panoramica UJI

Gestió Financera i Comptabilitat Avançada

Aquest màster busca la formació d’especialistes, perfils directius i quadres mitjans, capaços d’entendre i analitzar, així com de dirigir i gestionar, els complexos processos de la gestió d’empreses, aprofundint en les àrees fonamentals d’operació com les finances i la comptabilitat. [Llegir més]

Modalitat: presencial.

 

 

Introducció

Presentació

Aquest màster busca la formació d’especialistes, perfils directius i quadres mitjans, capaços d’entendre i analitzar, així com de dirigir i gestionar, els complexos processos de la gestió d’empreses, aprofundint en les àrees fonamentals d’operació com les finances i la comptabilitat. A més, el títol també està orientat a la formació de professionals que puguen prestar els seus serveis a empreses, organismes de caràcter públic i particulars en l’àmbit de l’assessorament sobre decisions d’inversió-finançament, comptabilitat i fiscalitat. 

Aquest màster és atractiu tant per a l’estudiantat de titulacions afins com per al de qualsevol altra titulació no afí, com a complement previ a l’accés al mercat de treball i amb vista a l’obtenció de coneixements necessaris en la gestió empresarial.
 

Màster interuniversitari

Aquest Màster no és interuniversitari.

Tipus d'ensenyament

El Màster s´imparteix solament en modalitat presencial.

Què és important conèixer?

Duració i calendari

Duració: un curs acadèmic (octubre 2021 / setembre 2022)

Docència presencial: octubre 2021 / juny 2022

Les classes presencials (obligatòries+optatives) es realitzaran des de principis d´octubre fins a finals de juny. Després de finalitzar aquest període de docència presencial, l´alumne ha de realitzar el Projecte Final de Màster. La defensa d´aquest projecte pot realitzar-se en les diferents convocatòries existents. En l´actualitat existeixen dues convocatòries (Juny/Juliol i Octubre).

Crèdits i import

60 Crèdits ECTS (European Credit Transfer System). Segons taxes oficials per al curs 2021/22: 39,27 €/crèdit.

Objectius

El món empresarial necessita professionals que siguen capaços d'assumir els reptes de gestió actuals i futurs en un entorn cada vegada més internacionalitzat i competitiu. Dins de la gestió de l'empresa, als professionals actuals se'ls exigeix un coneixement més profund i especialitzat dels aspectes contemplats en el contingut d'aquest màster

L'objectiu general d'aquest màster és proporcionar als estudiants una formació avançada en el camp de l'economia financera i comptabilitat que els permeta la seua incorporació en equips de treball que desenvolupen la seua activitat en el món de la recerca, de l'empresa o de qualsevol organisme de caràcter públic.

Encara que els egressats se cerca que siguen capaços de desenvolupar la seua activitat en qualsevol àrea funcional de l'empresa, evidentment estaran especialitzats en les àrees pròpies de finances i comptabilitat. Se cerca en definitiva la formació d'especialistes, directius i quadres mitjans, capaços d'entendre i analitzar, així com de dirigir i gestionar, els complexos processos de la gestió d'empreses, aprofundint en les àrees fonamentals d'operació tals com, les finances i la comptabilitat. A més, mentre que existeix també en el mercat una demanda de professionals per compte propi, el titule també està orientat a la formació de professionals que puguen prestar els seus serveis a empreses i persones en l'àmbit de l'assessorament sobre decisions d'inversió-finançament, comptabilitat i fiscalitat. Molts d'aqueixos serveis també són precisos en l'àmbit de les administracions públiques, organitzacions no lucratives i altres entitats, amb el que l'àmbit d'actuació professional dels egressats en aquest màster no se circumscriu exclusivament al món empresarial.

Els objectius generals d'aquest màster poden concretar-se o resumir-se en els següents:

 • Fomentar la formació continuada dels graduats en economia, en Finances i Comptabilitat o en Administració i direcció d'empreses a l'entorn de la Universitat Jaume I.
 • Ser el mecanisme que propicie la formació d'investigadors a partir dels estudiants de grau anteriorment esmentats.
 • Proporcionar a la societat uns titulats del màster altament qualificats i preparats, amb a) formació avançada i específica en els camps de finances i comptabilitat de tipus teòric i metodològic; b) formació amb un elevat component pràctic en l'aplicació dels coneixements teòrics en casos reals ajustats a la realitat empresarial; c) capacitat i coneixement dels mecanismes necessaris per a poder transferir el coneixement i competències adquirits, així com els diferents resultats de recerca obtinguts a empreses i institucions econòmiques.

 

Coneixements previs recomanables

La formació prèvia més adequada per superar amb èxit el programa de màster és la de Llicenciat en Administració i Direcció d´Empreses, Diplomat en Ciències Empresarials o Graduats en Finances i Comptabilitat. No obstant això, tampoc és un inconvenient el fet de procedir d´altres titulacions no afins o bé el ser un professional amb experiència acreditada en el camp de la gestió empresarial. En tots dos casos pot ser necessari cursar un mòdul previ de coneixements bàsics d´administració d´empreses.

 

Orientació

El màster tindrà una orientació professional o investigadora (doctorat). A més de 5 especialitats com són:

 • Gestió de Carteres
 • Anàlisis d´Inversions i Finances Corporatives
 • Auditoria i Consolidació d´Estats Comptables
 • Comptabilitat Internacional
 • Comptabilitats Especials i Fiscalitat de Societats

 

Eixides professionals

El màster cerca incorporar als estudiants al mercat laboral en àrees afins amb els temes estudiats en les diferents assignatures cursades. A fi de facilitar aquest procés s´ofereix la possibilitat de realitzar pràctiques en empreses que mantenen obert conveni amb la nostra universitat. Addicionalment, es pretén crear una borsa de treball amb les empreses col·laboradores per a facilitar la integració laboral dels matriculats.

Les principals eixides professionals vinculades al màster són: Controller; Cap d´administració; Direcció general/Gerència; Sotsdirecció general; Assessoria fiscal, comptable i financera; Auditor de comptes; Cap de tresoreria; Actuari d´assegurances; Gestor de riscos; Empleat de banca; Cap de comptabilitat; Adreça financera; Assessoria d´inversions; Inspecció d´entitats bancàries;

 

Beques pròpies i ajudes

Aquest màster no disposa de beques ni ajudes pròpies.

Com accediré?

Requisits d'accés obligatoris

Criteris d'admissió

Llicenciats, diplomats universitaris, graduats, enginyers superiors o tècnics i titulacions equivalents, i a qualsevol un altre que complisca la normativa vigent.

 • Per a alumnes no provinents de la llicenciatura en ADE, Economia, de la diplomatura en Ciències Empresarials, dels graus en Economia, ADE o Finances i Comptabilitat, és obligatori cursar un complement formatiu previ a l’inici del màster. El nombre de crèdits d’aquest complement formatiu no és imputat a la càrrega docent del màster, sinó que tenen la consideració acadèmica de crèdits externs.

 • Els professionals amb experiència acreditada en el camp de la gestió empresarial poden ser excusats de la realització del complement formatiu a què es refereix el paràgraf anterior prèvia presentació del currículum i una entrevista personal.

Procediment d’acceptació

La Comissió de Gestió del màster aplicarà un barem, per realitzar la selecció entre els candidats, en el qual el 80% de la puntuació estarà donada per l’expedient acadèmic i, si escau, una entrevista personal, i el 20% restant per altres mèrits, com ara beques, activitats professionals o publicacions. En la sol·licitud l’estudiant ha d’assenyalar l’especialitat que desitja cursar o, si escau, les diferents assignatures optatives de diferents especialitats.

Normativa de permanència

L’estudiantat ha de conèixer la normativa de permanència; d’aquesta destaquem:

- Matrícula en el màster en Gestió Financera i Comptabilitat Avançada:

L’estudiantat pot matricular-se en els estudis universitaris oficials que s’imparteixen a la Universitat Jaume I amb una dedicació a l’estudi a temps complet o a temps parcial, encara que el règim de dedicació ordinari de l’estudiantat de la Universitat Jaume I és a temps complet.
L’estudiantat de nou ingrés pot matricular-se, amb una dedicació a l’estudi a temps complet, entre 41 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, o amb una dedicació a l’estudi a temps parcial, entre 6 i 40 crèdits. 
En segon i posteriors cursos, temps complet i temps parcial, s’ha de matricular entre 12 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, excepte en el cas que li quede un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis. 
Es pot autoritzar la modificació del regim de dedicació als estudis durant el mateix curs acadèmic de matrícula a temps parcial a matrícula a temps complet.


