Tècniques Cromatogràfiques Aplicades

31/01/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El màster de Tècniques Cromatogràfiques Aplicades té com a principal objectiu formar l’alumnat en una de les tècniques més utilitzades en l’àmbit de l’anàlisi industrial, alimentària, ambiental i sanitària, entre altres. L’aprofundiment en el coneixement de les tècniques cromatogràfiques i de les diferents tècniques de tractament de mostres capacitarà l’alumnat per a resoldre tot tipus de problemes analítics, a més de mostrar-li les fonts d’informació més útils en aquest àmbit, els sistemes d’acreditació de la qualitat, i dotar-lo d’habilitats per a planificar i organitzar la investigació en la química analítica.

El màster capacita als estudiants a desenvolupar  una tesi doctoral en un grup de investigació o a incorporar-se a empreses privades o publiques especialitzades en cromatografia, com laboratoris farmacèutics  i clínics, ambientals, alimentaris, refineries, etc.

Atès que el màster és interuniversitari té una important vessant de mobilitat. Per a facilitar aquest desplaçament, les classes presencials es realitzen en setmanes intensives. Aquest fet no implica cap limitació d'organització sinó un valor afegit que ajuda a establir contactes valuosos entre futurs professionals del camp de la cromatografia.

Entitats col·laboradores:

Entitats col·laboradores

Accés i admissió

Ací trobaràs informació sobre el perfil d'accés, l'oferta de places i els processos de preinscripció, llistes d'espera i matrícula.

Requisits d'accés obligatoris

Criteris d'admissió

Perfil d’ingrés

Evidentment, donat el perfil del Màster, l'ingrés recomanat és el d'un estudiant que hagi acabat els estudis de llicenciatura / grau en Química, Bioquímica, Farmàcia, Biologia, Biotecnologia, Ciències Ambientals, Ciència i Tecnologia dels Aliments o Enginyeries mediambientals i químiques , i qualsevol grau amb relació a aquests camps tradicionals.

Altres titulacions afins a totes les esmentades anteriorment hauran de ser avaluades per la comissió de selecció.

L'estudiantat al qual va dirigit és un titulat universitari oficial de grau o llicenciatura que vulgui dirigir la seva especialització cap a les tècniques cromatogràfiques ja sigui per treballar en alguna de les empreses o laboratoris esmentats anteriorment o per desenvolupar la seva tesi doctoral en aquest camp. En ser a hores d'ara un màster únic en la seva temàtica a l'estat espanyol, es contemplen també les universitats espanyoles com a font possible d'estudiants. De fet, des de la seva implantació el màster ha comptat amb estudiants provinents d'altres universitats / centres nacionals com ara:

Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat de Santiago de Compostela
Universitat del País Basc
Universitat de Granada
Universitat Autònoma de Madrid
Universitat de València
Universitat d'Alacant

També el màster ha comptat amb un nombre important d'estudiants internacionals procedents de països com ara Països Baixos, Itàlia, França, Cuba, Colòmbia, Veneçuela, Xile, Uruguai i Camerun.

Els estudiants que estan interessats a cursar el Màster Universitari en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades hauran de realitzar la preinscripció en aquella universitat participant en la qual vulguin cursar el màster:

Finalitzat el termini de preinscripció, la Comissió Interuniversitària de Coordinació del Màster (CICA) haurà de resoldre l'admissió dels estudiants preinscrits. Prèviament a aquesta resolució, i per facilitar el treball de la CICA, els coordinadors interns de cada universitat, o si s'escau, les comissions de titulació, proposaran a la CICA un llistat amb aquells estudiants de la seva universitat que compleixen amb els requisits d'accés i que haurien de ser admesos.

Les places ofertades pel màster són de 25 entre les tres universitats participants, implicant un màxim ideal de 8-9 places per universitat, corresponent al nombre màxim d'alumnes que pot acceptar cada universitat a causa de la limitació de l'assignatura Pràctiques de Laboratori.

