Perfil d'ingrés

31/03/2017 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Perfil d'ingrés

  • Perfil idoni:

Haver cursat el màster en Màrqueting i Recerca de Mercats associat a aquest programa de doctorat. En cas d'estar en possessió del diploma d'estudis avançats (DEA), obtingut d'acord amb el que es disposa en el RD 778/98 o haver aconseguit la suficiència investigadora segons el RD 185/85, han d'haver-lo cursat en programes de doctorat afins a aquest.

S'exigeix el domini parlat i escrit de l'espanyol equivalent al nivell C1.

  • Altres perfils d'ingrés:

També poden ser admeses les persones que hagen cursat altres estudis de màster diferents als assenyalats en el punt anterior, sempre que la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat considere en el procés de valoració dels seus currículums, que la formació rebuda prèviament en màrqueting, recerca de mercats, estadística i economia de l'empresa, són suficients per a cursar amb aprofitament les activitats formatives.

A manera d'exemple, en relació als màsters impartits per la Universitat de València: MBA, iMBA, màster en Estratègia, màster en Direcció i Planificació del Turisme, màster en Gestió de la Qualitat, màster en Creació i Gestió d'Empreses de Base Tecnològica, màster en Internacionalització Econòmica, màster en Economia Social, Cooperatives i Entitats no Lucratives.

En tots aquests casos s'exigeix el domini parlat i escrit de l'espanyol equivalent al nivell C1.

Els estudiants que complisquen els requisits anteriors podran accedir al programa de doctorat. La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat serà l'encarregada de verificar el compliment dels requisits anteriors per a l'admissió del doctorand o doctoranda.

 

Complements formatius

Aquest programa de doctorat no contempla complements formatius en funció de la formació prèvia de l'estudiantat.

 

Informació proporcionada per: InfoCampus