Criteris d'admissió

12/04/2024 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Amb la finalitat d'assegurar que l'alumnat és capaç de seguir totes les activitats formatives, s'exigirà, per a l'admissió de l'estudiantat procedent de països no hispanoparlants, l'acreditació d'un nivell equivalent a B2 d'espanyol, certificat per qualsevol dels organismes reconeguts per ACLES (Associació de Centres de Llengües de l'Ensenyament Superior a Espanya) o el Certificat de Coneixements de Valencià nivell B2. A més, a criteri de la Comissió de Titulació, es podrà establir alguna altra prova específica per a verificar l'adequació del nivell d'idioma de l'alumnat al de la titulació. Quedarà exempt d'aquesta acreditació l'alumnat que hagi cursat els seus estudis en sistemes educatius que emprin l'espanyol com a llengua vehicular.

Atès que el Màster Universitari en Enginyeria Industrial va a habilitar per a una activitat professional regulada, les vies i els requisits d'accés s'ajusten a l'establit en l'Ordre CIN/311/2009 que regula aquest títol. Aquestes vies i requisits d'accés són:

Podrà accedir al Màster que habilita per a l'exercici de la professió d'Enginyer Industrial, qui haja adquirit prèviament les competències que s'arrepleguen en l'apartat 3 de l'Ordre Ministerial CIN/351/2009, per la qual s'estableixen els requisits per a la verificació dels títols universitaris oficials que habiliten per a l'exercici de la professió d'Enginyer Tècnic Industrial i la seua formació estar d'acord amb la qual s'estableix en l'apartat 5 de l'abans citada Ordre Ministerial. Apartat 4.2.1 declarat nul de ple dret per Sentència TS (Sala 3a, Secció 4a) de 30 octubre 2012.
Així mateix, es permetrà l'accés al màster quan, el títol de grau de l'interessat, acredite haver cursat el mòdul de formació bàsica i el mòdul comú a la branca, encara no cobrint un bloc complet del mòdul de tecnologia específica i sí 48 crèdits dels oferits en el conjunt dels blocs d'aquest mòdul d'un títol de grau que habilite per a l'exercici d'Enginyer Tècnic Industrial, d'acord amb la referida Ordre Ministerial.
Igualment, podran accedir a aquest Màster els qui estiguen en possessió de qualsevol altre títol de grau sense perjudici que en aquest cas s'establisquen els complements de formació prèvia que s'estimen necessaris.

La Comissió de Titulació del Màster Universitari en Enginyeria Industrial serà l'òrgan encarregat de valorar les sol·licituds d'accés i admetre les que considere segons els criteris establits.

Els criteris d'admissió que aplicarà la Comissió de Titulació de Màster seran els següents:

1. Els alumnes amb el títol de Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials obtingut en la Universitat Jaume I (CIN-311/2009) tindran prioritat en l'admissió directa al Màster, fins a completar un contingent d'entrada de 60 places. Les sol·licituds d'aquests alumnes seran ordenades en funció de l'expedient i rendiment acadèmic.

2. La resta de places vacants, fins a completar el nombre de places de nou ingrés oferides podran ser cobertes per alumnes que complisquen els requisits d'accés abans esmentats a data de matricular-se.

3. La Comissió baremarà les sol·licituds d'admissió que estiguen dins de l'apartat anterior segons els següents criteris:

- Expedient. 40%. L'expedient es podrà afectar d'una sèrie de coeficients en funció de la Titulació del candidat, en els quals es valore el Grau, la Universitat i l'Adequació al perfil. Aquests coeficients seran fixats per la Comissió de Titulació de Màster i seran publics.

Titulació / Procedència

 • Graus amb Pla d’Estudis segons Ordre CIN/311/2009 (GETI, GIEnergia…)
  • UJI: -
  • No UJI: 0,7
 • Graus Enginyeria Rama Industrial amb Pla d’Estudis segons Ordre CIN/356/2009 (GIElèctric, GIMecànic, GIQuímic…)
  • UJI: 1
  • No UJI: *
 • Enginyeries Rama Industrial (pla d’estudi anterior a RD 1393/2007)
  • UJI: 0,9
  • No UJI: *
 • Enginyeries Tècniques Rama Industrial (pla d’estudi anterior a RD 1393/2007)
  • UJI: 0,9
  • No UJI: *
 • Graus Enginyeria Rama no Industrial (Disseny Industrial, Telecomunicacions, Informàtica…)
  • UJI: 0,6
  • No UJI: *
 • Enginyeries Tècniques Rama no Industrial (IT Disseny Industrial, Informàtica…)
  • UJI: 0,5
  • No UJI: *
 • Enginyeries Rama no Industrial (Eng. Camins, Teleco…)
  • UJI: 0,6
  • No UJI: *
 • Altres titulacions
  • UJI: 0
  • No UJI: 0

*A les titulacions no UJI se’ls reduirà el coeficiente en un 30% respecte a les corresponents titulaciones UJI

- Rendiment acadèmic (entès com el quocient entre els crèdits oficials del grau que ha cursat l'alumne (240cr. normalment) i els crèdits totals dels quals s'ha matriculat l'alumne en aquest grau). 25%

- Coneixement d'idiomes. 10%

- Experiència professional. 10%

- Entrevista personal. 15%

- Altres mèrits (opció a entrevista personal). 15%

Seran seleccionats aquells alumnes amb major puntuació obtinguda en la baremació.