Per a ser admès al màster universitari en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades és necessari complir el requisit d'accés obligatori. En cas de rebre un nombre de sol·licituds superior al límit considerat en el programa, la Comissió Interuniversitària de Coordinació del Màster (CICA) o, si escau, la Comissió de Titulació, serà la responsable del procés de selecció basat en els següents criteris:

 1. Expedient acadèmic: fins a 75 punts. L'expedient s'avalua segons el que estableix la normativa sobre la determinació de la nota mitjana a efectes acadèmics (actualment, Reial decret 1267/1994, de 10 de juny, del Ministeri d'Educació i Ciència pel qual es modifica el Reial decret 1497/1987, de 27 de novembre). Aquest Reial decret 1267/1994 estableix la taula d'equivalència següent: suspens=0; aprovat = 1; notable= 2; excel·lent= 3; matrícula d'honor =4.
 2. Coneixement d'anglès: fins a 15 punts.
 3. Altres titulacions addicionals a les requerides per a accedir al màster: fins a 10 punts

A més també es valoraran com a positiu els coneixements pràctics demostrables de química analítica (treball en laboratoris d'anàlisis o R+D) i l'experiència reconeguda en tècniques cromatogràfiques i/o espectrometria de masses.

Cal que els futurs estudiants acrediten un nivell de llengua anglesa B1, o equivalent, del Marc comú europeu de referència de les llengües. Si es posseeixen coneixements d’anglès però no es disposa de certificat, es podrà valorar la suficiència dels coneixements d’anglès mitjançant una entrevista.

Normativa de permanència

L’estudiantat  ha de conèixer la normativa de permanència, d’aquesta destaquem:

- Matrícula en el Màster Universitari en Técniques Cromatogràfiques Aplicades:

L’estudiantat pot matricular-se en els estudis universitaris oficials que s’imparteixen a la Universitat Jaume I amb una dedicació a l’estudi a temps complet o a temps parcial, encara que el règim de dedicació ordinari de l’estudiantat de la Universitat Jaume I és a temps complet.
L’estudiantat de nou ingrés pot matricular-se, amb una dedicació a l’estudi a temps complet, entre 41 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, o amb una dedicació a l’estudi a temps parcial, entre 6 i 40 crèdits. 
En segon i posteriors cursos, temps complet i temps parcial, s’ha de matricular entre 12 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, excepte en el cas que li quede un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis. 
Es pot autoritzar la modificació del regim de dedicació als estudis durant el mateix curs acadèmic de matrícula a temps parcial a matrícula a temps complet.

- Permanència i Rendiment

 1. L’estudiantat que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 40 % dels crèdits matriculats, ha d’estar un curs acadèmic sense matricular-se o ha de fer la preinscripció a un estudi de màster diferent.
 2. No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.
 3. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

Normativa de reconeixement i transferència de crèdits

El estudiantat ha de conèixer la Normativa sobre Reconeixement i Transferència de Crèdits en els Estudis Oficials de Grau i Màster en la Universitat Jaume I.

A més, en el Màster Universitari en Técniques Cromatogràfiques Aplicades l’estudiantat té la opció de reconèixer fins a 9 ECTS per acreditació d’experiència laboral i professional.

Oferta de places

El Màster té un nombre màxim de 25 assistents entre els estudiants matriculats en les tres universitats organitzadores, la qual cosa implica un màxim ideal de 8-9 places per universitat, corresponent al nombre màxim d'alumnes que pot acceptar cada universitat a causa de la limitació de l'assignatura Pràctiques de Laboratori

Crèdits i import

60 Crèdits ECTS (European Credit Transfer System)

Consulta preu del crèdit

Pla d'estudis

Coneix les assignatures, horaris, professorat, competències del títol, coordinació del màster, etc.

Pla d'estudis

És un màster de 60 crèdits ECTS, que correspon a un curs acadèmic. S’estructura en 7 assignatures, de les quals 5 són matèries teòriques de 4 crèdits amb un total de 100 hores per assignatura entre presencialitat i no presencialitat. Cadascuna d’aquestes 5 assignatures s'imparteixen durant el primer semestre en una de les universitats participants del màster, la qual cosa implica una mobilitat tant per part dels estudiants com per part del professorat de les tres universitats. A més, el pla d’estudis conté 10 crèdits de Pràctiques de Laboratori de primer semestre que l’estudiant ha de realitzar a la universitat on s’ha matriculat i 30 crèdits de Treball de Final de Màster, de segon semestre.

