UJI
 • UJI
 • Estudis
 • Programa de doctorat en Disseny, Gestió i Avaluació de Polítiques Públiques de Benestar Social

Programa de doctorat en Disseny, Gestió i Avaluació de Polítiques Públiques de Benestar Social

Última modificació: 02/06/2021 | Font: InfoCampus

Aquest programa de doctorat té un caràcter interuniversitari. L'objectiu general del programa és configurar un espai acadèmic multidisciplinari entorn de l'estudi de les polítiques públiques de benestar social des de la perspectiva de la sociologia i antropologia, la psicologia, la medicina, el treball social, el dret, la tecnologia, l'economia, la ciència política i l'educació. El programa s'articula entorn de dues línies de recerca que aspiren a aportar una anàlisi àmplia, plural i integrador de les múltiples dimensions de les polítiques públiques. Les línies de recerca concretes són “Modelització, avaluació, sistemes de gestió i tecnologies en polítiques públiques” i “Desigualtat, societats inclusives i benestar social i individual en el marc de les polítiques públiques”. La proposta compta amb professorat de diversos departaments i àrees de coneixement de la Universitat de València i la Universitat Jaume I i amb acords de col·laboració amb altres centres de recerca nacionals i internacionals.

Contacte:

InfoCampus (Oficina d'Informació i Registre):  info@uji.es
Administració: Rafael Monfort Balaguer
Coordinació acadèmica: Dra. Azucena García Palacios

Perfil d'ingrés

El perfil d'ingrés recomanat inclou les següents capacitats vincules a les competències nivell 3 del MECES adquirides en la formació de prèvia:

 • Haver adquirit coneixements avançats i demostrat una comprensió detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia de treball en un o més camps d'estudi associats a les polítiques de benestar.
 • Saber aplicar i integrar els seus coneixements i les seues capacitats de resolució de problemes en entorns nous, incloent-hi contextos de caràcter multidisciplinari tant investigadors com professionals altament especialitzats en l'àmbit de les polítiques públiques.
 • Saber avaluar i seleccionar la teoria científica adequada i la metodologia precisa en l'àmbit de les polítiques de benestar per a formular judicis o, quan calga i pertinent, una reflexió sobre la responsabilitat social o ètica lligada a la solució que es propose en cada cas.
 • Ser capaços de desenvolupar noves i innovadores metodologies de treball adaptades a l'àmbit científic, investigador, tecnològic o professional concret, en general multidisciplinari, vinculat a les polítiques públiques.

 • Saber transmetre de manera clara a un públic especialitzat o no, fonaments i resultats procedents de la recerca científica i tecnològica o de l'àmbit de la innovació més avançada en el camp de les polítiques de benestar.

 • Haver desenvolupat l'autonomia suficient per a participar en projectes de recerca i col·laboracions científiques o tecnològiques en l'àmbit de les polítiques de benestar, en contextos interdisciplinaris i, si escau, amb una alta component de transferència del coneixement.

 

Els coneixements previs a nivell de postgrau ha d'estar vinculats amb alguna de les àrees del benestar associades a les polítiques públiques (entre unes altres, salut, família, envelliment actiu, integració social o turisme), considerant aspectes relatius a l'avaluació, els sistemes de gestió, models i metodologies d'intervenció, aplicació de tecnologia a l'àmbit del benestar o màrqueting i transferència de coneixement. Aquests coneixements poden haver-se adquirit en màsters oficials vinculats a les ciències socials, com el Màster en Benestar Social (UVEG) en el qual s'adquireixen capacitats relatives a l'ús de mètodes de recerca en ciències socials i coneixements sobre intervenció social, noves tecnologies i polítiques públiques; a les ciències de la salut i del comportament, com el Màster en Salut Pública i Gestió Sanitària (UVEG) -on s'adquireixen capacitats relacionades amb la integració de coneixements complexos i gestió de polítiques públiques, i s'obtenen coneixements en estadística i epidemiologia per al desenvolupament d'estudis científics, a més d'aquells relatius al disseny i implementació de polítiques de salut- o el Màster en Psicologia General Sanitària (UJI) - que facilita l'adquisició de coneixements, actituds, habilitats i competències necessaris per a la realització de recerques, avaluacions i intervencions psicològiques sobre aquells aspectes del comportament i l'activitat de les persones que influeixen en la promoció i millora del seu estat general de salut-; o a l'economia, com el Màster en Màrqueting i Recerca de Mercats (UJI) -que proporciona un coneixement profund i bàsic per a la definició de polítiques públiques de diferents públics i les seues exigències per a poder oferir-los una atenció completa, personalitzada i diferenciada, adquirint capacitats de recerca i ús de les tecnologies-. Es considera adequada una formació en màsters oficials amb continguts afins als assenyalats.

També es considera necessari comptar amb coneixements en tècniques de recerca social i estadística, que poden haver-se adquirit en la formació prèvia. Com a perfil d'ingrés es recomana estar en possessió d'un dels següents títols de grau (o titulació equivalent): Psicologia, Economia, Dret, Medicina, Educació, Sociologia i Antropologia i Treball Social.

Les llengües d'ús en el programa de doctorat seran el Castellà i l'Inglés. Els estudiants hauran d'acreditar un B2 en Castellà o en Inglés, com a mínim, que els permeta l'accés fluït a referències bibliogràfiques i fonts d'informació, i si escau, la seua participació en accions de mobilitat. En el cas d'estudiants la llengua materna dels quals siga el castellà o l'anglès, o la seua formació d'accés al doctorat s'haja cursat en castellà o en anglès, no serà necessària l'acreditació del nivell en aquesta llengua.

