Llengua Anglesa per al Comerç Internacional (ELIT)

13/12/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Aquest màster pretén respondre a la necessitat real, palpable en el treball diari de les empreses de l’entorn geogràfic de l’UJI, d’ampliar la formació lingüística dels treballadors i treballadores dels departaments relacionats amb el comerç internacional. És una inquietud que ens han transmès amb freqüència les empreses, i la nostra proposta ha sigut, i continua sent, aportar-hi una resposta ferma i decidida. Les edicions anteriors d’aquest màster han tingut un èxit remarcable en termes de matrícula i dels nivells d’inserció laboral posterior dels titulats i titulades.

El màster ofereix una orientació mixta en la qual es combina un itinerari acadèmic i investigador amb un vessant clarament dirigit a la preparació professional. Aquest últim aspecte està especialment dissenyat perquè l’alumnat puga gaudir del màxim nombre d’oportunitats en un entorn empresarial cada vegada més competitiu.


*Requisits lingüístics: acreditar B2 de llengua anglesa.
 

Accés i admissió

Ací trobaràs informació sobre el perfil d'accés, l'oferta de places i els processos de preinscripció, llistes d'espera i matrícula.

Requisits d'accés obligatoris

Criteris d'admissió

Demostrar un grau intermedi/avançat de competència oral/escrita en llengua anglesa (nivells B2-C1 del Marc de referència europeu), per mitjà d’acreditacions oficials (EOI, Cambridge o semblants). En cas de no poder aportar el grau sol·licitat, prendre part en una entrevista oral que es gestionarà des de la direcció del màster.

En aquell cas en què la demanda supere a l’oferta, els sol·licitants es baremaran i prioritzaran amb base als següents criteris d’accés i admissió:


a) Nota mitjana de l’expedient, calculada sobre 10 punts.
b) Nivell d’estudis amb què s’accedeix:

b.1) Puntuació atorgada a enginyers, arquitectes, graduats i llicenciats: 3 punts addicionals
b.2) Puntuació atorgada a diplomats universitaris: 2 punts addicionals

c) Afinitat de la titulació d’accés:

c.1) Un punt addicional per a titulacions universitàries relacionades amb el camp d’estudi lingüístic (llicenciatures en Filologia i en Traducció/Interpretació i els títols de grau que se’n deriven).
c.2) Un punt addicional per a titulacions universitàries relacionades amb l’àmbit del comerç, economia i empresa (llicenciatures en Economia, Administració i Direcció d’Empresa, Ciències Empresarials i els títols de grau que se’n deriven).

Els dits criteris es publicaran amb la resta d’informació de matrícula amb la suficient antelació.

Normativa de permanència

L’estudiantat  ha de conèixer la normativa de permanència, d’aquesta destaquem:

- Matrícula en el Màster Universitari English Language for International Trade (ELIT) 

L’estudiantat pot matricular-se en els estudis universitaris oficials que s’imparteixen a la Universitat Jaume I amb una dedicació a l’estudi a temps complet o a temps parcial, encara que el règim de dedicació ordinari de l’estudiantat de la Universitat Jaume I és a temps complet.
L’estudiantat de nou ingrés pot matricular-se, amb una dedicació a l’estudi a temps complet, entre 41 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, o amb una dedicació a l’estudi a temps parcial, entre 6 i 40 crèdits. 
En segon i posteriors cursos, temps complet i temps parcial, s’ha de matricular entre 12 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, excepte en el cas que li quede un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis. 
Es pot autoritzar la modificació del regim de dedicació als estudis durant el mateix curs acadèmic de matrícula a temps parcial a matrícula a temps complet.

- Permanència i Rendiment

 1. L’estudiantat que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 40 % dels crèdits matriculats, ha d’estar un curs acadèmic sense matricular-se o ha de fer la preinscripció a un estudi de màster diferent.
 2. No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.
 3. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

Normativa de reconeixement i transferència de crèdits

El estudiantat ha de conèixer la Normativa sobre Reconeixement i Transferència de Crèdits en els Estudis Oficials de Grau i Màster en la Universitat Jaume I.

