UJI
 • UJI
 • Estudis
 • Programa de doctorat en Estudis Internacionals en Pau, Conflictes i Desenvolupament

Programa de doctorat en Estudis Internacionals en Pau, Conflictes i Desenvolupament

Última modificació: 29/03/2021 | Font: InfoCampus

El doctorat en Estudis Internacionals en Pau, Conflictes  i Desenvolupament aborda l'estudi dels fenòmens socials des d'una anàlisi crítica i interdisciplinària. Posa l'accent en l'elaboració de propostes positives de canvi social. És un referent en l'àmbit nacional per la seua qualitat. La solvència científica dels seus investigadors i dels seus processos educatius està acreditada per l'ANECA i el Ministeri d'Educació.

Programa de Doctorado con Mención hacia la Excelencia (Resolución de 6 de octubre de 2011 – BOE 20 de octubre de 2011)
Programa de doctorat amb menció cap a l'excel·lència (Resolució de 6 d'octubre de 2011 – BOE de 20 d'octubre de 2011

El programa de doctorat en Estudis Internacionals en Pau, Conflictes i Desenvolupament és un programa de la Universitat Jaume I.

Contacte: 

InfoCampus (Oficina d'Informació i Registre):  info@uji.es
Administració: Rafael Monfort Balaguer
Coordinació acadèmica: Dra. M. Jesús Muñoz Torres

 

Perfil d'ingrés

Perfil d'ingrés

El perfil d'ingrés recomanat: atès el caràcter internacional, interdisciplinari i intercultural del doctorat, el perfil de l'estudiant és molt variat. S'accepten estudiants de diverses disciplines, nacionalitats i cultures que tinguen interès i motivació a investigar en les tres grans línies de recerca del programa: 1) Filosofia per a la pau i resolució de conflictes; 2) Comunicació i educació per a la pau i 3) Desenvolupament social.

El perfil de l'estudiant ha de respondre als següents requisits: 

 • Capacitats
  • L'estudiant haurà de demostrar suficiència investigadora acreditada, és a dir, que ja té experiència en l'elaboració d'una tesi de màster o treball de recerca dels antics programes de doctorat que haja inclòs una defensa pública.
  • Aquesta defensa també hauria de demostrar la seua capacitat comunicativa, capacitat d'organització i síntesi, capacitat per a defensar un argument i, capacitat de sostenir el seu pensament crític, autònom i creatiu.
  • Finalment, l'estudiant haurà d'estar capacitat per a aplicar en la seua recerca els valors i pressupostos teòrics propis de la cultura de pau, com ara utilitzar un vocabulari pacífic i ètic, respectuós amb la diversitat i que incloga la perspectiva de gènere.
 • Coneixements previs. L'estudiant haurà de demostrar coneixements previs certificats en estudis de pau, conflictes o desenvolupament en general i, almenys, en la línia de recerca a la qual es vulga integrar, o bé:
  • Filosofia per a la pau i resolució de conflictes; 
  • Comunicació i educació per a la pau i
  • Desenvolupament social.
 • Idiomes. L'estudiant haurà de demostrar coneixements i competències lingüístiques avançades en, almenys, una de les dues llengües vehiculars del doctorat: espanyol o anglès. Els estudiants que vulguen realitzar la recerca en espanyol i no tinguen aquest idioma com a llengua materna han de presentar una còpia del Diploma Superior de Español (DSE) de l'Instituto Cervantes, o equivalent. Els estudiants que vulguen realitzar la recerca en anglès i no tinguen aquest idioma com a llengua materna han de presentar una còpia del certificat d'idioma TOEFL (minimum score 185), IELTS or Advanced.

Així mateix, s'accepten estudiants a temps complet i a temps parcial. En aquest sentit, el programa estimula la incorporació d'estudiants a temps complet que culminaran el seu procés en un període de tres anys. No obstant això, i prèvia autorització de la Comissió Acadèmica posteriorment a la presentació d'un informe raonat, es podran realitzar estudis de doctorat a temps parcial amb una durada màxima de cinc anys des de l'admissió del doctorand o doctoranda fins a la presentació de la tesi. Les possibles excepcions a aquests terminis són les previstes en l'article 3 del Reial decret 99/2011, de 28 de gener. Així mateix, el doctorand o doctoranda podrà sol·licitar la baixa temporal en el programa per un període màxim d'un any, ampliable fins a un any més.

La sol·licitud d'admissió, degudament justificada, s'ha de dirigir a la Comissió Acadèmica.

Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud d'admissió:

 • Model de sol·licitud.
 • Carta del projecte. Un assaig de 2.000 paraules com a màxim, en anglès o en espanyol, segons la línia de matrícula escollida, on s'explique l'interès pels estudis de pau, conflictes i desenvolupament i la relació que pot tenir amb les seues carreres professionals. Els estudiants també hauran d'indicar les diferents activitats acadèmiques realitzades, com ara publicacions, assistència a congressos i activitats extracurriculars. En l'estructura també hauran d'aparèixer els objectius i interessos de la recerca, camp d'aplicació i bibliografia general.
 • Qualificacions. Còpia compulsada de títol de llicenciatura i títol d'estudis de postgrau (o equivalent) i acompanyats de tots dos certificat d'estudis. Després de l'acceptació oficial, és obligatòria la legalització del títol de llicenciatura segons el conveni signat entre Espanya i el país expedidor del títol
 • Currículum.
 • Dues cartes de recomanació de persones alienes a l'estudiant, referides a les seues habilitats acadèmiques i/o professionals.
 • Els estudiants que es matriculen en la línia en espanyol i no tinguen aquest idioma com a llengua materna, hauran de presentar una còpia compulsada del títol de Diploma Superior de Español (DSE) de l'Instituto Cervantes. 
 • Dues fotografies recents (de carnet).
 • Còpia compulsada del passaport (o DNI per a espanyols). 
 • Certificat de la universitat d'origen en el qual s'indique que els estudis del sol·licitant donen accés a un programa de doctorat al seu país.