- Permanència i Rendiment

Normativa de reconeixement i transferència de crèdits.

El estudiantat ha de conèixer la Normativa sobre Reconeixement i Transferència de Crèdits en els Estudis Oficials de Grau i Màster en la Universitat Jaume I.

A més, en el màster en Gestió Financera i Comptabilitat Avançada l’estudiantat té l’opció de reconèixer fins a 9 crèdits ECTS per acreditació d’experiència laboral i professional

 1. L’estudiantat que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 40 % dels crèdits matriculats, ha d’estar un curs acadèmic sense matricular-se o ha de fer la preinscripció a un estudi de màster diferent. 
 2. No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis. 
 3. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

Informació de Matrícula

El màster té en teoria cinc especialitats. Però per motius d'organització docent no ens és possible oferir docència en totes les assignatures. Concretament, les assignatures: Mòdul Avançat d'Anàlisi d'Inversions; Context Institucional de la Comptabilitat Internacional i Comptabilitats Especials no s'imparteixen. No obstant això, l'alumne si es pot matricular d'alguna d'aquestes assignatures si sol·licita la seva convalidació i aquesta es concedeix. Llavors sí que podria obtenir una de les especialitats relacionades amb aquestes assignatures, en qualsevol altre cas no. En conseqüència, normalment només dues de les cinc especialitats poden aparèixer en el títol, concretament: Gestió de Carteres i Auditoria i Consolidació dels Estats Comptables. En la resta de casos l'alumne pot completar els 10 crèdits obligatoris d'assignatures optatives combinant assignatures de diferents especialitats.

L'alumne pot matricular-se en qualsevol assignatura optativa, amb independència que s'ofereixin diferents especialitats. Un dels aspectes rellevants a considerar a l'hora de triar assignatures de diferents especialitats és que no se solapin el horaris.

Les pràctiques d'empresa no són obligatòries, pel que els seus 10 crèdits no serveixen per computar els 60 crèdits mínims per aconseguir el títol de màster. Si un alumne es matricula d'aquestes pràctiques cursaria un total de 70 crèdits. Els 60 crèdits obligatoris a cursar com a mínim són 40 d'obligatòries, 10 de optatives i 10 del Treball Final de Màster (TFM).

Pel que fa al TFM, l'experiència ens diu que molts alumnes no el defensen en el seu curs, sinó en el següent o posteriors, de manera que de vegades és interessant no matricular inicialment del TFM. Després hi ha la possibilitat de matricular-se en ampliació de matrícula oa l'inici d'un nou curs. En aquest sentit és important que l'alumne s'informi al Servei d'Estudiants de l'UJI de les dates de matrícula i d'ampliació de matrícula, així com de les dates de defensa dels TFMs a fi de planificar correctament aquesta matricula per no incórrer en sobrecostos. En l'actualitat (curs 2021-22) les dates de defensa són finals de juny, octubre i febrer. L'alumne té dret a dues convocatòries dins d'un curs acadèmic. Per exemple si es matricula en el primer curs del TFM hauria normalment defensar-lo o al juny oa l'octubre. Per defensar-durant el segon curs (en febrer, juny o octubre de l'any següent) hauria de tornar a matricular.

 

 

 

 

 

 

Oferta de places

El nombre de places ofertes cada curs acadèmic és de 40.

Què aprendré?

Competències genèriques i específiques

En el Màster Universitari en Gestió Financera i Comptabilitat Avançada es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007:

 • Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació
 • Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d´estudi.
 • Que els estudiants siguen capaços d´integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d´una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l´aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants posseïsquen habilitats d´aprenentatge que els permeten continuar estudiant d´una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigit o autònom.

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències avaluables i exigibles per a obtenir el títol

 • E1 - Avaluar l'efecte sobre el valor econòmic de l'empresa de diverses formes de risc idiosincràtic, prestant una especial atenció a l'estructura financera de l'empresa.
 • E2 - Conèixer els mètodes de valoració i projecció d'inversions.
 • E3 - Elaborar els aspectes financers i comptables d'un pla d'empresa en coordinació amb la resta d'àrees de l'empresa.
 • E4 - Mesurar el risc de mercat, de crèdit i de liquiditat a través d'informació financera de les empreses.
 • E5 - Saber analitzar la fiscalitat de les operacions financeres empresarials.
 • E6 - Comprendre els fonaments i problemes als quals s'enfronta una empresa que es regeix per comportaments ètics i de responsabilitat social corporativa.
 • E7 - Saber gestionar la tresoreria d'una empresa.
 • E8 - Deduir la probabilitat de frau comptable a partir de la informació inclosa en els estats financers de l'empresa.
 • E9 - Dissenyar i executar auditories i processos de consolidació de grups empresarials.
 • E10 - Conèixer la normativa comptable nacional i internacional, així com la seua aplicació pràctica i la seua utilització per a la presa de decisions.
 • E11 - Capacitat d'aplicació de normativa comptable a sectors especials.

 

Pla d'estudis

El programa que es detalla a continuació permet a l’estudiant obtenir el títol de màster oficial en Gestió Financera i Comptabilitat Avançada

Matèries comunes (40 crèdits de caràcter obligatori per a tots els estudiants)

D'octubre a març:

 • Gestió Financera de l'Empresa (6 ECTS)
 • Gestió Financera Avançada de l'Empresa (4 ECTS)
 • Mercats i Productes Financers (5 ECTS)
 • Responsabilitat Social Corporativa (2 ECTS)
 • Comptabilitat Financera Avançada (6 ECTS)
 • Anàlisi Comptable Superior (5 ECTS)
 • Comptabilitat Analítica i Control de Gestió (5 ECTS)
 • Fiscalitat i Comptabilitat Empresarial (5 ECTS)
 • Seminaris i Conferencies (2 ECTS)

Especialitats del màster (és necessari cursar almenys 10 crèdits de les diferents assignatures ofertes en les diferents especialitats):

 • Gestió de carteres:

  • Gestió de Carteres de Renda Variable (4 ECTS)

  • Gestió de Carteres de Renda Fixa (3 ECTS)

  • Actius Derivats (3 ECTS)

 • Anàlisis d’inversions i finances corporatives:

  • Mòdul Avançat d’Anàlisi d'Inversions (3 ECTS)

  • Fiscalitat Corporativa (2 ECTS)

  • Finances Corporatives (5 ECTS)

 • Auditoria i consolidació dels estats comptables:

  • Auditoria Comptable, Econòmica i Financera (5 ECTS)

  • Consolidació d’Estats Financers (5 ECTS)

 • Comptabilitat internacional

  • Context Institucional de la Comptabilitat Internacional (5 ECTS)

  • Harmonització Comptable Internacional (5 ECTS)

 • Comptabilitats especials i Fiscalitat de Societats:

  • Impost de Societats Avançat (2,5 ECTS)

  • IVA i Altres Impostos (2,5 ECTS)

  • Comptabilitats Especials (5 ECTS)

Projecte de final de màster (obligatori) (10 ECTS)

Pràctiques externes (optatiu) (10 ECTS)


 

Guies docents de les assignatures

Horaris

Es pot consultar l'horari acadèmic del curs 2021-2022 ací.

Coordinació docent

La direcció i gestió acadèmica del màster s’ha de recolzar en els òrgans següents:

a) Direcció de màster. Hi formen part:

1. La Direcció: la persona responsable de la Direcció ha de ser un professor o professora universitari del Departament de Finances i Comptabilitat de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques, pertanyent als cossos docents universitaris, designat pel rector, a proposta de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques de la Universitat Jaume I.

b) Comissió de Titulació del Màster, amb la composició següent:

a) La Direcció.

b) Un mínim de dos membres del personal docent i investigador que imparteix docència al màster que tinguen vinculació permanent amb l’UJI i dedicació a temps complet, triats pel professorat del màster.

c) Una representació de l’estudiantat. En aquesta composició ha de procurar-se que existisca representació dels departaments participants. La comissió ha de triar el secretari o secretària.