Les assignatures del pla d’estudis del màster es mostres a la taula següent (matèria, crèdits, universitat):

 • Cromatografia de Gasos i Espectrometria de Masses (OB) (4 ECTS - UJI)
 • Cromatografia de Líquids (OB) (4 ECTS - URV)
 • Técniques de Tractament de Mostres (OB) (4 ECTS - UdG)
 • Aplicacions de les Tècniques Cromatogràfiques (OB) (4 ECTS - UdG)
 • Gestió de Qualitat en el Laboratori Analític (OB) (4 ECTS - UJI)
 • Pràctiques de Laboratori (OB) (10 ETCS - UJI - URV - UdG)
 • Treball de Final de Màster (TFM) (30 ETCS - Laboratori de recerca  Laboratori R+D)

 

Competències genèriques i específiques

En el Màster Universitari en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007:

 •     Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca
 •     Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi.
 •     Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 •     Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 •     Que els estudiants posseïsquen habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigit o autònom.

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències avaluables i exigibles per a obtenir el títol:

Competències Genèriques:

CG01 - Interpretar i aplicar l'ús de les últimes tendències de les tècniques cromatogràfiques i espectrometria de masses, tant en les seues línies d'investigació, com en metodologies, recursos i problemes que s'aborden en diversos àmbits cientificotècnics
CG02 - Prendre decisions a partir del coneixement per a organitzar, planificar i desenvolupar metodologia analítica basada en tècniques cromatogràfiques per a donar solució als diferents problemes analítics en els camps d'anàlisi industrial, alimentari, ambiental, sanitari, entre altres
CG03 - Analitzar i jutjar la importància de la gestió de la qualitat en un entorn científic tant d'indústries com de laboratoris analítics, principalment des del punt de vista pràctic

Competències específiques:

CE01 - Controlar adequadament l'ús i l'àmplia tendència actual de les tècniques cromatogràfiques en els laboratoris d'anàlisis
CE02 - Analitzar l'ús i l'aplicació de la tècnica cromatografia de gasos en entorns actuals tant en el món de la investigació com en el de la indústria
CE03 - Analitzar l'ús i l'aplicació de la tècnica cromatografia líquida en entorns actuals tant en el món de la investigació com en el de la indústria
CE04 - Valorar l'aplicació de la tècnica electroforesi capil·lar, tant en les seues línies d'investigació, com en metodologies i recursos específics
CE05 - Controlar la tècnica d'espectrometria de masses i saber aplicar adequadament les tècniques avançades d'acoblament
CE06 - Dissenyar i projectar les tècniques actuals de tractament de mostra als laboratoris d'anàlisis de mostres alimentàries, sanitàries i ambientals
CE07 - Contrastar de manera adequada els diferents sistemes de gestió de la qualitat en els laboratoris
CE08 - Identificar i interpretar els diferents procediments d'acreditació i certificació de laboratoris
CE09 - Trobar solucions efectives i reals als diferents problemes analítics mitjançant l'ús de tècniques cromatogràfiques, especialment en l'anàlisi de mostres d'elevada complexitat
CE10 - Prendre decisions per a resoldre qualsevol problema de tipus instrumental que puga sorgir en l'àmbit de les tècniques cromatogràfiques

Duració i calendari

Duració: un curs acadèmic (setembre / juliol).

Docència presencial: setembre / juny.

