UJI
 • UJI
 • Estudis
 • Programa de doctorat en Estudis Interdisciplinaris de Gènere

Programa de doctorat en Estudis Interdisciplinaris de Gènere

Última modificació: 26/03/2021 | Font: InfoCampus

Aquest programa de doctorat té caràcter interuniversitari. L'objectiu del programa és contribuir a promoure el coneixement al voltant dels estudis feministes i de gènere. Aquests estudis han contribuït, en els últims anys, a importants reformulacions en les diferents àrees de coneixement que necessiten ser repensades des dels vessants que s'aborden des d'aquests programes. En el nostre país, la política universitària recull, o hauria de recollir, el repte d'aquestes noves orientacions que pretenen una recerca no esbiaixada.

El programa de doctorat en Estudis Interdisciplinaris de Gènere és un programa de doctorat interuniversitari en el qual participa la Universitat Jaume I.

Contacte:

InfoCampus (Oficina d'Informació i Registre):  info@uji.es
Administració: Amparo Herrero Llobregat
Coordinació acadèmica: Dra. Eva Cifre Gallego
 
 
 

Perfil d'ingrés

Perfil d'ingrés

Pel seu caràcter interdisciplinari l'estudiantat del doctorat en Estudis Interdisciplinaris de Gènere pot procedir de qualsevol grau o llicenciatura.

Es recomana haver cursat alguns crèdits, tant de grau com de postgrau, de temàtica de gènere, especialment en el cas d'aquests últims amb contingut teòric i orientació investigadora.

Són especialment recomanables els crèdits cursats en els màsters de gènere que s'imparteixen en  les universitats participants.

 

Complements formatius

Els estudis de doctorat en Estudis Interdisciplinaris de Gènere, pel seu caràcter interdisciplinari, permeten accedir al programa des de qualsevol titulació i àrea (amb 300 crèdits cursats entre estudis de grau o llicenciatura i màster). No obstant això, els diferents perfils d'ingrés exigeixen que com a norma general d'admissió en el programa es tinguen en compte les següents instruccions (d'acord amb les quals es redactarà el compromís de formació):

 • L'estudiantat que accedeix al programa en possessió d'un títol de màster en Estudis de Gènere o similars no ha de cursar cap complement de formació.
 • Si s'accedeix mitjançant un altre títol de postgrau, han de mostrar que la tesi doctoral que es pretén realitzar és coherent amb la formació acadèmica i investigadora rebuda. Serà la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat (mitjançant una entrevista i previ informe del doctorand o doctoranda) qui jutge la coherència. Així mateix, la comissió acadèmica corresponent valorarà la seua formació prèvia i li exigirà la formació complementària necessària segons el següent quadre
  • Si acredita haver cursat crèdits de temàtica de gènere tant en el grau o graus previs a la seua formació de postgrau o en el transcurs d'aquesta última però no ha completat cap master especialitzat, se li exigirà cursar i superar un mínim de 6 crèdits ECTS corresponents als màster oficials de postgrau de la temàtica del present doctorat que s'ofereixen en qualsevol de les universitats participants.
  • En cas de no haver cursat, ni en el període de formació del grau ni en el postgrau, cap crèdit específic de temàtica de gènere, se li exigirà cursar un mínim de 12 crèdits ECTS en algun dels màster específics de la temàtica del doctorat que s'ofereixen en qualsevol de les universitats participants.

 

Règim de dedicació a l'estudi

Què és el règim de dedicació a l'estudi?

Els estudis es poden cursar a temps complet o a temps parcial. El règim ordinari dels estudis és a temps complet. Per a cursar els estudis en la modalitat a temps parcial s'ha de presentar una sol·licitud motivada en el moment de l'admissió (necessitats educatives especials, la situació laboral de l’estudiantat, les funcions de representació estudiantil, ser esportista d’alt nivell, la conciliació familiar, ... ) i aportar la documentació justificativa dirigida a la comissió acadèmica responsable del programa de doctorat (CAPD). El canvi de modalitat de dedicació a l’estudi només es pot sol·licitar anualment i en el moment de la renovació de la matrícula de tutela acadèmica corresponent a cada curs acadèmic

El termini legalment establert per al dipòsit de la tesi doctoral, comptador des de la data d’admissió al programa, és de tres anys per a estudiantat a temps complet i de cinc anys per estudiantat a temps parcial. El còmput del temps màxim de permanència en el programa per a estudiantat amb regim de dedicació que inclou períodes a temps complet i a temps parcial és de quatre anys. No obstant això, es pot demanar de manera motivada la pròrroga a la CAPD (un any per a estudiantat a temps complet i dos anys per a estudiantat a temps parcial. També hi ha la possibilitat de sol·licitar una pròrroga extraordinària d’un any addicional. A l'efecte del còmput del període anterior no es tindran en compte les baixes per malaltia, embaràs o qualsevol altra causa prevista per la normativa vigent. Així mateix, el doctorand podrà sol·licitar la seua baixa temporal en el programa per un període màxim d'un any, ampliable fins a un any més. 