1. Funcions de la Direcció del Màster:

a) La gestió ordinària dels aspectes acadèmics i econòmics vinculats al màster.

b) Convocar la Comissió Acadèmica del Màster, a iniciativa pròpia o a instàncies de qualsevol membre de la Comissió Acadèmica.

c) Executar els acords de la Comissió Acadèmica.

d) Supervisar l’elaboració de les guies docents de les matèries formatives, així com el seu correcte compliment al llarg del curs acadèmic.

e) Elaborar la proposta de continguts organitzatius i acadèmics i la seua memòria acadèmica.

f) Coordinar, si escau, els responsables de cada matèria, horaris lectius i el professorat.

g) Elaborar la memòria econòmica del màster.

h) Executar el pressupost del màster.

i) Elaborar la memòria anual del màster, el pressupost i la liquidació pressupostària anuals.

j) Les actuacions que li requerisca la Comissió Acadèmica.

2. Funcions de la Comissió Acadèmica:

a) Aprovar les guies docents de cadascuna de les matèries formatives, supervisant que la formació respecte els objectius previstos en la guia docent.

b) Aprovar la proposta de continguts organitzatius, acadèmics i la seua memòria acadèmica.

c) Aprovar la memòria econòmica del màster.

d) Gestionar els recursos econòmics del màster, si escau.

e) Aprovar la memòria anual, el pressupost i la liquidació pressupostària anual.

f) Elaborar i aprovar el protocol i el pla per a distribuir i fer publicitat del màster i els criteris d’admissió i selecció d’estudiantat, amb subjecció a la normativa d’aplicació.

g) Elaborar l’informe previ requerit per a l’autorització de l’admissió d’estudiantat amb estudis estrangers sense homologació.

h) Resoldre les sol·licituds d’admissió al màster.

i) Informar sobre les sol·licituds de reconeixement i transferència de crèdits.

j) Nomenar el professorat i el personal col·laborador, així com a la resta de personal docent del màster, de conformitat amb la normativa aplicable.

k) Nomenar els equips de tutors i tutores de les pràctiques externes i assignar a l’estudiantat el professorat que ha de tutoritzar l’elaboració del Treball de Final de Màster.

l) Proposar a la Junta de Centre la programació anual, programes i horaris de les assignatures, calendari d’avaluació, assignació de professorat i qualsevol altra gestió relacionada amb els recursos docents necessaris per a la impartició de la docència de les assignatures del màster.

m) Controlar el desenvolupament de les matèries formatives del màster així com el desenvolupament, seguiment i control de les pràctiques externes i, si escau, resoldre les sol·licituds de canvi de tutor o tutora.

n) Vetllar pel compliment dels mecanismes de coordinació docent.

o) Nomenar els tribunals d’avaluació del Treball de Final de Màster.

p) Avaluar els resultats obtinguts i realitzar, si escau, propostes de millora.

q) Responsabilitzar-se del seguiment i millora del sistema de garantia de qualitat del títol.

r) Indicar a la comissió corresponent, si escau, la conveniència d’establir acords de col·laboració amb altres institucions, organismes públics o privats, empreses o indústries.

s) Qualsevol altra funció relacionada amb el màster que no estiga regulada en aquest conveni i que, sense ser competència de la Direcció del màster, no estiga assignada legalment als òrgans de la Universitat.

Com aprendré?

Metodologia docent i sistema d'avaluació

El Màster s'imparteix només en modalitat presencial. L'assistència de l'alumne condiciona el sistema d'avaluació. Com a norma general si l'alumne assisteix a un mínim del 75% de les sessions d'una assignatura l'avaluació d'aquesta assignatura es realitza de forma contínua, mitjançant la realització de proves escrites i/o treballs. Si l'alumne no assisteix com a mínim a aqueix 75%, l'avaluació de l'assignatura consistirà en un examen que suposarà el 75% de la nota de l'assignatura.

Descripció general de les activitats de formació:

 • Ensenyament Teòric: Exposició de la teoria per part del professor i alumne que pren anotacions o bé amb participació de l'alumne (implica l'ús de tècniques com: lliçó magistral, debats i discussions, etc.).
 • Ensenyament Pràctic: Classes on l'alumne ha d'aplicar continguts apresos en teoria. Inclou tant classes de problemes i exercicis com a pràctiques de laboratori (implica l'ús de tècniques com: resolució de problemes, casos, simulacions, experiments, ús d'eines informàtiques, etc.).
 • Seminaris: Es tracta d'un espai per a la reflexió i/o aprofundiment dels continguts ja treballats per l'alumne amb anterioritat (teòrics i/o pràctics) (implica l'ús de tècniques com: tallers monogràfics, cinema fòrum, taller de lectura, convidar experts, etc.).
 • Tutories: Treball personalitzat amb grups d'alumnes, en l'aula o en espai reduït. Es tracta de la tutoria com a recurs docent "d'ús obligatori” per l'alumne per a seguir un programa d'aprenentatge (s'exclou la tutoria “assistencial” de dubtes, orientació a l'alumne, etc.). Normalment la tutoria suposa un complement al treball no presencial (negociar/orientar treball autònom, seguir i avaluar el treball, orientar ampliació, etc.) (implica l'ús de tècniques com: ensenyament per projectes, supervisió de grups de recerca, tutoria especialitzada, etc.).
 • Avaluació: Activitat consistent en la realització de proves escrites, orals, pràctiques, projectes, treballs, etc. utilitzats en l'avaluació del progrés de l'estudiant.
 • Treball personal: Preparació per part de l'estudiant de forma individual o en grup de seminaris, lectures, recerques, treballs, memòries, etc. per a exposar o lliurar en les classes tant teòriques com a pràctiques.
 • Treball de preparació dels exàmens: Revisió i estudi per als exàmens. Inclou qualsevol activitat d'estudi: estudiar per a l'examen, lectures complementàries, practicar problemes i exercicis, etc.


D'acord amb les particularitats de cada assignatura tal com consta en la descripció de les matèries i els seus continguts, la grandària dels grups s'adequarà a les mateixes. Les activitats formatives es desenvoluparan en grups complets o reduïts en funció de les particularitats de cada assignatura.

Descripció general de les proves d'avaluació:

Per a comprovar la consecució de les competències i resultats d'aprenentatge dels alumnes/as s'han proposat les següents proves d'avaluació en el títol:

 • Examen (test, desenvolupament i/o problemes):
  • Desenvolupament o resposta llarga: Prova escrita de tipus obert o assaig, en la qual l'alumne construeix la seua resposta amb un temps limitat però sense amb prou faenes limitacions d'espai.
  • Resposta curta: Prova escrita tancada, en la qual l'alumne construeix la seua resposta amb un temps limitat i amb un espai molt restringit.
  • Tipus test: Prova escrita estructurada amb diverses preguntes o ítems en els quals l'alumne no elabora la resposta; només ha d'assenyalar la correcta o completar-la amb elements molt precisos (p.i. emplenar buits).
  • Exercicis i problemes: Prova consistent en el desenvolupament i interpretació de solucions adequades a partir de l'aplicació de rutines, fórmules, o procediments per a transformar la informació proposada inicialment.
 • Memòries i informes de pràctiques: Treball estructurat la funció del qual és informar sobre els coneixements i competències adquirits durant les pràctiques i sobre els procediments seguits per a obtenir els resultats. Pot tenir des de format lliure, a seguir un guió estructurat o fins i tot respondre a un qüestionari pràcticament tancat. Inclou la “memòria de pràctiques externes”.
 • Realització de treballs: Desenvolupament d'un o diversos treballs escrits que pot anar des de treballs breus i senzills fins a treballs amplis i complexos i fins i tot projectes i memòries propis d'últims cursos, resolució de casos pràctics, exercicis i problemes.
 • Participació activa en seminaris i conferències: Control d'assistència i/o participació en l'aula en els diversos seminaris i conferències.

 

Pràctiques externes

Es tracta d´una assignatura voluntària per a l´aplicació en la pràctica d´una empresa dels coneixements adquirits durant els estudis de grau i postgrau. Els coneixements previs recomanables són els exigits per a l´admissió en el màster.