Calendari curs 2023 - 2024

Horaris

Es pot consultar l'horari acadèmic i el calendari d'exàmens del curs 2023/24 ací

 

Coordinació del màster

Dr. Antoni Francesc Roig Navarro. Departament de Química Física i Analítica. UNIVERSITAT JAUME I

La coordinació global correspon a la UNIVERSITAT JAUME I

Resta de membres UJI de la Comissió de titulació:

 • Secretari: Elena Pitarch
 • Vocals: Francisco López Benet, Juan Vicente Sancho Llopis
 • Estudiant: Delegat/ada del curs
 • Representant en la Comissió Coordinadora de Màsters: Antoni Francesc Roig Navarro

URV: Dra Rosa Maria Marcé Recasens, Departament de Química Analítica i Química Orgànica

UdG: Enriqueta Anticó Daró, Departament de Química 

INFORMACIÓ ACADÈMICA:
Antoni Francesc Roig Navarro
Telèfons: 964 964 387 359 | roig@uji.es

Coordinació de pràctiques en empresa, itinerari professional

Aquest màster no oferta pràctiques externes.

Coordinació del treball final de màster

Els coordinadors del TFM són:
• UJI
Dr. Juan Vicente Sancho 
• URV
Dra. Eva Pocurull Aixala
Professora Titular d’Universitat del Departament de Química Analítica i Química Orgànica
Facultat de Química
• UdG
Dra. Enriqueta Anticó Daró 
 

Metodologia docent i sistemes d'avaluació

La metodologia general de cada matèria es dividirà en una sèrie de sessions teòriques i pràctiques, pròpies de cadascuna de les assignatures que componen el pla d’estudis del Màster.

A continuació es descriuen les activitats d'ensenyament / aprenentatge previstes en el Màster proposat :

 • Ensenyaments teòrics : Exposició de la teoria per part del professor i alumne que pren apunts o bé amb participació de l'alumne. Implica l'ús de tècniques com: lliçó magistral, debats i discussions, etc.
 • Ensenyaments pràctics (laboratori): Classes on l'alumne ha d'aplicar continguts apresos en teoria. Inclou exercicis com pràctiques de laboratori. Implica l'ús de tècniques com: casos, experiments, ús d'eines informàtiques, etc.
 • Seminaris: Es tracta d'un espai per a la reflexió i/o aprofundiment dels continguts ja treballats per l'alumne amb anterioritat (teòrics i/o pràctics). Implica l'ús de tècniques com: taller de lectura, invitació experts, etc.
 • Tutories: Treball personalitzat amb un alumne o grup, a l'aula o en espai reduït. Es tracta de la tutoria com a recurs docent d’ús obligatori per a l’alumne per seguir un programa d'aprenentatge. Normalment la tutoria suposa un complement al treball no presencial (negociar/orientar treball autònom, seguir i avaluar el treball, orientar ampliació, etc.). Implica l'ús de tècniques com: ensenyament per projectes, supervisió de grups d'investigació, tutoria especialitzada, etc.
 • Avaluació: Activitat consistent en la realització de proves escrites, orals, pràctiques, projectes, treballs, etc. utilitzats en l'avaluació del progrés del estudiant
 • Treball personal: Preparació per part de l'estudiant de forma individual o grupal de seminaris, lectures, investigacions, treballs, memòries, etc. per exposar o lliurar en les classes tant teòriques com pràctiques.
 • Treball de preparació de exàmens: Revisió i estudi per als exàmens. Inclou qualsevol activitat d’estudi: estudiar per a l’examen, lectures complementàries, etc.

Pel que fa a les tasques/proves d'avaluació a desenvolupar al llarg de les diferents matèries del Màster, a continuació es pot trobar un resum de les mateixes:

