Matemàtica Computacional

31/01/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

L’objectiu general del màster en Matemàtica Computacional és formar, d’una manera integral i integrada, professionals en l’àmbit de la modelització matemàtica de problemes de la indústria i de l’empresa.

Perfil d'ingrés. Es recomana que la procedència de l'alumnat sigua de les següents titulacions: Enginyers Tècnics i Superiors, Llicenciats en Ciències Físiques, Químiques, Matemàtiques i Econòmiques. Graduats de l'àmbit científic de les noves titulacions en què s'han reconvertit les anteriors. Per a qualsevol altra titulació, i depenent de l'expedient acadèmic presentat, la Comissió de Gestió del Màster assignarà els complements de formació adequats que permetin superar els objectius d'aprenentatge programats en el pla d'estudis.

El perfil del titulat és polivalent, combina una sòlida base matemàtica amb una excel·lent formació tècnica en informàtica, i està preparat per a l’ús de sofisticades eines informàtiques amb la capacitat d’abstracció d’un matemàtic. Té capacitat per a dirigir consultories, assessories financeres i industrials, centres de càlcul, etc. A més, depenent de l’especialitat triada, podrà estar capacitat per a investigar en matemàtiques pures i aplicades i en ciències de la computació o per a seguir un camí professional en l’empresa.

Accés i admissió

Ací trobaràs informació sobre el perfil d'accés, l'oferta de places i els processos de preinscripció, llistes d'espera i matrícula.

Requisits d'accés obligatoris

Criteris d'admissió

L'òrgan d'admissió dels futurs estudiants del Màster de Matemàtica Computacional és la comissió de titulació del mateix que, a més dels coordinadors, està formada per la Comissió d'Investigació del Departament de Matemàtiques. La Comissió de Titulació del Màster, té les funcions assignades per la normativa pròpia de la universitat en l'apartat b) de la secció III de la normativa dels estudis oficials de postgrau de la Universitat Jaume I (http://www.uji.es/es/infoest/estudis/postgrau/oficial/0809/normpost.html), entre les quals es troba la gestió de l'admissió dels estudiants. Els futurs estudiants hauran d'acreditar un nivell de llengua anglesa B1 del Marc Comú Europeu de Referència de les llengües o en defecte d'això realitzar una prova que acredite aquest nivell.

Titulats i titulades en enginyeries tècniques i superiors, llicenciatures en Ciències Físiques, Químiques, Matemàtiques i Econòmiques. Graduats de les titulacions en què s´han reconvertit aquestes especialitats. Tots els estudiants o professionals que disposen d´un títol universitari.

El procés d’admissió d’estudiants al màster consta de les fases següents:

1. Presentació de la sol·licitud d’admissió. Les dades i documentació sol·licitades són: nom i cognoms, fotocòpia compulsada del DNI/passaport, certificació del títol amb què accedeix al màster on conste l’expedient, i currículum  abreviat on conste l’experiència laboral. En el cas de títols estrangers s’aplicarà la normativa de la Universitat.
2. Procés d’entrevistes personals als candidats que provinguen de titulacions no afins a les matèries del màster. Les titulacions afins al màster són les enginyeries i les llicenciatures en Ciències Físiques, Química, Matemàtiques i Econòmiques, o els graus en què aquestes es reconvertisquen en la futura reforma dels títols de grau. L’objectiu d’aquestes entrevistes és conèixer si el grau de coneixements mínims de cada estudiant és adequat per a iniciar el màster. En el cas d’estudiants estrangers, aquesta entrevista també té com a objecte determinar els coneixements de l’alumnat d’anglès i d’espanyol.
3. Publicació de la resolució d’alumnes admesos per part del Departament de Matemàtiques.

COMPLEMENTS DE FORMACIÓ:

L'estudiantat procedent de les llicenciatures de Matemàtiques, Física i enginyeries superiors, així com dels graus actuals en els quals aquestes s'han reconvertit no necessita cursar complements de formació. Per a l'estudiantat de la resta de titulacions que donen accés al màster es recomana l'assistència a les següents assignatures del grau en Matemàtica Computacional de la Universitat Jaume I:

MT1011 Ampliació de Matemàtiques
MT1018 Fonaments de Geometria
MT1021 Ampliació d'Estadística i Investigació Operativa
MT1025 Àlgebra Abstracta
MT1026 Equacions Diferencials

- Matrícula en el Màster Universitari en Matemàtica Computacional (Presencial):

L’estudiantat pot matricular-se en els estudis universitaris oficials que s’imparteixen a la Universitat Jaume I amb una dedicació a l’estudi a temps complet o a temps parcial, encara que el règim de dedicació ordinari de l’estudiantat de la Universitat Jaume I és a temps complet.
L’estudiantat de nou ingrés pot matricular-se, amb una dedicació a l’estudi a temps complet, entre 41 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, o amb una dedicació a l’estudi a temps parcial, entre 6 i 40 crèdits. 
En segon i posteriors cursos, temps complet i temps parcial, s’ha de matricular entre 12 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, excepte en el cas que li quede un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis. 
Es pot autoritzar la modificació del regim de dedicació als estudis durant el mateix curs acadèmic de matrícula a temps parcial a matrícula a temps complet.