 
 

Segons l'expedient dels sol·licitants d'admissió al doctorat, el comitè acadèmic proposarà l'itinerari que hauran de realitzar en el màster, previ a ser admès en la línia de recerca de doctorat corresponent.

Criteri de qualitat. El procés d'admissió inclou l'adequada valoració del potencial dels aspirants per a així determinar la seua idoneïtat com a doctorands. En qualsevol cas, aquesta idoneïtat no s'establirà atenent un sol criteri, sinó un conjunt de característiques que tinguen en compte la diversitat dels aspirants. Aquests queden emplaçats a presentar al comitè d'admissió tota aquella documentació que consideren oportuna i que millor descriga tant els seus mèrits com el seu potencial com a futurs investigadors.

En el procés d'admissió de candidatures i per a garantir l'excel·lència acadèmica de l'estudiantat s'apliquen els següents criteris de valoració i selecció:

L'avaluació dels antecedents dels sol·licitants es realitzarà d'acord amb els següents percentatges:

1) Carta de projecte. En aquest document s'han de fer constar els següents aspectes:

 • Publicacions  
 • Participació en congressos
 • Altres activitats acadèmiques

Aquests antecedents s'avaluaran amb un 60% de la qualificació final

2) Qualificacions

 • Certificat acadèmic de les qualificacions de màster
 • Tesi de màster
 • Notes de llicenciatura
 • Altres màsters

Aquests antecedents s'avaluaran amb un 30%de la qualificació final

3) Altres mèrits. Finalment, es valoraran també els següents aspectes:

 • Currículum (incloent-hi el seu treball previ, ONG, treball professional assimilable, etc.).
 • Dues cartes de recomanació.

Aquests antecedents s'avaluaran amb un 10% de la qualificació final.

Els criteris de valoració i selecció són els mateixos per a l'estudiantat amb necessitats educatives especials derivades de discapacitat. Entenem que aquest grup de persones també podrien destacar per la seua excel·lència acadèmica, però que s'haurien d'atendre més específicament les seues necessitats físiques o motores. Amb aquesta finalitat, l'UJI compta amb la Unitat de Suport Educatiu (la USE) per a oferir-los suport en la seua integració en l'aula, així com en el context universitari. En cas d'estudiants que tinguen greus problemes de mobilitat, es podrien realitzar les adaptacions curriculars necessàries a través de l'aula virtual, el correu electrònic i reunions a través de Skype.

L'òrgan responsable de l'admissió de l'estudiant és la Comissió Acadèmica del Programa Doctorat formada per sis membres amb el grau de doctor i pertanyents al personal docent i investigador de la Universitat.


Complements formatius

Màster universitari en Estudis de Pau, Conflictes i Desenvolupament (en espanyo) Metodologia i Tècniques de Recerca I, SAA070

Màster universitari en Estudis de Pau, Conflictes i Desenvolupament (en anglès) Methodology and Techniques of Research I, SAA071

Metodologia i Tècniques de Recerca II, SAA072

Treball de  final de màster amb orientació acadèmica, SAA074

Methodology and Techniques of Research II, SAA073

Master's Degree Final Dissertation, SAA074
 

Règim de dedicació a l'estudi

Què és el règim de dedicació a l'estudi?

Els estudis es poden cursar a temps complet o a temps parcial. El règim ordinari dels estudis és a temps complet. Per a cursar els estudis en la modalitat a temps parcial s'ha de presentar una sol·licitud motivada en el moment de l'admissió (necessitats educatives especials, la situació laboral de l’estudiantat, les funcions de representació estudiantil, ser esportista d’alt nivell, la conciliació familiar, ... ) i aportar la documentació justificativa dirigida a la comissió acadèmica responsable del programa de doctorat (CAPD). El canvi de modalitat de dedicació a l’estudi només es pot sol·licitar anualment i en el moment de la renovació de la matrícula de tutela acadèmica corresponent a cada curs acadèmic

El termini legalment establert per al dipòsit de la tesi doctoral, comptador des de la data d’admissió al programa, és de tres anys per a estudiantat a temps complet i de cinc anys per estudiantat a temps parcial. El còmput del temps màxim de permanència en el programa per a estudiantat amb regim de dedicació que inclou períodes a temps complet i a temps parcial és de quatre anys. No obstant això, es pot demanar de manera motivada la pròrroga a la CAPD (un any per a estudiantat a temps complet i dos anys per a estudiantat a temps parcial. També hi ha la possibilitat de sol·licitar una pròrroga extraordinària d’un any addicional. A l'efecte del còmput del període anterior no es tindran en compte les baixes per malaltia, embaràs o qualsevol altra causa prevista per la normativa vigent. Així mateix, el doctorand podrà sol·licitar la seua baixa temporal en el programa per un període màxim d'un any, ampliable fins a un any més. 

