Gestió de la Qualitat

12/04/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Aquest màster té com a objectiu formar professionals tècnics amb una visió innovadora i estratègica dels reptes que afronta l’empresa  les solucions que es poden implantar des de les tècniques i models més actuals de la gestió de la qualitat. Entre els coneixements que aporten aquests estudis cal destacar: implantació de sistemes de gestió de la qualitat, ús de models de referència per a aquesta implantació, aplicació del control estadístic de processos, identificació i traducció de les necessitats del client en característiques de disseny, o la integració del sistema de qualitat amb altres sistemes de gestió empresarial (mediambiental i de gestió del coneixement. Aquest màster ofereix pràctiques en empresa i dues especialitzacions possibles: gestió de la qualitat en la producció i gestió de la qualitat en els serveis.
Colaboradores M.U. en Gestión de la Calidad

Accés i admissió

Ací trobaràs informació sobre el perfil d'accés, l'oferta de places i els processos de preinscripció, llistes d'espera i matrícula.

Requisits d'accés obligatoris

Criteris d'admissió

Els criteris d'admissió se centren en 4 aspectes o àrees bàsiques, tal com queda reflectit en la taula de baremació que més a baix s'inclou:

1. La titulació amb la qual l'estudiant accedeix al màster
2. L'expedient acadèmic de l'estudiant
3. El nivell de formació de l'estudiant en algun contingut relacionat amb la gestió de la qualitat
4. I el nivell d'idiomes que l'aspirant posseeix

L'òrgan encarregat de realitzar l'admissió serà la Comissió de Coordinació Acadèmica del màster. Aquesta comissió està integrada per representants de totes les universitats participants en el títol.

L'admissió es fa de manera personalitzada, tenint en compte el currículum i l'expedient de la persona sol·licitant i d'acord amb els paràmetres globals que estableixen les normes vigents. També es tenen en compte els criteris específics determinats per la Comissió de Coordinació Acadèmica.

Dins dels criteris d'admissió cap assenyalar que aquelles persones interessades a accedir a aquest màster, la llengua materna del qual no siga el castellà, han de justificar un nivell de coneixement de la llengua que els permeta el seguiment òptim de les classes. En aquest sentit, requerim que aquells estudiants que es troben en aquesta situació acrediten un nivell de castellà B1.

Aquells estudiants que en el moment de la matrícula no puguen acreditar aquest nivell, hauran de passar una prova i aportar el certificat acreditatiu al llarg del curs acadèmic.

Pel que fa al criteri de grau d'afinitat al títol de Màster de la titulació de procedència, es consideren com a titulacions afins tots aquells graus o altres titulacions en les quals el candidat haja cursat matèries de qualitat. Amb caràcter general, aquestes solen ser: la Llicenciatura i/o Grau en Administració i Direcció d'Empreses, la Diplomatura i/o Grau en Turisme, la Diplomatura en Ciències Empresarials, la Diplomatura i/o Grau en Relacions Laborals, les Enginyeries Superiors i la Llicenciatura en Administració Pública.

A tenor de l'exposat i atenent als diferents criteris establits s'adjunta la taula de baremació de les diferents sol·licituds rebudes utilitzada per les Comissions de Coordinació Acadèmica del Títol en cada universitat.

Taula de baremació (Criteris i Puntuacions)

Criteri: Formació de partida (títol amb el qual s'ingressa i uns altres)
Puntuació: Fins a 5 punts

Criteri: Qualificació mitjana de l'expedient de la titulació d'accés (1-aprovat, 2- Notable, 3-Excel·lent i 4 Excel·lent MH)
Puntuació: Fins a 4 punts

Criteri: Experiència professional acreditada en qualitat
Puntuació: Fins a 0,2 punts

Criteri: Idiomes acreditats
Puntuació: Fins a 0,8 punts

Aquests criteris pretenen homogeneïtzar el perfil dels candidats a cursar el màster.
 

- Matrícula en el Màster Universitari en Gestió de la Qualitat

L’estudiantat pot matricular-se en els estudis universitaris oficials que s’imparteixen a la Universitat Jaume I amb una dedicació a l’estudi a temps complet o a temps parcial, encara que el règim de dedicació ordinari de l’estudiantat de la Universitat Jaume I és a temps complet.
L’estudiantat de nou ingrés pot matricular-se, amb una dedicació a l’estudi a temps complet, entre 41 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, o amb una dedicació a l’estudi a temps parcial, entre 6 i 40 crèdits. 
En segon i posteriors cursos, temps complet i temps parcial, s’ha de matricular entre 12 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, excepte en el cas que li quede un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis. 
Es pot autoritzar la modificació del regim de dedicació als estudis durant el mateix curs acadèmic de matrícula a temps parcial a matrícula a temps complet.

Normativa de permanència

L’estudiantat  ha de conèixer la normativa de permanència.