Podeu consultar la normativa de permanència en els estudis de doctorat a la Universitat Jaume I aprovada pel Comitè de Direcció de l'Escola de Doctorat.

Taxes

Administració doctorat

Segons DECRET 106/2020, de 7 d'agost del Consell, pel qual es fixen les taxes per la prestació de serveis acadèmics universitaris per al curs 2020/2021

 

Taxa d'equivalència per a l'estudi de títols estrangers de fora de l'Espai Europeu d'Educació Superior

 • Estudi d’equivalència de títols estrangers per a l’accés als estudis de doctorat per a titulats o titulades estrangers sense títol homologat: 155,22 €.

 

Primera matrícula de doctorat

 • Primera matrícula a estudis de doctorat: 300.00€ (tant per a la modalitat a temps complet com per a temps parcial). 
 • Apertura expedient de doctorat: 27.34€
 • Assegurança escolar (menors de 28 anys): 1.12€
 • Carnet estudiantat (tan sols si no es disposa de carnet UJI): 5.87€

 

Renovació de matrícula cada curs acadèmic

L'alumnat de doctorat ha de renovar la matrícula cada curs acadèmic fins a la defensa de la tesi. La taxa de matrícula s'abona per curs acadèmic. L'import és el mateix tant si es tracta d'estudis a temps complet com d'estudis a temps parcial.

 • Renovació de la matrícula acadèmica: 300,00 €/any.
 • Assegurança escolar (menors de 28 anys): 1.12€

 

Taxes acadèmiques per a la defensa de la tesis doctoral i expedició del títol de doctor o doctora

 • Examen de tesi doctoral: 143,73 €
 • Expedició de títol de doctor o doctora: 225,20 €

 

Exempcions i bonificacions

L'alumnat que reba beques i altres ajudes a l'estudi amb càrrec als pressupostos generals de l'Estat o amb càrrec als pressupostos de la Generalitat; el que siga membre de família nombrosa; el que haja sigut víctima de bandes armades o elements terroristes o siga familiar d'aquell; el que siga membre de família monoparental i el que siga víctima d'actes de violència de gènere, així com els altres que es troben en algun dels supòsits d'exempció a què es refereix el Capítol III de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de Taxes de la Generalitat Valenciana, gaudiran d'exempcions i bonificacions en els termes i condicions establides en l'esmentat article.

 

Alumnat amb discapacitat o diversitat funcional 

L'alumnat que en virtut del que estableix l'article 4 del tex refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social, aprovat per Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, tinga reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent, tindrà dret a l'exempció total de taxes en els estudis conduents a l'obtenció d'un títol universitari. 

 

Competències / Objectius

Els estudis de doctorat constitueixen el punt de trobada entre l'espai europeu d'educació superior i l'espai europeu de recerca. D'aquesta manera, el doctorat proporciona les competències i habilitats necessàries per a realitzar una recerca científica de qualitat. Amb caràcter general, aquestes competències inclouen:

Bàsiques

 • Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.

 • Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.

 • Capacitat per a contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.

 • Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.

 • Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre els seus àmbits de coneixement a través dels mitjans i en les llengües d'ús habituals en la seua comunitat científica internacional.

 • Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avanç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

 

Capacitats i destreses personals

 • Situar-se en contextos en els quals hi ha poca informació específica.

 • Trobar les preguntes clau que cal respondre per a resoldre un problema complex.

 • Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.

 • Treballar, tant en equip com de manera autònoma, en un context internacional o multidisciplinari.

 • Integrar coneixements, enfrontar-se amb la complexitat i formular judicis amb informació limitada.

 • La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

 

Altres competències

 • Capacitat de transferir a les societats en el seu conjunt els coneixements adquirits en el programa.
 • Capacitat d'aplicar, de forma autònoma, innovadora i interdisciplinària, els coneixements, mètodes i eines adquirits a situacions i problemes concrets.
 • Capacitat per a treballar en equip; adquisició i desenvolupament de les habilitats socials i la intel·ligència emocional i adquisició d'un compromís ètic amb el treball, amb la resta dels integrants del grup i amb si mateix.