Podeu consultar la normativa de permanència en els estudis de doctorat a la Universitat Jaume I aprovada pel Comitè de Direcció de l'Escola de Doctorat.

Taxes

Administració doctorat

Segons DECRET 106/2020, de 7 d'agost del Consell, pel qual es fixen les taxes per la prestació de serveis acadèmics universitaris per al curs 2020/2021

 

Taxa d'equivalència per a l'estudi de títols estrangers de fora de l'Espai Europeu d'Educació Superior

 • Estudi d’equivalència de títols estrangers per a l’accés als estudis de doctorat per a titulats o titulades estrangers sense títol homologat: 155,22 €.

 

Primera matrícula de doctorat

 • Primera matrícula a estudis de doctorat: 300.00€ (tant per a la modalitat a temps complet com per a temps parcial). 
 • Apertura expedient de doctorat: 27.34€
 • Assegurança escolar (menors de 28 anys): 1.12€
 • Carnet estudiantat (tan sols si no es disposa de carnet UJI): 5.87€

 

Renovació de matrícula cada curs acadèmic

L'alumnat de doctorat ha de renovar la matrícula cada curs acadèmic fins a la defensa de la tesi. La taxa de matrícula s'abona per curs acadèmic. L'import és el mateix tant si es tracta d'estudis a temps complet com d'estudis a temps parcial.

 • Renovació de la matrícula acadèmica: 300,00 €/any.
 • Assegurança escolar (menors de 28 anys): 1.12€

 

Taxes acadèmiques per a la defensa de la tesis doctoral i expedició del títol de doctor o doctora

 • Examen de tesi doctoral: 143,73 €
 • Expedició de títol de doctor o doctora: 225,20 €

 

Exempcions i bonificacions

L'alumnat que reba beques i altres ajudes a l'estudi amb càrrec als pressupostos generals de l'Estat o amb càrrec als pressupostos de la Generalitat; el que siga membre de família nombrosa; el que haja sigut víctima de bandes armades o elements terroristes o siga familiar d'aquell; el que siga membre de família monoparental i el que siga víctima d'actes de violència de gènere, així com els altres que es troben en algun dels supòsits d'exempció a què es refereix el Capítol III de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de Taxes de la Generalitat Valenciana, gaudiran d'exempcions i bonificacions en els termes i condicions establides en l'esmentat article.

 

Alumnat amb discapacitat o diversitat funcional 

L'alumnat que en virtut del que estableix l'article 4 del tex refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social, aprovat per Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, tinga reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent, tindrà dret a l'exempció total de taxes en els estudis conduents a l'obtenció d'un títol universitari. 

 

Competències / Objectius

Els estudis de doctorat constitueixen el punt de trobada entre l'espai europeu d'educació superior i l'espai europeu de recerca. D'aquesta manera, el doctorat proporciona les competències i habilitats necessàries per a realitzar una recerca científica de qualitat. Amb caràcter general, aquestes competències inclouen:

Bàsiques

 • Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.

 • Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.

 • Capacitat per a contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.

 • Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.

 • Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre els seus àmbits de coneixement a través dels mitjans i en les llengües d'ús habituals en la seua comunitat científica internacional.

 • Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avanç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

 

Capacitats i destreses personals

 • Situar-se en contextos en els quals hi ha poca informació específica.

 • Trobar les preguntes clau que cal respondre per a resoldre un problema complex.

 • Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.

 • Treballar, tant en equip com de manera autònoma, en un context internacional o multidisciplinari.

 • Integrar coneixements, enfrontar-se amb la complexitat i formular judicis amb informació limitada.

 • La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Aquestes competències s'aconsegueixen en les següents línies de recerca.

 

Convenis

Tipus de conveni: Col·laboració
Data: 28/9/2015
Institució/Empresa: Universitat d'Alacant

 

Criteris d'admissió al programa i places

Els requisits d'admissió i selecció específics del programa de doctorat en Estudis Internacionals en Pau, Conflictes i Desenvolupament són els següents:

 • Les persones sol·licitants que hagen realitzat el Màster Universitari en Estudis Internacionals de Pau, Conflictes i Desenvolupament, podran sol·licitar l'admissió en el programa de doctorat i la seua inscripció en una de les línies d'investigació del doctorat. 
 • Es podran admetre sol·licitants amb altres títols de màster (duració de 120 ECTS i defensa pública de la tesi). Aquesta possibilitat dependrà dels estudis previs, el currículum i l'experiència en temes de pau, conflictes i desenvolupament de qui sol·licita.
 • Es podran admetre sol·licitants amb un mínim de 60 crèdits en altres programes oficials de postgrau sempre que hagen completat un mínim de 300 crèdits en el conjunt dels seus estudis universitaris de grau i postgrau. En aquest cassi la comissió acadèmica ho considera oportú donat el seu currículum, l'o l'estudiant seran convidats a cursar un dels tres semestres de docència obligatòria (30 ECTS) del Màster Universitari en Estudis Internacionals de Pau, Conflictes i Desenvolupament  i el quart semestre en la via d'investigació (30 ECTS) que inclou les dues matèries específiques d'investigació i la redacció i defensa pública de la tesi de màster (150 pàgines).
 • Es podran admetre candidatures amb estudis de postgrau estrangers amb títols homologats i no homologats d'acord amb la regulació vigent, article 6.d del Reial decret 99/2011, tal com s'especifica en els requisits d'admissió del màster.
 • Idiomes. L'alumnat haurà de demostrar coneixements i competències lingüístiques avançades en, almenys, una de les dues llengües vehiculars del doctorat, espanyol o anglès. Així, per a aquelles persones que vulguen realitzar la seua investigació en anglès i no tinguen aquest idioma com a llengua materna, es requereix còpia del certificat d'idioma TOEFL, IELTS o MERL nivell C1. Per a aquelles persones que vulguen realitzar la seua investigació en espanyol y no tinguen aquest idioma com a llengua materna, es requereix còpia del certificat d'idioma DELE o MERL nivell C1.