Reconeixement de l'experiència professional

Proposem que es reconeguen 6 crèdits (10%) del pla d'estudis de manera que siga equiparable al valor de la majoria d'assignatures del pla. Per a sol·licitar aquest reconeixement l'alumne haurà d'acreditar un mínim de 3 anys d'experiència professional o laboral i/o els ensenyaments universitaris no oficials, i serà la Comissió Gestora del Màster qui estudie aquesta documentació i decidisca l'adequació de la mateixa al contingut del Pla d'estudis.


Així mateix, els alumnes tenen la possibilitat de convalidar la majoria de crèdits dels cursats en l'anterior Títol propi (a excepció del Treball de fi de màster), resultant en el següent reconeixement:

Crèdits a reconèixer:

- Títol propi: 48 crèdits

- Títol oficial:

 • 48 crèdits de l'itinerari professional
 • 24 créditos de l'itinerario investigador

 

Oferta de places

25 places

Crèdits i import

60 crèdits ECTS (European Credit Transfer System)

Consulta preu del crèdit

Pla d'estudis

Coneix les assignatures, horaris, professorat, competències del títol, coordinació del màster, etc.

Pla d'estudis

ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES (36 CRÈDITS ECTS)

 • Persuasive Language and Business Presentations / El Llenguatge Persuasiu i el de les Presentacions Empresarials
 • Intercultural Communication, Meetings and Negotiations in a Business Context / Comunicació Intercultural, Reunions i Negociacions en el Món de l'Empresa
 • Business Writing / Redacció de Textos Empresarials
 • The Language of Telephoning and Other Communication Technologies in the Business World / El Llenguatge Telefònic i les Noves Tecnologies Aplicades a l'Empresa
 • The Language of Marketing and Product Promotion  / El Llenguatge del Màrqueting i la Promoció de Productes
 • Business Trips and Socialising Activities in the Business World / Els Viatges de Negocis i la Socialització en el Món Empresarial
 • Case Studies / Estudi de Casos
 • Master's Thesis / Treball de Final de Màster

L'estudiantat ha de cursar obligatòriament un dels dos itineraris. Les assignatures per completar el màster a cada itinerari són les següents:

ITINERARI PROFESSIONAL (24 CRÈDITS ECTS)

 • Using Documents in a Business Environment / L'entorn Empresarial i la seua Documentació
 • International Marketing / Màrqueting Internacional
 • International Business Management / Direcció de l'Empresa Internacional
 • Internship / Pràctiques en Empresa

ITINERARI INVESTIGADOR (24 CRÈDITS ECTS)

 • Specific English Teaching: ESP/CLIL / Ensenyament de l'Anglès Especialitzat: IFE/AICLE
 • Analysis of the Specialised Discourse in English / Anàlisi del Discurs Especialitzat en Anglès
 • Research Methods / Mètodes d'Investigació

 

Objectius

Els objectius generals del títol es poden resumir en els següents:

 • Especialització en el desenvolupament de destreses relacionades amb l'anglès econòmic-empresarial.
 • Incrementar la capacitat comunicativa oral i escrita en llengua anglesa dels estudiants dins d'entorns econòmic-empresarials.
 • Formació en la docència de l'anglès d'especialitat econòmic-empresarial.
 • Iniciació al desenvolupament de la investigació en entorns lingüístics i la seua aplicació a l'estudi de l'anglès professional.
 • Preparar a l'estudiant per al desenvolupament de relacions en entorns internacionals dins de l'àmbit econòmic-empresarial.
 • Preparar a l'estudiant per a fer front als reptes d'un nou entorn comercial globalitzat, incloent aspectes interculturals.
 • Facilitar la integració dels estudiants en equips multidisciplinaris de l'àmbit del comerç internacional.