 

Convenis

Tipus de conveni: Interuniversitari
Data: 18/10/2012
Institució/Empresa: Universitat d'Alacant / Universidad de Huelva / Universidad de Alcalá / Universidad de La Laguna / Universitat de les Illes Balears / Universidad Rey Juan Carlos

Criteris d'admissió al programa i places

Els estudiants i estudiantes que complisquen els requisits detallats anteriorment seran admesos i admeses al període de recerca d'acord amb els requisits específics i criteris de valoració de mèrits següents:

 • Afinitat del perfil acadèmic
 • Expedient acadèmic
 • Mèrits de recerca
 • Mèrits professionals

Les sol·licituds dels qui complisquen els requisits previs, que han de formalitzar-se en els terminis i conforme als procediments fixats per cadascuna de les universitats participants, seran sotmeses al judici de les respectives comissions acadèmiques de doctorat de les universitats participants, que determinarà l'adequació de la seua formació prèvia als estudis de doctorat (de les decisions adoptades en aquestes comissions s'informarà la comissió general del programa que contempla la presència d'un representant de cadascuna de les universitats participants). En aquest sentit, tindran prioritat els qui acrediten titulacions prèvies relacionades amb l'àmbit dels estudis de gènere i les persones ol·licitants que, procedents d'altres titulacions, acrediten experiència o formació addicional en els camps relacionats amb la temàtica del programa.

A fi de jutjar la coherència de l'expedient acadèmic, nivell d’idioma acreditat, i l'experiència professional prèvia de les persones sol·licitants amb la temàtica del programa, les respectives comissions acadèmiques de doctorat acararan les matèries universitàries cursades i l'experiència i formació addicional que acrediten, i es reserven el dret de realitzar, en cas de dubtes raonables, entrevistes personals a les persones sol·licitants.

En qualsevol cas, per a l'admissió, serà condició necessària haver presentat davant les respectives comissions acadèmiques de doctorat una proposta del projecte de tesi en el qual s'exposen les línies bàsiques per a la recerca. És recomanable que aquesta proposta de projecte vingue signat per la persona que es compromet a la seua direcció.

 

Plantilla proposta del projecte de tesi

 

Si s'admet algun alumne o alumna amb la condició que ha haja de cursar un complement de formació específica, aquesta persona haurà d'atenir-se al que es detalla en aquest document.

El programa contempla la possibilitat d'admetre estudiants a temps parcial (possibilitat que inclou  el RD 99/2011 i la normativa de doctorat de la UAM i de les universitats participants). Aquests casos han de justificar-se sobre la base de la naturalesa del treball que es va a realitzar i de les condicions del doctorand o doctoranda. Amb caràcter general, no es contempla que els estudiants puguen canviar de modalitat, si bé la comissió acadèmica estudiarà sol·licituds sobre aquest tema degudament justificades.

 

Oferta de places

 • 5 places

Professorat del programa

A l’objecte de facilitar l’adaptació i la integració de les doctorandes i dels doctorands de nou ingrés de la manera més ràpida i efectiva possible, així com d'efectuar la supervisió i el seguiment de la seua formació, els doctorands i doctorandes disposen d'un tutor o tutora, professor del programa, des del moment de la seua admissió. Per a aquest programa, el llistat de professorat amb capacitat de tutorització, agrupat per equips d'investigació, és:

EQUIP D'INVESTIGACIÓ EN GÈNERE, HISTÒRIA I PRODUCCIÓ CULTURAL

 • Dra. Rosalía Torrent Esclapés (torrent@uji.es)
 • Dra. Carmen Corona Marzol (corona@uji.es)
 • Dra. Mª José Gámez Fuentes (gamezf@uji.es)
 • Dra. Rosa Monlleó Péris (rmonlleo@uji.es)
 • Dra. Julia Galán Serrano (galan@uji.es)
 • Dra. Encarnación Lemus López (Univ Huelva)
 • Dra. Ángeles Sirvent Ramos (Univ Alicante)
 • Dra. Pilar Cuder Domínguez (Univ Huelva)
 • Dra. Pilar Pérez Cantó (Univ Autónoma Madrid)
 • Dra. Yolanda Guerrero Navarrete (Univ Autónoma Madrid)
 • Dra. Pilar Toboso Sánchez (Univ Autónoma Madrid)
 • Dra. Pilar Díaz Sánchez (Univ Autónoma Madrid)
 • Dra. Mª Jesús Matilla Quiza (Univ Autónoma Madrid)
 • Dra. Lourdes Prados Torreira (Univ Autónoma Madrid)
 • Dra. Pilar Folguera Crespo (Univ Autónoma Madrid)
 • Dra. Isabel Arenas Frutos (Univ Huelva)
 • Dr. Antonio Francisco Canales Serrano (Univ de la Laguna)
 • Dra. Dolores Serrano Niza (Univ de la Laguna)
 • Dra. Teresa González Pérez (Univ de la Laguna)
 • Dra. Inmaculada Perdomo Reyes (Univ de la Laguna)
 • Dra. Rosa Ana Gutiérrez Lloret (Univ de Alicante)
 • Dra. Mónica Moreno Seco (Univ de Alicante)
 • Dra. Josefina Bueno Alonso (Univ de Alicante)
 • Dra. Inmaculada Fernández Arrillaga  (Univ de Alicante)
 • Dra. María Martínez Lirola (Univ de Alicante)
 • Dra. María Rosa Berganza Conde (Univ Rey Juan Carlos Madrid)
 • Dra. Sonia Nuñez Puente (Univ Rey Juan Carlos Madrid)
 • Dra. Carmen Servén Díez (Univ Autónoma Madrid)
 • Dr. Justine Tally (Univ de la Laguna)
 • Dra. María Losada Friend (Univ Huelva)
 • Dra. Rosa García Gutiérrez
 • Dra. Mar Gallego Durán
 • Dra. Sonia Villegas López
 • Dra. Amparo Gómez Rodriguez
 • Dra. Eva Darias Beautell
 • Dra. Matilde Martín González
 • Dra. Carina González González
 • Dra. Margarita Alfaro
 • Dr. Gonzalo Montierl
 • Dra. Esperanza Mó Romero