La baremació de les sol·licituds de preinscripció es realitzaran  d'acord amb els següents percentatges:

 1. Carta de Projecte (60%)
 2. Qualificacions (30%)
 3. Altres mèrits (10%)

 

Plantilla proposta del projecte de tesi

 

Segons l'expedient dels sol·licitants d'admissió al doctorat, el comitè acadèmic proposarà l'itinerari a realitzar en el màster, previ a ser admès en la línia d'investigació de doctorat corresponent.

 

Oferta de places

 • 10 places

Assignació de tutor o tutora i director o directora de tesi

Tots els tutors i tutores del Programa de Doctorat (PD), que han avalat aquest PD en la seua memòria, figuren en la pàgina web del PD. Tota persona que es dispose a iniciar la preinscripció en un PD en la Universitat Jaume I, després de consultar les línies de recerca del PD, haurà de triar a un professor o professora i haurà de proposar aquesta persona en la seua sol·licitud. Es recomana contactar amb aquest tutor o tutora prèviament. Així mateix, a suggeriment del tutor, o per iniciativa pròpia, podrà proposar a qualsevol doctor o doctora que treballe en aquesta línia de recerca per a dirigir la tesi.

La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat (CAPD), després de valorar la proposta, assignarà el tutor o tutora, en el moment de l'admissió del doctorand o doctoranda al PD, i en el termini màxim de tres mesos des del moment en què es formalitze la matrícula, assignarà també un director o directora de tesi.

Les figures del tutor i director coincidiran sempre que siga possible. Solament en el cas que el director o directora no pertanga al PD, caldrà assignar com a tutor o tutora, a un professor o professora del PD.

Podran ser director o directora de tesi doctoral tots els doctors o doctores, amb acreditada experiència investigadora. En el cas que el director o directora que es proposa no compte amb un sexenni de recerca reconegut, haurà de sol·licitar a l'Escola de Doctorat l'avaluació de cinc mèrits de recerca realitzats en els últims deu anys. La CAPD revisada la sol·licitud i podrà establir l'equivalència utilitzant els mateixos criteris establits per la CENAI per a la branca de coneixement a la qual pertanga el PD. Aquesta avaluació de mèrits es realitzarà amb anterioritat a l'assignació del director o directora.

L'assignació del director o directora de tesi portarà associada la signatura del Compromís Documental de Supervisió (CDS) signat pel doctorand o doctoranda, el director o directora, i tutor o tutora si escau, i la Direcció de l'Escola de Doctorat de l’UJI. Aquest document inclourà les obligacions i drets de les parts, el procediment de resolució de conflictes i els aspectes relatius als drets de propietat intel·lectual o industrial que puguen generar-se en l'àmbit del programa de doctorat.

La tesi podrà ser codirigida, prèvia autorització de la CAPD, per altres doctors o doctores nacionals o estrangers amb acreditada experiència investigadora, amb independència de la Universitat, centre o institució en què presten els seus serveis, sempre que concórreguen raons d'índole acadèmica, com pot ser el cas de directors novells, de la interdisciplinarietat del tema o dels programes desenvolupats en col·laboració nacional o internacional. Totes les persones que codirigisquen una tesi han d'haver signat el CDS i han d'estar implicades en el seguiment regular del doctorand o doctoranda mitjançant la realització dels informes anuals de seguiment i avaluació. Es requerirà un mínim de dos informes abans del tancament de l'expedient per a verificar que s'ha desenvolupat el seguiment del doctorand o doctoranda.

La CAPD, escoltats el doctorand o doctoranda i el director o directora i/o tutor o tutora, podrà modificar el nomenament del seu tutor o tutora la direcció en qualsevol moment del període de realització del doctorat, sempre que hi concórreguen raons justificades.

Professorat del programa

A l’objecte de facilitar l’adaptació i la integració dels doctorands de nou ingrés de la manera més ràpida i efectiva possible, així com d'efectuar la supervisió i el seguiment de la seua formació, els doctorands i doctorandes disposen d'un tutor o tutora, professor del programa, des del moment de la seua admissió. Per a aquest programa, el llistat de professorat amb capacitat de tutorització, agrupat per equips d'investigació, és:

EQUIP D'INVESTIGACIÓ EN FILOSOFIA PER A LA PAU I RESOLUCIÓ DE CONFLICTES


EQUIP D'INVESTIGACIÓ EN COMUNICACIÓ I EDUCACIÓ PER A LA PAU

EQUIP D'INVESTIGACIÓ EN DESENVOLUPAMENT SOCIAL, SOSTENIBILITAT I QUALITAT DE VIDA

Directors de tesi externs al programa

El director o directora de tesi doctoral és la persona responsable de la supervisió de les tasques investigadores del doctorand o doctoranda. Pot ser director o directora de tesi qualsevol doctor o doctora espanyol o estranger amb experiència investigadora acreditada, independentment de la universitat o institució on preste els seus serveis. La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat (CAPD) junt amb l’Escola de Doctorat, avaluen o reconeixen aquesta acreditació i aproven la designació com a director o directora.

