Traducció Medicosanitària

07/02/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El mercat de la traducció medicosanitària està en constant creixement i representa en l’actualitat una porció molt important de la traducció cientificotècnica. Editorials, laboratoris farmacèutics, organismes internacionals, empreses d’equipament medicosanitari, hospitals, grups d’investigació, associacions professionals, organitzacions governamentals, associacions de pacients, mitjans de comunicació especialitzats i altres organitzacions del sector medicosanitari, afronten un ampli ventall de necessitats de comunicació interlingüística i intercultural de qualitat.

El Departament de Traducció i Comunicació de la Universitat Jaume I, conscient d’aquestes necessitats, en el curs 2003-04 va engegar un programa de postgrau propi en Traducció Medicosanitària. Des dels seus inicis, aquest programa de postgrau ha omplit un buit de formació especialitzada, ha donat resposta a un sector important del mercat de la traducció i ha obert una via d’inserció laboral als estudiants i estudiantes de Traducció. L’experiència acumulada en tot aquest temps ens ha permès comprovar any rere any el creixent interès per la traducció medicosanitària com a perfil professional. Gràcies al treball realitzat comptem amb un equip docent, una metodologia, un programa acadèmic i una pedagogia i tecnologia d’ensenyament/aprenentatge en línia àmpliament consolidats.

Accés i admissió

Ací trobaràs informació sobre el perfil d'accés, l'oferta de places i els processos de preinscripció, llistes d'espera i matrícula.

Requisits d'accés obligatoris

Criteris d'admissió

Atès que la demanda de places al màster en Traducció Medicosanitària és major que l'oferta, la comissió del màster realitza un procés selectiu d'acord amb els criteris següents:

 

 1. Qualificació (70%)
 2. Titulació afí:

  • Doctors en Traducció i Interpretació, Medicina, Farmàcia: 100%
  • Llicenciats/graduats en Traducció i Interpretació, Medicina, Farmàcia: 80%
  • Diplomats en Infermeria i Traducció: 60%
 3. Altres titulacions afins:

  • Doctors en Filologia Anglesa, Veterinària, Biologia, Nutrició, etc.: 50%
  • Llicenciats/graduats en Filologia Anglesa, Veterinària, Biologia, Nutrició, etc.: 30%
 4. Titulacions no afins: 20%

 1. Expedient acadèmic de la titulació d'accés (20%):
  • Matrícula d'honor: 100%
  • Excel·lent: 90%
  • Notable: 80%
  • Aprovat: 60%
 2. Altres:
  • Altres qualificacions; experiència en traducció; coneixement d'altres llengües: 10%
  • Experiència en traducció: 50%
  • Altres qualificacions: 30%
  • Coneixement d'altres llengües: 20%

 

Normativa de permanència

L’estudiantat  ha de conèixer la normativa de permanència. D’aquesta destaquem:

- Matrícula en el màster universitari en Traducció Medicosanitària

L’estudiantat pot matricular-se en els estudis universitaris oficials que s’imparteixen a la Universitat Jaume I amb una dedicació a l’estudi a temps complet o a temps parcial, encara que el règim de dedicació ordinari de l’estudiantat de la Universitat Jaume I és a temps complet.
L’estudiantat de nou ingrés pot matricular-se, amb una dedicació a l’estudi a temps complet, entre 41 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, o amb una dedicació a l’estudi a temps parcial, entre 6 i 40 crèdits. 
En segon i posteriors cursos, temps complet i temps parcial, s’ha de matricular entre 12 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, excepte en el cas que li quede un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis. 
Es pot autoritzar la modificació del regim de dedicació als estudis durant el mateix curs acadèmic de matrícula a temps parcial a matrícula a temps complet.