EQUIP D'INVESTIGACIÓ EN GÈNERE, ECONOMIA, DRET I POLÍTIQUES DE IGUALTAT

EQUIP D'INVESTIGACIÓ EN GÈNERE, SALUT I SEXUALITATS 

 • Dra. Eva Cifre Gallego (cifre@uji.es)
 • Dra. Mª Teresa Ruiz Cantero (Univ Alicante)
 • Dr. Carlos Álvarez-Dardet (Univ Alicante)
 • Dra. Amparo Moreno Hernández (Univ Autónoma Madrid)
 • Dra. Pilar Montero
 • Dra. Aixa Celina Rodríguez Bello
 • Dra. Eva Díaz
 • Dr. Juan Francisco Díaz Morales
 • Dra. Marta E. Aparicio García
 • Dra. Violeta Cardenal Hernáez
 • Dra. Margalida Gili Planas
 • Dra. Anna Martí
 • Dra. Silvia García Daudier


EQUIP D'INVESTIGACIÓ EN TEORIES FEMINISTES, CIUTADANIA I GLOBALITZACIÓ

 • Dra. Sonia Reverter Bañón (reverter@uji.es)
 • Dr. Andrés Piqueras Infante (piqueraa@uji.es)
 • Dra. Concepción Roldán  (CSIC)
 • Dra. Victoria Aurora Ferrer Pérez (Univ Islas Baleares)
 • Dra. Raquel Osborne (Univ Autónoma Madrid)
 • Dra. Ana de Miguel Álvarez
 • Dra. Virginia Maquieira d´Angelo
 • Dra. Silvia Álvarez
 • Dra. Elena Beltrán Pedreira
 • Dra. Cristina Sánchez Muñoz
 • Dra. Mª José Guerra Palmero
 • Dr. Gabriel Bello Reguera

 

EQUIP D'INVESTIGACIÓ EN GÈNERE, VIOLÈNCIA DE GÈNERE I EDUCACIÓ

 • Dra. Consol Aguilar Ródenas (aguilar@uji.es)
 • Dr. José Manuel Coronel Lamas (Univ Huelva)
 • Dra. Esperanza Bosch Fiol (Univ Islas Baleares)
 • Dra. Mª Pilar S. Matud-Aznar (Univ de la Laguna)
 • Dra. Emilia Moreno Sánchez
 • Dra. Marta Fernández Morales
 • Dr. Eduard Ramón Ribas
 • Dra. Rosalía Aranda
 • Dra. Mª Ángeles Espinosa
 • Dra. Mª Soledad Palacios Gálvez
 • Dra. Elena Morales Marente
 • Dra. Julia Sebastián
 • Dra. Eva Garrosa
   

Directors de tesi externs al programa

El director o directora de tesi doctoral és la persona responsable de la supervisió de les tasques investigadores del doctorand o doctoranda. Pot ser director o directora de tesi qualsevol doctor o doctora espanyol o estranger amb experiència investigadora acreditada, independentment de la universitat o institució on preste els seus serveis. La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat (CAPD) junt amb l’Escola de Doctorat, avaluen o reconeixen aquesta acreditació i aproven la designació com a director o directora.

 

Procediment d’acreditació d’experiència investigadora a l’efecte de direcció de tesi doctoral per a doctors i doctores no pertanyents als programes de doctorat:

El director o directora extern al programa indicarà en el moment de la proposta de supervisió de tesi la data del últim sexenni viu.

Els doctors i doctores novells que no tinguen encara l'equivalent a un tram de recerca podran codirigir tras l’aprovació del Comitè de Direcció de l’Escola de Doctorat. A tal fi, els investigadors i investigadores externs al programa que vulguen dirigir tesis i no tingen sexennis reconeguts, hauran de fer una sol·licitud dirigida a l’Escola de Doctorat, indicant cinc resultats d’investigació, que seran revisats tenint en conter els criteris de la CENAI per a validar el tram de recerca. La CAPD del programa, també farà un informe, i finalment serà el Comitè de Direcció de l’Escola de Doctorat qui aprovarà el director o directora tenint en compte els dos informes independents. Aquesta aprovació serà valida durant quatre anys.