No es consideren perfils addicionals, per la qual cosa no es requereix la definició de complements de formació associats a cadascun d'ells.


Complements formatius

No es preveuen complements de formació específics en el programa doctorat. Es considera que els estudiants que s'ajusten al perfil d'ingrés recomanat no necessiten realitzar complements formatius.

Règim de dedicació a l'estudi

Què és el règim de dedicació a l'estudi?

Els estudis es poden cursar a temps complet o a temps parcial. El règim ordinari dels estudis és a temps complet. Per a cursar els estudis en la modalitat a temps parcial s'ha de presentar una sol·licitud motivada en el moment de l'admissió (necessitats educatives especials, la situació laboral de l’estudiantat, les funcions de representació estudiantil, ser esportista d’alt nivell, la conciliació familiar, ... ) i aportar la documentació justificativa dirigida a la comissió acadèmica responsable del programa de doctorat (CAPD). El canvi de modalitat de dedicació a l’estudi només es pot sol·licitar anualment i en el moment de la renovació de la matrícula de tutela acadèmica corresponent a cada curs acadèmic

El termini legalment establert per al dipòsit de la tesi doctoral, comptador des de la data d’admissió al programa, és de tres anys per a estudiantat a temps complet i de cinc anys per estudiantat a temps parcial. El còmput del temps màxim de permanència en el programa per a estudiantat amb regim de dedicació que inclou períodes a temps complet i a temps parcial és de quatre anys. No obstant això, es pot demanar de manera motivada la pròrroga a la CAPD (un any per a estudiantat a temps complet i dos anys per a estudiantat a temps parcial. També hi ha la possibilitat de sol·licitar una pròrroga extraordinària d’un any addicional. A l'efecte del còmput del període anterior no es tindran en compte les baixes per malaltia, embaràs o qualsevol altra causa prevista per la normativa vigent. Així mateix, el doctorand podrà sol·licitar la seua baixa temporal en el programa per un període màxim d'un any, ampliable fins a un any més. 

Podeu consultar la normativa de permanència en els estudis de doctorat a la Universitat Jaume I aprovada pel Comitè de Direcció de l'Escola de Doctorat.

Taxes

Administració doctorat

Segons DECRET 106/2020, de 7 d'agost del Consell, pel qual es fixen les taxes per la prestació de serveis acadèmics universitaris per al curs 2020/2021

 

Taxa d'equivalència per a l'estudi de títols estrangers de fora de l'Espai Europeu d'Educació Superior

 • Estudi d’equivalència de títols estrangers per a l’accés als estudis de doctorat per a titulats o titulades estrangers sense títol homologat: 155,22 €.

 

Primera matrícula de doctorat

 • Primera matrícula a estudis de doctorat: 300.00€ (tant per a la modalitat a temps complet com per a temps parcial). 
 • Apertura expedient de doctorat: 27.34€
 • Assegurança escolar (menors de 28 anys): 1.12€
 • Carnet estudiantat (tan sols si no es disposa de carnet UJI): 5.87€

 

Renovació de matrícula cada curs acadèmic

L'alumnat de doctorat ha de renovar la matrícula cada curs acadèmic fins a la defensa de la tesi. La taxa de matrícula s'abona per curs acadèmic. L'import és el mateix tant si es tracta d'estudis a temps complet com d'estudis a temps parcial.

 • Renovació de la matrícula acadèmica: 300,00 €/any.
 • Assegurança escolar (menors de 28 anys): 1.12€

 

Taxes acadèmiques per a la defensa de la tesis doctoral i expedició del títol de doctor o doctora

 • Examen de tesi doctoral: 143,73 €
 • Expedició de títol de doctor o doctora: 225,20 €

 

Exempcions i bonificacions

L'alumnat que reba beques i altres ajudes a l'estudi amb càrrec als pressupostos generals de l'Estat o amb càrrec als pressupostos de la Generalitat; el que siga membre de família nombrosa; el que haja sigut víctima de bandes armades o elements terroristes o siga familiar d'aquell; el que siga membre de família monoparental i el que siga víctima d'actes de violència de gènere, així com els altres que es troben en algun dels supòsits d'exempció a què es refereix el Capítol III de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de Taxes de la Generalitat Valenciana, gaudiran d'exempcions i bonificacions en els termes i condicions establides en l'esmentat article.

 

Alumnat amb discapacitat o diversitat funcional 

L'alumnat que en virtut del que estableix l'article 4 del tex refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social, aprovat per Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, tinga reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent, tindrà dret a l'exempció total de taxes en els estudis conduents a l'obtenció d'un títol universitari. 

 

Competències / Objectius

Els estudis de doctorat constitueixen el punt de trobada entre l'espai europeu d'educació superior i espai europeu de recerca. D'aquesta manera, el doctorat proporciona les competències i habilitats necessàries per a realitzar una recerca científica de qualitat. Amb caràcter general aquestes competències inclouen:


Bàsiques

 • Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.

 • Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.

 • Capacitat per a contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.

 • Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.

 • Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre els seus àmbits de coneixement en les maneres i idiomes d'ús habitual en la seua comunitat científica internacional.

 • Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avanç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.


Capacitats i destreses personals

 • Reeixir en contextos en els quals hi ha poca informació específica.

