UJI
 • UJI
 • Competències / Objectius

Competències / Objectius

Última modificació: 25/01/2019 | Font: InfoCampus

Els estudis de doctorat constitueixen el punt de trobada entre l'espai europeu d'educació superior i l'espai europeu de recerca. D'aquesta manera, el doctorat proporciona les competències i habilitats necessàries per a realitzar una recerca científica de qualitat. Amb caràcter general, aquestes competències inclouen:

Bàsiques

 • Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.

 • Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.

 • Capacitat per a contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.

 • Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.

 • Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre els seus àmbits de coneixement a través dels mitjans i en les llengües d'ús habituals en la seua comunitat científica internacional.

 • Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avanç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

 

Capacitats i destreses personals

 • Situar-se en contextos en els quals hi ha poca informació específica.

 • Trobar les preguntes clau que cal respondre per a resoldre un problema complex.

 • Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.

 • Treballar, tant en equip com de manera autònoma, en un context internacional o multidisciplinari.

 • Integrar coneixements, enfrontar-se amb la complexitat i formular judicis amb informació limitada.

 • La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Altres competències

 • Conèixer i saber utilitzar els models de racionalitat pràctica i l'argumentació moral i política.
 • Comprendre críticament el caràcter de permanència i historicitat dels valors morals i democràtics i ser capaços de fomentar el seu respecte en contextos acadèmics i professionals, incloent-hi els drets fonamentals i d'igualtat d'oportunitats entre homes i dones, i els principis d'igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat.
 • Conèixer l'estatut, tasques i metodologia de les ètiques i ser capaç d'investigar en aquest àmbit.
 • Comprendre el problema que planteja el pluralisme moral i ser capaç de dissenyar críticament models de resposta a aquest problema.
 • Saber reconèixer la diversitat i pluralitat de punts de vista per a resoldre problemes comuns respectant la diversitat i la pluralitat en contextos multiculturals i propiciant respostes transculturales.
 • Utilitzar els valors i judicis morals enfront de les diferents praxis humanes i ser capaços de raonar críticament.
 • Investigar en els models de deliberació pública amb el disseny models de raó pública en societats pluralistes.
   

Aquestes competències s'aconsegueixen en les següents línies d'investigació.

 

Informació proporcionada per: InfoCampus