Les pràctiques tindran una durada de 200 hores presencials en l´empresa on es realitzin. La valoració final d´aquestes pràctiques es realitzarà a partir de la mitjana ponderada de la nota obtinguda en tres proves: 1) Valoració del supervisor de l´empresa (35%), 2) Valoració del tutor de la UJI (35%), 3) Nota mitjana de l´expedient acadèmic del màster (30%). Per superar l´assignatura serà necessari obtenir almenys 5 punts en la suma de totes les proves d´avaluació.

La tipologia d´empreses en les quals es poden realitzar les pràctiques d´empreses és: petites, mitjanes i grans empreses, d´àmbit provincial, regional o nacional pertanyents tant al sector secundari (taulelleres, constructores, etc..) com al terciari (Assessories comptables i fiscals, entitats bancàries, etc..).

Consulta les entitats cooperadores

l coordinador d´aquesta assignatura és:

- Vicente Aragó Manzana (arago@uji.es, Departament de  Finances i Comptabilitat)

Els tutors de la UJI son professors a temps complet de la Universitat Jaume I que imparteixin classe en el màster i són els següents:

- Vicente Aragó Manzana (arago@uji.es, Departament de  Finances i Comptabilitat)

- María Teresa Balaguer Coll (bcoll@uji.es, Departament de Finances i Comptabilitat)

- Juan Carlos Matallín Sáez (matallin@uji.es, Departament de Finances i Comptabilitat)

Pots consultar la guia docent de l'assignatura en el següent enllaç:

Guia Docent

 

Mobilitat i programes d'intercanvi

Treball final de màster

El Projecte Final de Màster (PFM) suposa la realització d´un treball en el qual s´apliquin i desenvolupin els coneixements adquirits per l´alumne en alguna de les matèries cursades en el màster. L´alumne ha d´haver superat tots els crèdits necessaris per a l´obtenció del títol, excepte els corresponents al propi treball.

L´objectiu de l´assignatura PFM és la realització i defensa pública d´un treball individual, en el qual l´alumne posi de manifest els coneixements i habilitats adquirides durant el desenvolupament del màster. El tema del projecte guardarà relació amb alguna de les assignatures cursades, i pot tenir els següents enfocaments:

 • Professional
 • Investigador

La metodologia està basada en el treball individual per part de l´alumne, que al seu torn serà supervisat pel director. La missió del director serà guiar a l´estudiant, amb la finalitat que aquest pugui aconseguir els objectius acadèmics necessaris per superar l'assignatura.

L´avaluació per part del tribunal del PFM, s´obtindrà de la ponderació de les notes obtingudes en les següents parts:

 • Valoració de la documentació presentada.(80% de la nota).
 • Defensa oral. (20% de la nota)

Les dues parts són de caràcter obligatori.

La defensa oral es realitzarà davant un tribunal, de forma individual, pública i oral, presencial o en línia, i tindrà una durada màxima de 20 minuts.

Sessions d´avaluació:

 • 1ª sessió: Juny / Juliol 2022
 • 2ª sessió: Octubre 2022

Tribunal:

 • El treball serà avaluat i qualificat per un tribunal format per tres membres, que seran professorat amb docència en el màster.
 • Es formarà un tribunal per a cada convocatòria d´avaluació de PFM.
 • En cap cas podrà formar part del tribunal el tutor o tutora del treball.

Director del PFM:

L´alumne podrà proposar el tutor, entre aquells que imparteixin docència en el màster. L´estudiant haurà de presentar en la Secretària del Departament de Finances i Comptabilitat la proposta segons model normalitzat abans del mes de juny del curs acadèmic. No obstant això, serà la Comissió de Gestió de Màster la que assigni el director.

Propostes Projectes Final de Màster


ALCARRIA JAIME, JOSÉ

 • Disseny i aplicació de sistemes de comptabilitat de costos en empreses específiques
 • Disseny i aplicació de sistemes de control de gestió en empreses específiques

ARAGÓ MANZANA, VICENT

 • Relació valor empresa i estructura financera
 • Planificació financera a curt i llarg termini
 • Cobertura amb contractes de futur
 • Estudi del comportament diferencial en el temps (estacionalitat) del rendiment i risc d´una inversió
 • Valoració d´actius financers

ARNAU PARADÍS, ANDREU

 • Consolidació dels Estats Financers
 • Comptabilitat de les Entitats no Lucratives

BALAGUER COLL, Mª TERESA

 • L´harmonització comptable pública internacional
 • Comparació de diferents sistemes de comptabilitat en les administracions públiques
 • La transparència en la informació comptable de les administracions públiques
 • El control de gestió en les administracions públiques

BALAGUER FRANCH, Mª ROSARIO

 • Antecedents i origen de la ISR (Inversió Socialment Responsable). Relació entre la RSC (Responsabilitat Social Corporativa) i la ISR
 • Desenvolupament i Evolució dels Productes Socialment Responsables. Gestió de carteres amb criteris RSC
 • Estratègies de ISR: Social Screening dels fons ISR
 • Rating, avaluació i mesurament de la performance social i financera dels fons ISR
 • Crisi financera i RSC

CABEDO SEMPER, DAVID

 • El risc de canvi en la cartera de negociació: les normes del Comitè de Basilea.
 • El risc de variació en el preu de les accions en la cartera de negociació bancària.
 • El risc d´interès en la cartera de negociació des d´una perspectiva de negociació
 • Tractament del risc a empreses en les normes de Basilea.

DE MINGO LÓPEZ, DIEGO VÍCTOR

 • Valoració d'actius, empreses o estratègies d'inversió
 • Anomalies en accions i eficiència en el mercat
 • Revisió bibliogràfica sobre resultats financers i/o gestió activa en carteres i fons d'inversió
 • Implementació d'un sistema de costos en una empresa 

FABRA VALLS, MODESTO

 • Règim fiscal aplicable a operacions de reestructuració empresarial
 • Règim fiscal aplicable a grups de societats
 • Règim fiscal aplicable a la realització de determinades activitats empresarials
 • Fiscalitat de l´empresa familiar
 • Fiscalitat internacional
 • Aspectes conflictius en l´aplicació de l´Impost sobre el Valor Afegit
 • Fiscalitat i harmonització europea

FUERTES FUERTES, ILUMINADA

 • Capital social, xarxes fortes i febles: impacte en el rendiment econòmic
 • Economia social i capital social
 • SROI (Social Return of Investments) en l´empresa social i les ONGDs

MATALLÍN SÁEZ, JUAN CARLOS

 • Revisió bibliogràfica de literatura sobre Finances del Comportament
 • Anàlisi dels resultats obtinguts en la borsa de valors mitjançant metodologia d´Anàlisi Tècnica
 • Elaboració d´un pla d´empresa i anàlisi de viabilitat

PUCHETA MARTÍNEZ, Mª CONSUELO

 • Relació entre la diversitat de gènere i qualitat de la informació financera
 • Diversitat de gènere i mecanismes de bon govern corporatiu
 • Diversitat de gènere i creació de valor en l´empresa
 • Estudi de les diferències salarials entre homes i dones en els Consells d´Administració
 • Factors explicatius de la formació voluntària de mecanismes de bon govern corporatiu
 • Mecanismes de bon govern corporatiu i creació de valor de l´empresa
 • Remuneracions dels consellers i creació de valor de l´empresa

SALVADOR ARAGÓ, ENRIQUE

 • Anàlisi de viabilitat d´empreses i planificació financera
 • Models de valoració d´actius: anàlisi rendiment-risc
 • Transmissió d´informació entre comprats
 • Prediccions de volatilitat de mercats

SOLER DOMÍNGUEZ, AMPARO

 • Investigació en actius i mercats financiers

TIRADO BELTRÁN, JOSÉ MIGUEL

 • Anàlisi economicofinancera d'empreses
 • Anàlisi de la informació no financera en les empreses

VICO MARTÍNEZ, ANTONIO

 • Anàlisi d´estats financers per sectors

La Universitat Jaume I ha elaborat una normativa que conté les directrius bàsiques relacionades amb la definició, organització, elaboració, tutela, presentació, defensa, avaluació i gestió administrativa dels TFM a la Universitat Jaume I.