Normativa de reconeixement i transferència de crèdits

El estudiantat ha de conèixer la Normativa sobre Reconeixement i Transferència de Crèdits en els Estudis Oficials de Grau i Màster en la Universitat Jaume I.

Oferta de places

S´ofereixen 40 places.  25 a través de la Universitat de València i 15 a través de la Universitat Jaume I de Castelló.

Crèdits i import

 60 Crèdits ECTS (European Credit Transfer System)

Consulta preu del crèdit

Pla d'estudis

Coneix les assignatures, horaris, professorat, competències del títol, coordinació del màster, etc.

Pla d'estudis

PRIMER SEMESTRE

 •     Fonaments i dimensions organitzatives de la gestió de la qualitat - Obligatòria - 3 ECTS
 •     Sistemes de gestió de la qualitat - Obligatòria - 5 ECTS
 •     Control estadístic de qualitat - Obligatòria - 4 ECTS
 •     Dimensió econòmica de la qualitat - Obligatòria - 2 ECTS
 •     Metodologies de millora contínua - Obligatòria - 4 ECTS
 •     5 Esses - Obligatòria - 1 ECTS
 •     Orientació i satisfacció del client - Obligatòria - 2 ECTS
 •     Auditories de qualitat - Obligatòria - 3 ECTS
 •     Models d’excel·lència i autoavaluació - Obligatòria - 6 ECTS

SEGON SEMESTRE

 •     Sistemes integrats de qualitat i medi ambient - Obligatòria - 4 ECTS
 •     Gestió de la qualitat, gestió del coneixement i innovació - Obligatòria - 3 ECTS
 •     6 sigma - Obligatòria - 1 ECTS

Especialitat en gestió de la qualitat en la producció

 •     Disseny d’experiments i mètodes Taguchi - Optativa - 4 ECTS
 •     Metodologies per a la qualitat de la producció - Optativa - 2 ECTS
 •     Seminaris sobre qualitat en producció - Optativa - 1 ECTS

Especialitat en gestió de la qualitat en els serveis

 •     Dimensió humana i organitzativa de la qualitat - Optativa - 3 ECTS
 •     Metodologies per a la qualitat en els serveis - Optativa - 3 ECTS
 •     Seminaris sobre qualitat en els serveis - Optativa - 1 ECTS

Pràctiques en empresa - 9 ECTS
Treball Final de màster - 6 ECTS

Objectius

Formar professionals i tècnics en gestió de la qualitat aportant coneixements en implantació de sistemes de gestió de la qualitat, l'ús de models de referència per a aquesta implantació, l'aplicació del control estadístic de processos, la identificació i traducció de les necessitats del client en característiques de disseny, o la integració del sistema de qualitat amb altres sistemes de gestió empresarial (mediambiental i de gestió del coneixement). Aquesta formació obligatòria es completa amb les matèries que configuren les dues especialitzacions del màster: gestió de la qualitat en la producció i gestió de la qualitat en els serveis.

Competències genèriques i específiques

Les competències que el programa del Màster desenvolupa en els alumnes són:

Competències bàsiques: 

 •  CB1: Que els/les estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • CB2: Que els/les estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB3: Que els/les estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CB4: Que els/les estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.
 • CB5: Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

Competències generals: 

 • CG1: Ser capaços de buscar, ordenar, analitzar i sintetitzar la informació, seleccionant aquella que resulta pertinent per a la presa de decisions.
 • CG2: Saber treballar en equip amb eficàcia i eficiència.
 • CG3: Ser capaços de prendre decisions tant individuals com col·lectives en la seva labor professional i/o investigadora.
 • CG4: Ser capaços d'integrar les noves tecnologies en la seva labor professional i/o investigadora.
 • CG5: Saber redactar i preparar presentacions per posteriorment exposar-les i defensar-les.
 • CG6: Analitzar de forma crítica tant el seu treball com el dels seus companys.
 • CG7: Construir una actitud proactiva davant els possibles canvis que es produeixin en la seva labor professional i/o investigadora.

Competències específiques: 