Coordinació i Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat (CAPD)

La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat (CAPD) és la responsable de la definició, actualització, qualitat i coordinació del programa. Així mateix, la CAPD és la responsable del progrés de la recerca, de la formació i de l'autorització de la presentació de tesi de cada doctorand o doctoranda del programa.

 

Coordinació i contacte dels estudis:  Dra. Eva Cifre Gallego (cifre@uji.es)

Secretaria: Dra. Mercedes Alcañiz Moscardó

 

Membres representants de les línies de recerca a la UJI:

GÈNERE, HISTÒRIA I PRODUCCIÓ CULTURAL

 • Dra. Rosalía Torrent Escaples
 • Dra. Carmen Corona Marzol
 • Dra. Mª José Gámez Fuentes

 

GÈNERE, ECONOMIA, DRET I POLÍTIQUES D'IGUALTAT

 • Dra. Mercedes Alcañiz Moscardó

 

TEORIES FEMINISTES, CIUTADANIA I GLOBALITZACIÓ

 • Dra. Sonia Reverter Bañón

 

GÈNERE, VIOLÈNCIA DE GÈNERE I EDUCACIÓ

 • Dra. Consol Aguilar Ródenas 

 

Convidat: David Luis López (representant de l'estudiantat)

Assignació de tutor o tutora i director o directora de tesi

Tots els tutors i tutores del Programa de Doctorat (PD), que han avalat aquest PD en la seua memòria, figuren en la pàgina web del PD. Tota persona que es dispose a iniciar la preinscripció en un PD en la Universitat Jaume I, després de consultar les línies de recerca del PD, haurà de triar a un professor o professora i haurà de proposar aquesta persona en la seua sol·licitud. Es recomana contactar amb aquest tutor o tutora prèviament. Així mateix, a suggeriment del tutor, o per iniciativa pròpia, podrà proposar a qualsevol doctor o doctora que treballe en aquesta línia de recerca per a dirigir la tesi.

La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat (CAPD), després de valorar la proposta, assignarà el tutor o tutora, en el moment de l'admissió del doctorand o doctoranda al PD, i en el termini màxim de tres mesos des del moment en què es formalitze la matrícula, assignarà també un director o directora de tesi.

Les figures del tutor i director coincidiran sempre que siga possible. Solament en el cas que el director o directora no pertanga al PD, caldrà assignar com a tutor o tutora, a un professor o professora del PD.

Podran ser director o directora de tesi doctoral tots els doctors o doctores, amb acreditada experiència investigadora. En el cas que el director o directora que es proposa no compte amb un sexenni de recerca reconegut, haurà de sol·licitar a l'Escola de Doctorat l'avaluació de cinc mèrits de recerca realitzats en els últims deu anys. La CAPD revisada la sol·licitud i podrà establir l'equivalència utilitzant els mateixos criteris establits per la CENAI per a la branca de coneixement a la qual pertanga el PD. Aquesta avaluació de mèrits es realitzarà amb anterioritat a l'assignació del director o directora.

L'assignació del director o directora de tesi portarà associada la signatura del Compromís Documental de Supervisió (CDS) signat pel doctorand o doctoranda, el director o directora, i tutor o tutora si escau, i la Direcció de l'Escola de Doctorat de l’UJI. Aquest document inclourà les obligacions i drets de les parts, el procediment de resolució de conflictes i els aspectes relatius als drets de propietat intel·lectual o industrial que puguen generar-se en l'àmbit del programa de doctorat.

La tesi podrà ser codirigida, prèvia autorització de la CAPD, per altres doctors o doctores nacionals o estrangers amb acreditada experiència investigadora, amb independència de la Universitat, centre o institució en què presten els seus serveis, sempre que concórreguen raons d'índole acadèmica, com pot ser el cas de directors novells, de la interdisciplinarietat del tema o dels programes desenvolupats en col·laboració nacional o internacional. Totes les persones que codirigisquen una tesi han d'haver signat el CDS i han d'estar implicades en el seguiment regular del doctorand o doctoranda mitjançant la realització dels informes anuals de seguiment i avaluació. Es requerirà un mínim de dos informes abans del tancament de l'expedient per a verificar que s'ha desenvolupat el seguiment del doctorand o doctoranda.

La CAPD, escoltats el doctorand o doctoranda i el director o directora i/o tutor o tutora, podrà modificar el nomenament del seu tutor o tutora la direcció en qualsevol moment del període de realització del doctorat, sempre que hi concórreguen raons justificades.