- Permanència i rendiment

 1. L’estudiantat que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 40 % dels crèdits matriculats, ha d’estar un curs acadèmic sense matricular-se o ha de fer la preinscripció a un estudi de màster diferent.
 2. No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.
 3. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

 

Normativa de reconeixement i transferència de crèdits

El estudiantat ha de conèixer la Normativa sobre reconeixement i transferència de crèdits en els estudis oficials de grau i màster de la Universitat Jaume I.

 

Reconeixement i transferència de crèdits procedents de títols propis

Es podrà reconèixer el títol propi d'Especialització en Traducció de Textos Mèdics de la Universitat Jaume I pels 45 crèdits ECTS corresponents a la part de formació comuna del màster universitari en Traducció Mèdicosanitària. L'estudiantat podrà completar els 60 crèdits ECTS dels estudis de màster cursant els 15 crèdits ECTS corresponents a un dels dos itineraris d'especialització del màster: el professional o el de recerca, que culminen en tots dos casos en el treball de final de màster.

 

Reconeixement de crèdits per experiència laboral

Es podrà reconèixer l'experiència laboral i professional en forma de crèdits fins a un màxim de 9 crèdits ECTS (15 %). Per a sol·licitar aquest reconeixement l'alumne ha d'acreditar el treball equivalent a dos anys a temps complet com a professional de la traducció o interpretació mèdicosanitària. La Comissió del Màster estudiarà la sol·licitud i resodlrà si aquesta s'adequa al contingut del pla d'estudis.

 

Requisits propis del màster:

S'exigeix, a més, que els estudiants tinguen un nivell avançat en les dues llengües de treball del màster: anglès (C1-C2) i espanyol (C2). En el cas dels estudiants procedents de titulacions sense formació lingüística i de titulats en Traducció i Interpretació amb l’anglés com a llengua C, serà necessari acreditar documentalment coneixements superiors d'anglès. Així mateix, els estudiants la llengua nativa dels quals siga diferent a qualsevol de les dues llengües de treball de màster, hauran d'acreditar documentalment coneixements superiors d'anglès i d'espanyol.

Els preinscrits que en el moment de la resolució no estiguen en possessió d’una titulació que els permeta l’accés a estudis de màster quedaran en llista d’espera. Una vegada presentada la titulació, se’ls admetrà si queden places vacants; en cas contrari, se’ls assignarà un lloc en la llista d’espera.

Oferta de places

55 places.

Crèdits i import

60 crèdits ECTS (European Credit Transfer System)

Consulta preu del crèdit

Pla d'estudis

Coneix les assignatures, horaris, professorat, competències del títol, coordinació del màster, etc.

Pla d'estudis

MATÈRIES OBLIGATÒRIES (37 crèdits ECTS)

 • Enfocaments Teòrics en els Estudis de Traducció (3 crèdits ECTS)
 • Anàlisi Discursiva Aplicada a la Traducció (3 crèdits ECTS)
 • Metodologia, Correcció i Edició (3 crèdits ECTS)
 • Pràctica Professional, Terminologia i Fonts d'Informació (6 crèdits ECTS)
 • Introducció a la Medicina (8 crèdits ECTS)
 • Pretraducció (4 crèdits ECTS)
 • Traducció en el Sector Editorial (5 crèdits ECTS)
 • Traducció en el Sector Farmacèutic (5 crèdits ECTS)

MATÈRIES OPTATIVES (8 crèdits ECTS)

 • Mediació Intercultural en l'Àmbit Sanitari (4 crèdits ECTS)
 • Tècniques d'Interpretació en els Serveis Públics Sanitaris (4 crèdits ECTS)
 • Traducció de Gèneres d'Investigació (4 crèdits ECTS)
 • Traducció de Gèneres Medicojurídics (4 crèdits ECTS)
 • Traducció en Institucions Medicosanitàries (4 crèdits ECTS)
 • Redacció Mèdica (4 crèdits ECTS)

Per a completar el màster, l'estudiantat ha de triar una de les dues orientacions:

Orientació professional (15 crèdits ECTS):