- Permanència i Rendiment

L’estudiantat  ha de conèixer la normativa de permanència, d’aquesta destaquem:

 1. L’estudiantat que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 40 % dels crèdits matriculats, ha d’estar un curs acadèmic sense matricular-se o ha de fer la preinscripció a un estudi de màster diferent.
 2. No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.
 3. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

Normativa de reconeixement i transferència de crèdits

El estudiantat ha de conèixer la Normativa sobre Reconeixement i Transferència de Crèdits en els Estudis Oficials de Grau i Màster en la Universitat Jaume I.

A més, en el Màster Universitari en Matemàtica Computacional (Presencial) l’estudiantat té la opció de reconèixer fins a 9 ECTS per acreditació d’experiència laboral i professional i/o per crèdits cursats en Ensenyaments Superiors Oficials no Universtaris.

 

Oferta de places

S´ofereixen un total de 25 places de nou ingrés per curs acadèmic, 15 en la modalitat presencial i 10 en la modalitat a distància.

Crèdits i import

60 ECTS (European Credit Transfer System)

Consulta preu del crèdit

Pla d'estudis

Coneix les assignatures, horaris, professorat, competències del títol, coordinació del màster, etc.

Pla d'estudis

PRIMER SEMESTRE

ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES

 • Modelització de Sistemes Discrets (3 crèdits ECTS) (OB)
 • Modelització de Sistemes Continus (3 crèdits ECTS) (OB)
 • Anàlisi Estadística de Sistemes (3 crèdits ECTS) (OB)
 • Mètodes Matemàtics en Equacions en Derivades Parcials (3 crèdits ECTS) (OB)
 • Mètodes Avançats de Programació Científica (3 crèdits ECTS) (OB)
 • Geometria Computacional (3 crèdits ECTS) (OB)
 • Anàlisi Matemàtica Avançada (2 crèdits ECTS) (OB)
 • Mètodes Avançats de la Recerca Operativa (2 crèdits ECTS) (OB)
 • Mineria de Dades (2 crèdits ECTS) (OB)
 • Programari de Modelització de Sistemes Industrials (6 crèdits ECTS) (OB)

SEGON SEMESTRE 

ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES

 • Teoria del Senyal: Anàlisi de Fourier i Ondetes (3 crèdits ECTS) (OB)
 • Àlgebra Computacional (3 crèdits ECTS) (OB)
 • Criptologia. Aplicacions a la Seguretat Informàtica i Comercial (3 crèdits ECTS) (OB)
 • Simulació de Sistemes (2 crèdits ECTS) (OB)
 • Cicle de Conferències (1 crèdit ECTS) (OB)
 • Treball de Final de Màster (12 crèdits ECTS) (TFM)

ASSIGNATURES OPTATIVES (cal triar una de les dos orientacions)

Orientació investigadora:

 • Teoria Algebraica de la Informació (3 crèdits ECTS) (OP)
 • Teoria de la Mesura i Probabilitat (3 crèdits ECTS) (OP)

Orientació professional:

 • Pràctiques Externes (6 crèdits ECTS) (OP)

Segons la titulació de procedència, la coordinació del màster assignarà matèries del grau en Matemàtica Computacional per a completar la formació.

Objectius

Objectiu general: formar d´una manera integral i integrada professionals en l´àmbit de la modelització matemàtica de problemes de la indústria i de l'empresa.

Objectius específics:

 • Ser capaç de plantejar matemàticament problemes de la indústria i de l´empresa d´una certa complexitat, identificar o idear mètodes matemàtics teòrics-computacionals.
 • Formació especialitzada en càlcul científic, simulació i tècniques estadístiques que permeten la inserció en equips d´I+D.
 • Adquirir una formació especialitzada en programari industrial i estadístic.
 • Aprofundir en el coneixement de models i tècniques matemàtiques que permeten el plantejament i la busca de solucions en problemes del món real.
 • Iniciar-se en les tècniques de la investigació matemàtica.

Competències genèriques i específiques

En el Màster Universitari en Matemàtica Computacional per la Universitat Jaume I, es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants de les competències bàsiques recollides en el RD 1393/2007:

 • Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació
 • Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi.
 • Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants posseïsquen habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigit o autònom.

