Química

17/11/2023 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Els objectius primordials de qualsevol activitat docent són, d’una banda, transmetre uns coneixements a l’estudiantat i aconseguir que aquest siga capaç de raonar i d’utilitzar-los adequadament. D’una altra banda, la formació de l’estudiantat s’ha de completar amb l’adquisició d’unes competències, metodologia i habilitats que els han de servir en el seu futur, no només professional sinó també personal. Finalment, i no menys important, el professorat ha d’estimular l’estudiantat i provocar un interès per la matèria que imparteix. En aquest sentit, el grau en Química a la Universitat Jaume I és fidel a aquests objectius. Aquest procés es cobreix en quatre cursos, de forma que es va augmentant el contingut de química progressivament. D’aquesta manera, en primer curs es presenta una formació bàsica en ciència que inclou les ciències bàsiques (química, física, matemàtiques i biologia). L’objectiu de l’ensenyament en el grau és que l’alumnat adquirisca una formació bàsica: no es pretén que assolisca un coneixement profund de cap dels camps específics, però sí que entenga i siga capaç d’utilitzar-ne alguns fonaments. A partir del segon curs l’objectiu específic és que l’alumnat aprofundisca en el coneixement de la matèria objecte d’estudi, de manera que, en finalitzar el grau, siga capaç de manejar qualitativament conceptes químics i també d’utilitzar per ell mateix una varietat de mètodes teòrics i tècniques experimentals i de desenvolupar una activitat professional per al que el títol l'habilita. En el darrer curs es completen els coneixements amb treball més autònom tant de pràctica en empreses com de treball de final de grau.

Com a professional, serà capaç d’enfrontar-se amb qualsevol problema relacionat amb la química i de resoldre’l fent ús no només dels seus coneixements, sinó també de les seues capacitats de lideratge i treball en equip que haurà potenciat durant el seu procés d’aprenentatge.

La consecució del títol de grau possibilita l’accés als màsters universitàris, que suposen un pas més en l’especialització dels coneixements i les habilitats del graduat o graduada en Química.

Finalment, el doctorat està dedicat a la formació d’investigadors i investigadores, i aquest és el seu objectiu: formar professionals capaços de dissenyar i conduir la seua pròpia investigació.

 

Adreça de contacte: grauquimica@uji.es

 


 

Accés i admissió

Ací trobaràs informació sobre el perfil d'accés, vies d'accés, l'oferta de places i els processos de preinscripció, llistes d'espera i matrícula.

Perfil d’ingrés

El "perfil d'ingrés desitjable", entenent per "desitjable" que no es imprescindible però si molt recomanable. Aquest perfil desitjable inclou cursar en batxillerat les assignatures Física, Química i Matemàtiques, i es consideren convenients coneixements de Biologia i Geologia. D'aquesta forma els alumnes, en accedir als estudis de grau disposaran de coneixements bàsics de nomenclatura química, de magnituds físiques i unitats fisicoquímiques, i d'eines bàsiques de matemàtiques que els permetin derivar, integrar i representar funcions d'una variable real.

Oferta de places i procediment d’admissió

 Per a accedir a la universitat és important que tingues en compte una sèrie d’aspectes referents al procediment d’admissió a una determinada titulació:
 

Oferta de places
 

 • Del grau en Química s’ofereixen 70 places

 

La nota de tall o d’accés...
 

 • És la nota de l’última persona que ha accedit a la titulació.
 • No està predeterminada, ja que depèn de l’oferta de places i de la demanda per part de l’estudiantat que sol·licita cada titulació.
 • Si una carrera té molta demanda, la nota d’accés tendeix a ser alta.
 • S’ha de considerar com un referent, ja que varia cada any.

Per exemple, si en Química s’han oferit 70 places, i la nota de tall per a un determinat any ha sigut 7,017 això significa que la persona que va accedir en l’últim lloc (el número 70) tenia aquesta qualificació.
 

Notes de tall

 

Preinscripció

 • S’han d’indicar les carreres que es desitgen cursar per ordre de preferència.
 • La sol·licitud per a cursar una determina carrera s’ha de fer d’acord amb els procediments, els impresos i els terminis de la comunitat autònoma on es vol estudiar.