Competències genèriques i específiques

En el Màster universitari en Llengua Anglesa per al Comerç Internacional/English Language for International Trade (ELIT) per la Universitat Jaume I es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007:

 • CB6 Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació
 • CB7 Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi.
 • CB8 Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB9 Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CB10 Que els estudiants posseïsquen habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències avaluables i exigibles per a obtenir el títol

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

 • C01 - Comunicació oral i escrita a nivell avançat, dins dels àmbits de l'anglès dels negocis i l'anglès acadèmic, així com en situacions socials vinculades al món de l'empresa i la investigació
 • C02 - Capacitat de comunicar-se mitjançant aplicacions tecnològiques en contextos empresarials i d'investigació acadèmica internacionals, així com crear i engegar sistemes bàsics de comunicació basats en les noves tecnologies emergents
 • C03 - Capacitat d'analitzar i sintetitzar les últimes teories, models i investigació en àmbits lingüístics i pedagògics del llenguatge especialitzat econòmic-empresarial
 • C04 - Capacitat d'aplicar els coneixements adquirits i de resoldre problemes en l'àmbit de la investigació lingüística i pedagògica de l'anglès especialitzat i en entorns empresarials
 • C05 - Capacitat d'aplicar els coneixements adquirits per a desenvolupar operacions internacionals a partir de casos pràctics basats en el treball d'empresa
 • C06 - Capacitat per a desenvolupar habilitats d'aprenentatge que permeten la utilització de la competència lèxica relacionada amb l'anglès comercial/empresarial en àmbits específics a partir de situacions concretes i registres adequats, tant en el món empresarial com el món acadèmic
 • C07 - Capacitat d'organització, anàlisi i síntesi oral i escrita en l'àmbit de la investigació i l'empresa
 • C08 - Coneixement d'aspectes interculturals (incloent cortesia i etiqueta) que puguen contribuir a resoldre situacions vinculades a entorns empresarials i acadèmics (negociacions, reunions de treball, resolució de problemes, viatges, menjades de treball)
 • C09 - Capacitat de dissenyar i elaborar plans i projectes en àmbits professionals (empresarials i acadèmics) en llengua anglesa a partir de la col·laboració amb altres membres d'equips de treball
 • C10 - Capacitat d'adaptar-se a noves situacions professionals en un entorn educatiu-laboral en llengua anglesa
 • C11 - Capacitat de gestionar el coneixement derivat de les experiències desenvolupades dins de l'empresa relatives al comerç internacional

A més de les competències específiques del màster, els estudiants que seguisquen l'itinerari professional adquiriran la competència C12:

 • C12 - Capacitat d'analitzar, aplicar i sistematitzar corrents històrics relacionats amb l'empresa internacional emergent i la seua recerca de mercats

A més de les competències específiques del màster, els estudiants que seguisquen l'itinerari investigador adquiriran la competència C13:

 • C13 - Capacitat de comprendre i aplicar mètodes d'investigació lingüística i pedagògica de l'anglès especialitzat

Duració i calendari

Duració: un curs acadèmic (octubre-setembre)

El començament de les classes serà el 25 de setembre a les 17,00h a l'aula HC2211AA de la Facultat de Ciències Humanes i Socials.

Calendari

El màster es pot també completar en dos cursos acadèmics.

 

Horaris

L'horari del màster del curs 2023/24 es pot visualitzar mitjançant aquest enllaç

Coordinació del màster

Dr. Juan Carlos Palmer Silveira. Departament d´Estudis Anglesos. UJI

INFORMACIÓ ACADÈMICA:
Juan Carlos Palmer Silveira
Telèfon: 964 729 753
elitmaster@uji.es

Coordinació de pràctiques en empresa, itinerari professional

Dr. Miguel F. Ruiz Garrido

Coordinació del treball final de màster

Dr. Juan Carlos Palmer Silveira

Metodologia docent i sistemes d'avaluació

La metodologia general de cada matèria es dividirà una sèrie de sessions teòriques i pràctiques, pròpies de cadascuna de les assignatures que componen el pla d'estudis del màster.
La mida dels grups serà variable, segons si es tracta d'una matèria obligatòria o optativa. En les matèries obligatòries, els grups plenaris seran d'aproximadament 25 estudiants, la totalitat dels alumnes de nou accés anual.
Les assignatures optatives, pròpies dels dos itineraris contemplats en el títol, tindran un menor nombre d'estudiants (10/15 per grup, aproximadament).