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències avaluables i exigibles per a obtenir el títol:

Competències genèriques

CG01 - Conèixer i comprendre l'ampli panorama de la matemàtica actual, tant en les seues línies d'investigació, com en metodologies, recursos i problemes que aborda en diversos àmbits cientificotècnics.
CG02 - Estudiar i realitzar una introducció en la investigació de les teories matemàtiques en desenvolupament, així com en la seua aplicació en les tècniques computacionals.
CG03 - Aplicar els coneixements matemàtics en entorns nous o poc coneguts camp de la ciència, la tecnologia, l'empresa i/o les ciències socials.
CG04 - Treballar en entorns cooperatius i multidisciplinaris en l'àmbit de les matemàtiques avançades.
CG05 - Cercar i utilitzar bibliografia, bases de dades i recursos documentals físics i/o electrònics generals i específics de les Matemàtiques computacionals.
CG06 - Prendre decisions a partir de consideracions abstractes, per a organitzar, planificar i resoldre qüestions complexes de caràcter matemàtic/matemàtic computacional.

Competències específiques

CE01 - Usar eines matemàtiques de nivell avançat en l'àmbit del càlcul científic i la simulació numèrica.
CE02 - Usar tècniques estadístiques avançades en l'àmbit de la computació.
CE03 - Usar adequadament eines matemàtiques i computacionals aplicades en el disseny de programari industrial.
CE04 - Identificar les teories matemàtiques fonamentals necessàries per a la construcció de models a partir de problemes d'altres disciplines.
CE05 - Usar i aplicar les tècniques de resolució dels models matemàtics mitjançant l'aplicació de les eines adequades.
CE06 - Reconèixer el paper de la matemàtica en la resolució efectiva i real de problemes industrials.
CE07 - Reconèixer i usar el programari científic apropiat per a la resolució d'un problema matemàtic.
CE08 - Aplicar els mètodes de les matemàtiques per a la resolució de problemes de modelització.
CE09 - Dissenyar i aplicar mètodes de xifrat per a la protecció de la informació.
CE10 - Utilitzar les tècniques geomètriques apropiades per a modelar problemes reals.
CE11 - Aplicar les tècniques matemàtiques adequades per al tractament d'imatges.
CE12 - Comprendre teories matemàtiques abstractes.

Duració i calendari

Duració: un curs acadèmic (octubre  / juliol )

Docència presencial: octubre  / juny.

Horari i exàmens

Horaris

Es pot consultar l'horari acadèmic i el calendari d'exàmens del curs 2023/24 aquí.

 

Coordinació del màster

Dr. Manuel Sanchis. Catedràtic d´universitat d´Anàlisi Matemàtica.

Resta de membres de la Comissio de titulació:

 • Secretari: Juan José Font Ferrandis
 • Vocals: Ana Lluch Peris, Irene Epifanio López, Carlos Galindo Pastor
 • Estudiantat: Delegat, Rubén González Sospedra
 • Representant en la Comissió Coordinadora de màsters: Manuel Sanchis

INFORMACIÓ ACADÈMICA:

Manuel Sanchis López
Telèfon: 964 728 408 | sanchis@mat.uji.es

Coordinació de pràctiques en empresa, itinerari professional

Juan Carlos Momparler Pechuán, Prof. Titular d´Esc. Univer., Àrea de Matemàtica Aplicada, UJI

Manuel Sanchis López, Catedràtic d´Universitat, Àrea d´Anàlisi Matemàtic, UJI

Més informació:

http://ujiapps.uji.es/sia/rest/publicacion/2023/estudio/42154/eep

Coordinació del treball final de màster

Manuel Sanchis López, Catedràtic d'Universitat, Àrea d'Anàlisi Matemàtica, UJI

Metodologia docent i sistemes d'avaluació

Metodologia i avaluació. 

Les activitats d'ensenyament/aprenentatge contemplades en el Màster són:

 • Ensenyaments teòrics. Exposició de la teoria per part del professor (lliçó magistral). Es potenciarà la participació de l'alumne mitjançant debats i discussions.
 • Ensenyaments pràctics, on l'alumne haurà d'aplicar els continguts apresos en teoria. Inclou tant classes de problemes i exercicis com a pràctiques de laboratori. Les tècniques utilitzades seran: resolució de problemes, casos, simulacions, experiments, ús d'eines informàtiques, etc.
 • Seminaris. Es tracta d'un espai per a la reflexió i/o aprofundiment dels continguts ja treballats per l'alumne amb anterioritat (teòrics i/o pràctics).
 • Tutories. Treball personalitzat amb un alumne o grup, a l'aula o en espai reduït. Es tracta de la tutoria com a recurs docent de "ús obligatori" per l'alumne per seguir un programa d'aprenentatge (s'exclou la tutoria "assistencial" de dubtes, orientació a l'alumne, etc.). Normalment la tutoria suposa un complement al treball no presencial (negociar/orientar treball autònom, seguir i avaluar el treball, orientar ampliació, etc.). Les tècniques utilitzades seran: ensenyament per projectes, supervisió de grups de recerca, tutoria especialitzada, etc.
 • Treball personal. Preparació per part de l'estudiant de forma individual o *grupal de seminaris, recerques, treballs, memòries, etc.
 • Avaluació. Existeixen diverses tasques i proves dedicades a l'avaluació de les competències del Màster.

