Sistemes Intel·ligents

10/10/2023 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El Màster Universitari en Sistemes Intel·ligents proporciona una formació que s'emmarca en l'àmbit dels sistemes intel·ligents per a la indústria 4.0, o quarta revolució industrial, que integren processos de percepció, aprenentatge automàtic, robots intel·ligents i col·laboratius, computació en el núvol, anàlisi massiva de dades, control intel·ligent i ciberseguretat.

Les assignatures s'impartiran en anglès com a llengua d'ús comú en ciència i tecnologia i permetre així la participació d'estudiants de tota Europa en un ambient internacional.

El Màster Universitari en Sistemes Intel·ligents permet abordar en la vida professional problemes on convergisquen els sistemes robòtics i ciberfísicos amb el processament de grans volums d'informació en temps real, en entorns plenament connectats en xarxa, des de la proximitat de dispositius sense fils a la globalitat d'Internet.

En el Màster Universitari en Sistemes Intel·ligents, s'aplica la modalitat de formació dual, mitjançant l'oferta d'una assignatura optativa, i el treball de final de màster.. 

Accés i admissió

Ací trobaràs informació sobre el perfil d'accés, l'oferta de places i els processos de preinscripció, llistes d'espera i matrícula.

Requisits d'accés obligatoris

Criteris d'admissió

Enginyers Informàtics i Enginyers en Telecomunicacions.

Graduats en Enginyeria Informàtica.

Enginyers Tècnics en Informàtica.

Enginyers Tècnics en Telecomunicacions.

Altres titulacions tècniques o de ciències exactes i experimentals (segons perfil del candidat).

 

El procés d'admissió d'estudiants al màster consistirà en les següents fases:

1. Presentació de la sol·licitud d'admissió.

2. Procés d'entrevistes personals a aquells candidats que provinguen de titulacions no afins a les matèries del màster. L'objectiu d'aquestes entrevistes és conèixer si el grau de coneixements mínims de cada estudiant és adequat per a iniciar el màster. En el cas d'estudiants estrangers, aquesta entrevista també té com a objecte determinar els coneixements de l'alumne en les llengües en les quals s'imparteixen els cursos.

3. Publicació de la resolució d'alumnes admesos per part de la comissió de titulació del màster.

Quan el nombre de sol·licituds excedisca la capacitat dels grups assignats al màster serà necessari aplicar una baremació que tinga en compte l'expedient acadèmic (considerant la titulació d'origen), currículum i cartes de recomanació presentades. En aquest cas s'aplicaria una puntuació de tall d'acord amb el barem.

Normativa de permanència

L’estudiantat  ha de conèixer la normativa de permanència, d’aquesta destaquem:

- Matrícula en el Màster Universitari en Sistemes Intel·ligents:

L’estudiantat pot matricular-se en els estudis universitaris oficials que s’imparteixen a la Universitat Jaume I amb una dedicació a l’estudi a temps complet o a temps parcial, encara que el règim de dedicació ordinari de l’estudiantat de la Universitat Jaume I és a temps complet.
L’estudiantat de nou ingrés pot matricular-se, amb una dedicació a l’estudi a temps complet, entre 41 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, o amb una dedicació a l’estudi a temps parcial, entre 6 i 40 crèdits. 
En segon i posteriors cursos, temps complet i temps parcial, s’ha de matricular entre 12 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, excepte en el cas que li quede un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis. 
Es pot autoritzar la modificació del regim de dedicació als estudis durant el mateix curs acadèmic de matrícula a temps parcial a matrícula a temps complet.

- Permanència i Rendiment

 1. L’estudiantat que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 40 % dels crèdits matriculats, ha d’estar un curs acadèmic sense matricular-se o ha de fer la preinscripció a un estudi de màster diferent. 
 2. No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis. 
 3. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

Normativa de reconeixement i transferència de crèdits

El estudiantat ha de conèixer la Normativa sobre Reconeixement i Transferència de Crèdits en els Estudis Oficials de Grau i Màster en la Universitat Jaume I.

A més, en el Màster Universitari en Sistemes Intel·ligents l’estudiantat té la opció de reconèixer fins a 9 ECTS per acreditació d’experiència laboral i professional.

Oferta de places

30 places.