 • Elaboració de treballs acadèmics: Desenvolupament d'un treball escrit que pot anar des de treballs breus i senzills fins a treballs amplis i complexos
 • Entrevista de tutorització i/o informes d'experts: Testimoni escrit per un professional o tutor, sovint en base a qüestionaris, on es valora la competència l'estudiant
 • Examen escrit: Es poden realitzar diferents tipus de proves:
  • Examen de resposta llarga: Prova escrita de tipus obert, en què l'alumne construeix la seua resposta amb un temps limitat però gairebé sense limitacions d’espai.
  • Examen de resposta curta: Prova escrita tancada, en la qual l'alumne construeix la seua resposta amb un temps limitat i amb un espai molt restringit.
  • Examen tipus test: Prova escrita estructurada amb diverses preguntes o ítems en els quals l'alumne no elabora la resposta, només ha d'assenyalar la correcta o completar-la amb elements molt precisos.
  • Exercicis i problemes : Prova consistent en el desenvolupament i interpretació de solucions adequades a partir de l'aplicació de rutines, fórmules, o procediments per a transformar la informació proposada inicialment .
 • Memòries i informes de pràctiques: Treball estructurat amb la funció d’informar sobre els coneixements i competències adquirits durant les pràctiques i sobre els procediments seguits per a obtindre els resultats
 • Observació/execució de tasques i pràctiques: Estratègia basada en la recollida sistemàtica de dades en el propi context d'aprenentatge: execució de tasques, pràctiques... Pot ser sobre la base de qüestionaris i escales de valoració, registre de incidents, llistes de verificació i/o rúbriques que definisquen els nivells de domini de la competència, amb els seus respectius indicadors (dimensions o components de la competència) i els descriptors de l'execució (conductes observables )
 • Presentacions orals i pòsters: Exposició i/o defensa pública de treballs individuals o en grup per a demostrar els resultats del treball realitzat i interpretar les seves pròpies experiències
 • Resolució de Casos: Suposa l'anàlisi i la resolució d'una situació professional per tal de realitzar una conceptualització experiencial i cercar solucions eficaces
 • Resolució d'exercicis i problemes: Prova consistent en el desenvolupament i interpretació de solucions adequades a partir de l'aplicació de rutines, fórmules , o procediments per a transformar la informació proposada inicialment

Permanència

 • L’assistència a les classes de cada materia és obligatòria i és necessari justificar l’assistència a més d’un 80% de les classes presencials per a poder superar les matèries teòriques.
 • Per a poder realitzar les pràctiques de laboratori es recomana haver cursat les matèries de Cromatografia de gasos i Cromatografia de líquids a més d’una de les assignatures de Tècniques de tractament de mostres o Gestió de qualitat en el laboratori analític.
 • Per a realitzar el Treball Fi de Màster es deurien d’haver cursat totes les matèries teòriques i les pràctiques de laboratori.

Campus virtual
Els estudiants matriculats podran utilitzar les eines no presencials (Plataforma Moodle) relacionades amb aquest màster en el Campus de la Universitat Rovira i Virgili en l'adreça:
https://moodle.urv.cat

Després del Màster

Explora les diferents eixides laborals i els perfils professionals que t'ofereix aquest màster, així com les opcions de continuar la teva formació.

Continuar la meua formació

El màster permet als estudiant seguir amb la seua formació en l’aplicació de tècniques cromatogràfiques amb la realització de la tesis doctoral en alguna universitat o algun laboratori d´investigació. La possibilitat de realitzar algun curs més especialitzat serà també de gran ajuda per a ampliar la seua formació en les tècniques cromatogràfiques més avançades i actuals.

Si per el contrari, l’estudiant en acabar el màster té l´oportunitat d´introduir-se en el món laboral, una empresa amb treball especialitzat en cromatografia seria l´opció més adequada per a seguir ampliant la seua formació en l´aplicació de tècniques cromatogràfiques.

Eixides professionals

Proporciona una àmplia formació en cromatografia i capacita als estudiants per a la seua incorporació en empreses privades o públiques especialitzades que treballen en tècniques cromatogràfiques. Estem parlant de laboratoris farmacèutics i clínics, ambientals, alimentaris, laboratoris que es dediquen a la química fina o a la fabricació de fibres artificials i altres materials, refineries, etc. Un estudiant format en el màster podria treballar en laboratoris de control, laboratoris d´investigació, ocupar tasques d´assegurament de la qualitat i d´assessoria, així com treballar en empreses d´instrumentació analítica.

Qualitat del títol

Accedeix a la memòria, els sistemes de qualitat, informes, indicadors i satisfacció dels grups d'interés d'aquest máster

Normatives

Enllaç a totes les normatives d'aquest màster: avaluació, permanència, reconeixements, etc.