 • CE1: Capacitat per poder aplicar i utilitzar de manera eficaç i eficient el control estadístic de processos.
 • CE2: Capacitat per dissenyar, implantar i millorar contínuament un sistema de gestió de la qualitat, ja sigui en una empresa de producció com en una organització del sector serveis.
 • CE3: Capacitat per desenvolupar una actitud de crítica constructiva i de millora contínua cap a les pràctiques i el funcionament de l'organització.
 • CE4: Saber identificar i traduir a especificacions de producte o servei, segons el cas, les necessitats i expectatives dels clients d'una organització.
 • CE5: Saber com adaptar i integrar la política de qualitat amb l'estratègia de negocis de l'organització
 • CE6: Saber realitzar les labors pròpies de la seva professió, tant en empreses privades com en organismes públics.
 • CE7: Integrar el sistema de gestió de qualitat amb la resta de sistemes de gestió de l'organització (medi ambient, coneixement, prevenció de riscos laborals).
 • CE8: Aplicar el treball en equip com a mecanisme bàsic per a la millora contínua del sistema de gestió de la qualitat.
 • CE9: Adaptar a les característiques peculiars d'una organització els requisits i recomanacions dels models de referència per a la implantació d'un sistema de gestió de qualitat.
 • CE10: Aplicar la gestió basada en processos usant el disseny d'indicadors, l'anàlisi de la informació, i eines per a la presa de decisions i millora contínua.
 • CE11: Comprendre el procés de desenvolupament d'auditories de qualitat tant internes com de tercera part.
 • CE12: Conèixer el Model EFQM d'Excel·lència i utilitzar diverses eines per aplicar l'autoavaluació basada en aquest model.
 • CE13: Construir i interpretar eines per al mesurament de la satisfacció del client d'una organització.
 • CE14: Mesurar i estimar els costos de qualitat i no qualitat d'una organització, així com proposar estratègies per a la seva millora.
 • CE15: Comprendre els mecanismes que faciliten la innovació i la gestió del coneixement en una organització.
 • CE16: Conèixer i comprendre l'aplicació d'algunes metodologies organitzatives com les 5S o el 6 Sigma i la seva vinculació amb la gestió de la qualitat.
 • CE17: Aplicar el disseny d'experiments a situacions concretes en l'àmbit productiu.
 • CE18: Conèixer tècniques de calibratge i control d'equips de mesura i ser capaç d'utilitzar-les de forma adequada en cada context.
 • CE19: Identificar les polítiques de RRHH que recolzin i facilitin el desenvolupament d'una cultura organitzativa basada en la gestió de la qualitat.
 • CE20: Ser capaços de prendre decisions, desenvolupar accions i resoldre problemes en gestió de la qualitat.
 • CE21: Redactar documents i informes en temes relatius a la gestió de la qualitat.
 • CE22: Presentar documents i informes en temes relatius a la gestió de la qualitat.

 

Coordinació del màster

Dr. Juan Carlos Bou Llusar i Dra. Inmaculada Beltrán Martín
Departament d´Administració d´empreses i Màrqueting. UJI

Universitat coordinadora: Universitat de València.

Departaments implicats

 • Departament d'Administració d'empreses i Márqueting de l'UJI 
 • Departament Adreça d'empreses en UV. 

Professorat

El professorat del màster està format per professors doctors de les universitats Jaume I, Universitat de València (estudi General), i la Universitdad Politècnica de València amb àmplia experiència en gestió de la qualitat. Així mateix, professionals rellevants en Gestió de la Qualitat i professors convidats d'altres universitats impartiran algunes sessions del programa.


Més informació: http://postgraueconomia.es/MGQ/profesorado/

 

Coordinació de pràctiques en empresa, itinerari professional

Dr. Juan Carlos Bou Llusar i Dra. Inmaculada Beltrán Martín Departament d'Administració d'Empreses i Màrqueting. UJI 

Més informació:
http://ujiapps.uji.es/sia/rest/publicacion/2019/estudio/42123/asignatura/SRC119/profesores

Coordinació del treball final de màster

Dr. Juan Carlos Bou Llusar i Dra. Inmaculada Beltrán Martín Departament d'Administració d'empreses i Màrqueting. UJI

Més informació: http://ujiapps.uji.es/sia/rest/publicacion/2019/estudio/42123/asignatura/SRC118/profesores

Metodologia docent i sistemes d'avaluació

Classes presencials impartides per professorat de reconegut prestigi i per experts professionals en cada matèria amb una forta èmfasi en els aspectes pràctics. Hi haurà una avaluació amb proves específiques orals i/o escrites per a cada mòdul en funció dels seus continguts, i un període de pràctiques en empresa del que cada estudiant haurà de realitzar una memòria personal final. A més, s'haurà de realitzar una tesi màster.

Després del Màster

Explora les diferents eixides laborals i els perfils professionals que t'ofereix aquest màster, així com les opcions de continuar la teva formació.

Continuar la meua formació

Els estudiants que finalitzen amb èxit el Màster en Gestió de la Qualitat tenen la possibilitat de continuar els seus estudis de Doctorat.

Eixides professionals

El màster cerca, mitjançant el període de pràctiques, incorporar als estudiants al mercat laboral i mantenir oberta una borsa de treball amb les empreses col·laboradores per a ajudar en el procés d'integració laboral dels egressats.

Qualitat del títol

Accedeix a la memòria, els sistemes de qualitat, informes, indicadors i satisfacció dels grups d'interés d'aquest máster

Normatives

Enllaç a totes les normatives d'aquest màster: avaluació, permanència, reconeixements, etc.