Les metodologies docents contemplades en el Màster són:

 • Lliçó Magistral: Mètode expositiu consistent en la presentació d'un tema lògicament estructurat amb la finalitat de facilitar informació organitzada seguint criteris adequats a la finalitat pretesa. Centrat fonamentalment en l'exposició verbal per part del professor dels continguts sobre la matèria objecte d'estudi.
 • Resolució d'exercicis i problemes: Situacions on l'alumne ha de desenvolupar i interpretar solucions adequades a partir de l'aplicació de rutines, fórmules, o procediments per transformar la informació proposada inicialment. Se sol usar com a complement a la lliçó magistral.
 • Estudi de casos: Anàlisi intensiva i complet d'un fet, problema o succés real amb la finalitat de conèixer-ho, interpretar-ho, resoldre-ho, generar hipòtesi, contrastar dades, reflexionar, completar coneixements, diagnosticar-ho i, en ocasions, entrenar-se en els possibles procediments alternatius de solució.
 • Aprenentatge per projectes: Mètode d'ensenyament-aprenentatge en el qual els estudiants duen a terme la realització d'un projecte en un temps determinat per resoldre un problema o abordar una tasca mitjançant la planificació, disseny i realització d'una sèrie d'activitats i tot això a partir del desenvolupament i aplicació d'aprenentatges adquirits i de l'ús efectiu de recursos.

Les tasques i proves d'avaluació a desenvolupar al llarg de les diferents matèries del Màster seran les següents: 

 • Resolució d'exercicis i problemes. Prova consistent en el desenvolupament i interpretació de solucions adequades a partir de l'aplicació de rutines, fórmules, o procediments per transformar la informació proposada inicialment.
 • Memòries i informes de pràctiques. Execució de tasques pràctiques mitjançant l'ús de l'ordinador amb paquets informàtics per posteriorment elaborar un memòria. Aquesta té com a funció informar sobre els coneixements i competències adquirits durant les pràctiques i sobre els procediments seguits per obtenir els resultats. La memòria de pràctiques externes té la seva pròpia estructura i ja ha estat detallada.
 • Elaboració de treballs acadèmics. Desenvolupament d'un treball escrit que pot anar des de treballs breus i senzills fins a treballs amplis i complexos i fins i tot projectes.
 • Realització i defensa d'una memòria. Desenvolupament d'un treball escrit proposat pel professor que haurà de ser defensat a l'aula i amb públic. A més de la qualitat del treball s'avaluarà també l'exposició oral del mateix.
 • Realització i defensa pública del treball de final de Màster. Prova consistent en l'elaboració d'un informe sobre la recerca duta a terme i la seva exposició i defensa pública davant un tribunal d'experts.
 • Participació activa en sessions acadèmiques. Valora la participació i implicació de l'estudiant en el desenvolupament de les classes.
 • Projectes. Es valora la planificació, disseny i realització del mateix, així com el seu desenvolupament i aplicació.
 • Assistència a seminaris. Es valora la participació i implicació de l'estudiant en el desenvolupament de les sessions acadèmiques, conferències, etc.

En la modalitat a distància les exigències de resultats d'aprenentatge seran les mateixes que per al grup presencial. No obstant això, la metodologia, com no pot ser d'una altra manera, serà diferent i estarà basada en una combinació del treball personal reforçat amb una labor tutorial utilitzant eines com Openmeeting, Blackboard Collaborate o similars. En aquest cas, la tutoria com a recurs docent resulta fonamental, serà  "d'ús obligatori" perquè l'alumne pugui seguir un programa d'aprenentatge amb garanties.

Després del Màster

Explora les diferents eixides laborals i els perfils professionals que t'ofereix aquest màster, així com les opcions de continuar la teva formació.

Continuar la meua formació

Una vegada obtingut el títol de màster, l´alumnat pot continuar els seus estudis per a realitzar la seua tesi doctoral dins del programa de doctorat.

Eixides professionals

 • Direcció d´equips de desenvolupament de programari.
 • Direcció i gestió de projectes informàtics i industrials.
 • Direcció de departaments informàtics de les empreses.
 • Consultores i assessories financeres.
 • Centres de càlcul en empreses industrials.
 • Empreses o instituts estadístics.

Qualitat del títol

Accedeix a la memòria, els sistemes de qualitat, informes, indicadors i satisfacció dels grups d'interés d'aquest máster

Normatives

Enllaç a totes les normatives d'aquest màster: avaluació, permanència, reconeixements, etc.