Criteris d'admissió al programa i places

14/06/2021 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Com a requisit específic

Els requisits d'accés al programa de doctorat s'adequaran a l'establit en l'art. 6. Requisits d'accés al doctorat del Reial decret 99/2011, de 28 de gener i en l'article 11, Accés de la normativa d'estudis de Doctorat regulats pel Reial decret 99/2011, en la Universitat Jaume I, de 26 de gener de 2012.

 

Criteris d'admissió

Els criteris d'admissió al programa de doctorat s'adequaran a l'establit en l'art. 7, Criteris d'admissió del Reial decret 99/2011, de 28 de Gener.

L'admissió serà acordada per la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat, constituïda segons l'establit en l'article 8.3 del Reial decret 99/2011, de 28 de gener i l'art. 7 de la Normativa d'estudis de doctorat regulats pel Reial decret 99/2011, en la Universitat Jaume I, de 26 de gener de 2012.

En el present programa la Comissió Acadèmica estarà formada per els qui siguen els professors avalistes del mateix. El nomenament i la renovació d'aquests membres seran acordats pels òrgans de gestió de la Universitat.

Sense pèrdua de generalitat, la Comissió Acadèmica del nostre programa, de forma individualitzada, valorarà el perfil de tots els candidats que complisquen els criteris d'accés al programa, d'acord amb els següents criteris:

  • La formació prèvia de grau i master del candidat/a i la seua afinitat a les línies de recerca del programa. La qualificació mitjana obtinguda en la formació prèvia (Fins a un 45%)
  • Beques, premis (Fins a un 10 %)
  • L'experiència investigadora prèvia i la seua afinitat a les línies de recerca del programa (Fins a un 10 %)
  • El coneixement d'idiomes (Fins a un 20 %)
  • Altres mèrits que present el candidat i que, segons el parer de la Comissió Acadèmica, puguen ser rellevants per a la realització de la tesi doctoral (Fins a 15 %)

Addicionalment, la Comissió Acadèmica tindrà en consideració la disponibilitat de l'estudiant per a la realització del programa de doctorat, i es podran acceptar doctorands amb dedicació a temps parcial.

En el cas dels idiomes, serà necessari A2, Nivell Bàsic. En el supòsit específic del valencià, l'elemental.

 

En el cas en que no es propose cap director o directora de tesis, serà condició necessària per a poder ser admés haver presentat una proposta del projecte de tesi en el qual s'exposen les línies bàsiques per a la recerca. 

 

Plantilla proposta del projecte de tesi

 

Oferta de places

  • 10 places
Informació proporcionada per: InfoCampus