Les activitats d'ensenyament/aprenentatge contemplades en l'actual màster són les següents:

 • Ensenyaments teòrics: exposició de la teoria per part del professor i alumne que pren anotacions, o amb participació de l'alumne (implica l'ús de tècniques com: lliçó magistral, debats i discussions, etc.).
 • Ensenyaments pràctics: classes on l'alumne ha d'aplicar continguts apresos en teoria. Inclou tant classes de problemes i exercicis com pràctiques de laboratori de llengües (implica l'ús de tècniques com ara: resolució de problemes, casos, simulacions, experiments, ús d'eines informàtiques, etc.). També inclou la realització d'hores de pràctiques externes a una empresa amb conveni en vigor.
 • Seminaris: es tracta d'un espai per a la reflexió i/o aprofundiment dels continguts ja treballats per l'alumne amb anterioritat (teòrics i/o pràctics) (implica l'ús de tècniques com: tallers monogràfics, convidar experts, etc.).
 • Tutories: treball personalitzat amb un alumne o grup, en l'aula o en espai reduït. Es tracta de la tutoria com a recurs docent d'ús “obligatori” per l'alumne per a seguir un programa d'aprenentatge (s'exclou la tutoria “assistencial” de dubtes, orientació a l'alumne, etc.). Normalment, la tutoria suposa un complement al treball no presencial (negociar/orientar treball autònom, seguir i avaluar el treball, orientar ampliació, etc.) (implica l'ús de tècniques com ara: ensenyament per projectes, supervisió de grups de recerca, tutoria especialitzada, etc.).
 • Avaluació: activitat consistent en la realització de proves escrites, orals, pràctiques, projectes, treballs, etc., utilitzats en l'avaluació del progrés de l'estudiant.
 • Treball personal: preparació per part de l'estudiant de forma individual o grupal de seminaris, lectures, recerques, treballs, memòries, traduccions, etc., per a exposar o lliurar en les classes tant teòriques com pràctiques.
 • Treball de preparació dels exàmens: revisió i estudi per als exàmens. Inclou qualsevol activitat d'estudi: estudiar per a l'examen, lectures complementàries, entrenar habilitats i destreses lingüístiques de forma autònoma, grups d'estudi i de preparació de proves d'avaluació presencial, etc. Hi ha l'opció que els professors decidisquen incloure-hi alguna sessió puntual basada en les metodologies pròpies dels seminaris i/o tutories, i queda a consideració de la comissió de titulació aquesta possibilitat.

Pel que fa a les tasques/proves d'avaluació que cal desenvolupar al llarg de les diferents matèries del màster, convé resumir-les:

 • Elaboració de treballs acadèmics: desenvolupament d'un treball escrit que pot anar des de treballs breus i senzills fins a treballs amplis i complexos i fins i tot projectes i memòries.
 • Entrevista de tutorización i/o Informes d'experts: testimoniatge escrit per un professional o tutor, sovint sobre la base de qüestionaris, on es valora la competència de l'estudiant. Pot incloure reunions individuals o grupals per al seguiment i valoració del procés de treball realitzat (a més del resultat/producte).
 • Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes): es pot subdividir en diversos tipus:
  • Desenvolupament o resposta llarga: prova escrita de tipus obert o assaig, en la qual l'alumne construeix la seua resposta amb un temps limitat però amb molt poques limitacions d'espai.
  • Resposta curta: prova escrita tancada, en la qual l'alumne construeix la seua resposta amb un temps limitat i amb un espai molt restringit.
  • Tipus test: prova escrita estructurada amb diverses preguntes o ítems en els quals l'alumne no elabora la resposta; només ha d'assenyalar la correcta o completar-la amb elements molt precisos (p.e. emplenar buits).
  • Exercicis i problemes: prova consistent en el desenvolupament i interpretació de solucions adequades a partir de l'aplicació de rutines, fórmules, o procediments per a transformar la informació proposada inicialment. 
 • Examen oral: prova d'avaluació per a mesurar, a més dels coneixements i comprensió, competències relacionades amb l'expressió oral.
 • Memòries i informes de pràctiques: treball estructurat la funció del qual és informar sobre els coneixements i competències adquirits durant les pràctiques i sobre els procediments seguits per a obtenir els resultats. Pot tenir des de format lliure, a seguir un guió estructurat o fins i tot respondre a un qüestionari pràcticament tancat. Inclou la “memòria de pràctiques externes”.
 • Observació/execució de tasques i pràctiques: estratègia basada en la recollida sistemàtica de dades en el mateix context d'aprenentatge: execució de tasques, pràctiques… Pot ser sobre la base de qüestionaris i escales de valoració, registre d'incidents, llistes de verificació, rúbriques, simulacions, role-playing i altres variants que definisquen els nivells de domini de la competència, amb els seus respectius indicadors (dimensions o components de la competència) i els descriptores de l'execució (conductes observables). Pot incloure el control d'assistència i/o participació en l'aula. També es tindrà en compte la intervenció dels estudiants en els diversos fòrums propis de la titulació, amb accés directe mitjançant la pàgina web del màster, així com la creació i manteniment dels blogs personals de l'estudiant.
 • Presentacions orals i pòsters: exposició i/o defensa pública de treballs individuals o en grup per a demostrar els resultats del treball realitzat i interpretar les seues pròpies experiències.
 • Resolució de casos: suposa l'anàlisi i la resolució d'una situació professional amb la finalitat de realitzar una conceptualització experiencial i cercar solucions eficaces, tant de manera oral com a escrita.
 • Resolució d'exercicis i problemes: prova consistent en el desenvolupament i interpretació de solucions adequades a partir de l'aplicació de rutines, fórmules, o procediments per a transformar la informació proposada inicialment, tant de manera oral com escrita.

Després del Màster

Explora les diferents eixides laborals i els perfils professionals que t'ofereix aquest màster, així com les opcions de continuar la teva formació.

Continuar la meua formació

Els estudiants que finalitzen amb èxit el màster, en el seu itininerari investigador, tenen la possibilitat de continuar els seus estudis de doctorat en el Departament d´Estudis Anglesos de la Universitat Jaume I.

La continuació natural d´aquest màster, en l´itinerari investigador, hauria de ser l´accés a un programa de doctorat per a la realització d´una tesi doctoral. L´itinerari professional deu permitir als alumnes prendre part activa en la dinàmica professional de qualsevol empresa.

Eixides professionals

Incorporació a empreses de diversos sectors. Preparació específica per a desenvolupar tasques de comunicació amb clients/empreses, en departaments de comunicació corporativa i/o marqueting, així com per a implicarse en el funcionament de departaments d'exportació/importació de productes i serveis. Igualment, el món de la logística i el transport internacional de qualsevol tipus són objectius de l'estudiantat d'aquest màster.

A causa de les característiques del màster, eminentment pràctiques, es pretén que tots els estudiants siguen capaços de comunicar-se de manera adequada en entorns professionals i acadèmics mitjançant la utilització de la llengua anglesa.

Qualitat del títol

Accedeix a la memòria, els sistemes de qualitat, informes, indicadors i satisfacció dels grups d'interés d'aquest máster

Normatives

Enllaç a totes les normatives d'aquest màster: avaluació, permanència, reconeixements, etc.