Crèdits i import

60 Crèdits ECTS (European Credit Transfer System)

Consulta preu del crèdit

Pla d'estudis

Coneix les assignatures, horaris, professorat, competències del títol, coordinació del màster, etc.

Pla d'estudis

El Màster Universitari en Sistemes Intel·ligents ofereix a l'estudiant sis assignatures obligatòries i nou assignatures optatives, entre les quals ha de triar quatre en el moment de la matrícula.

A més ha de cursar obligatòriament el Treball Fi de Màster (TFM, Màster Thesis). 

El Treball Fi de Màster/Màster Thesis (TFM) no s'ha adscrit a cap dels mòduls anteriors, ja que aquest treball ha de tenir una orientació de tipus pràctic d'integració dels coneixement adquirits. 

La seqüenciació temporal de les assignatures es planteja en un sol curs, l'organització del qual per semestres és com segueix:

1r Semestre

 • Cyber-physical and Robotic Intelligent Systems (OB, 5 crèdits ECTS)
 • Computer Vision (OB, 5 crèdits ECTS)
 • Machine Learning (OB, 5 crèdits ECTS)
 • Computational Intelligence (OB, 5 crèdits ECTS)
 • Cloud Computing (OB, 5 crèdits ECTS)
 • Big Data Analytics (OB, 5 crèdits ECTS)

2n Semestre

 • Perception and Actuation (Optativa, 4 crèdits ECTS)
 • Internet of Things (Optativa, 4 crèdits ECTS)
 • Simulation and Augmented Reality (Optativa, 4 crèdits ECTS)
 • Collaborative robots (Optativa, 4 crèdits ECTS)
 • Communications and Cybersecurity (Optativa, 4 crèdits ECTS)
 • High performance Machine Learning (Optativa, 4 crèdits ECTS)
 • Process Mining (Optativa, 4 crèdits ECTS)
 • Application of AI to Complex Systems (Optativa, 4 crèdits ECTS)
 • Intelligent Control (Optativa, 4 crèdits ECTS)
 • Master Thesis (Treball de Final de Màster, 14 crèdits ECTS)

En el Màster Universitari en Sistemes Intel·ligents, s'aplica la modalitat de formació dual amb una intensitat de 18 crèdits ECTS, mitjançant l'oferta d'una assignatura optativa, i el treball de final de màster:

 • Communications and Cybersecurity (Optativa, 4 crèdits ECTS)
 • Master Thesis (TFM, 14 crèdits ECTS) 

Objectius

El Màster Universitari en Sistemes Intel·ligents té com a objectiu principal la formació d'especialistes en sistemes intel·ligents que involucren processos de percepció, aprenentatge i decisió automàtica, intel·ligència robòtica, tecnologies digitals avançades, i magatzem i procesament de dades. Les àrees temàtiques apuntades en l'objectiu principal abasten diferents tipus de sistemes: sistemes mòbils autònoms i robots manipuladors, sistemes d'anàlisi estratègica del flux d'informació, sistemes de suport a la decisió, sistemes de recuperació d'informació, sistemes de simulació i realitat augmentada, i sistemes de comunicacions i arquitectures d'altes prestacions. Tot això en el context de la Indústria 4.0.

Això dóna lloc al fet que l'objectiu genèric de capacitació de certa mena de sistemes es concrete en una sèrie de noves tecnologies que s'integren en sistemes intel·ligents complexos, com són la intel·ligència robòtica i computacional, visió artificial, aprenentatge automàtic, computació en el núvol, i big data.

Competències genèriques i específiques

En el Màster Universitari en Sistemes Intel·ligents per la Universitat Jaume I es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants dels descriptors presentats en termes de resultats de l'aprenentatge arreplegats en l'RD 1027/2011:

 • CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.
 • CB7 - Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi.
 • CB8 - Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB9 - Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CB10 - Que els estudiants posseïsquen habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigido o autònom.
   