Encara que es tinga una nota inferior a la nota de tall de l’últim any també es pot sol·licitar.
 

Més informació

 

Llista d’espera

 • Cada universitat estableix un determinat procediment per a l’adjudicació de les places que queden vacants.
   

Més informació

 

Matrícula

 • Cada universitat té un procediment i un període de matrícula (a l’UJI sol ser la segona quinzena de juliol).
 • A l’UJI es formalitza la matrícula de forma no presencial mitjançant Internet.
   

Més informació

 

Permanència i rendiment

Permanència en primer curs

 1. L’estudiantat matriculat per primera vegada en el primer curs d’un estudi de grau a la Universitat Jaume I ha de superar un mínim del 20 % del total de crèdits matriculats.
 2. L’estudiantat que no supere aquest mínim només podrà matricular-se, en el curs acadèmic següent en què es matricule, d’assignatures de primer curs o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.
 3. A aquest efecte, les assignatures reconegudes o de caràcter extracurricular no comptabilitzen com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.
 4. A l’estudiantat de nou ingrés per preinscripció amb 30 o més crèdits reconeguts no se li aplica permanència, sinó que es considera com el primer any de rendiment.


Rendiment acadèmic

 1. L’estudiantat que es matricule per segona vegada o posteriors en un mateix grau de la Universitat i que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 50 % dels crèdits matriculats en cadascun d’aqueixos dos anys, ha d’estar un curs acadèmic sense matricular-se o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.
 2. No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.
 3. A aquests efectes, les assignatures reconegudes o de caràcter extracurricular no comptabilitzen com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.


Més informació

 

Pla d'estudis

Coneix les assignatures, professorat, competències del títol, responsables acadèmics, etc.

Assignatures, guia docent i horaris

En el Sistema d'Informació Acadèmica (SIA), trobaràs tota la informació relacionada amb cada assignatura del grau (horaris, aules, professorat, temaris, dates d'examen, sistema d'avaluació, guies docents, ....) Consulta SIA.

Organització dels estudis

Resum de crèdits 

Primer curs

Història del Pensament Científic (FB)**

Física I (FBB)**

Matemàtiques I (FBB)

Química I (FBB)

Biologia (FBB)**

Noves Tecnologies de la Informació i la Computació Aplicades a la Química (FB)

Física II (FBB)

Matemàtiques II (FBB)

Química II (FBB)

Operacions Bàsiques de Laboratori (FB)

Segon curs

Càlcul Numèric i Estadística Aplicada (OB)

Química Analítica I (OB)

Química Física I (OB)

Química Inorgànica I (OB)

Química Orgànica I (OB)

Enginyeria Química (OB)

Química Analítica II (OB)

Química Física II (OB)**

Química Inorgànica II (OB)**

Química Orgànica II (OB)**

Tercer curs

Bioquímica (OB)

Química Analítica III (OB)

Química Física III (OB)

Química Inorgànica III (OB)

Química Orgànica III (OB)

Ciència dels Materials (OB)

Química Analítica IV (OB)**

Química Física IV (OB)

Química Inorgànica IV (OB)

Química Orgànica IV (OB)

Quart curs

Laboratori Químic I (OB)

Laboratori Químic II (OB)

Redacció i Execució de Projectes en Química (OB)

Treball de Final de Grau (TFG)1**

Pràctiques Externes (PE)1

Itinerari 1 o Itinerari 2 (OP)

ITINERARI 1: QUÍMICA APLICADA

24 crèdits ECTS

Compostos Orgànics per a la Química Fina i Industrial (OP)

Garantia de Qualitat i Gestió del Laboratori Químic (OP)

Química Analítica en l’Àrea de Salut Pública (OP)

Cristal·loquímica (OP)

ITINERARI 2: QUÍMICA FONAMENTAL

24 crèdits ECTS

Modelització en Bioquímica (OP)

Elucidació Estructural de Compostos Orgànics (OP)

Síntesi i Reactivitat de Compostos Inorgànics (OP)

Simetria i Estructura en Química (OP)

Consulta l'oferta d'assignatures optatives de cada curs acadèmic en http://sia.uji.es.