 • Trobar les preguntes clau que cal respondre per a resoldre un problema complex.

 • Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.

 • Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.

 • Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.

 • La crítica i defensa intel·lectual de solucions.


 

 

Convenis

Tipus de conveni: Interuniversitari
Data: 19/7/2016
Institució/Empresa: Universitat de València

Criteris d'admissió al programa i places

Requisits d'accés:

Com a requisit general d'accés hauran d'estar en algun dels supòsits de l'article 6 del RD 99/2011 o de la disposició addicional segona d'aquest Reial decret. L'article 6 del RD 99/2011 estableix el següent:

 1. Amb caràcter general, per a l'accés a un programa oficial de doctorat serà necessari estar en possessió dels títols oficials espanyols de grau, o equivalent, i de màster universitari.
 2. Així mateix podran accedir-hi les persones que es troben en algun dels següents supòsits:

a) Estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol, o d'un altre país integrant de l'espai europeu d'educació superior, que habilite per a l'accés a màster d'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt d'estudis universitaris oficials, dels quals, almenys 60, hauran de ser de nivell de màster.

b) Estar en possessió d'un títol oficial espanyol de graduat o graduada, la durada de la qual, segons normes de dret comunitari, siga d'almenys 300 crèdits ECTS. Aquests titulats hauran de cursar amb caràcter obligatori els complements de formació a què es refereix l'article 7.2 d'aquesta norma, llevat que el pla d'estudis del corresponent títol de grau incloga crèdits de formació en recerca, equivalents en valor formatiu als crèdits en recerca procedents d'estudis de màster.

c) Els titulats universitaris que, prèvia obtenció de plaça en formació en la corresponent prova d'accés a places de formació sanitària especialitzada, hagen superat amb avaluació positiva almenys dos anys de formació d'un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en Ciències de la Salut.

d) Estar en possessió d'un títol obtingut d'acord amb sistemes educatius estrangers, sense necessitat de la seua homologació, prèvia comprovació per la universitat que aquest acredita un nivell de formació equivalent a la del títol oficial espanyol de màster universitari i que faculta en el país expedidor del títol per a l'accés a estudis de doctorat. Aquesta admissió no implicarà, en cap cas, l'homologació del títol previ del qual estiga en possessió la persona interessada ni el seu reconeixement a altres efectes que el de l'accés a ensenyaments de doctorat.

e) Estar en possessió d'un altre títol espanyol de doctor o doctora obtingut segons anteriors ordenacions universitàries. La disposició addicional segona del RD 99/2011 estableix que:

 1. Els doctorands que havien iniciat el seu programa de doctorat segons anteriors ordenacions universitàries podran accedir als ensenyaments de doctorat regulats en aquest reial decret, prèvia admissió de la universitat corresponent, d'acord amb l'establit en aquest reial decret i en la normativa de la mateixa universitat.
 2. Podran ser admesos als estudis de doctorat regulats en el present reial decret, els llicenciats o llicenciades, arquitectes o enginyers o enginyeres que estiguen en possessió del diploma d'estudis avançats obtingut d'acord amb el que es disposa en el Reial decret 778/1998, de 30 d'abril, o havien assolit la suficiència investigadora regulada en el Reial decret 185/1985, de 23 de gener.

 

Criteris d'admissió

A continuació s'assenyalen els requisits/criteris d'admissió específics seguint les indicacions de l'article 7 del RD 99/2011 que estableix al punt 1 que les universitats, a través de les comissions acadèmiques a què es refereix l'article 8.3 d'aquest reial decret, podran establir requisits i criteris addicionals per a la selecció i admissió dels estudiants a un concret programa de doctorat; i com s'indica en el punt 3, els requisits i criteris d'admissió a què es refereix l'apartat 1, així com el disseny dels complements de formació al fet que es refereix l'apartat 2 (aquest programa no té complements de formació), es faran constar en la memòria de verificació a què es refereix l'article 10.2.

Com a requisit específic:

a) Hauran d'haver cursat algun màster relacionat amb polítiques públiques, benestar social, salut i gestió sanitària, màrqueting o psicologia i salut. 

En cas d'estar en possessió del diploma d’estudis avançats (DEA), obtingut d'acord amb el que es disposa en el RD 778/98, o haver assolit la suficiència investigadora segons el regulat pel RD 185/85, hauran d'haver-ho cursat en programes de doctorat afins a aquest. L'afinitat serà determinada per la Comissió Acadèmica del programa de Doctorat.

b) També podran ser admesos les persones que hagen cursat altres estudis de màster diferents dels assenyalats en el punt anterior, sempre que es tracte de màsters afins a aquests relatius a ciències socials, ciències de la salut, psicologia o economia; o bé a les dues línies de recerca del doctorat. L'afinitat serà determinada per la Comissió Acadèmica del programa de Doctorat.

c) En el cas de graduats i graduades en Medicina el reconeixement del nivell 3 MECES habilita a l'accés al programa de doctorat sense requeriment dels requisits anteriors. Els estudiants que complisquen els requisits anteriors podran accedir al programa de doctorat, i serà la Comissió Acadèmica del programa de doctorat l'encarregada de verificar el compliment dels requisits anteriors per a l'admissió del doctorand o doctoranda.