 

Procediment d’acreditació d’experiència investigadora a l’efecte de direcció de tesi doctoral per a doctors i doctores no pertanyents als programes de doctorat:

El director o directora extern al programa indicarà en el moment de la proposta de supervisió de tesi la data del últim sexenni viu.

Els doctors i doctores novells que no tinguen encara l'equivalent a un tram de recerca podran codirigir tras l’aprovació del Comitè de Direcció de l’Escola de Doctorat. A tal fi, els investigadors i investigadores externs al programa que vulguen dirigir tesis i no tinguen sexennis reconeguts, hauran de fer una sol·licitud dirigida a l’Escola de Doctorat, indicant cinc resultats d’investigació, que seran revisats tenint en conter els criteris de la CENAI per a validar el tram de recerca. La CAPD del programa, també farà un informe, i finalment serà el Comitè de Direcció de l’Escola de Doctorat qui aprovarà el director o directora tenint en compte els dos informes independents. Aquesta aprovació serà valida durant quatre anys.

 

Relació de directors i directores de tesi no inclosos en la memòria original del programa de doctorat en Estudis Internacionals en Pau, Conflictes i Desenvolupament.

Professorat pertanyent a la Universitat Jaume I:

 

Professorat pertanyent a altres institucions:

 • José Angel Ruiz Jimenez (Universidad de Granada)
 • Alberto Gerardo Gomes (La Trobe University, Australia)
 • Anita Milicevic (Endeavour University, Australia)
 • Carole Nabet Egger (Université de Strasbourg)
 • DIETRICH, WOLFGANG (Universität Innsbruck, Austria)
 • Eva Espinar Ruiz (Universidad de Alicante)
 • Fatuma Ahmed Ali (Univ. States Nairoby)
 • Jorge Calvo Rufanges (Centro Delas)
 • Luís Alberto Rodríguez de los Ríos 
 • Luis Alejandro Nitrihual Valdebenito (Univ. de la Frontera, Chile)
 • María Lidón Escrig Sos (Hospital Universitario Castellón)
 • Martha Jalali Rabbani (University of Kansas)
 • Norbert Koppensteiner (Universität Innsbruck, Austria)
 • Sidi Mohamed Omar Abdallah (Cuerpo diplomático del Sahara Occidental)
 • Víctor Francisco Sampedro Blanco (Universidad Rey Juan Carlos)
 • Dorothy Rosenberg
 • Gregorio Mesa Cuadros (Universidad Nacional de Colombia)
 • Jennifer Marie Murphy (Notre Dame de Namur University, Estados Unidos)
 • Paul Duncan Scott (Université Catholique de Lille, Francia)
 • Paula Andrea Valencia Londoño (Universidad de Medellín, Colombia)

Coordinació i Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat (CAPD)

La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat (CAPD) és la responsable de la definició del programa, actualització, qualitat i coordinació. A més, la CAPD és la responsable del progrés de la recerca, de la formació i de l'autorització de la presentació de tesi de cada doctorand o doctoranda del programa.


Coordinació i contacte dels estudis: 

Secretari:

 • Dr. Vicente Sanz Rozalén.

Membres representants de les línies de recerca:

FILOSOFIA PER A LA PAU I RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

 • Dra Irene Comins Mingol

COMUNICACIÓ I EDUCACIÓ PER A LA PAU.

 • Dra. María José Gámez Fuentes
 • Dra. Eloísa Nos Aldás
 • Dra. Auxiliadora Sales Ciges

DESENVOLUPAMENT SOCIAL, SOSTENIBILITAT I QUALITAT DE LA VIDA.

 • Dra. María Ángeles Fernández Izquierdo

Activitats formatives del programa

 

Requisit mínim de formació

Aquest programa requereix la superació d'un mínim de 600 hores d'activitats formatives per a obtenir l'autorització per a la defensa de la tesi doctoral. Cal tenir present que algunes activitats poden ser de realització obligatòria.

 

Activitats del programa de doctorat

 • Elaboració d'una publicació per a revista indexada o capítol de llibre en editorial de prestigi 
  • Caràcter: optativa
  • Hores mínim: 0
  • Hores màxim: 200
 • Seminari permanent de recerca
  • Caràcter: obligatòria
  • Hores mínim: 0
  • Hores màxim: 50
 • Assistència a cursos metodològics o temàtics
  • Caràcter: obligatòria
  • Hores mínim: 0
  • Hores màxim: 100
 • Assistència a un curs de difusió de la recerca
  • Caràcter: obligatòria
  • Hores mínim: 0
  • Hores màxim: 80
 • Assistència a congressos i conferències de caràcter científic
  • Caràcter: optativa
  • Hores mínim: 0
  • Hores màxim: 100
 • Estades en altres centres de recerca o acadèmics
  • Caràcter: optativa
  • Hores mínim: 0
  • Hores màxim: 150
 • Seguiment de reunions de projectes d'R+D competitius o de treballs de recerca incipients
  • Caràcter: optativa
  • Hores mínim: 0
  • Hores màxim: 100
1. Consulteu l'oferta per a aquest curs acadèmic.
2. Consulteu el Programa de Formació Transversal de l'Escola de Doctorat.

