Investigació en Traducció i Interpretació

26/04/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El Màster Universitari en Investigació en Traducció i Interpretació t’ofereix endinsar-te en enfocaments teòrics i en mètodes que pots fer servir per avançar en el coneixement de la traducció i la interpretació. Aprendràs a veure la traducció de forma crítica i contribuiràs a resoldre les incògnites que encara ara no han trobat resposta. Podràs sumar el teu treball a la construcció del coneixement que tota professió necessita per assolir un estatus consolidat.

El Màster Universitari en Investigació en Traducció i Interpretació et permet centrar la teua recerca en algun camp professional de la traducció i la interpretació i aprofundir en els teus interessos amb una investigació pròpia. Les assignatures t’oferiran primer una base teòrica i metodològica i, amb les optatives, podràs delimitar un àmbit concret en què formar-te abans d’iniciar la teua recerca autònoma. En el Treball de Final de Màster, podràs escollir un dels nostres professors i grups d’investigació, que et supervisaran i t’ajudaran a aportar un gra de sorra d’allò més valuós a la consolidació de la traducció i la interpretació.

Com a màster d’investigació, el Màster Universitari en Investigació en Traducció i Interpretació et prepara de forma especialment òptima per incorporar-te a un Programa de Doctorat i elaborar una tesi doctoral, però, sobretot, et permet adquirir destreses indispensables per al treball traductor en la societat actual, com la capacitat de pensament crític o la planificació de tasques complexes.

Accés i admissió

Ací trobaràs informació sobre el perfil d'accés, l'oferta de places i els processos de preinscripció, llistes d'espera i matrícula.

Requisits d'accés obligatoris

Criteris d'admissió

L'òrgan d'admissió dels futurs estudiants del Màster d'Investigació en Traducció i Interpretació és la comissió gestora del màster, composta per les professores Dra. Esther Monzó, Dr. Josep Guzman, Dr. Josep Marco i Dra. Ulrike Oster. Els criteris de valoració dels mèrits de les persones candidates per a accedir al Màster es basen, fonamentalment, en l'expedient acadèmic específic (matèries relacionades amb la traducció i la interpretació) i l'expedient acadèmic global del candidat. En concret, pel que fa a les llicenciatures o graus que donen accés a aquest màster, té prioritat l’estudiantat amb el títol de llicenciatura o grau en Traducció i Interpretació. Així mateix, la comissió gestora del màster valora positivament les titulacions afins, especialment aquelles que garanteixen un coneixement suficient de les llengües de treball d'aquest màster.

Les titulacions afins al Grau de Traducció i Interpretació són totes aquelles que inclouen els termes traducció o interpretació en el títol (per exemple, Grau en Traducció i Comunicació Intercultural de la Universitat de València) i totes les filologies. Així mateix, entenem com a titulacions afins els graus de Comunicació Audiovisual, Periodisme i Publicitat i Relacions Públiques.

En el cas que la demanda de places supere l'oferta, la ponderació dels criteris d'admissió serà la que segueix:

 • Afinitat de la titulació cursada amb el perfil del màster (fins a 40 punts);
 • Expedient acadèmic específic (matèries relacionades amb la traducció i la interpretació) (fins a 30 punts);
 • Expedient acadèmic global (fins a 20 punts);
 • Altres mèrits relacionats amb la traducció i la interpretació (fins a 10 punts).

 

Normativa de permanència

L’estudiantat ha de conèixer la normativa de permanència, d’aquesta destaquem:

 • Matrícula en el Màster Universitari en Investigació en Traducció i Interpretació
  L’estudiantat pot matricular-se en els estudis universitaris oficials que s’imparteixen a la Universitat Jaume I amb una dedicació a l’estudi a temps complet o a temps parcial, encara que el règim de dedicació ordinari de l’estudiantat de la Universitat Jaume I és a temps complet.
  L’estudiantat de nou ingrés pot matricular-se, amb una dedicació a l’estudi a temps complet, entre 41 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis o, amb una dedicació a l’estudi a temps parcial, entre 6 i 40 crèdits.
  En segon i posteriors cursos, a temps complet i a temps parcial, s’ha de matricular entre 12 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, excepte en el cas que li quede un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis.
  Es pot autoritzar la modificació del règim de dedicació als estudis durant el mateix curs acadèmic de matrícula a temps parcial a matrícula a temps complet.
 • Permanència i rendiment
  L’estudiantat que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 40 % dels crèdits matriculats, ha d’estar un curs acadèmic sense matricular-se o ha de fer la preinscripció a un estudi de màster diferent.
  No s’apliquen aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis. A l’efecte, les assignatures reconegudes no comptabilitzen com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.
 • Normativa de reconeixement i transferència de crèdits
  L’estudiantat ha de conèixer la Normativa sobre Reconeixement i Transferència de Crèdits en els Estudis Oficials de Grau i Màster en la Universitat Jaume I.