Activitats formatives del programa

 

Requisit mínim de formació

Aquest programa requereix la superació d'un mínim de 600 hores d'activitats formatives per a obtenir l'autorització per a la defensa de la tesi doctoral. Cal tenir present que algunes d'aquestes activitats poden ser de realització obligatòria.

 

Activitats del programa de doctorat

1. Consulteu l'oferta per a aquest curs acadèmic.
2. Consulteu el Programa de Formació Transversal de l'Escola de Doctorat.

 

Còmput horari per activitats

 • Seminaris de recerca en estudis interdisciplinaris de gènere (obligatori)
  • Per presentació en seminari anual: 40 hores
  • Hores mínim: 120
  • Hores màxim: 200
 • Congressos / jornades nacionals o internacionals (obligatori)
  • Nacional: assistència amb presentació: 25 hores
  • Internacional: assistència amb presentació: 50 hores
  • Hores mínim: 100
  • Hores màxim: 280
 • Publicacions indexades (obligatori)
  • Per publicació: 200 hores
  • Hores mínim: 200
  • Hores màxim: 400
 • Estades en universitats o centres de recerca (optatiu)
  • Nacionals, una setmana: 30 hores
  • Internacionals, una setmana: 50 hores
  • Hores mínim: 0
  • Hores màxim: 200
 • Formació transversal / altres cursos específics (optatiu)
  • Segons certificat: si no hi consten hores, s'assignarà:
   • Mig dia: 4 hores
   • Dia complet: 8 hores 
  • Hores mínim: 0
  • Hores màxim: 80

La tesi doctoral

La tesi doctoral consisteix en un treball original d'investigació en qualsevol àmbit del coneixement elaborat pel doctorand o doctoranda sota la direcció d'un doctor o doctora amb experiència investigadora acreditada  Amb l'elaboració de la tesi, el doctorand ha de mostrar competència per desenvolupar un treball autònom en l'àmbit de l'I+D+i. La tesi doctoral s'avalua en l'acte de defensa que consisteix en l'exposició pel doctorand o doctoranda del treball d'investigació davant d'un tribunal avaluador en sessió pública.

D'acord amb la legislació vigent, els òrgans de govern de la Universitat Jaume I han establert diferents mecanismes a fi i efecte de garantir la qualitat i la publicitat de les tesis doctorals desenvolupades en els seus programes. Aquest procediment consta de tres fases que es realitzen de manera seqüencial:

En la figura es pot veure un esquema dels diferents procediments i en aquest enllaç tota la informació necessaria per efectuar el tràmit:   

 

Doctors i doctores egressats

Podeu consultar el llistat de doctors i doctores egressats en aquest enllaç.

Doctorat internacional


Qui pot sol·licitar?

Es pot incloure en l’anvers del títol de doctor o doctora la menció de doctorat internacional, sempre que concórreguen les circumstàncies següents:

 • Que, durant el període de formació necessari per a l’obtenció del títol de doctorat, el doctorand o la doctoranda haja realitzat una estada mínima de tres mesos fora d’Espanya en una institució d’ensenyança superior o centre d’investigació de prestigi cursant estudis o realitzant treballs d’investigació. L’estada no pot ser en el país de residència habitual del doctorand o de la doctoranda. Les estades requereixen, abans del seu inici, un document d’autorització del director o directora de tesi en que s’indique el nom de l’investigador o investigadora responsable de l’estada acompanyat d’un document de conformitat expressa emès pel dit investigador o investigadora responsable, i a més, han de ser avalades per la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat.
 • Que part de la tesi doctoral, almenys el resum i les conclusions, s’haja redactat i siga presentat en una de les llengües habituals per a la comunicació científica en el seu camp de coneixement, diferent de qualsevol de les llengües oficials a Espanya, excepte en els casos en què l’estada, informes i experts procedisquen d’un país de parla hispana.
 • Que la tesi haja sigut informada per un mínim de dues persones expertes pertanyents a alguna institució d’educació superior o institut d’investigació no espanyola. No pot emetre un informe com a expert o experta avaluador internacional la persona responsable de l’estada.
 • Que, almenys, una persona experta pertanyent a alguna institució d’educació superior o centre d’investigació no espanyola, amb el títol de doctor o doctora, i diferent de la persona responsable de l’estada mencionada en el requisit primer haja format part del tribunal avaluador de la tesi.

La defensa de la tesi ha d’efectuar-se en la universitat on el doctorand o la doctoranda estiguera inscrit o inscrita; en el cas de programes de doctorat conjunts, en qualsevol de les universitats participants o en els termes que indique el corresponent conveni de col·laboració.