Amb qui aprendré?

Professorat

Nom Departament Categoria
Alcarria Jaime, José Joaquin Dep. de Finances i Comptabilitat Professor Titular d'Universitat
Aparisi Caudeli, José Antonio
Universitat: Universitat de València
Doctor:
Categoria: Profesor Titular de Universidad
Càrrec: Profesor Titular de Universidad
Adreça de correu electrònic: japarisi@uji.es
Breu currículum: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN FACULTAT DE CIÈNCIES ECONÒMIQUES I EMPRESARIALS 17-08-1993 Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (UNIVERSITAT DE VALÈNCIA) MASTER EN ENTIDADES DE DEPÓSITO UNIVERSITAT DE VALÈNCIA - ADEIT 1995 PROGRAMA DE CONTABILIDAD FACULTAT D´ECONOMIA (UNIVERSITAT DE VALÈNCIA) 14-12-2006 Profesor Titular de Universidad. Departament de Comptabilitat. Facultat d´Economia Ciències Econòmiques i Empresarials. Universitat de València.01/12/2009. Líneas de investigación: Control de gestión estratégico, Control de gestión operativo, Cuadro de Mando Integral, Sistema portuario, Sector industrial, Sector servicios. AUTORES (p.o. de firma) MÁRQUEZ RAMOS, LAURA Y APARISI CAUDELI, JOSÉ ANTONIO TÍTULO "The Impact of Management Accounting Systems on International Markets: Theory and Evidence Using the Balanced Scorecard Approach" REFERENCIA REVISTA O LIBRO Journal of Applied Management Accounting Research CLAVE A Vol. 11 (2) pp.5-27 (2013) AUTORES (p.o. de firma) APARISI CAUDELI, JOSÉ ANTONIO Y GINER FILLOL, ARTURO TÍTULO "El proyecto de implantación del Cuadro de Mando Integral en la Autoridad Portuaria de Valencia" REFERENCIA REVISTA O LIBRO Interban Network, S. CLAVE AVol. 30 pp. 11-15 (2009) AUTORES (p.o. de firma) APARISI CAUDELI, JOSÉ ANTONIO; GINER FILLOL, ARTURO Y PÉREZ GARCÍA, EVA MARÍA TÍITULO "Evidence on Implementing a Balanced Scorecard System at the Port Authority of Valencia" REFERENCIA REVISTA O LIBRO Global Journal of Business Research CLAVE A Vol. 3 (2) pp.93-116 (2009) AUTORES (p.o. de firma) APARISI CAUDELI, JOSÉ ANTONIO; GINER FILLOL, ARTURO Y PÉREZ GARCÍA, EVA MARÍA TÍTULO "The Balanced Scorecard as a strategic management system: Case study of the Port Authority of Valencia" REFERENCIA REVISTA O LIBRO Global Conference on Business and Finance Proceedings CLAVE CL Vol. 4 (1) pp.120-131 (2009) AUTORES (p.o. de firma) APARISI CAUDELI, JOSÉ ANTONIO; GINER FILLOL, ARTURO Y RIPOLL FELIU, VICENTE TÍTULO "Análisis del proceso de implantación de un sistema de gestión estratégica: Estudio de caso del Cuadro de Mando Integral en la Autoridad Portuaria de Valencia" REFERENCIA REVISTA O LIBRO Spanish Journal of Finance and Accounting CLAVE A Vol. 36 (142) pp.189-212 (2009) AUTORES (p.o. de firma) APARISI CAUDELI, JOSÉ ANTONIO TÍITULO "La eficacia del Cuadro de Mando Integral en el control estratégico de las entidades públicas" REFERENCIA REVISTA O LIBRO Generalitat - Sindicatura de ComptesCLAVE L de la Comunitat Valenciana pp.1-264 (2008) AUTORES (p.o. de firma) APARISI CAUDELI, JOSÉ ANTONIO; GINER FILLOL, ARTURO Y RIPOLL FELIU, VICENTE TÍTULO "Análisis y desarrollo del proceso de planificación estratégica del Sistema Portuario Español" REFERENCIA REVISTA O LIBRO Contabilidad y Negocios CLAVE A Vol. 3 (6) pp.47-60 (2008) Formación y experiencia profesional vinculados con la asignatura
Professorat extern Màsters
Aragó Manzana, Vicente Dep. de Finances i Comptabilitat Professor Titular d'Universitat
Arce Gisbert, Miguel
Universitat: Universidad de Valencia
Doctor:
Categoria: Profesor TU
Càrrec: Profesor TU
Breu currículum: Proyectos CONSECUENCIAS ECONOMICAS DE LA ADOPCION DE LAS NIIF EN EUROPA: LA INFLUENCIA DE LAS DIFERENCIAS INSTITUCIONALES Y DEL CICLO ECONOMICO . 2015 - 2017 . Ref.ECO2013-48208-P . Ministerio de Economía y Competitividad . IP: Begoña Giner Inchausti DETERMINANTES DE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN Y EFECTOS ECONÓMICOS DE LA ADOPCIÓN DE LAS NUEVAS NORMATIVAS CONTABLES . 2009 - 2011 . Ref.SEJ2005-08644-C02-01/ECON . Ministerio de Ciencia e Innovación, Dirección General de Investigación y Gestión del Plan Nacional de I+D+i. . IP: Giner Inchausti, B. INFLUENCIA DE LOS FACTORES INSTITUCIONALES EN LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN CONTABLE Y EFECTOS SOBRE LOS MERCADOS DE CAPITALES Y DEUDA: IMPACTO EN EL PROCESO DE INTEGRACIÓN DEL MERCADO EUROPEO . 2005 - 2008 . Ref.SEJ2005-08644-C02-01/ECON . Ministerio de Educación y Ciencia . IP: Giner Inchausti, B. Publicaciones en revistas Giner Inchausti, Begoña y Arce Gisbert, Miguel. Lobbying on Accounting Standards: Evidence from IFRS 2 on Share-Based Payments. En European Accounting Review. Volumen 21. Número 4. 2012 . https://doi.org/10.1080/09638180.2012.701796 Arce Gisbert, Miguel. Discusión sobre 'Convexidad en la relación precio - resultado y precio - fondos propios. Fundamentos teóricos y evidencia empírica en el caso español'. En Revista Espanola de Financiacion y Contabilidad-Spanish Journal Of Financeand Accounting. Volumen 36. Número 134. 2007 Arce Gisbert, Miguel y Giner Inchausti, Begoña. El tratamiento contable sobre las opciones en la NIIF. En Partida Doble. Volumen XV. Número 167. 2005 Giner Inchausti, B.; Arce Gisbert, M.; Cervera Millán, N. y Ruiz Llopis, A. Incentivos para la divulgación de información: evidencia empírica sobre la información segmentada. En Revista Europea de Dirección y Economía de la Empresa. Volumen 12. Número 4. 2003 Arce Gisbert, M. La aceptabilidad de las NIC: los efectos de los ajustes 20-F en el análisis contable. En Tribuna de Opinión. Número 62. 2003 Arce Gisbert, Miguel; Giner Inchausti, Begoña y Reverte Maya, Carmelo. El papel del análisis fundamental en la investigación del mercado de capitales:análisis crítico de su evolución. En Revista Espanola de Financiacion y Contabilidad-Spanish Journal Of Financeand Accounting. Volumen 31. Número 167. 2002 Arce Gisbert, Miguel y Mora Enguídanos, Araceli. Empricial evidence of the effect of European accounting differences on the stock market valuation of earnings and book value. En European Accounting Review. Volumen 11. Número 3. 2002 Arce Gisbert, Miguel. Bases de datos de información contable en el ámbito inernacional. En Revista Valenciana de Economía y Hacienda. Volumen III. Número 167. 2001 Arce Gisbert, Miguel y Peyró Vilaplana, Encarnación. El tratamiento contable de la depreciación del inmovilizado:análisis comparado de las normas españolas y las del IASC. En Partida Doble. Volumen XI. Número 167. 2001 Arce Gisbert, Miguel y Peyró Vilaplana, Encarnación. Los acontecimientos posteriores al cierre en la normativa española y del IASC. En Técnica Contable. Volumen LII. Número 167. 2001 Participación en Comités y Representaciones Comité organizador . 40th Annual Congress of the European Accounting Association . 09/05/2017 - 12/05/2017 Comité organizador . 9th Workshop on European Financial Reporting . 05/09/2013 - 06/09/2013 Otras Actividades Director del Master Oficial en Contabilidad, Auditoría y Control de Gestión (Cursos de Postgrado Dirigidos) . 15/12/2015 - 15/05/2017 Codirector del Master Oficial en Contabilidad, Auditoría y Control de Gestión (Cursos de Postgrado Dirigidos) . 17/05/2012 - 15/12/2015 Curso Efectos Económicos de la Regulación Contable - Accounting and Corporate Research Diploma - Primera edición - 20 horas - Castellano - Universitat de València - Fundación UD
Professorat extern Màsters
Arnau Paradís, Andrés Dep. de Finances i Comptabilitat Professor Titular d'Universitat
Balaguer Coll, María Teresa Dep. de Finances i Comptabilitat Catedràtica d'Universitat
Balaguer Franch, María Rosario Dep. de Finances i Comptabilitat Professora Contractada Doctora
Cabedo Semper, José David Dep. de Finances i Comptabilitat Professor Titular d'Universitat
Cervera Sánchez-Cascado, Adolfo
Empresa: IBERCAJA
Categoria: Director Territorial y Grandes Empresas
Càrrec: Director Territorial - IBERCAJA
Adreça de correu electrònic: acervera@uji.es
Breu currículum: -Licenciado Ciencias Económicas y Empresariales. Rama Ciencias Empresariales. Especialidad en Finanzas. Universidad de Valencia (1989-94). -Master de 600 horas de Auditor de Cuentas. Colegio Oficial de Titulares Mercantiles de Valencia. (Septiembre 94 - Junio 95). -Superado el examen de ingreso en el R.O.A.C. (Registro Oficial de Auditoria de Cuentas). (Septiembre 1995). -Multitud de cursos a distancia y a distancia en diferentes escuelas de negocios. Experiencia académica (incluyendo número de quinquenios, sexenios y cargo): Colaboro desde hace 10 años en diversas escuelas de negocio (CENTRO DE ESTUDIOS FINANCIEROS, UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID). También colaboro puntualmente con universidades (UJI, UEM), programas de formación en CEEI y en consultoras privadas como ALTAIR, al margen de programas formativos personalizados a gerentes de empresas. Líneas de investigación: Las relaciones empresa-banca en el contexto empresarial. Resultados relevantes (selección de 5-6 publicaciones): Autor del libro: Relaciones de la empresa con la banca. Editorial Centro de Estudios Financieros. Formación y experiencia profesional vinculados con la asignatura: -Auditor de Cuentas anuales en KPMG PEAT MARWICK Auditores. -Director de oficinas en BBVA. -Director de oficinas en Ibercaja. -Gerente de Negocio de Empresas en Ibercaja.
Professorat extern Màsters
De Mingo López, Diego Víctor Dep. de Finances i Comptabilitat Professor Ajudant Doctor Tipus I
Díaz Pérez, Antonio
Universitat: Universidad Castilla La Mancha
