Criteris d'admissió

18/04/2024 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Per poder accedir al màster cal realitzar la preinscripció via web en les dates establertes al calendari de la universitat (preinscripció disponible des del perfil futur estudiantat). En aquesta preinscripció s'ha de triar l'especialitat que es vol cursar (és possible seleccionar una segona opció d'especialitat). Un cop finalitzat el termini de preinscripció i revisada la documentació, en cada especialitat es realitzarà l'ordenació de les persones que la soliciten com a primera opció. L'ordre de prelació ve determinat per la nota mitjana de títol que conste en el seu expedient acadèmic.

L’ordre de prelació a l’hora de confeccionar les llistes d’admissió i espera al màster és el següent: primer les persones titulades amb accés directe a l’especialitat; segon les persones titulades amb accés afí a l’especialitat; tercer les persones no titulades amb accés directe a l’especialitat; i quart les persones no titulades amb accés afí a l’especialitat.

Les persones que obtinguen el títol després de la data límit fixada per a acreditar les condicions acadèmiques d’accés al màster en el calendari de preinscripció i matrícula no varien la seua ubicació en l’ordre de les llistes.

Es crearà una llista d'espera en una especialitat si hi ha més sol·licituds que places disponibles (veure la secció Oferta de places). Quan una sol·licitud queda en llista d'espera, i s'ha indicat una segona preferència en la preinscripció, cap la possibilitat de fer l’admissió a la segona opció si s’esgota la llista d’espera que tenia esta preferència com a primera opció.

Quan una especialitat genere llista d'espera en l'admissió de la primera fase, no ofertarà places per a la segona fase. Les possibles vacants que es generen degut a la renuncia de plaça s'atorgaran a les persones de la llista d'espera.

Cada especialitat disposa d'una llista de titulacions amb accés directe i accés afí (*). Quan l'accés és directe s'ha marcat amb la lletra D i quan és afí amb la lletra A; quan no posa res, la titulació no dóna accés a l'especialitat. En l'admissió tenen prioritat les persones amb accés directe sobre les d'accés afí.

Que l'accés és afí vol dir que la titulació d'accés no és suficient per acreditar el domini de les competències relatives a l'especialització i cal superar una prova d’accés. El temari de la prova d’accés ve establert per cada especialitat. El preu de la prova el fixa Conselleria d'Educació (preu del curs 2021/22: 78,20€).

Ara bé, si s’han superat 24 crèdits ECTS en estudis universitaris oficials, de matèries relacionades amb l'especialitat que es vol cursar (si no consten els crèdits, haver superat dos cursos complets), es pot adreçar a la coordinació del màster una sol·licitud juntament amb la llista d'assignatures a considerar perquè la subcomissió de l'especialitat sol·licitada determine si s'acredita el domini i, per tant, queda exempta de fer la prova d’accés.

A més, cal tenir en compte que:

  • Si es té accés afí a l'especialitat d'Anglès, s'estarà exempt de realitzar la prova d'accés si s'acredita el nivell C2 d'Anglès del MECR.
  • Si es té accés afí a l'especialitat de Català, s'estarà exempt de realitzar la prova d'accés si s'acredita el nivell C2 de Català del MECR. També estan exemptes les persones titulades en Traducció i Interpretació o del Grau de Mestre, que hagen cursat un itinerari de Català.
  • Si es té accés afí a l'especialitat de Música, estan exemptes de realitzar la prova d'accés les persones titulades en Mestre/a de Primària amb Menció en Música i les persones que estiguen en possessió del Títol Professional de Música.
  • Les persones la llengua nativa de les quals no és l'espanyol, hauran d'acreditar un nivell C2 d'aquesta llengua per accedir a l'especialitat d'Espanyol.

(*) En cas d'estar en possessió d'un màster o doctorat, es podrà sol·licitar a la coordinació del màster l'accés a una especialitat a la qual no es té accés per la seua titulació prèvia al màster o doctorat. La subcomissió de l'especialitat sol·licitada serà qui determine si s'aprova la sol·licitud d'accés, per a la qual cosa és imprescindible que els estudis de màster o doctorat acrediten el domini de les competències relatives a la dita especialitat. Les sol·licituds es tindran en compte després d'haver fet l'admissió de les persones que accedeixen amb titulacions directes i afins.

 

Normativa de permanència

L’estudiantat  ha de conèixer la normativa de permanència, d’aquesta destaquem:

- Matrícula en el Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes

L’estudiantat pot matricular-se en els estudis universitaris oficials que s’imparteixen a la Universitat Jaume I amb una dedicació a l’estudi a temps complet o a temps parcial, encara que el règim de dedicació ordinari de l’estudiantat de la Universitat Jaume I és a temps complet.
L’estudiantat de nou ingrés pot matricular-se, amb una dedicació a l’estudi a temps complet, entre 41 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, o amb una dedicació a l’estudi a temps parcial, entre 6 i 40 crèdits. 
En segon i posteriors cursos, temps complet i temps parcial, s’ha de matricular entre 12 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, excepte en el cas que li quede un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis. 
Es pot autoritzar la modificació del regim de dedicació als estudis durant el mateix curs acadèmic de matrícula a temps parcial a matrícula a temps complet.

- Permanència i Rendiment

  1. L’estudiantat que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 40 % dels crèdits matriculats, ha d’estar un curs acadèmic sense matricular-se o ha de fer la preinscripció a un estudi de màster diferent. 
  2. No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis. 
  3. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

Normativa de reconeixement i transferència de crèdits

El estudiantat ha de conèixer la Normativa sobre Reconeixement i Transferència de Crèdits en els Estudis Oficials de Grau i Màster en la Universitat Jaume I.

Reconeixement de 24 ECTS corresponents al mòdul específic d'Orientació Educativa a l'estudiantat que haja finalitzat el màster de Psicopedagogia. El mòdul d'Orientació Educativa no es troba activat pel que no es pot cursar a la Universitat Jaume I.

Reconeixement, si escau, d'un màxim de 12 ECTS per crèdits cursats en altres títols de postgrau.

- Els reconeixements amb el Màster Universitari en Comunicació Intercultural i Ensenyament de Llengües (CIEL) es poden consultar en el següent enllaç.

- Els reconeixements amb el Màster Universitari en Ensenyament i Adquisició de la Llengua Anglesa en Contextos Multilingües (MELACOM) es poden consultar en el següent enllaç.

Informació proporcionada per: InfoCampus