 • Pràctiques Professionals (5 crèdits ECTS)
 • Treball de Final de Màster Professional (10 crèdits ECTS)

Orientació investigadora (15 crèdits ECTS)

 • Metodologia de la Investigació en Traducció Medicosanitària (5 crèdits ECTS)
 • Treball de Final de Màster Investigador (10  crèdits ECTS)

 

Objectius

Aquests estudis condueixen a l'obtenció del títol oficial de màster universitari en Traducció Medicosanitària i tenen una finalitat clara: l´especialització dels estudiants, la qual, en l'últim tram del màster (15 crèdits ECTS), s'articula en dues possibles línies d´especialització, la professional i la investigadora.

 • La línia professional ofereix una formació especialitzada en traducció medicosanitària a través de la realització de pràctiques professionals. Aquestes obrin les portes per a treballar en nombroses empreses i organismes relacionats amb l'àmbit biosanitari, tant en el sector públic com en el privat. Està, doncs, dirigit a la inserció laboral.
 • La línia investigadora proporciona una iniciació a la formació investigadora i dóna pas a la realització de la tesi doctoral.

Competències genèriques i específiques

En el màster universitari en Traducció Medicosanitària per la Universitat Jaume I es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007:

 • CB6 Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació
 • CB7 Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi.
 • CB8 Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se amb la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB9 Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CB10 Que els estudiants posseïsquen habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències avaluables i exigibles per a obtenir el títol

COMPETÈNCIES GENÈRIQUES

 • CG01 - Capacitat per a aprendre a aprendre en el procés de traducció/interpretació/mediació medicosanitària.
 • CG02 - Capacitat per a executar adequadament i eficaçment les diferents fases del procés de traducció/interpretació/mediació de gèneres propis de l'àmbit medicosanitari.
 • CG03 - Capacitat de treball autònom i en equips de caràcter interdisciplinari en l'àmbit de la traducció/interpretació/mediació medicosanitària.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

 • CE01 - Analitzar els principals gèneres medicosanitaris des de la triple perspectiva textual, comunicativa i cognitiva.
 • CE02 - Aplicar adequadament els diversos principis i estratègies del procés d'intermediació (traducció, adaptació, mediació, redacció, etc.) interlingüística i intercultural en àmbits medicosanitaris.
 • CE03 - Identificar i definir els conceptes fonamentals de la medicina i disciplines afins que conflueixen en la traducció medicosanitària com a activitat professional.
 • CE04 - Aplicar una metodologia d'acord amb les exigències de qualitat de la tasca en qüestió en àmbits medicosanitaris.
 • CE05 - Comparar els enfocaments teòrics de la traductologia des de la perspectiva de la traducció medicosanitària.
 • CE06 - Solucionar els problemes específics que planteja la traducció de la terminologia medicosanitària.
 • CE07 - Utilitzar de manera eficaç i fiable els principals recursos de consulta documental i humana en els àmbits medicosanitaris.
 • CE08 - Analitzar sistemàticament i interpretar de manera rigorosa les dades científiques procedents dels textos de treball i d'altres fonts d'informació en àmbits medicosanitaris.
 • CE09 - Conèixer i aplicar els principis deontològics i els codis ètics de la professió.

A més de les competències específiques del màster, els estudiants que cursen l'orientació professional adquiriran la competència:

 • CE10 - Dur a terme projectes de traducció en equips interdisciplinaris en condicions de treball reals. 

Duració i calendari

Duració: un curs acadèmic (setembre de 2023 / juny de 2024).

Calendari acadèmic per al curs 2023 / 2024

Coordinació del màster

Dr. Vicent Montalt i Resurrecció. Coordinador del Màster Universitari en Traducció Medico-Sanitària. Departament de Traducció i Comunicació. UJI.