Com a criteris d'admissió:

Les sol·licituds d'admissió es baremaran en funció dels següents criteris:

a) Expedient acadèmic (puntuat entre 0 i 10).

a.1) Estudiants que hagen cursat algun dels màsters relacionats amb polítiques públiques, benestar social, salut i gestió sanitària, màrqueting o psicologia i salut, o el grau en Medicina.

a.2) Estudiants que hagen obtingut el diploma d'estudis avançats en algun dels programes de doctorat anteriors relatius a benestar social, cooperació i desenvolupament local, ciències socials, ciències de la salut, psicologia, dret, educació o economia.

a.3) Estudiants que hagen cursat algun màster universitari de contingut afí als assenyalats en el punt a.1) en ciències socials, ciències de la salut, psicologia o economia o a les dues línies de recerca del mateix: la mitjana de l'expedient es multiplicarà per un factor corrector de 0,5 a 0,8, en funció de l'afinitat del màster (determinada per la Comissió Acadèmica del programa de doctorat).

a.4) Estudiants que hagen obtingut el diploma d'estudis avançats en programes de doctorat anteriors, no arreplegats en el llistat del punt a.2, afins a les línies de recerca del programa de doctorat: la mitjana de l'expedient es multiplicarà per un factor corrector de 0,5 a 0,8, en funció del grau d'afinitat (determinada per la Comissió Acadèmica del programa de Doctorat).

b) Experiència investigadora acreditada en àrees i àmbits afins a les línies de recerca del programa de doctorat (màxim 1 punt)

c) Entrevista amb els estudiants que valore aptituds i col·laboracions prèvies amb centres de recerca o departaments universitaris, explicitats a través de cartes de recomanació o informes que poden aportar els estudiants. L'entrevista es durà a terme en el cas d'existir empat de puntuacions en els criteris d'admissió dels mèrits previs (màxim 1 punt).

En el cas en que no es propose cap director o directora de tesis, serà condició necessària per a poder ser admés haver presentat una proposta del projecte de tesi en el qual s'exposen les línies bàsiques per a la recerca. 

 

Plantilla proposta del projecte de tesi

 

Estudiants amb necessitats educatives especials:

Tal com arreplega l'article 7 en el punt 4 els sistemes i procediments d'admissió que establisquen les universitats hauran d'incloure, en el cas d'estudiants amb necessitats educatives especials derivades de la discapacitat, els serveis de suport i assessorament adequats, que avaluaran la necessitat de possibles adaptacions curriculars, itineraris o estudis alternatius. Per a açò, pel que fa als sistemes i procediments d'admissió adaptats als estudiants amb necessitats educatives especials, la Universitat de València disposa de la Unitat per a la Integració de Persones amb Discapacitat (UPD), que vetla pel respecte al principi d'igualtat d'oportunitats i la no discriminació i que dóna suport al col·lectiu d'estudiants amb necessitats educatives especials derivades d'una condició de discapacitat. La Carta de Serveis d'aquesta unitat (http://upd.uv.es/index.php/cartaservicio.html), informa dels compromisos de qualitat i drets i deures dels usuaris. En el cas d'alumnes amb necessitats educatives específiques derivades de discapacitat, a l’UJI es farà ús dels serveis disponibles en la Universitat (Unitat de Suport Educatiu, USE) els tècnics de la qual ens informaran de les necessitats específiques de l'alumne (http://www.uji.es/serveis/use/). Aquesta informació es tindrà en compte tant en el procés d'admissió com en el disseny dels plans formatius individualitzats.

Així mateix, i d'acord amb el Reial decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l'accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d'admissió a les universitats públiques espanyoles es reservarà un 5 per 100 de les places disponibles per a estudiants que tinguen reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33 %, així com per a aquells estudiants amb necessitats educatives especials permanents associades a circumstàncies personals de discapacitat, que durant la seua escolarització anterior hagen precisat de recursos i suports per a la seua plena normalització educativa.

 

Estudiants a temps parcial

Als estudiants que realitzen el programa de doctorat a temps parcial se'ls aplicaran els mateixos requisits i criteris d'admissió que als que el realitzen a temps complet.

El canvi de modalitat del doctorand o doctoranda, quant a la seua dedicació, haurà de presentar-se degudament justificat mitjançant una sol·licitud dirigida a aquesta Comissió Acadèmica, que resoldrà la mateixa i ho notificarà al servei corresponent de la Universitat. Els estudiants a temps parcial podran canviar de modalitat d'estudis quan justifiquen que les causes objectives (malaltia, contracte laboral, etc.) que els van impedir una matrícula a temps complet han desaparegut.

 

Oferta de places

 • 10 places

 

Professorat del programa

A l’objecte de facilitar l’adaptació i la integració dels doctorands de nou ingrés de la manera més ràpida i efectiva possible, així com d'efectuar la supervisió i el seguiment de la seua formació, els doctorands i doctorandes disposen d'un tutor o tutora, professor del programa, des del moment de la seua admissió. Per a aquest programa, el llistat de professorat amb capacitat de tutorització, agrupat per equips d'investigació, és:

Modelització, avaluació, sistemes de gestió i tecnologies en polítiques públiques.