· Els candidats amb titulacions no pertanyents a la branca de tecnologia i arquitectura, necessitarien cursar una gran quantitat de complements d'admissió, per la qual cosa se'ls considera amb un perfil d'ingrés no adequat, i no seran admesos al Màster d'Enginyeria Industrial. Als candidats amb aquest tipus de titulacions se'ls recomana cursar prèviament un Grau d'Enginyeria de la Branca Industrial i sol·licitar els reconeixements que considerin pertinents

4. La Comissió estudiarà els expedients dels alumnes seleccionats, per a establir els crèdits que han de cursar-se com a complements formatius per a obtenir el títol de Màster. L'establiment d'aquests crèdits es realitzarà en funció de les diferències entre el Pla d'Estudis del Grau d'Origen de l'alumne i el Pla d'Estudis del Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials impartit en la Universitat Jaume I, amb l'objectiu final que l'alumne que accedisca al Màster Universitari en Enginyeria Industrial tinga una sòlida base científica i tècnica.

Els crèdits a cursar es correspondran amb assignatures que conformen el Pla d'Estudis del Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials impartit en la Universitat Jaume I de Castelló.

En funció del contingut dels plans d'estudi de Grau que habiliten per a l'exercici d'Enginyer Tècnic Industrial impartits en la UJI, s'han seleccionat els complements de manera que els alumnes procedents d'aquests Graus adquirisquen la formació generalista/multidisciplinària el més similar possible a la qual adquireixen els alumnes que han cursat el Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials de la UJI

A tots els sol·licitants que no hagen cursat en el seu Grau, una assignatura d'Estada en Pràctiques amb un contingut major o igual a 6cr., la Comissió li exigirà cursar l'assignatura ET1034 Pràctiques Externes (6cr.) del Grau d'Enginyeria en Tecnologies Industrials de la UJI, com a complement formatiu.

En concret, per als Graus d'Enginyeria de la branca Industrial impartits en la Universitat Jaume I s'estableixen els següents complements formatius per a obtenir el títol de Màster:

GRAU D'ENGENYERIA EN TECNOLOGIAS INDUSTRIALS (CIN311/2009)
· Cap complement

GRAU D'ENGINYERIA MECÀNICA (CIN-351/2009)
· ET1022. Mètodes Matemàtics
· ET1030. Automatització Industrial
· ET1032. Informàtica Industrial

GRAU D'ENGINYERIA ELÈCTRICA (CIN-351/2009)
Els alumnes amb la intensificació en Energia hauran de cursar:
· ET1022. Mètodes Matemàtics
· ET1026. Teoria d'Estructures
· ET1032. Informàtica Industrial
Els alumnes amb la intensificació en electrònica, automàtica i informàtica industrial, hauran de cursar:
· ET1037. Calor i Fred Industrial
· ET1022. Mètodes Matemàtics
· ET1026. Teoria d'Estructures

GRAU D'ENGINYERIA QUÍMICA (CIN-351/2009)
· ET1030. Automatització Industrial
· ET1021. Instal·lacions Elèctriques de Baixa i Mitja Tensió
· ET1026. Teoria d'Estructures

Pots consultar els complements formatius per al Grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de productes ací.

Normativa de permanència

L’estudiantat  ha de conèixer la normativa de permanència, d’aquesta destaquem:

- Matrícula en el Màster Universitari en Enginyeria Industrial:

L’estudiantat pot matricular-se en els estudis universitaris oficials que s’imparteixen a la Universitat Jaume I amb una dedicació a l’estudi a temps complet o a temps parcial, encara que el règim de dedicació ordinari de l’estudiantat de la Universitat Jaume I és a temps complet.
L’estudiantat de nou ingrés pot matricular-se, amb una dedicació a l’estudi a temps complet, entre 41 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, o amb una dedicació a l’estudi a temps parcial, entre 6 i 40 crèdits. 
En segon i posteriors cursos, temps complet i temps parcial, s’ha de matricular entre 12 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, excepte en el cas que li quede un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis. 
Es pot autoritzar la modificació del regim de dedicació als estudis durant el mateix curs acadèmic de matrícula a temps parcial a matrícula a temps complet.

- Permanència i Rendiment

 1. L’estudiantat que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 40 % dels crèdits matriculats, ha d’estar un curs acadèmic sense matricular-se o ha de fer la preinscripció a un estudi de màster diferent.
 2. No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.
 3. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

Normativa de reconeixement i transferència de crèdits

El estudiantat ha de conèixer la Normativa sobre Reconeixement i Transferència de Crèdits en els Estudis Oficials de Grau i Màster en la Universitat Jaume I.

A més, en el Màster Universitari en Enginyeria Industrial l’estudiantat té la opció de reconèixer fins a 13,5 ECTS per acreditació d’experiència laboral i professional.

Informació proporcionada per: InfoCampus