1Per a cursar les assignatures Pràctiques Externes (PE) i Treball de Final de Grau (TFG) cal haver superat 156 crèdits ECTS de les assignatures de formació bàsica (FB) / formació bàsica de branca (FBB) i obligatòries (OB).

**Docència parcial en llengua estrangera.

Competències MECES, genèriques i específiques

En el Grau en Química, es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007:

 • Que els estudiants hagen demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi;
 • Que els estudiants sàpien aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseïsquen les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi;
 • Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica;
 • Que els estudiants puguen transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat;
 • Que els estudiants hagen desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències genèriques i/o específiques avaluables corresponents als objectius genèrics i exigibles per a obtenir el títol.

G - COMPETÈNCIES GENÈRIQUES

CG1 - Aprenentatge autònom
CG2 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa
CG3 - Raonament crític
CG4 - Treball en equip
CG5 - Resolució de problemes
CG6 - Capacitat d'organització i planificació
CG7 - Sensibilitat cap a temes mediambientals
CG8 - Capacitat d'anàlisi i síntesi
CG9 - Capacitat de gestió de la informació
CG10 - Coneixement d'una llengua estrangera

E - COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

CE1 - Conèixer i saber usar els aspectes principals de terminologia química, nomenclatura, convenis i unitats
CE2 - Conèixer i saber aplicar la variació de les propietats característiques dels elements químics segons la taula periòdica
CE3 - Conèixer les característiques dels diferents estats de la matèria i les teories emprades per a descriure'ls
CE4 - Conèixer els tipus principals de reacció química i les seues principals característiques associades
CE5 - Descriure i saber aplicar els principis i procediments emprats en l'anàlisi química, per a la determinació, identificació i caracterització de compostos químics
CE6 - Utilitzar els principis de termodinàmica i les seues aplicacions en Química
CE7 - Utilitzar els coneixements necessaris per a enjudiciar els fenòmens de cinètica del canvi químic, incloent-hi catàlisi i els mecanismes de reacció
CE8 - Conèixer i saber descriure els elements químics i els seus compostos. Obtenció, estructura i reactivitat
CE9 - Conèixer i saber explicar la naturalesa i comportament dels grups funcionals en molècules orgàniques. Principals rutes de síntesis en química orgànica
CE10 - Conèixer i saber descriure les propietats dels compostos orgànics, inorgànics i òrgans metàl·lics
CE11 - Conèixer els principis de la mecànica quàntica i la seua aplicació en la descripció de l'estructura i propietats d'àtoms i molècules
CE12 - Conèixer i saber usar el fenomen de la interacció radiació-matèria. Principis d'espectroscòpia. Principals tècniques de recerca estructural.
CE13 - Conèixer i saber aplicar els fonaments d'electroquímica.
CE14 - Conèixer els fonaments de les principals tècniques analítiques (electroquímiques, òptiques,...) i les seues aplicacions
CE15 - Conèixer i aplicar els fonaments de les operacions unitàries d'Enginyeria química i reactors químics industrials
CE16 - Conèixer i descriure les propietats macroscòpiques i propietats d'àtoms i molècules individuals: incloent macromolècules (naturals i sintètiques), polímers, col·loides i altres materials
CE17 - Descriure l'estructura i reactivitat de les principals classes de biomolècules i la química dels principals processos biològics
CE18 - Conèixer i saber aplicar conceptes de metrologia dels processos químics incloent la gestió de qualitat
CE19 - Capacitat per a demostrar el coneixement i comprensió dels fets essencials, conceptes, principis i teories relacionades amb les àrees de la Química
CE20 - Comprensió dels aspectes qualitatius i quantitatius dels problemes químics
CE21 - Demostrar habilitats per al treball en el laboratori: realització de procediments químics documentats (síntesis i anàlisis), monitoratge de propietats químiques, esdeveniments i/o canvis i documentació de tot el treball realitzat i gestió de riscos.
CE22 - Maneig d'instrumentació química estàndard com la que s'utilitza per a recerques estructurals i separacions
CE23 - Demostració inicial d'habilitats per a planificar, dissenyar i executar experiments en l'àmbit científic.
CE24 - Interpretació de dades procedents d'observacions i mesures en el laboratori en termes de la seua significació i de les teories que les sustenten.
CE25 - Capacitat per a manejar les eines matemàtiques necessàries per a tractar d'una manera rigorosa aquells aspectes teòrics i pràctics de la Química que ho necessiten.
CE26 - Estudi i comprensió de nous conceptes matemàtics, en termes d'uns altres ja coneguts, i ser capaç d'utilitzar-los en els diferents contextos de la Química.
CE27 - Disposar dels fonaments físics necessaris que permeten la comprensió dels aspectes teòrics i pràctics de la química que ho necessiten.
CE28 - Poder explicar de manera comprensible fenòmens i processos relacionats amb aspectes bàsics de la Física.
CE29 - Coneixement dels fonaments teòrics i pràctics que permeten la comprensió de l'organització dels éssers vius, de la genètica i la biologia molecular.