Doctor:
Categoria: Profesor Titular de Universidad
Càrrec: Profesor Titular de Universidad
Adreça de correu electrònic: diaz@uji.es
Breu currículum: Valencia 1970. Es profesor Titular de Universidad en la Universidad de Castilla-La Mancha desde 2001 con acreditación al cuerpo de profesores Catedráticos de Universidad desde febrero de 2012. Subdirector del Departamento de Análisis Económico y Finanzas, y responsable del área de Economía Financiera desde septiembre de 2011. Previo a su incorporación a la UCLM fue profesor Ayudante en la Universitat Jaume I de Castellón y becario de investigación en la Universitat de València. Coordinador en la UCLM de los programas oficiales interuniversitarios de doctorado Banca y Finanzas Cuantitativas (en extinción) y Finanzas y Economía Cuantitativa, así como miembro de la comisión académica del programa oficial de doctorado Economía y Empresa. Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universitat de València. Investigador Principal del grupo Mercados Financieros de la UCLM, y de tres proyectos de investigación nacionales del Ministerio de Economía y Competitividad y cuatro regionales de la Junta de Comunidades de C-LM. Las líneas de investigación se han centrado fundamentalmente en el estudio de la renta fija: estructura temporal de los tipos de interés, mercados de renta fija, riesgo de insolvencia, liquidez y gestión del riesgo de interés. Esta actividad también se ha desarrollado como investigador en diferentes centros como la Universidad Nacional de Entre Ríos, ISMA Center of the University of Reading, Wirtschaftsuniversität Wien, y Università degli studi di Trieste.
Professorat extern Màsters
Fabra Valls, Modesto Jesús Dep. de Dret Públic Professor Titular d'Universitat
Francisco Gomez, Llanos Dep. de Finances i Comptabilitat Professora Associada Laboral
Fuertes Fuertes, Iluminada Dep. de Finances i Comptabilitat Professora Titular d'Universitat
Gurrea Nicolau, Andrés Dep. de Finances i Comptabilitat Professor Associat Laboral
Labatut Serer, Gregorio
Universitat: Universitat de València
Doctor:
Categoria: Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad
Càrrec: Catedrático de Universidad - Economía Financiera y Contabilidad
Adreça de correu electrònic: labatut@uji.es
Breu currículum: mpartiendo la asignatura de Consolidación contable de forma ininterrumpida en la Facultad de Economía de la Universidad de Valencia desde 1991. Profesor de consolidación contable del Master en Contabilidad y Auditoría de Cuentas. Universidad de Valencia, años 1995-2002. Profesor de consolidación contable del Master en Gestión Financiera y Contabilidad de la UJI, desde su comienzo hasta la fecha. PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD DESDE 29/10/1991 Cuatro quínenos, este año pediré el quinto. Un sexenio de investigación. Impartición de la asignatura de consolidación contable en el grado de ADE, Financias y Contabilidad, desde el inicio. Profesor de Consolidación contable de diversos postgrados, diplomas, etc. de la Universidad de Valencia. Línea: Relaciones Contabilidad y Fiscalidad y Valoración de empresas. Centro: Facultad de Economía. Departamento de Contabilidad. Fechas: 01/01/2001 - Palabras Clave: 002138 - Valoración de empresas / 209200 - Efecto impositivo / 229171 - Contabilidad y fiscalidad de la empresa / 226006 - Relaciones contabilidad y fiscalidad / 213656 - Método del efecto impositivo. Consolidación contable. Autores (p.o. de firma): Vicente Serra, Gregorio Labatut, Miguel Arce, Natividad Cervera, Francisca Pardo Título: Consolidación contable de grupos empresariales Libro: Consolidación contable de grupos empresariales Editorial: Ediciones Pirámide Número de autores: 5 Volumen: --- Número: --- Páginas, inicial: 1 final: 579 Año: 2011 Lugar de publicación: Madrid (ESPAÑA) ISBN: 978-84368-2575-6 Depósito legal: M 35696-2011 Autores (p.o. de firma): Julián Martínez Vargas y Gregorio Labatut Serer Título: La Contabilización del Impuesto sobre Sociedades en las empresas que tributan de forma consolidada Revista: 000747 - Estudios financieros. Revista de contabilidad y tributaciónComentarios, casos prácticos Número de autores: 2 Volumen: --- Número: 279 Páginas, inicial: 217 final: 252 Año: 2006 Lugar de publicación: ESPAÑA ISSN: 1138-9540 Autores (p.o. de firma): Julian Martinez Vargas y Gregorio Labatut Serer Título: Repercusiones contables y fiscales del proceso de consolidación Revista: 307393 - Observatorio Contable y Financiero Número de autores: 2 Volumen: --- Número: 15 Páginas, inicial: 34 final: 53 Año: 2007 Lugar de publicación: ESPAÑA Autores (p.o. de firma): Gregorio Labatut Serer Título: Las nuevas normas de consolidación contable para los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2008 Revista: 307395 - Actum Mercantil y Contable Ediciones Francis Lefebvre Número de autores: 1 Volumen: --- Número: 10 Páginas, inicial: 71 final: 82 Año: 2010 Lugar de publicación: ESPAÑA ISSN: 1576-4680 Autores (p.o. de firma): Gregorio Labatut Serer Título: Las nuevas normas para la formulación de las Cuentas Anuales Consolidadas (Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, por el que se aprueban las normas para la formulación de las cuentas anuales consolidadas y se modifica el PGC y el PGC Pymes. Revista: 304465 - Revista Mercantil y Contable. Ediciones Francis Lefebvre. Ediciones Francis Lefebvre Número de autores: 1 Volumen: --- Número: 14 Páginas, inicial: 81 final: 92 Año: 2011 Lugar de publicación: ESPAÑA Autores (p.o. de firma): Labatut Serer, G. Título: APUNTES DE CONSOLIDACIÓN CONTABLE Libro: APUNTES DE CONSOLIDACIÓN CONTABLE Editorial: Repro Exprés S. L. Número de autores: 1 Volumen: --- Número: --- Páginas, inicial: 1 final: 50 Año: 2007 Lugar de publicación: Valencia (ESPAÑA) ISBN: 978-84-935896-1-5 Depósito legal: V 4004-2007
Professorat extern Màsters
Lucia Lopez, Julio Jesus
Universitat: Universitat de València
Doctor:
Categoria: Profesor Titular de Universidad
Càrrec: Profesor Titular de Universidad
Adreça de correu electrònic: lucia@uji.es
Breu currículum: Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales (1991) y Doctor en Economía Financiera (1997), por la Universidad de Valencia. Experiencia académica (incluyendo número de quinquenios, sexenios y cargo): Profesor Ayudante y Asociado a Tiempo Completo (1991-2001), Universidad de Valencia; Postdoctoral Fellow at The Anderson School of Management - University of California-Los Angeles (1999-2000); profesor Titular de Universidad (2001-hasta el presente), Universidad de Valencia. Líneas de investigación: Investigación en diversos asuntos en el área de Derivados financieros y sobre mercaderías (1994-hasta la actualidad) financiada por: la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros, la Universidad de Valencia, la Fundación Generalitat Valenciana-Iberdrola, el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), el Ministerio de Ciencia y Tecnología y el Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de España, y Fondos FEDER de la UE. También ha sido el beneficiario de una Beca financiada por la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana, para realizar una estancia investigadora en EE.UU (1999-2000). Resultados relevantes (selección de 5-6 publicaciones): Los resultados de su investigación sobre Derivados han sido publicados en artículos, libros y conference proceedings, desde el año 1995 hasta la actualidad, tales como: Balbás, Longarela y Lucia (1999): How financial theory applies to catastrophe-linked derivatives-An empirical test of several pricing models, Journal of Risk and Insurance, 66, 551-582. Meneu, Lucia, Pardo y de Benito (2001): Mercados derivados de mercancías y servicios, en Curso de Bolsa y Mercados Financieros (3ª Ed.), Ed. Ariel, Barcelona. Lucia y Schwartz (2002): Electricity prices and power derivatives: Evicence from the Nordic Power Exchange, Review of Derivatives Research, 5, 5-50. Lucia y Pardo (2010): On measuring speculative and hedging activities in futures markets from volume and open interest data, Applied Economics, 42, 1549-1557. Lucia y Torró (2011): On the risk premium in Nordic electricity futures prices, International Review of Economics and Finance, 20, 750-763. Lucia, Mansanet-Bataller y Pardo (2014): Speculative and hedging activities in the European futures carbon market, Energy Policy, in print. (DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.enpol.2014.11.014) Formación y experiencia profesional vinculados con la asignatura: Estancias postdoctorales de investigación sobre Derivados en la Universidad Carlos III de Madrid (1998) y en The Anderson School of Management - University of California-Los Angeles (1999-2000).
Professorat extern Màsters
Matallín Sáez, Juan Carlos Dep. de Finances i Comptabilitat Catedràtic d'Universitat
Monferrer Daudi, Jorge
Empresa: CAIXA PENEDÈS
Categoria: Director Territorial
Càrrec: Director Territorial , Jefe de zona de la Caixa Penedès
Adreça de correu electrònic: jmonferr@uji.es