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències avaluables i exigibles per a obtenir el títol:

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

 • CE01 - Aplicar i analitzar mètodes d'adquisició i percepció mitjançant interfícies avançades.
 • CE02 - Crear i gestionar sistemes d'adquisició i percepció mitjançant interfícies avançades.
 • CE03 - Integrar i gestionar un sistema ciberfísico robòtic dotat de percepció.
 • CE04 - Capacitat per a reconèixer els diferents tipus de problemes de percepció visual en contextos reals i quins tipus de tècniques resulten adequades en cada cas.
 • CE05 - Destresa en el maneig de llibreries de processament d'imatges i seqüències d'imatges, i la seua adequada aplicació i integració en la resolució de problemes.
 • CE06 - Aplicar mètodes d'aprenentatge automàtic a la solució de tasques de classificació, regressió i presa de decisions.
 • CE07 - Aplicar i analitzar mètodes de processament intel·ligent de la informació.
 • CE08 - Integrar coneixements, competències i habilitats adquirits en el màster mitjançant la realització d'un treball de caràcter aplicat.

Els alumnes adquiriran competències addicionals si trien cursar certes matèries.

Els alumnes que trien cursar la matèria Perception and Actuation adquiriran la següent competència:

 • Planificar i executar accions físiques en sistemes mòbils i de manipulació a partir d'informació sensorial.

Els alumnes que trien cursar la matèria Simulation and Augmented Reality adquiriran la següent competència:

 • Visualitzar i presentar informació complexa.

Els alumnes que trien cursar la matèria Collaborative Robots adquiriran la següent competència:

 • Integrar i gestionar de manera segura un sistema humà-robot interactuant físicament.
 • Integrar i comunicar sistemes heterogenis.

Els alumnes que trien cursar la matèria High Performance Machine Learning adquiriran la següent competència:

 • Dissenyar i utilitzar entorns i biblioteques per a l'aprenentatge automàtic eficient sobretot tipus d'arquitectures.
 • Integrar i comunicar sistemes heterogenis.

Els alumnes que trien cursar la matèria Application of AI to Complex Systems adquiriran la següent competència:

 • Optimitzar processos logístics utilitzant tecnologies avançades.

Els alumnes que trien cursar la matèria Communications and Cybersecurity adquiriran la següent competència:

 • Integrar i comunicar sistemes heterogenis.

Els alumnes que trien cursar la matèria Internet of Things adquiriran la següent competència:

 • Integrar i comunicar sistemes heterogenis.

Duració i calendari

Duració: un curs acadèmic (setembre 2023 / juny 2024).

Docència presencial: setembre 2023 /  juny 2024.

Horaris

Calendari curs 2023 - 2024

El màster s'imparteix en horari de vesprada, facilitant l'assistència dels estudiants que treballen.

Coordinació del màster

Ángel Pascual del Pobil Ferré, Departament d'Enginyeria i Ciència dels Computadors. UJI

Resta de membres de la Comissió de titulació:

 • Vocals:   Pedro Sanz Valero, Enrique Quintana Ortí,  Raúl Marín Prades, Luis Amable García Fernández, Joaquín Huerta Guijarro, David Llorens Piñana, Vicente Javier Traver Roig, Rafael Berlanga Llavorí
 • Estudiant:  Delegat d'estudiants
 • Representant en la Comissió Coordinadora de Màsters: Ángel Pascual del Pobil Ferré

INFORMACIÓ ACADÈMICA:
Ángel Pascual del Pobil Ferré
Telèfon: 964 728 293
pobil@uji.es

Coordinació de pràctiques en empresa, itinerari professional

Aquest màster no oferta pràctiques externes.

Coordinació del treball final de màster

Dr. Ángel Pascual del Pobil Ferré (pobil@uji.es)

Metodologia docent i sistemes d'avaluació

Organització i càrrega lectiva per a l'estudiant

En general, i d'acord amb els criteris generals sobre ECTS aplicats a la Universitat Jaume I, s'ha estimat el nombre d'hores presencials en el rang del 30% - 45% de la càrrega de treball de l'alumne. Aquesta càrrega es fixa en 37,5 hores setmanals, durant 20 setmanes en un semestre, 15 d'elles lectives, i la resta dedicades a la presentació de treballs i exàmens. Això suposa 750 hores per cadascun dels dos semestres, que correspondran a 30 crèdits ECTS, el nombre d'hores presencials per crèdits ECTS són 10. 

La planificació es realitza en un sol curs (dos semestres). Les matèries obligatòries es realitzen en el primer semestre, les matèries optatives i el TFM en el segon semestre.