Treball de Final de Grau (TFG)

Ací podràs consultar la informació i normativa sobre el TFG, així com el repositori de treballs dels cursos anteriors.

Treball de Final de Grau

Descobreix l'emocionant aventura del Treball Final de Grau en Química!

En l'UJI entenem que l'experiència pràctica és essencial per a formar als nostres futurs químics. És per això que oferim una emocionant oportunitat per als nostres estudiants: el Treball Final de Grau (TFG).

El TFG és una part fonamental de la teva educació en Química. Per a inscriure't, hauràs d'haver completat almenys 156 crèdits obligatoris del teu programa acadèmic. Aquest projecte té com a objectiu brindar-te una valuosa experiència pràctica i acostar-te a la realitat professional de la Química.

En l'UJI valorem el teu èxit. Hem establert normatives i directrius clares per a garantir una experiència de TFG efectiva i enriquidora. Els nostres tutors, tots ells doctors, et guiaran al llarg del procés, i tindràs accés a una àmplia gamma de temes de TFG proposats pels nostres més de 20 grups de recerca.

Una vegada que hagis completat la teva TFG, estaràs llest per a una àmplia varietat de carreres en la indústria, l'acadèmia, la recerca i més. A més, hauràs desenvolupat habilitats essencials per al teu futur professional.

El Treball Final de Grau en Química en l'UJI és la teva oportunitat de portar els teus coneixements a un nivell superior i preparar-te per a un futur emocionant en el món de la química. Esperem veure't destacar en el teu defensa de TFG en anglès i aconseguir les teves metes acadèmiques i professionals!

Consulta professorat tutor TFG

Consulta guia docente de l'assignatura

La Universitat Jaume I ha elaborat una normativa que conté les directrius bàsiques relacionades amb la definició, organització, elaboració, tutela, presentació, defensa, avaluació i gestió administrativa dels TFG a la Universitat Jaume I. Per la seua banda, la Comissió de Titulació del Grau en Química ha elaborat algunes directrius internes que queden reflectides a la guia docent de l’assignatura.

Quant als criteris de presentació en la guia docent de l'assignatura es troben accessibles les normes d’estil, on apareixen detallats els criteris formals i l'estructura del TFG. Hauran d'elaborar el TFG en anglès tots els estudiants.

Pel que fa a la comunicació amb els estudiants i tutors/as, es duu a terme per mitjà de l'aula virtual (assignatura QU0943) on a través del fòrum, es comunica qualsevol informació, activitat o documentació rellevant.

La tipologia de professors/as tutors/as és la de doctors, en la qual preval la dedicació a temps complet en els departaments de Química Física i Analítica; Química Inorgànica i Orgànica.

La temàtica és àmplia i variada en implicar a 18 grups d’investigació de 4 àrees de coneixement adscrits als Departaments de Química Física i Analítica i Química Inorgànica i Orgànica que responen a la transversalitat de la recerca química. Per açò, s'ha desenvolupat una aplicació informàtica en la qual els/les professors/es tutors/es estableixen la proposta de tema de TFG juntament amb la seua descripció, objectius, bibliografia i observacions que consideren. La consulta dels temes és accessible als estudiants a través de l'IGLU, a fi de facilitar la seua posterior elecció.