Altres membres de la comissió de titulació:

Rafael Aleixandre Benavent (UV-CSIC), Anabel Borja Albi (UJI), Ana Muñoz Miquel (UJI), Francisco Raga Gimeno (UJI)

INFORMACIÓ ACADÈMICA:
Susanna Borredà Delgado
Tel.: +34 964 38 71 89 
borreda@uji.es

Coordinació de pràctiques en empresa, itinerari professional

Coordinació: Prof. Dr. Vicent Montalt i Resurrecció.

Professors: Prof. Dr. Vicent Montalt i Resurrecció, Prof. Damián Vázquez, Profa. Laura Carasusán Senosiáin i Profa. Laura Pruneda González.

Coordinació del treball final de màster

Coordinació: Prof. Dr. Vicent Montalt i Resurrecció.

Metodologia docent i sistemes d'avaluació

El màster en Traducció Medicosanitària, impartit totalment en línia, es caracteritza per posar en pràctica una metodologia centrada en l'aprenentatge de l'estudiant. Mitjançant els recursos que ofereix Aula Virtual (grups de treball, fòrums, xats, tasques, wikis, eportfolios, etc.) es promou, entre altres competències i habilitats, la participació, el treball en equip, l'aprenentatge autònom i la interacció amb els altres estudiants i amb el professorat.

Així mateix, hi ha una figura clau que serveix de suport als estudiants al llarg del curs: el tutor o tutora. Aquest acompanya, guia i assessora els alumnes durant el seu aprenentatge, i els proporciona suport acadèmic, pedagògic i tecnològic.

Els pilars bàsics en què es fonamenta la metodologia utilitzada en el màster en Traducció Medicosanitària són:

 • L'orientació temàtica, a saber, l'adquisició de coneixements mèdics com a element fonamental per a facilitar la comprensió dels textos generats en l'àmbit medicosanitari.
 • La utilització del gènere textual com a interfície pedagògica capaç de:
  • connectar el text i el context així com el procés i el resultat de la traducció;
  • promoure la socialització i la cooperació amb altres traductors i amb experts en la matèria i, en definitiva,
  • facilitar la reexpressió i redacció en llengua meta.
 • L'aplicació d'una metodologia de caràcter constructivista, que promou tant l'aprenentatge autònom com el cooperatiu.

En el màster, impartit totalment en línia, la comprensió del text original adquireix una importància vital i es converteix en un dels objectius principals d'aprenentatge. Per això, el programa d'estudis s'ha dissenyat seguint una estructura d'orientació temàtica, que exposa els estudiants a l'adquisició de coneixements mèdics bàsics com a pas previ a la realització d'assignatures de traducció especialitzada. Aquesta adquisició de nocions prèvies es materialitza en l'assignatura Introducció a la medicina, que permet els estudiants disposar d'un marc conceptual bàsic per a poder afrontar la comprensió del text origen amb garanties d'èxit i fer que el text meta siga comprensible al receptor.

El gènere textual, entès com una noció en la qual convergeixen aspectes formals socioculturals i cognitius, també s'utilitza com a base fonamental per a l'aprenentatge de la traducció mèdica. En el màster en Traducció Medicosanitària, la planificació de les matèries en funció d'aquesta interfície pedagògica permet:

 • vincular de forma sistemàtica les convencions del text amb les condicions del context;
 • relacionar el resultat amb el procés de traducció;
 • integrar elements cognitius, socials i professionals;
 • integrar adequadament el camp temàtic i l'encàrrec de treball;
 • dissenyar objectius d'aprenentatge, seleccionar materials de treball i desenvolupar metodologies d'una manera integrada;
 • cooperar amb experts en la matèria, els quals participen del gènere en qualitat de membres d'una determinada comunitat de coneixement;
 • desenvolupar competències bàsiques per a traduir textos medicosanitàris amb garanties de qualitat.