Azucena García Palacios (azucena@uji.es)

Javier Sánchez García (sanchez@uji.es)

Rafael Ballester Arnal, (rballest@uji.es)

Isabel María Martínez Martínez, (imartine@uji.es)

Micaela Moro Ipola, (moro@uji.es)

Juan Vicente Sánchez Andrés, (juanvi@uji.es)

Cristina Giménez García, (gimenezc@uji.es)

 

Jorge Garcés Ferrer (UVEG)

Rosa Mª Baños Rivera, (UVEG)

Alfonso Sánchez, José Luis (UVEG)

Enrique Devesa Carpio, (UVEG)

Mar Devesa Carpio, (UVEG)

Claudia Grau Rubio, (UVEG)

Santos Ortega, Antonio (UVEG)

Cayetano Núñez González, (UVEG)

 

Desigualtat, societats inclusives i benestar social i individual en el marc de les polítiques públiques.

Cristina Botella Arbona (botella@uji.es)
Juana María Bretón López, (breton@uji.es)
Luis José Callarisa Fiol, (callaris@uji.es)
Juan Carlos Fandos Roig, (jfandos@uji.es)
Susana Llorens Gumbau, (llorgum@uji.es)
Miguel Ángel Moliner Tena, (amoliner@uji.es)
Soledad Quero Castellano, (squero@uji.es)
Rosa Rodríguez Artola, (artola@uji.es)
Marisa Salanova Soria (salanova@uji.es)

 

Francisco José Ródenas Rigla (UVEG)
Estrella Durá Ferrandis (UVEG)
Antonia Sajardo Moreno, (UVEG)
Tomás Vázquez Lépinette, (UVEG)

Directors de tesi externs al programa

El director o directora de tesi doctoral és la persona responsable de la supervisió de les tasques investigadores del doctorand o doctoranda. Pot ser director o directora de tesi qualsevol doctor o doctora espanyol o estranger amb experiència investigadora acreditada, independentment de la universitat o institució on preste els seus serveis. La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat (CAPD) junt amb l’Escola de Doctorat, avaluen o reconeixen aquesta acreditació i aproven la designació com a director o directora.

Procediment d’acreditació d’experiència investigadora a l’efecte de direcció de tesi doctoral per a doctors i doctores no pertanyents als programes de doctorat:

El director o directora extern al programa indicarà en el moment de la proposta de supervisió de tesi la data del últim sexenni viu.

Els doctors i doctores novells que no tinguen encara l'equivalent a un tram de recerca podran codorogir després de l’aprovació del Comitè de Direcció de l’Escola de Doctorat. A tal fi, els investigadors i investigadores externs al programa que vulguen dirigir tesis i no tinguen sexennis reconeguts, hauran de fer una sol·licitud dirigida a l’Escola de Doctorat, indicant cinc resultats d’investigació, que seran revisats tenint en compte els criteris de la CENAI per a validar el tram de recerca. La CAPD del programa, també farà un informe, i finalment serà el Comitè de Direcció de l’Escola de Doctorat qui aprovarà el director o directora tenint en compte els dos informes independents. Aquesta aprovació serà vàlida durant quatre anys.


 

Coordinació i Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat (CAPD)

La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat (CAPD) és la responsable de la definició, actualització, qualitat i coordinació del programa. Així mateix, la CAPD és la responsable del progrés de la recerca, de la formació i de l'autorització de la presentació de tesi de cada doctorand o doctoranda del programa.

 

Coordinació i contacte dels estudis:  

 

Altres membres de la CAPD:

 •  

Assignació de tutor o tutora i director o directora de tesi

Tots els tutors i tutores del Programa de Doctorat (PD), que han avalat aquest PD en la seua memòria, figuren en la pàgina web del PD. Tota persona que es dispose a iniciar la preinscripció en un PD en la Universitat Jaume I, després de consultar les línies de recerca del PD, haurà de triar a un professor o professora i haurà de proposar aquesta persona en la seua sol·licitud. Es recomana contactar amb aquest tutor o tutora prèviament. Així mateix, a suggeriment del tutor, o per iniciativa pròpia, podrà proposar a qualsevol doctor o doctora que treballe en aquesta línia de recerca per a dirigir la tesi.

La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat (CAPD), després de valorar la proposta, assignarà el tutor o tutora, en el moment de l'admissió del doctorand o doctoranda al PD, i en el termini màxim de tres mesos des del moment en què es formalitze la matrícula, assignarà també un director o directora de tesi.

Les figures del tutor i director coincidiran sempre que siga possible. Solament en el cas que el director o directora no pertanga al PD, caldrà assignar com a tutor o tutora, a un professor o professora del PD.

Podran ser director o directora de tesi doctoral tots els doctors o doctores, amb acreditada experiència investigadora. En el cas que el director o directora que es proposa no compte amb un sexenni de recerca reconegut, haurà de sol·licitar a l'Escola de Doctorat l'avaluació de cinc mèrits de recerca realitzats en els últims deu anys. La CAPD revisada la sol·licitud i podrà establir l'equivalència utilitzant els mateixos criteris establits per la CENAI per a la branca de coneixement a la qual pertanga el PD. Aquesta avaluació de mèrits es realitzarà amb anterioritat a l'assignació del director o directora.

L'assignació del director o directora de tesi portarà associada la signatura del Compromís Documental de Supervisió (CDS) signat pel doctorand o doctoranda, el director o directora, i tutor o tutora si escau, i la Direcció de l'Escola de Doctorat de l’UJI. Aquest document inclourà les obligacions i drets de les parts, el procediment de resolució de conflictes i els aspectes relatius als drets de propietat intel·lectual o industrial que puguen generar-se en l'àmbit del programa de doctorat.