Activitats d'aprenentatge

Per a aconseguir les competències marcades i definides en aquest pla d'estudis s'han previst les activitats d'aprenentatge que es descriuen a continuació i que es divideixen en dos grups: activitats presencials (que ocuparan aproximadament el 40% de la dedicació total de l'estudiantat), i activitats no presencials (aproximadament el 60%).

Activitats presencials

 • Ensenyament teòric. Exposició de la teoria per part del professor i alumne que pren anotacions o bé amb participació de l'alumne (implica l'ús de tècniques com: lliçó magistral, debats i discussions, etc.).
 • Ensenyament pràctic. Ensenyament/aprenentatge on l'alumne ha d'aplicar continguts apresos en teoria. Inclou tant classes de problemes i exercicis com a pràctiques de laboratori (implica l'ús de tècniques com: resolució de problemes, casos, simulacions, experiments, ús d'eines informàtiques, etc.) i pràctiques externes en contextos laborals.
 • Seminaris. Es tracta d'un espai per a la reflexió i/o aprofundiment dels continguts ja treballats per l'alumne amb anterioritat (teòrics i/o pràctics).
 • Tutories. Treball personalitzat amb un alumne o grup, a l'aula o en espai reduït. Es tracta de la tutoria com a recurs docent d'ús "obligatori" per l'alumne per a seguir un programa d'aprenentatge (s'exclou la tutoria "assistencial" de dubtes, orientació a l'alumne, etc.). Normalment la tutoria suposa un complement al treball no presencial (negociar/orientar treball autònom, seguir i avaluar el treball, orientar ampliació, etc.) (implica l'ús de tècniques com: ensenyament per projectes, supervisió de grups d'investigació, tutoria especialitzada, etc.).
 • Avaluació. Activitat consistent en la realització de proves escrites, orals, pràctiques, projectes, treballs, etc. utilitzats en la qualificació del progrés de l'estudiant.

Activitats no presencials

 • Treball personal. Preparació per part de l'estudiant de manera individual o grupal de seminaris, lectures, investigacions, treballs, memòries, etc. per a exposar o lliurar en les classes tant teòriques com pràctiques.
 • Preparar exàmens. Revisió i estudi per als exàmens. Inclou qualsevol activitat d'estudi: estudiar per a l'examen, lectures complementàries, practicar problemes i exercicis, etc.

Metodologies docents.

D'acord amb les activitats anteriors, per a la docència es preveuen les següents estratègies metodològiques:

 • Lliçó magistral. Mètode expositiu consistent en la presentació d'un tema lògicament estructurat amb la finalitat de facilitar informació organitzada seguint criteris adequats a la finalitat pretesa. Centrat fonamentalment en l'exposició verbal per part del professor dels continguts sobre la matèria objecte d'estudi.
 • Resolució d'exercicis i problemes. Situacions on l'alumne ha de desenvolupar i interpretar solucions adequades a partir de l'aplicació de rutines, fórmules, o procediments per a transformar la informació proposada inicialment. Se sol usar com a complement a la lliçó magistral.
 • Aprenentatge basat en problemes. Mètode d'ensenyament-aprenentatge el punt de partida del qual és un problema que, dissenyat pel professor, l'estudiant ha de resoldre per a desenvolupar determinades competències prèviament definides.
 • Estudi de casos. Anàlisi intensiva i completa d'un fet, problema o succés real amb la finalitat de conèixer-lo, interpretar-ho, resoldre-ho, generar hipòtesi, contrastar dades, reflexionar, completar coneixements, diagnosticar-ho i, a vegades, entrenar-se en els possibles procediments alternatius de solució.
 • Aprenentatge per projectes. Mètode d'ensenyament-aprenentatge en el qual els estudiants duen a terme la realització d'un projecte en un temps determinat per a resoldre un problema o abordar una tasca mitjançant la planificació, disseny i realització d'una sèrie d'activitats i tot això a partir del desenvolupament i aplicació d'aprenentatges adquirits i de l'ús efectiu de recursos.
 • Aprenentatge cooperatiu. Enfocament interactiu d'organització del treball a l'aula en el qual els alumnes són responsables del seu aprenentatge i del dels seus companys en una estratègia de corresponsabilitat per a aconseguir metes i incentius grupals.
 • Aprenentatge a través de l'Aula Virtual. Situació d'ensenyament-aprenentatge en les quals s'usa un ordinador amb connexió a la xarxa com a sistema de comunicació entre professor-alumne i es desenvolupa un pla d'activitats formatives integrades dins del currículum.

