doctoranda haurà d'estar matriculat en un programa de doctorat de la universitat i se li assignarà un tutor acadèmic que supervisarà el seu pla de formació.
 • Aquest pla de formació es desenvoluparà d'acord amb la normativa vigent de la universitat pel que fa a durada, activitats formatives, etc ...
 • El director o directora de tesi serà responsable de supervisar el projecte de recerca i haurà de ser doctor o doctora.
 • En el cas de doctorats industrials finançats per convocatòries públiques poden aparèixer requisits específics pel que fa a la vinculació del director o directora amb l'empresa o al tipus d'empresa.

 

Procediment

Durant el procés de seguiment i avaluació de la tesi doctoral s’aportaran els següents documents addicionals per tal d’acreditar la menció de “Doctorat Industrial”:

 • S’adjuntarà còpia del contracte amb l’empresa.
 • La relació del projecte de recerca industrial o de desenvolupament experimental amb la tesi s’acreditarà en la memòria del Pla d’Investigació (PI) què serà avaluat per la CAPD de forma anual.  En el cas de la Modalitat 2, s’adjuntarà  el conveni de col·laboració signat entre la Universitat i l’empresa.

En el moment de dipòsit de la tesi se sol·licitarà la Menció de Doctorat Industrial.

Sistema d'assegurament intern de qualitat

 

 

Indicadors del títol

Els membres de la comunitat universitària de la Universitat Jaume I poden consultar els indicadors en: https://e-ujier.uji.es/pls/www/grs_gpp.gpp_info.indicadores_avap?est=14109

Satisfacció dels grups d'interès

Es pot consultar la informació en aquesta adreçahttps://e-ujier.uji.es/pls/www/grs_gpp.gpp_info.evidencias_avap?&est=14109

Normativa reguladora dels estudis de doctorat

Normativa Estatal

 

Normativa Universitat Jaume I

 

Reglament de funcionament de l'Escola de Doctorat

 

Codi de bones pràctiques Escola de Doctorat

Codi de Bones Pràctiques (CBP)

El Codi de Bones Pràctiques (CBP) de l’Escola de Doctorat de la Universitat Jaume I (EDUJI) és un conjunt de principis, criteris i compromisos al voltant de la pràctica investigadora que es realitza en el seu si destinat a:

 • garantir que la naturalesa de la relació entre els seus membres propicie la generació, transferència, distribució i difusió del coneixement i els avanços tecnològics i
 • evitar els problemes d’integritat en la conducta dels seus membres.

Tot això, amb l’últim objectiu d’afavorir la qualitat de la formació doctoral. 

El CBP és d’obligat compliment per tots els membres de l’EDUJI (article 9.8 del RD 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat). Als efectes d’aquest document, s’entén per membre de l’EDUJI els investigadors i investigadores en formació matriculats en els seus programes de doctorat, els investigadors i investigadores que participen en tasques de tutorització i/o direcció de tesi, independentment de la seua vinculació professional i/o contractual amb la Universitat Jaume I, i, en general, qualsevol persona que realitze tasques formatives o investigadores en l’EDUJI, ja siga de forma temporal o continuada.

El contingut del CBP és complementari i no substitutiu del que es disposa en les normes legals que regulen l’activitat científica i està fonamentat en la Carta Europea de l’Investigador i altra documentació de bones pràctiques científiques aplicables en altres organismes públics d’investigació. El CBP és d’aplicació en totes les activitats de formació d’investigadors realitzades en l’EDUJI. Aquestes activitats inclouen des de la formació fins a la planificació i el desenvolupament de la investigació, i des de la difusió dels resultats fins a l’aplicació i explotació dels coneixements derivats d’aquesta activitat.

 

El Codi va ser aprovat en la sessió número 6 del Comitè de Direcció de l'Escola de Doctorat de 02 de febrer de 2015. Pots accedir al text complet polsant: CBP Escola Doctorat

 

La Comissió Deontològica de la Universitat Jaume I

La Universitat, com a organisme públic de docència i investigació, és conscient del seu deure i responsabilitat davant la societat i, en conseqüència, constitueix una Comissió que de forma àgil i efectiva proporcione resposta a les necessitats actuals o que en el futur es plantegen respecte de la investigació científica desenvolupada en el seu àmbit, amb vista a la protecció dels drets fonamentals de les persones, el benestar dels animals i del medi ambient, i respecte dels principis i compromisos bioètics assumits per la Comunitat científica i les normes de la Universitat.

El CBP exigeix ​​que els projectes que impliquen investigació amb éssers humans, utilització de dades personals, mostres biològiques d'origen humà, experimentació amb animals, agents biològics o utilitzen organismes modificats genèticament, compten amb la autorització expressa emesa per la Comissió Deontològica del centre en què es vaja a realitzar la investigació. És missió principal de la Comissió Deontològica la realització d'aquests informes.

 

Pots accedir a la web de la Comissió Deontològica polsant: Comissió Deontològica de la Universitat Jaume I: normativa i formularis

 

Informació proporcionada per: InfoCampus