La tesi podrà ser codirigida, prèvia autorització de la CAPD, per altres doctors o doctores nacionals o estrangers amb acreditada experiència investigadora, amb independència de la Universitat, centre o institució en què presten els seus serveis, sempre que concórreguen raons d'índole acadèmica, com pot ser el cas de directors novells, de la interdisciplinarietat del tema o dels programes desenvolupats en col·laboració nacional o internacional. Totes les persones que codirigisquen una tesi han d'haver signat el CDS i han d'estar implicades en el seguiment regular del doctorand o doctoranda mitjançant la realització dels informes anuals de seguiment i avaluació. Es requerirà un mínim de dos informes abans del tancament de l'expedient per a verificar que s'ha desenvolupat el seguiment del doctorand o doctoranda.

La CAPD, escoltats el doctorand o doctoranda i el director o directora i/o tutor o tutora, podrà modificar el nomenament del seu tutor o tutora la direcció en qualsevol moment del període de realització del doctorat, sempre que hi concórreguen raons justificades.

Activitats formatives del programa

 

Requisit mínim de formació

Aquest programa requereix la superació d'un mínim de 600 hores d'activitats formatives per a obtenir l'autorització per a la defensa de la tesi doctoral. Cal tenir present que algunes d'aquestes activitats poden ser de realització obligatòria.

 

Còmput horari per activitats

 • Publicacions indexades (obligatori)
  • Cada publicació indexada en JCR o SCIMAGO: 200 hores
  • Hores mínim: 200
  • Hores màxim: 200
 • Seminaris / cursos / formació transversal (obligatori)
  • Hores computables: segons certificat
  • Cursos que no presentin hores en el certificat; un dia: 8 hores
  • Hores mínim: 45
  • Hores màxim: 45
 • Congressos científics (obligatori)
  • Assistència amb presentació a congrés nacional com a primer autor o autora: 25 hores
  • Assistència amb presentació a congrés internacional com a primer autor o autora: 50 hores
  • Assistència amb presentació a congrés nacional resta d'autors o autores: 12,5 hores
  • Assistència amb presentació a congrés internacional resta d'autors: 25 hores
  • Presentació a congrés nacional com a primer autor o autora sense assistència: 20 hores
  • Presentació a congrés internacional com a primer autor o autora sense assistència: 40 hores
  • Presentació a congrés nacional com a resta d'autors o autores sense assistència: 10 hores
  • Presentació a congrés internacional com a resta d'autors o autores sense assistència: 20 hores
  • Hores mínim: 50
  • Hores màxim: 50
 • Estades en universitats o centres de recerca de prestigi (optatiu)
  • Un mes en un centre nacional: 160 hores
  • Un mes en un centre internacional: 200 hores
  • Dues setmanes en centre nacional: 80 hores
  • Dues setmanes en centre internacional: 100 hores
  • Una setmana en centre nacional: 40 hores
  • Una setmana en centre internacional: 50 hores
  • Hores mínim: 160 (mínim recomanable)
  • Hores màxim: 160
 • Reunió de seguiment de projectes d'R+D competitius (optatiu)
  • Hores computables: segons certificat
  • El certificat l'ha de signar per la persona que conste com a investigadora principal i podrà acumular-se l'activitat mensual. Cada reunió es computarà per dues hores (orientatiu).
  • Hores mínim: 10 (mínimo recomendable)
  • Hores màxim: 10 

 

La tesi doctoral

La tesi doctoral consisteix en un treball original d'investigació en qualsevol àmbit del coneixement elaborat pel doctorand o doctoranda sota la direcció d'un doctor o doctora amb experiència investigadora acreditada  Amb l'elaboració de la tesi, el doctorand ha de mostrar competència per desenvolupar un treball autònom en l'àmbit de l'I+D+i. La tesi doctoral s'avalua en l'acte de defensa que consisteix en l'exposició pel doctorand o doctoranda del treball d'investigació davant d'un tribunal avaluador en sessió pública.

D'acord amb la legislació vigent, els òrgans de govern de la Universitat Jaume I han establert diferents mecanismes a fi i efecte de garantir la qualitat i la publicitat de les tesis doctorals desenvolupades en els seus programes. Aquest procediment consta de tres fases que es realitzen de manera seqüencial:

En la figura es pot veure un esquema dels diferents procediments i en aquest enllaç tota la informació necessaria per efectuar el tràmit:   

 

Doctors i doctores egressats

Podeu consultar el llistat de doctors i doctores egressats en aquest enllaç.

Doctorat internacional


Qui pot sol·licitar?

Es pot incloure en l’anvers del títol de doctor o doctora la menció de doctorat internacional, sempre que concórreguen les circumstàncies següents:

 • Que, durant el període de formació necessari per a l’obtenció del títol de doctorat, el doctorand o la doctoranda haja realitzat una estada mínima de tres mesos fora d’Espanya en una institució d’ensenyança superior o centre d’investigació de prestigi cursant estudis o realitzant treballs d’investigació. L’estada no pot ser en el país de residència habitual del doctorand o de la doctoranda. Les estades requereixen, abans del seu inici, un document d’autorització del director o directora de tesi en que s’indique el nom de l’investigador o investigadora responsable de l’estada acompanyat d’un document de conformitat expressa emès pel dit investigador o investigadora responsable, i a més, han de ser avalades per la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat.
 • Que part de la tesi doctoral, almenys el resum i les conclusions, s’haja redactat i siga presentat en una de les llengües habituals per a la comunicació científica en el seu camp de coneixement, diferent de qualsevol de les llengües oficials a Espanya, excepte en els casos en què l’estada, informes i experts procedisquen d’un país de parla hispana.
 • Que la tesi haja sigut informada per un mínim de dues persones expertes pertanyents a alguna institució d’educació superior o institut d’investigació no espanyola. No pot emetre un informe com a expert o experta avaluador internacional la persona responsable de l’estada.
 • Que, almenys, una persona experta pertanyent a alguna institució d’educació superior o centre d’investigació no espanyola, amb el títol de doctor o doctora, i diferent de la persona responsable de l’estada mencionada en el requisit primer haja format part del tribunal avaluador de la tesi.