 

Oferta de places

25 places

Crèdits i import

60 crèdits ECTS (European Credit Transfer System)

Consulta preu del crèdit

Pla d'estudis

Coneix les assignatures, horaris, professorat, competències del títol, coordinació del màster, etc.

Pla d'estudis

El màster s'impartirà de manera seqüencial, seguint la programació dels blocs detallats a continuació:

ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES (15 crèdits ECTS)

 • Teories de la traducció i de la interpretació aplicades a la investigació (OB) (5 crèdits ECTS)
 • Aplicacions i eines per a la investigació en traducció i interpretació (OB) (5 crèdits ECTS)
 • Metodologia de la investigació i elaboració de tesi en traducció i interpretació (OB) (5 crèdits ECTS)


ASSIGNATURES OPTATIVES (30 crèdits ECTS). De les nou assignatures que s'ofereixen, l'estudiant ha de triar sis.

 • Metodologia de la investigació en interpretació (OP) (5 crèdits ECTS)
 • Metodologia de la investigació en traducció mèdica i comunicació intercultural mitjancera en l´àmbit sanitari (OP) (5 crèdits ECTS)
 • Metodologia de la investigació en traducció jurídica (OP) (5 crèdits ECTS)
 • Metodologia de la investigació en traducció audiovisual (OP) (5 crèdits ECTS)
 • Conceptes teòrics aplicats a la investigació en traducció audiovisual (OP) (5 crèdits ECTS)
 • Metodologia de la investigació en traducció literària (OP) (5 crèdits ECTS)
 • Gèneres literaris i traducció (OP) (5 crèdits ECTS) 
 • Història de la traducció (OP) (5 crèdits ECTS)
 • Recepció d´obres literàries i cinematogràfiques traduïdes (OP) (5 crèdits ECTS) 

TREBALL DE FINAL DE MÁSTER (TFM) (15 crèdits ECTS)
 

 

Objectius

Els objectius d’aquest màster són els següents:

 • formar investigadores i investigadors en l'àmbit dels estudis de traducció i interpretació perquè siguen capaços de dur a terme un treball de recerca en el si del màster (la qual cosa comporta conèixer les últimes teories i avanços de la disciplina, manejar els recursos documentals sobre investigació, aplicar les noves tecnologies a la investigació i conèixer els àmbits d'especialització de la disciplina);
 • contribuir a la formació de les futures professores i professors dels graus en traducció i interpretació, una de les tasques essencials de les quals és la recerca i la transferència de coneixement científic a les noves generacions de professionals;
 • fomentar la formació continuada de les persones graduades i les professionals de la traducció i la interpretació;
 • fomentar la consciència multicultural de l’estudiantat (la qual cosa és particularment important en els estudis de traducció i interpretació), en tenir la possibilitat de compartir un espai virtual de formació amb persones d’arreu del món;
 • fomentar el treball col·laboratiu en xarxa i l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació aplicades a l'àmbit disciplinari dels estudis de traducció i interpretació;
 • garantir una formació comuna de tipus teòric i metodològic que puga complementar-se amb una formació més especialitzada en aquells subàmbits temàtics més concrets que esculla l'estudiantat.

 

El títol és conforme amb els drets fonamentals i d'igualtat entre dones i homes, amb els principis d'igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat i amb els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics.

Competències genèriques i específiques

En el Màster Universitari en Investigació en Traducció i Interpretació per la Universitat Jaume I es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007:

 • CB6 Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació
 • CB7 Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi.
 • CB8 Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB9 Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CB10 Que els estudiants posseïsquen habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències avaluables i exigibles per a obtenir el títol

COMPETÈNCIES GENÈRIQUES

 • G01 - Capacitat de reflexionar críticament i d'emetre judicis de valor sobre els pronunciaments teòrics d'altres autors i sobre treballs de recerca concrets portats cap en l'àmbit dels estudis de traducció i interpretació
 • G02 - Capacitat d'operativitzar els coneixements teòrics adquirits mitjançant el disseny de projectes concrets d'investigació en l'àmbit dels estudis de traducció i interpretació
 • G03 - Capacitat de recórrer les diferents fases del procés investigador en l'àmbit dels estudis de traducció i interpretació, des de la idea germinal fins a la defensa pública del treball, i de resoldre les dificultats d'índole científica, material o emocional que es puguen presentar
 • G04 - Capacitat d'analitzar críticament el treball propi en l'àmbit dels estudis de traducció i interpretació, anticipant les possibles objeccions i detectant tant les fortaleses com les debilitats