 

Còmput horari per activitats

 • Seminari permanent de recerca (obligatori)
  • Una sessió de discussió mensual (10 sessions en total) en la qual participen obligatòriament els estudiants i estudiantes del programa i voluntàriament els professors interessats en l'objecte de la discussió.
  • A l'estudiantat de doctorat se li computen dues hores per la preparació del material de la sessió (estudi, elaboració de temes de discussió) i tres hores de treball en la sessió.
  • Hores mínim: 50
  • Hores màxim: 50
 • Assistència a cursos metodològics o temàtics (obligatori)
  • Selecció d'un curs de 20 hores presencials mínim i almenys 60 hores de preparació de treballs pràctics.
  • Participació com a ponent en el marc de seminaris sobre matèries relacionades directament amb el seu doctorat.
  • Hores mínim: 100
  • Hores màxim: 100
 • Assistència a un curs de difusió de la recerca (obligatori)
  • Selecció d'un curs de 20 hores presencials i 60 hores de preparació de treballs pràctics.
  • Hores mínim: 80
  • Hores màxim: 80
 • Assistència a congressos i conferències de caràcter científic* (optatiu)
  • Comunicació en congrés internacional amb publicació en acta: fins a 100 hores
  • Comunicació en congrés nacional amb publicació en acta: fins a 50 hores
  • Comitè científic organitzador de congressos: fins a 50 hores   
  • Participació com a ponent en jornades científiques o seminaris: fins a 50 hores
  • Hores mínim: 0
  • Hores màxim: 100
 • Elaboració de publicacions per a revista indexada o capítol de llibre en editorial de prestigi* (optatiu)
  • Articles en revistes indexades: 
   • Article publicat en revista ISI (Q1 a Q3): 200 hores
   • Article publicat en revista ISI Q4, Scopus, Latindexo equivalent: fins a 150 hores
  • Llibres i capítols de llibre:
   • Llibre complet en editorial de prestigi: fins a 200 hores
   • Llibre complet: fins a 150 hores
   • Edició de llibre en editorial de prestigi: fins a 150 hores
   • Edició de llibre: fins a 100 hores
   • Capítol de llibre en editorial de prestigi: fins a 150 hores
   • Capítol de llibre: fins a 100 hores
  • Hores mínim: 0
  • Hores màxim: 200
 • Estades en altres centres de recerca o acadèmics 
  • Per un total de tres mesos d'estada en altres centres de diferent nacionalitat a la del doctorand o doctoranda, durant els tres anys d'inscripció en el doctorat a temps complet o els cinc a temps parcial: 150 hores
  • Per un total de tres mesos màxim d'estada en altres centres de la mateixa nacionalitat a la del doctorand o doctoranda durant els tres anys d'inscripció del doctorat a temps complet o els cinc a temps parcial: 90 hores
  • Altres durades de manera proporcional
  • Hores mínim: 0
  • Hores màxim: 150
 • Seguiment de reunions de projectes d'R+D competitius o de treballs de recerca incipients
  • Participació en projectes internacionals com a equip de treball: 100 hores
  • Participació en projectes nacionals com a equip de treball: 75 hores
  • Col·laboració en projectes de recerca incipients o elaboració e projectes: 50 hores
  • Hores mínim: 0
  • Hores màxim: 150

*Les hores proposades pels doctorands o doctorandes podran ser revisades pels tutors o tutores o la CAPD, en funció de la qualitat del congrés / revista.

La tesi doctoral

La tesi doctoral consisteix en un treball original d'investigació en qualsevol àmbit del coneixement elaborat pel doctorand o doctoranda sota la direcció d'un doctor o doctora amb experiència investigadora acreditada  Amb l'elaboració de la tesi, el doctorand ha de mostrar competència per desenvolupar un treball autònom en l'àmbit de l'I+D+i. La tesi doctoral s'avalua en l'acte de defensa que consisteix en l'exposició pel doctorand o doctoranda del treball d'investigació davant d'un tribunal avaluador en sessió pública.

D'acord amb la legislació vigent, els òrgans de govern de la Universitat Jaume I han establert diferents mecanismes a fi i efecte de garantir la qualitat i la publicitat de les tesis doctorals desenvolupades en els seus programes. Aquest procediment consta de tres fases que es realitzen de manera seqüencial:

En la figura es pot veure un esquema dels diferents procediments i en aquest enllaç tota la informació necessaria per efectuar el tràmit:   

 

Doctors i doctores egressats

Podeu consultar el llistat de doctors i doctores egressats en aquest enllaç.

Doctorat internacional


Qui pot sol·licitar?

Es pot incloure en l’anvers del títol de doctor o doctora la menció de doctorat internacional, sempre que concórreguen les circumstàncies següents:

 • Que, durant el període de formació necessari per a l’obtenció del títol de doctorat, el doctorand o la doctoranda haja realitzat una estada mínima de tres mesos fora d’Espanya en una institució d’ensenyança superior o centre d’investigació de prestigi cursant estudis o realitzant treballs d’investigació. L’estada no pot ser en el país de residència habitual del doctorand o de la doctoranda. Les estades requereixen, abans del seu inici, un document d’autorització del director o directora de tesi en que s’indique el nom de l’investigador o investigadora responsable de l’estada acompanyat d’un document de conformitat expressa emès pel dit investigador o investigadora responsable, i a més, han de ser avalades per la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat.
 • Que part de la tesi doctoral, almenys el resum i les conclusions, s’haja redactat i siga presentat en una de les llengües habituals per a la comunicació científica en el seu camp de coneixement, diferent de qualsevol de les llengües oficials a Espanya, excepte en els casos en què l’estada, informes i experts procedisquen d’un país de parla hispana.
 • Que la tesi haja sigut informada per un mínim de dues persones expertes pertanyents a alguna institució d’educació superior o institut d’investigació no espanyola. No pot emetre un informe com a expert o experta avaluador internacional la persona responsable de l’estada.
 • Que, almenys, una persona experta pertanyent a alguna institució d’educació superior o centre d’investigació no espanyola, amb el títol de doctor o doctora, i diferent de la persona responsable de l’estada mencionada en el requisit primer haja format part del tribunal avaluador de la tesi.