La defensa de la tesi ha d’efectuar-se en la universitat on el doctorand o la doctoranda estiguera inscrit o inscrita; en el cas de programes de doctorat conjunts, en qualsevol de les universitats participants o en els termes que indique el corresponent conveni de col·laboració.

NOVA:  Instrucció de 2 de juliol de 2021, de la directora de l’Escola de Doctorat de la Universitat Jaume I, sobre l’autorització d’estades amb teletreball conduents a la menció internacional en el doctorat o a les tesis en cotutela durant el període afectat per la situació derivada de la pandèmia de COVID-19

DEROGADA: Instrucció de 25 de maig de 2020, de la directora de l’Escola de Doctorat de la Universitat Jaume I, per a l’autorització d’estades amb teletreball conduents a la Menció Internacional en el doctorat o a les tesis en cotutela durant el període afectat per la situació derivada de la pandèmia de COVID-19


Procediment de sol·licitud

Per a optar a la menció de doctor o doctora internacional ha d’entregar-se, en el moment del dipòsit de la tesi, la documentació següent:

 1. Imprès de sol·licitud.
 2. Certificació, expedida per la institució d’ensenyança superior o centre investigador, d’haver realitzat una estada mínima de tres mesos fora d’Espanya en una institució d’ensenyança superior o centre d’investigació de prestigi. En la certificació han de constar les dates d’inici i finalització de l’estada, així com el director o directora del grup d’investigació en què ha col·laborat.
 3. Els informes de les dues persones expertes pertanyents a alguna institució d’educació superior o institut d’investigació no espanyola. Important: els informes han d’estar emesos obligatòriament en paper de la institució amb capçalera i firma originals. 
 4. Breu currículum científic de tot el professorat que ha emès aquests informes.

 

Article 27 de la Normativa dels estudis de Doctorat, regulats pel RD99/2011, a la Universitat Jaume I i procediment i criteris aplicables per a l'obtenció de la menció internacional en el títol de doctor (aprovats pel Consell de Govern num.21 de 30 de març de 2012).

Doctorat industrial

Què és el Doctorat Industrial?

El Doctorat Industrial pretén estimular la participació de les empreses en els programes de doctorat així com la transferència de coneixement de les universitats a l'entorn socioeconòmic a través de la formació de joves investigadors.

L'objectiu del doctorat industrial és la formació d'investigadors en empreses lligades a qualsevol de les branques de coneixement, o en administracions públiques, mitjançant la realització de la seva tesi doctoral en projectes de desenvolupament experimental o d'investigació industrial.

 

Com s'acredita el Doctorat Industrial?

D'acord amb el Reial Decret 43/2015 pel qual es modifica el Reial Decret 9/2011 pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat, el títol de Doctor o Doctora pot incloure en el seu anvers la menció "Doctorat Industrial" sempre que concorrin les següents circumstàncies:

 1. El doctorand o la doctoranda haurà de participar en un projecte de recerca industrial o de desenvolupament experimental que es desenvolupi en una empresa o administració pública. El projecte de recerca industrial o de desenvolupament experimental en què participi el doctorand ha de tenir relació directa amb la tesi que realitza.
 2. Hi ha d'haver un contracte laboral o mercantil amb el doctorand o la doctoranda. El contracte es podrà establir per part d’una empresa del sector privat o del sector públic, així com per una administració pública. Aquesta relació directa s'acreditarà mitjançant una memòria que haurà de ser visada per la Universitat.
 3. El doctorand o la doctoranda tindrà un tutor o una tutora de tesi designat per la Universitat i un responsable designat per l'empresa o administració pública, que podrà ser, si és el cas, Director o Directora de la tesi d'acord amb la normativa pròpia de Doctorat.

 

Modalitats del Doctorat Industrial:

 • Modalitat 1

El doctorand o doctoranda participa en un projecte d'investigació o de desenvolupament experimental en una empresa o administració pública (AP).

 • Modalitat 2

El projecte de recerca industrial o de desenvolupament experimental s'executa en col·laboració entre la Universitat Jaume I i l'empresa.

 

És necessària la signatura d'un conveni entre la Universitat i l'empresa o Administració Pública?

Només serà necessària la signatura d'un conveni quan el projecte de recerca industrial o de desenvolupament experimental s'executi en col·laboració entre la Universitat i l'empresa o administració pública en la qual presti servei el doctorand o doctoranda (Modalitat 2). En aquests casos serà necessari subscriure un conveni de col·laboració marc entre les parts, en el qual s'indicaran les obligacions de la Universitat i les obligacions de l'empresa o administració pública. També pots accedir al model de conveni en anglès.

 

Qui finança el Doctorat Industrial?