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

 • E01 - Coneixement dels principals enfocaments traductológics contemporanis i capacitat d'aplicar-los al disseny i execució de treballs de recerca en traductologia
 • E02 - Capacitat de dominar i aplicar les principals eines informàtiques i de tractament estadístic de dades utilitzades en la investigació traductològica
 • E03 - Coneixement i aplicació dels elements que componen la metodologia de la investigació (hipòtesi, dades, variables, resultats, conclusions, etc.) en traductologia
 • E04 - Coneixement dels fonaments teòrics i metodològics de la investigació en interpretació, comunicació intercultural intervinguda, traducció mèdica, traducció jurídica, traducció audiovisual i adaptacions fílmiques, traducció literària i adaptacions literàries o història de la traducció, i capacitat d'aplicar-los al disseny i execució de treballs de recerca en aquest àmbit de la traductologia
 • E05 - Capacitat de dissenyar, executar i defensar públicament un treball de recerca emmarcat en un àmbit concret de la traductologia, prestant especial atenció a la formulació de judicis de forma responsable social i èticament, a la comunicació de conclusions i resultats de la investigació i a l'aprenentatge autònom

 

Duració i calendari

Duració: 1 curs acadèmic, del 2 d’octubre de 2023 al 30 de setembre de 2024

Cal superar 60 crèdits ECTS per a l'obtenció del títol (en un o diversos cursos acadèmics). Les persones que cursen el màster a temps complet s’han de matricular d'un mínim de 41 crèdits en el primer any i d'un mínim de 12 a partir del segon (o dels crèdits que li resten per assolir els 60 si són menys de 12) . Les persones que cursen el màster a temps parcial han de matricular-se d'entre 6 i 40 crèdits el primer any i d'un mínim de 12 a partir del segon (o dels crèdits que li resten per assolir els 60 si són menys de 12).

El màster s'organitza de manera asíncrona amb tasques diàries i setmanals que poden desenvolupar-se en l'horari que esculli l'estudiantat (vegeu els documents de planificació docent de cada assignatura). Cada assignatura es desenvolupa al llarg de quatre setmanes i les assignatures se succeeixen de dos en dos.

Veure el calendari 2023-2024 (.pdf)

Horaris

Veure informació disponible en  DURACIÓ I CALENDARI

Coordinació del màster

La coordinació del treball de fi de màster (TFM) recau en la comissió gestora del màster, això és, la Dra. Esther Monzó, la Dra. Ulrike Oster i el Dr. Josep Marco. Aquesta comissió aprova les directrius que guien l'elaboració del treball, assigna a l’estudiantat el professorat que dirigirà el treball en funció de tema i enfocament i nomena els membres dels tribunals que avaluen els treballs. La resolució de dubtes relacionats amb el procediment d’assignació de les direccions de TFM i de defensa del treball correspon a la persona coordinadora del màster, Esther Monzó Nebot.

 

Direcció:

Esther Monzó Nebot , Departament de Traducció i Comunicació. UJI.

 

Altres membres de la Comissió de Titulació:

Ulrike Oster

Informació acadèmica:

babel@uji.es

 

 

Coordinació de pràctiques en empresa, itinerari professional

Aquest màster no oferta pràctiques externes.

Coordinació del treball final de màster

La coordinació del treball de fi de màster (TFM) recau en la comissió gestora del màster, això és, la Dra. Esther Monzó, la Dra. Ulrike Oster, el Dr. Josep Guzman i el Dr. Josep Marco. Aquesta comissió aprova les directrius que guien l'elaboració del treball, assigna a l’estudiantat el professorat que dirigirà el treball en funció de tema i enfocament i nomena els membres dels tribunals que avaluen els treballs. La resolució de dubtes relacionats amb el procediment d’assignació de les direccions de TFM i de defensa del treball correspon a les coordinadores del màster, la Dra. Esther Monzó i el Dr. Josep Guzman.