Descripció de les activitats d'avaluació

 • Entrevista de tutorització i/o informe d'experts. Testimoniatge escrit per un professional o tutor, sovint sobre la base de qüestionaris, on es valora la competència de l'estudiant. Pot incloure reunions individuals o grupals per al seguiment i valoració del procés de treball realitzat (a més del resultat/producte).
 • Examen escrit. Pot ser de qualsevol dels següents tipus:
  • De desenvolupament i/o problemes. Prova escrita de tipus obert o assaig, en la qual l'alumne construeix la seua resposta amb un temps limitat però sense tot just limitacions d'espai.
  • Tipus test. Prova escrita estructurada amb diverses preguntes o ítems en els quals l'alumne no elabora la resposta; només ha d'assenyalar la correcta o completar-la amb elements molt precisos (p.e. emplenar buits).
 • Memòries i Informes de pràctiques. Treball estructurat la funció del qual és informar sobre els coneixements i competències adquirits durant les pràctiques i sobre els procediments seguits per a obtenir els resultats. Pot tenir des de format lliure, a seguir un guió estructurat o fins i tot respondre a un qüestionari pràcticament tancat. Inclou la memòria de les pràctiques externes.
 • Observació/execució de tasques i pràctiques. Estratègia basada en la recollida sistemàtica de dades en el propi context d'aprenentatge: execució de tasques, pràctiques, etc. Pot ser sobre la base de qüestionaris i escales de valoració, registre d'incidents, llistes de verificació o rúbriques que definisquen els nivells de domini de la competència, amb els seus respectius indicadors (dimensions o components de la competència) i els descriptors de l'execució (conductes observables). Pot incloure el control d'assistència i la participació a l'aula.
 • Presentacions orals i pòsters. Exposició i/o defensa pública de treballs individuals o en grup per a demostrar els resultats del treball realitzat i interpretar experiències obtingudes.
 • Resolució d'exercicis i problemes. Prova consistent en el desenvolupament i interpretació de solucions adequades a partir de l'aplicació de rutines, fórmules, o procediments per a transformar la informació proposada inicialment.
 • Elaboració de treballs acadèmics. Aquesta activitat contempla l'elaboració de resums bibliogràfics, revisió de treballs cientificotècnics, i un altre tipus de treballs relacionats amb l'aprofundiment en algun tema del màster.
 • Projectes. Aquesta activitat consisteix a fer un treball autònom guiat per una planificació inicial d'activitats, generalment dirigit a la implementació parcial o total d'un sistema informàtic.
 • Avaluació contínua. La majoria de les assignatures del grau plantegen més d'un itinerari d'avaluació, de manera que els alumnes poden acollir-se a un sistema d'avaluació contínua. Aquesta avaluació contínua es realitzarà de diverses formes: controls de curta duració al final de cada classe; carpetes d'aprenentatge; en assignatures amb gran càrrega de pràctiques, aquestes avaluen durant tot el curs, etc. En diverses assignatures es preveu que l'avaluació contínua es realitze per la combinació de diverses de les formes descrites.

Després del Màster

Explora les diferents eixides laborals i els perfils professionals que t'ofereix aquest màster, així com les opcions de continuar la teva formació.

Continuar la meua formació

Una vegada finalitzats els estudis d'aquest màster, es podrà accedir al programa de doctorat en "Informàtica", si l'estudiant desitja realitzar la tesi doctoral en els tòpics del màster o uns altres afins. Més informació sobre aquest programa de doctorat pot trobar-se en https://www.uji.es/estudis/oferta/base/doctorat/actual/informatica/.

Eixides professionals

El màster té dues orientacions, una principalment investigadora, de perfil acadèmic, destinada als estudis de doctorat, i una altra professional orientada a formar especialistes per a empreses del sector de tecnologies emergents.

Qualitat del títol

Accedeix a la memòria, els sistemes de qualitat, informes, indicadors i satisfacció dels grups d'interés d'aquest máster

Normatives

Enllaç a totes les normatives d'aquest màster: avaluació, permanència, reconeixements, etc.