Tots els elements exposats es tradueixen en una millora considerable de la reexpressió i redacció en llengua meta, ja que els estudiants aconsegueixen dominar els seus múltiples registres i són capaços de redactar textos pertanyents als diversos gèneres textuals propis de la comunicació en àmbits medicosanitaris. Per tant, augmenta la qualitat de les traduccions enteses com a producte final dirigit a un client real.

La vocació constructivista del màster concep l'aprenentatge com un procés de construcció d'estructures de les quals se serveix el discent per a ascendir en una piràmide. En aquest context, l'estudiant es converteix en el protagonista del seu propi procés d'aprenentatge.

La plataforma de l'aula virtual de Moodle sobre la qual es desenvolupa el curs també està estructurada de forma constructivista i, per tant, és el complement ideal al plantejament del màster. Mitjançant els recursos que ofereix l'aula virtual (grups de treball, fòrums, xats, tasques, wikis, eportfolios, etc.) es promouen competències i habilitats com la participació, el treball en equip, la consciència del procés, l'aprenentatge autònom i la interacció amb la resta d’estudiants i amb el professorat.

Cal destacar, d'altra banda, que la interdisciplinaritat pròpia de l'àmbit de la traducció medicosanitària influeix positivament en l'enfocament metodològic dels estudis, ja que:

 • s'hi integren coneixements procedents de diverses disciplines;
 • conflueixen diversos perfils tant d'estudiants com de professors, i
 • es formen grups de treball interdisciplinaris basats en la cooperació mútua entre els estudiants.

Aquests factors enriqueixen notablement el procés d'aprenentatge dels estudiants i constitueixen un valor afegit al màster.

Tots aquests pilars metodològics sobre els quals se sustenta el màster es materialitzen en les següents accions:

 • Lectures obligatòries i optatives expressament dissenyades per a les assignatures.
 • Realització de tasques, tant individuals com en grup.
 • Participació en els fòrums creats per a les diferents assignatures.
 • Realització de pràctiques de traducció i de revisió.
 • Tutorització constant.
 • Comunicació individualitzada professor-tutor-alumne.
 • Xats.
   

Activitats d'ensenyament-aprenentatge 

Les activitats d'ensenyament-aprenentatge que s'utilitzen en el màster en Traducció Medicosanitària són: 

 • Ensenyament teòric: exposició de la teoria per part del professor a través de lectures obligatòries i participació de l'alumne en el comentari d'aquestes amb el suport imprescindible del fòrum i altres eines interactives en línia. 
 • Treball personal: preparació per part de l'estudiant, de forma individual o grupal, de traduccions, seminaris, lectures, investigacions, treballs, memòries, etc., per a exposar o lliurar en les classes tant teòriques com a pràctiques, amb el suport imprescindible del fòrum i altres eines interactives en línia. 
 • Ensenyament pràctic de problemes: classes on l'alumne ha d'aplicar continguts apresos en teoria. Inclou tant exercicis com pràctiques de traducció de diversos nivells de dificultat, amb el suport imprescindible del fòrum i altres eines interactives en línia. 
 • Seminaris: en els seminaris, l'estudiant interactua amb el professor i els seus companys a través dels fòrums o altres eines interactives en línia per a la consulta, la resolució de dubtes, la discussió, el debat, etc., dels continguts ja treballats per l'alumne amb anterioritat. 
 • Tutories: treball personalitzat amb un alumne o grup, en l'aula virtual o en un fòrum dissenyat a aquest efecte. Normalment la tutoria suposa un complement al treball no presencial (negociar/orientar treball autònom, seguir i avaluar el treball, orientar ampliació, etc.) i implica l'ús de tècniques com ara la supervisió de treballs en grup, de projectes de traducció, etc. 
 • Treball de preparació dels exàmens: revisió i estudi per als exàmens. Inclou qualsevol activitat d'estudi: estudiar per a l'examen, lectures complementàries, practicar problemes i exercicis, etc., amb el suport imprescindible del fòrum i altres eines interactives en línia. 
 • Avaluació: activitat consistent en la realització de proves (escrites, orals, pràctiques, projectes, treballs, etc.) utilitzades per a la valoració del progrés i resultats de l'aprenentatge de l'estudiant amb el suport imprescindible del fòrum i altres eines interactives en línia. 