Breu currículum: Master RRHHUniversitat Jaume I -2005/6 Gestió de la empresa Universitat Pompeu Fabra - 2003 Asesorament en Mercats FinancersUniversitat Pompeu Fabra - 2001/2 CC. Empresariales Universitat Jaume I - 1987 Ingles Comercial 4º grado Inlingua Castellón /Oxford University Titulo de Director de Centros de Vacaciones EAJ - Gtat Valenciana- 1995 y Coord. Proyectos de Animación Profesor de la escuela de animadores Generalitat Valenciana - 1996/97 Directivo y Formador del Gpo. Scout D. Bosco /AEB 1986 - 1999 Formador de la Asociación Ruttes 4x4 2011 - 2015 2010- 2015 Universitat Jaume I - Castellón Cargo:Profesor del Master en Gestión financiera y contabilidad avanzada. Función Profesor Ext. de la asignatura Gestión financiera de la empresa II Gestión del TiempoT ack Trainning - 2000 Dirección y Liderazgo MRC Internacional Trainnig - 2001 Gestión de Conflictos Idec Universitat Pompeu Fabra - 2002 Gestión eficaz de las quejas TMI Learning Internacional - 2002 Mejora de la efectividad EPISE - 2003 Tecnicas Profesionales de Venta TMI Learning Internacional - 2003 Liderazgo y Gestión equipos de venta Idec Universitat Pompeu Fabra - 2004 Orientación a resultados EPISE - 2004 Reuniones & Influencia MRC Internacional Trainning - 2006 Desarrollo en Dirección de personas Otto Walter - 2007 Presentaciones eficaces AC&A Augustin Clark - 2008 Desarrollo de equipos de Camp Joliu Continua - 2010 Experiencia Profesional 2014-BMN - Banco Mare Nostrum Cargo:Director de Oficina Función:Gestión global del negocio bancario y de la totalidad de la plantilla de la oficina de Burriana (4 personas) 2011- 2013 BMN - Banco Mare Nostrum Cargo:Director de Zona Castellón Función:Tras un año como Jefe de la zona de Castellón y Sur de Tarragona, con la creación del grupo BMN y en dependencia jerárquica de la D. Territorial de Murcia, ejerzo las funciones de Director Comercial de la zona de Castellón con las tareas propias de la función: Análisis de riesgo, gestión RR.HH., pricing, además de la gestión de unificación de oficinas, plantilla y filosofía de 3 marcas del grupo: Caja Murcia, Caixa Penedés y Sa Nostra en nuestra provincia. 2006-2010 Caixa Penedés Cargo: Director de zona Comunitat Valenciana Función:Con destino en Castellón y Valencia Capital, lideré la expansión de la entidad en estas provincias, teniendo entre mis responsabilidades la implantación de la marca, estrategia, desarrollo de equipos, análisis del riesgo, así como la selección y adquisición de locales y personal para dicha expansión en estrecha colaboración con los departamentos de RRHH, inmuebles y Dirección General, teniendo a mi cargo hasta 100 personas y 40 oficinas desde Vinaroz hasta Gandia.
Professorat extern Màsters
Narrillos Roux, Hugo
Empresa: BANKIA
Categoria: Director
Càrrec: Director del departamento de Tesorería y Liquidez de Bankia
Adreça de correu electrònic: narrillo@uji.es
Breu currículum: 2010 : Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, con la calificación Sobresaliente "Cum Laude". 1990 : Diplôme d'Etudes Supérieures d'Administration et Financières. École Supérieure de Commerce de Montpellier - Sup de Co -. (Francia). Montpellier, Francia. 1989 : Licenciatura en Ciencias Económicas y Empresariales (Especialidad Financiación). Universidad Complutense de Madrid. Experiencia académica (incluyendo número de quinquenios, sexenios y cargo): Desde 2008 : Profesor del Máster de Gestión Financiera. Universidad Jaime I, Castellón. Imparto módulos de Mercados de Divisas, Activos Derivados y Productos Estructurados. 2006 - 2010 : Profesor visitante del Máster de Finanzas Internacionales de la Fundación de Estudios Financieros, Madrid. Imparto módulos de Mercados de Divisas y Derivados Financieros. 2005 - 2010 : Profesor en el Curso de Comercio Exterior de la Bolsa de Valencia. Líneas de investigación: - MÉTODOS DE MEDICIÓN DEL IMPACTO SOCIAL DE LAS INVERSIONES. - MERCADOS FINANCIEROS. - MÉTODOS DE MEDICIÓN DEL IMPACTO SOCIAL DE LAS INVERSIONES. Libro : "Economía social. Valoración y medición de la inversión social (método SROI)". Editorial Ecobook. Madrid (2013). Artículos : "Valoración de las inversiones sociales a través del método SROI". Directorio Financiero-Contable. Madrid (2012). "El SROI : un método para medir las inversiones sociales". Partida Doble. Madrid (2012). "El SROI (Social Return on Investment) : un método para medir el impacto social de las Inversiones". Análisis Financiero nº 113. Madrid (2011) - MERCADOS FINANCIEROS. "La dirección financiera ante la gestión global del riesgo financiero". Estrategia Financiera. Madrid (2007) "An overview of the Spanish economy". The Journal of Foreign Exchange and Money Markets. London (2001). Formación y experiencia profesional vinculados con la asignatura: Actualmente (desde 2012) ocupo el cargo de Director del departamento de Tesorería y Liquidez de Bankia, que tiene como cometido distribuir Derivados Financieros en Banca de Empresas. He desempeñado cargos similares en Bancaja, Valencia (2002-2012), en el banco alemán WestLB, en Madrid y Londres (1997-2002). Y previamente trabajé en National Bank of Canada en Londres como responsable de distribución de productos de Tesorería. Y en Banesto, tanto en Londres como en Bruselas, en Banca Corporativa y Tesorería.
Professorat extern Màsters
Pucheta Martínez, María Consuelo Dep. de Finances i Comptabilitat Catedràtica d'Universitat
Roca Estelles, Enrique
Empresa: BANKIA
Categoria: Director de gestión de carteras
Càrrec: Director de gestión de carteras - BANKIA
Adreça de correu electrònic: eroca@uji.es
Breu currículum: Licenciado en Ciencias Económicas 1972-1977 Licenciado en Derecho 1973-1978 Cursos Realizados Money Management Aplicado, Expert Timing System La volatilidad de los Mercados de Opciones y Futuros, Expert Timing Sistema Seminario sobre inversión en Renta Fija Internacional, Gestión, Perspectivas y Mercados, ESCA Financiación en Divisas, Fundación Estudios Bursátiles y Financieros Nuevas Tecnologías en los Mercados Financieros, Expert Timing Sistema Swaps de tipos de interés y divisas, Escuela Finanzas Aplicada Jornadas sobre el nuevo marco reglamentario de los Fondos de Inversión y sus consecuencias con especial incidencia en el VAR, Optaos & Futuras Instituto Curso sobre alto rendimiento personal, Juan Planes Experiencia académica (incluyendo número de quinquenios, sexenios y cargo): Profesor de diversos Másteres de formación financiera, CEU y CEF Premios: Salmón de Bronce 1997-2000: Cavaldiner Plus, actualmente Bancaja Duero Salmón de Oro de Expansión Electrofondo (Bancaja Energía y Comunicaciones) elegido mejor fondo europeo por análisis rentabilidad-riesgo (Diario El País 22-10-2000). Durante 2003,2004 y 2005 tres fondos bajo mi mandato clasificados entre los veinte primeros de su familia duplicando la rentabilidad exigida a su Benchmark y con menor volatilidad que éste resultados relevantes (selección de 5-6 publicaciones): ¿En qué invertir para nuestra jubilación? Grabación webinar Cartera 2014: asignación de fondos III Trimestre Podemos: avalancha de afiliados El mundo al revés: vídeo semanal de Enrique Roca Cartera 2014: asignación de fondos III Trimestre Formación y experiencia profesional vinculados con la asignatura: Director de gestión de carteras Gebasa (antigua división de Bancaja especializada en fondos) Trader de mercados financieros (renta variable y renta fija) Colaborador esporádico en diversos medios, el Confidencial y Valencia Plaza Responsable de la sección de fondos de inversión y ETFs Bankia Interventor de Sucursal durante 5 años Departamento de Planificación Estratégica durante 3 años Departamento de Gestión de Patrimonios durante 1 año
Professorat extern Màsters
Rodríguez Gallego, Roberto Dep. de Finances i Comptabilitat Profesor Colaborador
Saborit Usó, Óscar
Empresa: Grant Thornton de Castellón (Audihispania)
Categoria: Director de Auditoría
Càrrec: Director de Auditoría de Grant Thornton
Adreça de correu electrònic: saborit@uji.es
Breu currículum: Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Valencia. Master en Contabilidad y Auditoría de Cuentas por la Universidad de Valencia. Auditor de cuentas inscrito en el ROAC. Experiencia académica (incluyendo número de quinquenios, sexenios y cargo): Profesor de auditoría del Máster en Gestión Financiera y Contabilidad Avanzada de la Universitat Jaume I de Castellón Profesor de auditoría de la Universidad Jaume I de Castellón (2011/2012) Líneas de investigación: Resultados relevantes (selección de 5-6 publicaciones): Colaborador en el Blog de Grant Thornton, en el que participa en temas relacionados con la Auditoría de Cuentas. Formación y experiencia profesional vinculados con la asignatura: Director de Auditoría de Grant Thornton en Castellón. Se incorpora a Audihispana (actualmente, Grant Thornton) en enero de 2000. Con anterioridad había trabajado en varias sociedades del Grupo Roca (División cerámica) ocupando diferentes puestos en el departamento de administración. Posee más de 14 años de experiencia profesional en auditoría, habiendo desarrollado a lo largo de su carrera trabajos en diversos sectores y está especializado en la dirección y ejecución de auditorías de empresas industriales (sector de industria cerámica y relacionados, principalmente). Otros: Asociaciones profesionales Registro Oficial de Auditores de Cuentas (R.O.A.C.) Instituto de Auditores Jurados de Cuentas de España
Professorat extern Màsters
Sales Calpe, Ricardo Dep. de Finances i Comptabilitat Professor Associat Laboral
Salvador Aragó, Enrique Dep. de Finances i Comptabilitat Professor Titular d'Universitat
Soler Domínguez, Amparo Dep. de Finances i Comptabilitat Professora Titular d'Universitat
Tirado Beltrán, José Miguel Dep. de Finances i Comptabilitat Professor Titular d'Universitat
Vico Martínez, Antonio Dep. de Finances i Comptabilitat Professor Titular d'Universitat