El doctorand o la doctoranda estarà contractat per l'empresa o administració pública. Aquest contracte podrà ser finançat amb recursos propis de l'empresa o cofinançat a través d'ajudes públiques (per exemple, els ajuts per a la formació de doctors o doctores en empreses "Doctorats Industrials" del Ministeri d'Economia i Competitivitat o les convocatòries de xarxes ITN del programa H2020 de la UE, entre altres).

 

Requisits acadèmics

 • El doctorand o la doctoranda haurà d'estar matriculat en un programa de doctorat de la universitat i se li assignarà un tutor acadèmic que supervisarà el seu pla de formació.
 • Aquest pla de formació es desenvoluparà d'acord amb la normativa vigent de la universitat pel que fa a durada, activitats formatives, etc ...
 • El director o directora de tesi serà responsable de supervisar el projecte de recerca i haurà de ser doctor o doctora.
 • En el cas de doctorats industrials finançats per convocatòries públiques poden aparèixer requisits específics pel que fa a la vinculació del director o directora amb l'empresa o al tipus d'empresa.

 

Procediment

Durant el procés de seguiment i avaluació de la tesi doctoral s’aportaran els següents documents addicionals per tal d’acreditar la menció de “Doctorat Industrial”:

 • S’adjuntarà còpia del contracte amb l’empresa.
 • La relació del projecte de recerca industrial o de desenvolupament experimental amb la tesi s’acreditarà en la memòria del Pla d’Investigació (PI) què serà avaluat per la CAPD de forma anual.  En el cas de la Modalitat 2, s’adjuntarà  el conveni de col·laboració signat entre la Universitat i l’empresa.

En el moment de dipòsit de la tesi se sol·licitarà la Menció de Doctorat Industrial.

Sistema d'assegurament intern de qualitat

 

 

Indicadors del títol

Els membres de la comunitat universitària de la Universitat Jaume I poden consultar els indicadors en: https://e-ujier.uji.es/pls/www/grs_gpp.gpp_info.indicadores_avap?est=14121

Satisfacció dels grups d'interès

Es pot consultar la informació en aquesta adreça https://e-ujier.uji.es/pls/www/grs_gpp.gpp_info.evidencias_avap?&est=14121

Normativa reguladora dels estudis de doctorat

Normativa Estatal

 

Normativa Universitat Jaume I

 

Reglament de funcionament de l'Escola de Doctorat

 

Codi de bones pràctiques Escola de Doctorat

Codi de Bones Pràctiques (CBP)

El Codi de Bones Pràctiques (CBP) de l’Escola de Doctorat de la Universitat Jaume I (EDUJI) és un conjunt de principis, criteris i compromisos al voltant de la pràctica investigadora que es realitza en el seu si destinat a:

 • garantir que la naturalesa de la relació entre els seus membres propicie la generació, transferència, distribució i difusió del coneixement i els avanços tecnològics i
 • evitar els problemes d’integritat en la conducta dels seus membres.

Tot això, amb l’últim objectiu d’afavorir la qualitat de la formació doctoral. 

El CBP és d’obligat compliment per tots els membres de l’EDUJI (article 9.8 del RD 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat). Als efectes d’aquest document, s’entén per membre de l’EDUJI els investigadors i investigadores en formació matriculats en els seus programes de doctorat, els investigadors i investigadores que participen en tasques de tutorització i/o direcció de tesi, independentment de la seua vinculació professional i/o contractual amb la Universitat Jaume I, i, en general, qualsevol persona que realitze tasques formatives o investigadores en l’EDUJI, ja siga de forma temporal o continuada.

El contingut del CBP és complementari i no substitutiu del que es disposa en les normes legals que regulen l’activitat científica i està fonamentat en la Carta Europea de l’Investigador i altra documentació de bones pràctiques científiques aplicables en altres organismes públics d’investigació. El CBP és d’aplicació en totes les activitats de formació d’investigadors realitzades en l’EDUJI. Aquestes activitats inclouen des de la formació fins a la planificació i el desenvolupament de la investigació, i des de la difusió dels resultats fins a l’aplicació i explotació dels coneixements derivats d’aquesta activitat.

 

El Codi va ser aprovat en la sessió número 6 del Comitè de Direcció de l'Escola de Doctorat de 02 de febrer de 2015. Pots accedir al text complet polsant: CBP Escola Doctorat

 

La Comissió Deontològica de la Universitat Jaume I

La Universitat, com a organisme públic de docència i investigació, és conscient del seu deure i responsabilitat davant la societat i, en conseqüència, constitueix una Comissió que de forma àgil i efectiva proporcione resposta a les necessitats actuals o que en el futur es plantegen respecte de la investigació científica desenvolupada en el seu àmbit, amb vista a la protecció dels drets fonamentals de les persones, el benestar dels animals i del medi ambient, i respecte dels principis i compromisos bioètics assumits per la Comunitat científica i les normes de la Universitat.

El CBP exigeix ​​que els projectes que impliquen investigació amb éssers humans, utilització de dades personals, mostres biològiques d'origen humà, experimentació amb animals, agents biològics o utilitzen organismes modificats genèticament, compten amb la autorització expressa emesa per la Comissió Deontològica del centre en què es vaja a realitzar la investigació. És missió principal de la Comissió Deontològica la realització d'aquests informes.

 

Pots accedir a la web de la Comissió Deontològica polsant: Comissió Deontològica de la Universitat Jaume I: normativa i formularis

 

Informació proporcionada per: InfoCampus