Metodologia docent i sistemes d'avaluació

Les activitats d'ensenyament-aprenentatge que hem considerat en el desenvolupament d'aquest màster són les següents:

 • Seminaris: Es posen a la disposició de l'alumnat una sèrie de materials preparats pel professorat, juntament amb unes lectures complementàries obligatòries i altres opcionals. La interacció docent alumnat-professorat es produeix mitjançant seminaris de debat virtuals, utilitzant les eines que para açò posa a la nostra disposició la plataforma Moodle de l'Aula Virtual de la UJI.
 • Tutories: Utilitzant les eines que ens ofereix la plataforma Moodle de l'Aula Virtual de la UJI el professorat ofereix un horari de tutories (virtuals, és a dir, que parlem de presencialitat virtual) mitjançant les quals l'alumnat pot realitzar consultes per al seguiment del màster.
 • Treball personal (preparació per part de l'estudiantat, de forma individual o grupal, de seminaris, lectures, investigacions, treballs, memòries, etc.) per a exposar o lliurar en les classes. Després del treball de preparació previ (lectura de materials i lectures complementàries obligatòries), es plantegen tasques de seguiment, fonamentalment en dos formats: fòrums de debat grupal (en línia) o lliuraments de ressenyes crítiques individuals. 

Pel que fa a les proves d'avaluació que hem considerat adequades per al màster, optem per emprar proves de dos tipus: a) Treball individual, i b) Participació activa en les sessions. Mitjançant la segona se li sol·licitarà a l'alumnat la seua participació en fòrums de debat (en línia), o breus ressenyes crítiques. Per a açò se li plantejaran preguntes a fi d'orientar-los en la resolució crítica de problemes. La primera d'elles, de major importància, implicarà el desenvolupament de treballs més amplis.

L'avaluació que proposem és de tipus formatiu: a l'alumnat se li plantegen les tasques de seguiment abans esmentades, de caràcter obligatori en cada assignatura del màster, i se li van remetent informes de la seua activitat. D'aquesta manera, encara que el gruix de l'avaluació plantejada se centra en la realització del treball final d'assignatura, les tasques de seguiment s'afigen a l'expedient complet de l'alumnat.

Totes les matèries, a excepció del treball final de màster, empren una mateixa metodologia d'ensenyament-aprenentatge de tipus virtual, composta per quatre activitats (seminari, tutoria, treball personal o independent i la pròpia avaluació). D'aquestes quatre activitats, hi ha dues (el treball personal i la pròpia avaluació) que són enterament virtuals, atès que no solament de produeixen a distància sinó que a més, en el moment de produir-se, no tenen per què estar connectats alhora professor i estudiant. En canvi, tant els seminaris com les tutories pressuposen la connexió simultània d'ambdós agents del procés d'ensenyament-aprenentatge.

L'Aula Virtual és un recurs informàtic basat en la plataforma Moodle que permet el contacte virtual entre el professorat i l'estudiantat. La utilitat més immediata de l'Aula Virtual consisteix a posar a la disposició dels estudiants els materials de les assignatures. Més enllà d'açò, els estudiants poden pujar els seus materials i activitats, i l'eina permet a més realitzar fòrums virtuals i xats.

Després del Màster

Explora les diferents eixides laborals i els perfils professionals que t'ofereix aquest màster, així com les opcions de continuar la teva formació.

Continuar la meua formació

La continuació natural d'aquest màster hauria de ser l'accés a un programa de doctorat per a la realització d'una tesi doctoral. No obstant açò, els continguts adquirits i les competències aconseguides mitjançant el màster se sostenen per si sols i no requereixen, per al seu compleció, de cap pas ulterior.

 

Eixides professionals

Atès que aquest màster té com a principal objectiu formar investigadors i investigadores en l'àmbit de la traductologia i que aquest personal normalment treballa al si d'una institució universitària, l'eixida professional prioritària és la de professorat universitari. El màster ofereix una preparació especialment idònia per al desenvolupament posterior d’una tesi doctoral en el marc d’un programa oficial de doctorat.

D’altra banda, les destreses específiques de capacitat crítica, treball autònom i documentació multilingüe ofereixen formació per a la docència en general i de llengües en particular, com també per a la pràctica professional de la traducció i la interpretació. Tant l’entorn de treball com les tasques que s’executen al llarg del màster incideixen en la competència intercultural i global de l’estudiantat, de manera que la formació rebuda té aplicacions en els entorns de treball globalitzats, des d’institucions internacionals fins a multinacionals. El màster també forma en l’execució de tasques complexes i pràctiques reflexives, de manera que prepara l’estudiantat per a llocs de responsabilitat tècnica, particularment la gestió de projectes.

Qualitat del títol

Accedeix a la memòria, els sistemes de qualitat, informes, indicadors i satisfacció dels grups d'interés d'aquest máster

Normatives

Enllaç a totes les normatives d'aquest màster: avaluació, permanència, reconeixements, etc.