Coordinació del màster

Maria Teresa Balaguer Coll (bcoll@uji.es)

Altres membres de la Comissió de titulació:

 Amparo Soler Domínguez i Juan Carlos Matallín Sáez. Departament de Finances i Comptabiliat. UJI.

INFORMACIÓ ACADÈMICA:
Departament de Finances i Comptabilitat
Telèfons: 964 728 561 / 964 728 563
mastergestionfinanciera@uji.es

Departaments implicats

Departament de Finances i Comptabilitat de la Universitat Jaume I.

Departament de Dret Públic de la Universitat Jaume I.

Coordinació de pràctiques en empresa, itinerari professional

Vicente Aragó Manzana (arago@uji.es).

Departament de Finances i Comptabilitat.

Universitat Jaume I. JC1142DD. Telèfon: 964727134

Coordinació del treball final de màster

Diego Víctor de Mingo López (demingo@uji.es). 

Departament de Finances i Comptabilitat.

Universitat Jaume I. JC1111DD. Telèfon: 964728569

 

Qualitat del títol

Sistema d’assegurament intern de qualitat

Indicadors del títol

Els membres de la comunitat universitària de la Universitat Jaume I poden consultar els indicadors en:

https://e-ujier.uji.es/pls/www/grs_gpp.gpp_info.indicadores_avap?est=1000010

Informes de les agències de qualitat

Satisfacció dels grups d'interès

Els membres de la comunitat universitària poden consultar la informació referent a la satisfacció dels grups d'interès pot consultar-se en:

https://e-ujier.uji.es/pls/www/grs_gpp.gpp_info.evidencias_avap?&est=1000010

Altres

Normatives

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16