Activitats formatives del programa

05/05/2021 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

 

Requisit mínim de formació

Aquest programa requereix la superació d'un mínim de 600 hores d'activitats formatives per a obtenir l'autorització per a la defensa de la tesi doctoral. Cal tenir present que algunes activitats poden ser de realització obligatòria.

 

Activitats del programa de doctorat

1. Consulteu l'oferta per a aquest curs acadèmic.
2. Consulta el Programa de Formació Transversal de l'Escola de Doctorat.

 

Còmput horari per activitats

 • Publicacions i patents (obligatori)
  • Publicacions indexades i patents: articles en revistes indexades en JCR i patents en explotació. Haurà d'aportar-se còpia de l'article amb el seu DOI corresponent: fins a 200 hores.
  • Per a consultar informació més detallada veieu l'enllaç: https://ujiapps.uji.es/ade/rest/storage/FZC82CQRD4RXVKPMB5VN3H3YULEKQ1D5
  • Hores mínim: 200
  • Hores màxim: 500
 • Altres publicacions (optatiu)
  • Articles en revistes no indexades en JCR i publicacions derivades de congressos no computades com a congressos per no complir la totalitat dels requisits: 
   • Article en revista no indexada en JCR: fins a 40 hores
   • Publicacions en actes de congrés internacional amb ISBN o ISSN: fins a 40 hores
   • Publicacions en actes de congrés internacional sense ISBS o ISSN: fins a 30 hores
   • Publicacions en actes de congrés nacional amb ISBN o ISSN: fins a 20 hores
   • Publicacions en actes de congrés nacional sense ISBS ni ISSN: fins a 15 hores
   • Publicacions resum congrés internacional o nacional amb ISBN o ISSN: fins a 10 hores
   • Publicacions resum congrés internacional o nacional sense ISBN ni ISSN: fins a 5 hores
  • Per a consultar informació més detallada veieu l'enllaç: https://ujiapps.uji.es/ade/rest/storage/WNIKBNH2EPJGG8HW07TV6MPXMSNDETXZ
  • Hores mínim: 0
  • Hores màxim: 120
 • Cursos acreditats (optatiu)
  • Es tracta de cursos acreditats que realitzen els doctorands i les doctorandes per indicació del seu tutor o tutora. En aquest sentit són computables els cursos de formació transversal de l'Escola de Doctorat. S'hi exclouen explícitament els cursos d'idiomes o cursos que formen part de grau o màster. El certificat haurà d'estar signat per la persona que coordine l'activitat excepte en cas de cursos de formació transversal que els ha de signar per l'Escola de Doctorat.
  • Hores certificades.
   Cada curs computa com el nombre d'hores que se certifique.
  • Per a consultar informació més detallada vegeu l'enllaç: https://ujiapps.uji.es/ade/rest/storage/QLEVXXXOSFDTE2XU34HBMR4XZALR6XQN
  • Hores mínim: 0
  • Hores màxim: 120
 • Seminaris impartits (optatiu)
 • Congressos científics (optatiu)
  Per a acreditar la participació en un congrés ha d'aportar-se certificat d'assistència del doctorand o doctoranda i certificat d'haver presentat comunicació (oral o pòster) expedida pel comitè organitzador.
 • Estades en universitats o centres de recerca de prestigi (optatiu)
  Estades en centres de recerca realitzades pels doctorands o les doctorandes a proposta del seu tutor o tutora.
 • Conferències rebudes (optatiu)
  • Conferències rebudes relacionades amb l'especialitat (s'hi exceptuen les de nivell grau o màster). Es considera una hora de formació per conferència. Ha de certificar l'assistència l'ens que l'organitze: una hora-conferència
  • Per a consultar informació més detallada veieu l'enllaç: https://ujiapps.uji.es/ade/rest/storage/16WBHTNHUL8KWNIRYZCW8OFVCKLDXNNX
  • Hores mínim: 0
  • Hores màxim: 30
 • Altres (optatiu)
  Activitats específiques aprovades per la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat de l'Escola i que no tinguin cabuda en cap altre apartat.
  • En el curs present aquestes activitats són:
  1. Assistència a la conferència inaugural del programa de doctorat en ciències i presentació al tutor o tutora d'una memòria sobre aquesta. (Certificat de l'Escola): 10 hores
  2. Assistència a la jornada d'acollida per als doctorands i les doctorandes de primer any (Certificat de l'Escola): 5 hores
Informació proporcionada per: InfoCampus