Perfil d'ingrés

21/03/2019 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Perfil d'ingrés

Pel seu caràcter interdisciplinari l'estudiantat del doctorat en Estudis Interdisciplinaris de Gènere pot procedir de qualsevol grau o llicenciatura.

Es recomana haver cursat alguns crèdits, tant de grau com de postgrau, de temàtica de gènere, especialment en el cas d'aquests últims amb contingut teòric i orientació investigadora.

Són especialment recomanables els crèdits cursats en els màsters de gènere que s'imparteixen en  les universitats participants.

 

Complements formatius

Els estudis de doctorat en Estudis Interdisciplinaris de Gènere, pel seu caràcter interdisciplinari, permeten accedir al programa des de qualsevol titulació i àrea (amb 300 crèdits cursats entre estudis de grau o llicenciatura i màster). No obstant això, els diferents perfils d'ingrés exigeixen que com a norma general d'admissió en el programa es tinguen en compte les següents instruccions (d'acord amb les quals es redactarà el compromís de formació):

  • L'estudiantat que accedeix al programa en possessió d'un títol de màster en Estudis de Gènere o similars no ha de cursar cap complement de formació.
  • Si s'accedeix mitjançant un altre títol de postgrau, han de mostrar que la tesi doctoral que es pretén realitzar és coherent amb la formació acadèmica i investigadora rebuda. Serà la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat (mitjançant una entrevista i previ informe del doctorand o doctoranda) qui jutge la coherència. Així mateix, la comissió acadèmica corresponent valorarà la seua formació prèvia i li exigirà la formació complementària necessària segons el següent quadre
    • Si acredita haver cursat crèdits de temàtica de gènere tant en el grau o graus previs a la seua formació de postgrau o en el transcurs d'aquesta última però no ha completat cap master especialitzat, se li exigirà cursar i superar un mínim de 6 crèdits ECTS corresponents als màster oficials de postgrau de la temàtica del present doctorat que s'ofereixen en qualsevol de les universitats participants.
    • En cas de no haver cursat, ni en el període de formació del grau ni en el postgrau, cap crèdit específic de temàtica de gènere, se li exigirà cursar un mínim de 12 crèdits ECTS en algun dels màster específics de la temàtica del doctorat que s'ofereixen en qualsevol de les universitats participants.

 

Informació proporcionada per: InfoCampus