La defensa de la tesi ha d’efectuar-se en la universitat on el doctorand o la doctoranda estiguera inscrit o inscrita; en el cas de programes de doctorat conjunts, en qualsevol de les universitats participants o en els termes que indique el corresponent conveni de col·laboració.

NOVA:  Instrucció de 2 de juliol de 2021, de la directora de l’Escola de Doctorat de la Universitat Jaume I, sobre l’autorització d’estades amb teletreball conduents a la menció internacional en el doctorat o a les tesis en cotutela durant el període afectat per la situació derivada de la pandèmia de COVID-19

DEROGADA: Instrucció de 25 de maig de 2020, de la directora de l’Escola de Doctorat de la Universitat Jaume I, per a l’autorització d’estades amb teletreball conduents a la Menció Internacional en el doctorat o a les tesis en cotutela durant el període afectat per la situació derivada de la pandèmia de COVID-19


Procediment de sol·licitud

Per a optar a la menció de doctor o doctora internacional ha d’entregar-se, en el moment del dipòsit de la tesi, la documentació següent:

 1. Imprès de sol·licitud.
 2. Certificació, expedida per la institució d’ensenyança superior o centre investigador, d’haver realitzat una estada mínima de tres mesos fora d’Espanya en una institució d’ensenyança superior o centre d’investigació de prestigi. En la certificació han de constar les dates d’inici i finalització de l’estada, així com el director o directora del grup d’investigació en què ha col·laborat.
 3. Els informes de les dues persones expertes pertanyents a alguna institució d’educació superior o institut d’investigació no espanyola. Important: els informes han d’estar emesos obligatòriament en paper de la institució amb capçalera i firma originals. 
 4. Breu currículum científic de tot el professorat que ha emès aquests informes.

 

Article 27 de la Normativa dels estudis de Doctorat, regulats pel RD99/2011, a la Universitat Jaume I i procediment i criteris aplicables per a l'obtenció de la menció internacional en el títol de doctor (aprovats pel Consell de Govern num.21 de 30 de març de 2012).

Doctorat industrial

Què és el Doctorat Industrial?

El Doctorat Industrial pretén estimular la participació de les empreses en els programes de doctorat així com la transferència de coneixement de les universitats a l'entorn socioeconòmic a través de la formació de joves investigadors.

L'objectiu del doctorat industrial és la formació d'investigadors en empreses lligades a qualsevol de les branques de coneixement, o en administracions públiques, mitjançant la realització de la seva tesi doctoral en projectes de desenvolupament experimental o d'investigació industrial.

 

Com s'acredita el Doctorat Industrial?

D'acord amb el Reial Decret 43/2015 pel qual es modifica el Reial Decret 9/2011 pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat, el títol de Doctor o Doctora pot incloure en el seu anvers la menció "Doctorat Industrial" sempre que concorrin les següents circumstàncies:

 1. El doctorand o la doctoranda haurà de participar en un projecte de recerca industrial o de desenvolupament experimental que es desenvolupi en una empresa o administració pública. El projecte de recerca industrial o de desenvolupament experimental en què participi el doctorand ha de tenir relació directa amb la tesi que realitza.
 2. Hi ha d'haver un contracte laboral o mercantil amb el doctorand o la doctoranda. El contracte es podrà establir per part d’una empresa del sector privat o del sector públic, així com per una administració pública. Aquesta relació directa s'acreditarà mitjançant una memòria que haurà de ser visada per la Universitat.
 3. El doctorand o la doctoranda tindrà un tutor o una tutora de tesi designat per la Universitat i un responsable designat per l'empresa o administració pública, que podrà ser, si és el cas, Director o Directora de la tesi d'acord amb la normativa pròpia de Doctorat.

 

Modalitats del Doctorat Industrial:

 • Modalitat 1

El doctorand o doctoranda participa en un projecte d'investigació o de desenvolupament experimental en una empresa o administració pública (AP).

 • Modalitat 2

El projecte de recerca industrial o de desenvolupament experimental s'executa en col·laboració entre la Universitat Jaume I i l'empresa.

 

És necessària la signatura d'un conveni entre la Universitat i l'empresa o Administració Pública?

Només serà necessària la signatura d'un conveni quan el projecte de recerca industrial o de desenvolupament experimental s'executi en col·laboració entre la Universitat i l'empresa o administració pública en la qual presti servei el doctorand o doctoranda (Modalitat 2). En aquests casos serà necessari subscriure un conveni de col·laboració marc entre les parts, en el qual s'indicaran les obligacions de la Universitat i les obligacions de l'empresa o administració pública. També pots accedir al model de conveni en anglès.

 

Qui finança el Doctorat Industrial?