NOVA:  Instrucció de 2 de juliol de 2021, de la directora de l’Escola de Doctorat de la Universitat Jaume I, sobre l’autorització d’estades amb teletreball conduents a la menció internacional en el doctorat o a les tesis en cotutela durant el període afectat per la situació derivada de la pandèmia de COVID-19

DEROGADA: Instrucció de 25 de maig de 2020, de la directora de l’Escola de Doctorat de la Universitat Jaume I, per a l’autorització d’estades amb teletreball conduents a la Menció Internacional en el doctorat o a les tesis en cotutela durant el període afectat per la situació derivada de la pandèmia de COVID-19


Procediment de sol·licitud

Per a optar a la menció de doctor o doctora internacional ha d’entregar-se, en el moment del dipòsit de la tesi, la documentació següent:

 1. Imprès de sol·licitud.
 2. Certificació, expedida per la institució d’ensenyança superior o centre investigador, d’haver realitzat una estada mínima de tres mesos fora d’Espanya en una institució d’ensenyança superior o centre d’investigació de prestigi. En la certificació han de constar les dates d’inici i finalització de l’estada, així com el director o directora del grup d’investigació en què ha col·laborat.
 3. Els informes de les dues persones expertes pertanyents a alguna institució d’educació superior o institut d’investigació no espanyola. Important: els informes han d’estar emesos obligatòriament en paper de la institució amb capçalera i firma originals. 
 4. Breu currículum científic de tot el professorat que ha emès aquests informes.

 

Article 27 de la Normativa dels estudis de Doctorat, regulats pel RD99/2011, a la Universitat Jaume I i procediment i criteris aplicables per a l'obtenció de la menció internacional en el títol de doctor (aprovats pel Consell de Govern num.21 de 30 de març de 2012).

Doctorat industrial

Què és el Doctorat Industrial?

El Doctorat Industrial pretén estimular la participació de les empreses en els programes de doctorat així com la transferència de coneixement de les universitats a l'entorn socioeconòmic a través de la formació de joves investigadors.

L'objectiu del doctorat industrial és la formació d'investigadors en empreses lligades a qualsevol de les branques de coneixement, o en administracions públiques, mitjançant la realització de la seva tesi doctoral en projectes de desenvolupament experimental o d'investigació industrial.

 

Com s'acredita el Doctorat Industrial?

D'acord amb el Reial Decret 43/2015 pel qual es modifica el Reial Decret 9/2011 pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat, el títol de Doctor o Doctora pot incloure en el seu anvers la menció "Doctorat Industrial" sempre que concorrin les següents circumstàncies:

 1. El doctorand o la doctoranda haurà de participar en un projecte de recerca industrial o de desenvolupament experimental que es desenvolupi en una empresa o administració pública. El projecte de recerca industrial o de desenvolupament experimental en què participi el doctorand ha de tenir relació directa amb la tesi que realitza.
 2. Hi ha d'haver un contracte laboral o mercantil amb el doctorand o la doctoranda. El contracte es podrà establir per part d’una empresa del sector privat o del sector públic, així com per una administració pública. Aquesta relació directa s'acreditarà mitjançant una memòria que haurà de ser visada per la Universitat.
 3. El doctorand o la doctoranda tindrà un tutor o una tutora de tesi designat per la Universitat i un responsable designat per l'empresa o administració pública, que podrà ser, si és el cas, Director o Directora de la tesi d'acord amb la normativa pròpia de Doctorat.

 

Modalitats del Doctorat Industrial:

 • Modalitat 1

El doctorand o doctoranda participa en un projecte d'investigació o de desenvolupament experimental en una empresa o administració pública (AP).

 • Modalitat 2

El projecte de recerca industrial o de desenvolupament experimental s'executa en col·laboració entre la Universitat Jaume I i l'empresa.

 

És necessària la signatura d'un conveni entre la Universitat i l'empresa o Administració Pública?

Només serà necessària la signatura d'un conveni quan el projecte de recerca industrial o de desenvolupament experimental s'executi en col·laboració entre la Universitat i l'empresa o administració pública en la qual presti servei el doctorand o doctoranda (Modalitat 2). En aquests casos serà necessari subscriure un conveni de col·laboració marc entre les parts, en el qual s'indicaran les obligacions de la Universitat i les obligacions de l'empresa o administració pública. També pots accedir al model de conveni en anglès.

 

Qui finança el Doctorat Industrial?

El doctorand o la doctoranda estarà contractat per l'empresa o administració pública. Aquest contracte podrà ser finançat amb recursos propis de l'empresa o cofinançat a través d'ajudes públiques (per exemple, els ajuts per a la formació de doctors o doctores en empreses "Doctorats Industrials" del Ministeri d'Economia i Competitivitat o les convocatòries de xarxes ITN del programa H2020 de la UE, entre altres).