Proves d'avaluació 

L'avaluació del màster es realitza íntegrament en línia. Els procediments que s'utilitzen per a avaluar el progrés i els resultats d'aprenentatge són: 

 • Carpetes d'aprenentatge i/o dossiers: conjunt documental elaborat per un estudiant que mostra la tasca realitzada durant el curs en una matèria determinada. 
 • Elaboració de treballs acadèmics: desenvolupament d'un treball escrit que pot anar des de treballs breus i senzills fins a treballs amplis i complexos i fins i tot projectes i memòries propis d'últims cursos. 
 • Examen escrit.
 • Resposta curta: prova escrita tancada, en la qual l'alumne construeix la seua resposta en un temps limitat i en un espai restringit. 
 • Tipus test: prova escrita estructurada amb diverses preguntes o ítems en els quals l'alumne no elabora la resposta; només ha d'assenyalar la correcta o completar-la amb elements molt precisos (p.e. emplenar buits). 
 • Exercicis i problemes: prova consistent en el desenvolupament i interpretació de solucions adequades a partir de l'aplicació de rutines o procediments per a transformar la informació proposada inicialment. 
 • Resolució d'exercicis i problemes: prova consistent en el desenvolupament i interpretació de solucions adequades a partir de l'aplicació del que s'ha vist en les classes teòriques (tasques d'anàlisi textual, tasques de correcció de textos, tasques de pretraducció, etc.). 
 • Memòries i informes de pràctiques: treball estructurat la funció del qual és informar sobre els coneixements i competències adquirits durant les pràctiques i sobre els procediments seguits per a obtenir els resultats. Els treballs han de seguir un guió estructurat. 
 • Observació/execució de tasques i pràctiques: participació en debats i grups de discussió en l'aula o en els fòrums. 
 • Projectes: realització de tasques pràctiques, traduccions de diferents nivells de dificultat, adaptacions de textos, anàlisis de casos, entre altres. 
 • Presentacions orals i pòsters: defensa pública del treball de final de màster, que es realitza davant un tribunal per videoconferència. 

Després del Màster

Explora les diferents eixides laborals i els perfils professionals que t'ofereix aquest màster, així com les opcions de continuar la teva formació.

Continuar la meua formació

La continuació natural d'aquest màster hauria de ser l'accés a un programa de doctorat per a la realització d'una tesi doctoral, la realització d’altres cursos d’especialització, i l'assistència i participació en trobades científiques i acadèmiques anuals.

Eixides professionals

La traducció medicosanitària és una activitat imprescindible per al desenvolupament de la comunicació i el coneixement mèdics en tots els seus vessants: divulgació, formació, investigació, entre d'altres. Estudis com el realitzat el 2005 per l'Agrupació de Centres Especialitzats en Traducció demostren que el mercat de la traducció mèdica es troba en creixement constant (en la data de l'estudi aquest tipus de traducció representava un 14,6% de la demanda empresarial a Espanya). Molts són els organismes que requereixen aquesta complexa especialització: editorials, laboratoris farmacèutics, organitzacions internacionals, hospitals, grups d'investigació, empreses d'equipament mèdic, entre d'altres. Es tracta, doncs, d'una especialitat de traducció que es presenta com una de les més fructíferes quant a possibilitats de treball i de desenvolupament professional i que, alhora, necessita nodrir-se de professionals amb una formació i uns coneixements específics.

Qualitat del títol

Accedeix a la memòria, els sistemes de qualitat, informes, indicadors i satisfacció dels grups d'interés d'aquest máster

Normatives

Enllaç a totes les normatives d'aquest màster: avaluació, permanència, reconeixements, etc.