El doctorand o la doctoranda estarà contractat per l'empresa o administració pública. Aquest contracte podrà ser finançat amb recursos propis de l'empresa o cofinançat a través d'ajudes públiques (per exemple, els ajuts per a la formació de doctors o doctores en empreses "Doctorats Industrials" del Ministeri d'Economia i Competitivitat o les convocatòries de xarxes ITN del programa H2020 de la UE, entre altres).

 

Requisits acadèmics

 • El doctorand o la doctoranda haurà d'estar matriculat en un programa de doctorat de la universitat i se li assignarà un tutor acadèmic que supervisarà el seu pla de formació.
 • Aquest pla de formació es desenvoluparà d'acord amb la normativa vigent de la universitat pel que fa a durada, activitats formatives, etc ...
 • El director o directora de tesi serà responsable de supervisar el projecte de recerca i haurà de ser doctor o doctora.
 • En el cas de doctorats industrials finançats per convocatòries públiques poden aparèixer requisits específics pel que fa a la vinculació del director o directora amb l'empresa o al tipus d'empresa.

 

Procediment

Durant el procés de seguiment i avaluació de la tesi doctoral s’aportaran els següents documents addicionals per tal d’acreditar la menció de “Doctorat Industrial”:

 • S’adjuntarà còpia del contracte amb l’empresa.
 • La relació del projecte de recerca industrial o de desenvolupament experimental amb la tesi s’acreditarà en la memòria del Pla d’Investigació (PI) què serà avaluat per la CAPD de forma anual.  En el cas de la Modalitat 2, s’adjuntarà  el conveni de col·laboració signat entre la Universitat i l’empresa.

En el moment de dipòsit de la tesi se sol·licitarà la Menció de Doctorat Industrial.

Sistema d'assegurament intern de qualitat

 

 

Indicadors del títol

Els membres de la comunitat universitària de la Universitat Jaume I poden consultar els indicadors en:
https://e-ujier.uji.es/pls/www/euji22702pi.indicadores_avap?est=14106

Satisfacció dels grups d'interès

Es pot consultar la informació en aquesta adreça https://e-ujier.uji.es/pls/www/euji22702pi.evidencias_avap?&est=14106

Normativa reguladora dels estudis de doctorat

Normativa Estatal

 

Normativa Universitat Jaume I

 

Reglament de funcionament de l'Escola de Doctorat

 

Codi de bones pràctiques Escola de Doctorat

Codi de Bones Pràctiques (CBP)

El Codi de Bones Pràctiques (CBP) de l’Escola de Doctorat de la Universitat Jaume I (EDUJI) és un conjunt de principis, criteris i compromisos al voltant de la pràctica investigadora que es realitza en el seu si destinat a:

 • garantir que la naturalesa de la relació entre els seus membres propicie la generació, transferència, distribució i difusió del coneixement i els avanços tecnològics i
 • evitar els problemes d’integritat en la conducta dels seus membres.

Tot això, amb l’últim objectiu d’afavorir la qualitat de la formació doctoral. 

El CBP és d’obligat compliment per tots els membres de l’EDUJI (article 9.8 del RD 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat). Als efectes d’aquest document, s’entén per membre de l’EDUJI els investigadors i investigadores en formació matriculats en els seus programes de doctorat, els investigadors i investigadores que participen en tasques de tutorització i/o direcció de tesi, independentment de la seua vinculació professional i/o contractual amb la Universitat Jaume I, i, en general, qualsevol persona que realitze tasques formatives o investigadores en l’EDUJI, ja siga de forma temporal o continuada.

El contingut del CBP és complementari i no substitutiu del que es disposa en les normes legals que regulen l’activitat científica i està fonamentat en la Carta Europea de l’Investigador i altra documentació de bones pràctiques científiques aplicables en altres organismes públics d’investigació. El CBP és d’aplicació en totes les activitats de formació d’investigadors realitzades en l’EDUJI. Aquestes activitats inclouen des de la formació fins a la planificació i el desenvolupament de la investigació, i des de la difusió dels resultats fins a l’aplicació i explotació dels coneixements derivats d’aquesta activitat.

 

El Codi va ser aprovat en la sessió número 6 del Comitè de Direcció de l'Escola de Doctorat de 02 de febrer de 2015. Pots accedir al text complet polsant: CBP Escola Doctorat

 

La Comissió Deontològica de la Universitat Jaume I

La Universitat, com a organisme públic de docència i investigació, és conscient del seu deure i responsabilitat davant la societat i, en conseqüència, constitueix una Comissió que de forma àgil i efectiva proporcione resposta a les necessitats actuals o que en el futur es plantegen respecte de la investigació científica desenvolupada en el seu àmbit, amb vista a la protecció dels drets fonamentals de les persones, el benestar dels animals i del medi ambient, i respecte dels principis i compromisos bioètics assumits per la Comunitat científica i les normes de la Universitat.

El CBP exigeix ​​que els projectes que impliquen investigació amb éssers humans, utilització de dades personals, mostres biològiques d'origen humà, experimentació amb animals, agents biològics o utilitzen organismes modificats genèticament, compten amb la autorització expressa emesa per la Comissió Deontològica del centre en què es vaja a realitzar la investigació. És missió principal de la Comissió Deontològica la realització d'aquests informes.

 

Pots accedir a la web de la Comissió Deontològica polsant: Comissió Deontològica de la Universitat Jaume I: normativa i formularis

 

Informació proporcionada per: InfoCampus