 

Requisits acadèmics

 • El doctorand o la doctoranda haurà d'estar matriculat en un programa de doctorat de la universitat i se li assignarà un tutor acadèmic que supervisarà el seu pla de formació.
 • Aquest pla de formació es desenvoluparà d'acord amb la normativa vigent de la universitat pel que fa a durada, activitats formatives, etc ...
 • El director o directora de tesi serà responsable de supervisar el projecte de recerca i haurà de ser doctor o doctora.
 • En el cas de doctorats industrials finançats per convocatòries públiques poden aparèixer requisits específics pel que fa a la vinculació del director o directora amb l'empresa o al tipus d'empresa.

 

Procediment

Durant el procés de seguiment i avaluació de la tesi doctoral s’aportaran els següents documents addicionals per tal d’acreditar la menció de “Doctorat Industrial”:

 • S’adjuntarà còpia del contracte amb l’empresa.
 • La relació del projecte de recerca industrial o de desenvolupament experimental amb la tesi s’acreditarà en la memòria del Pla d’Investigació (PI) què serà avaluat per la CAPD de forma anual.  En el cas de la Modalitat 2, s’adjuntarà  el conveni de col·laboració signat entre la Universitat i l’empresa.

En el moment de dipòsit de la tesi se sol·licitarà la Menció de Doctorat Industrial.

Sistema d'assegurament intern de qualitat

 

 

Indicadors del títol

Els membres de la comunitat universitària de la Universitat Jaume I poden consultar els indicadors en:https://e-ujier.uji.es/pls/www/grs_gpp.gpp_info.indicadores_avap?est=14116

Satisfacció dels grups d'interès

Es pot consultar la informació en aquesta adreça https://e-ujier.uji.es/pls/www/grs_gpp.gpp_info.evidencias_avap?&est=14116

Normativa reguladora dels estudis de doctorat

Normativa Estatal

 

Normativa Universitat Jaume I

 

Reglament de funcionament de l'Escola de Doctorat

 

Codi de bones pràctiques Escola de Doctorat

Codi de Bones Pràctiques (CBP)

El Codi de Bones Pràctiques (CBP) de l’Escola de Doctorat de la Universitat Jaume I (EDUJI) és un conjunt de principis, criteris i compromisos al voltant de la pràctica investigadora que es realitza en el seu si destinat a:

 • garantir que la naturalesa de la relació entre els seus membres propicie la generació, transferència, distribució i difusió del coneixement i els avanços tecnològics i
 • evitar els problemes d’integritat en la conducta dels seus membres.

Tot això, amb l’últim objectiu d’afavorir la qualitat de la formació doctoral. 

El CBP és d’obligat compliment per tots els membres de l’EDUJI (article 9.8 del RD 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat). Als efectes d’aquest document, s’entén per membre de l’EDUJI els investigadors i investigadores en formació matriculats en els seus programes de doctorat, els investigadors i investigadores que participen en tasques de tutorització i/o direcció de tesi, independentment de la seua vinculació professional i/o contractual amb la Universitat Jaume I, i, en general, qualsevol persona que realitze tasques formatives o investigadores en l’EDUJI, ja siga de forma temporal o continuada.

El contingut del CBP és complementari i no substitutiu del que es disposa en les normes legals que regulen l’activitat científica i està fonamentat en la Carta Europea de l’Investigador i altra documentació de bones pràctiques científiques aplicables en altres organismes públics d’investigació. El CBP és d’aplicació en totes les activitats de formació d’investigadors realitzades en l’EDUJI. Aquestes activitats inclouen des de la formació fins a la planificació i el desenvolupament de la investigació, i des de la difusió dels resultats fins a l’aplicació i explotació dels coneixements derivats d’aquesta activitat.

 

El Codi va ser aprovat en la sessió número 6 del Comitè de Direcció de l'Escola de Doctorat de 02 de febrer de 2015. Pots accedir al text complet polsant: CBP Escola Doctorat

 

La Comissió Deontològica de la Universitat Jaume I

La Universitat, com a organisme públic de docència i investigació, és conscient del seu deure i responsabilitat davant la societat i, en conseqüència, constitueix una Comissió que de forma àgil i efectiva proporcione resposta a les necessitats actuals o que en el futur es plantegen respecte de la investigació científica desenvolupada en el seu àmbit, amb vista a la protecció dels drets fonamentals de les persones, el benestar dels animals i del medi ambient, i respecte dels principis i compromisos bioètics assumits per la Comunitat científica i les normes de la Universitat.

El CBP exigeix ​​que els projectes que impliquen investigació amb éssers humans, utilització de dades personals, mostres biològiques d'origen humà, experimentació amb animals, agents biològics o utilitzen organismes modificats genèticament, compten amb la autorització expressa emesa per la Comissió Deontològica del centre en què es vaja a realitzar la investigació. És missió principal de la Comissió Deontològica la realització d'aquests informes.

 

Pots accedir a la web de la Comissió Deontològica polsant: Comissió Deontològica de la Universitat Jaume I: normativa i formularis

 

Informació proporcionada per: InfoCampus