Per a la defensa del TFG s'exigeix com a requisit previ un informe del tutor/a en el qual autoritza la defensa. D'acord al termini establit per la Comissió de Titulació del Grau, per a la defensa l'estudiant ha de realitzar el dipòsit del TFG. El coordinador de TFG publicarà el lloc i hora, i la composició dels tribunals de defenses, per a les diferents sessions que es planifiquen. La defensa es realitzarà de manera presencial, davant un tribunal de tres membres, on no pot figurar el tutor/a, en el qual l'estudiant disposarà de 15 minuts per a exposar, en anglés, la defensa del seu TFG.

Després del Grau

Explora les diferents eixides laborals i els perfils professionals que t'ofereix aquest grau, així com les opcions de continuar la teva formació.

Continuar la meua formació

Màster

Què és?
Els nostres estudis de màster estan dissenyats per brindar-te una formació avançada i especialitzada, preparant-te per a una especialització acadèmica o professional o per a la iniciació en activitats de investigació.

Quina és la diferència entre màster oficial i màster propi?

 • Els màsters oficials tenen una càrrega lectiva de 60 a 120 crèdits europeus (1 o 2 cursos acadèmics) i disposen de la acreditació oficial del Ministeri d’Educació. Els màsters oficials són reconeguts en tota la Unió Europea sense haver de realitzar cap tràmit de reconeixement.
 • El màsters propis acrediten un cicle universitari de formació de postgrau no doctoral, i ofereixen un nivell de formació superior a la de grau. En la nostra universitat, aquests màsters comprenen com a mínim 50 crèdits, on un crèdit correspon a 10 hores d’ensenyament teòric, pràctic o de les seues equivalències.

Quins màsters pots cursar a l’UJI relacionats amb el Grau en Química?

-Màsters Oficials:

 • Màster Universitari en Química Sostenible
 • Màster Universitari en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades
 • Màster Universitari en Química Aplicada i Farmacològica
 • Màster Universitari en Química Teòrica i Modelització Computacional
 • Màster Universitari en Prevenció de Riscos Laborals

Aixi mateix, amb el títol de grau en Química també pots accedir a altres màsters.

Més informació sobre estudis de postgrau a l'UJI:  https://www.uji.es/serveis/ode/

Per a continuar la teua formació professional

Consulta els programes per a titulats/des en la guia PROMOTE your International Career elaborada per la OIPEP

http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/promote/?urlRedirect=http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/promote/&url=/societat/laboral/promote/

Consulta la Guia PREOCUPA’T: Com millorar l’empleabilitat?

http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/preocupat/preocupat/millora/

Més informació:

www.uji.es/serveis/oipep

Eixides professionals

Àmbits de treball 

El graduat o graduada en Química té el seu camp de treball en les aplicacions industrials i en la fabricació de matèries i productes químics i energètics. La seua formació és polivalent i prepara per a enfrontar-se amb el treball en la indústria, l’ensenyament i la investigació.


L’activitat professional es desenvolupa en els camps següents: 

 • Àmbit privat (empreses i indústries de tots els sectors)

  • Química inorgànica de base

  • Química orgànica

  • Alcohols industrials

  • Plàstics

  • Indústria farmacèutica

  • Colorants

  • Paper

  • Fertilitzants 

  • Perfumeria

  • Fibres artificials

  • Refineries de petroli

  • Alimentació

  • Catàlisi

  • Petroquímica

  • Ceràmica

 • Serveis públics (administració) 

 • Docència 

 • Recerca en laboratoris


 

Tasques professionals 
Intentar enumerar les tasques que realitza un graduat o graduada en Química resulta complicat per l’ambigüitat que això representa, ja que el nombre de funcions relacionades amb aquesta professió és molt ampli. Les tasques que poden realitzar aquests professionals són molt versàtils i troben feina en tot tipus de sectors i empreses, on desenvolupen tota mena de funcions. Algunes d’aquestes tasques són:

 • Dissenyar, caracteritzar i realitzar la recerca d’aplicacions de nous productes

 • Analitzar i controlar matèries

 • Assegurar la qualitat, la seguretat o la prevenció de la corrosió.

 • Realitzar anàlisis en la sanitat pública o privada.

 • Detectar contaminants i protegir el medi ambient.

 • Aplicar diferents tècniques analítiques de separació.

 • Realitzar el control de matèries primeres i del producte acabat.

 • Realitzar controls de diversos tipus (qualitat, etc.).

 • Realitzar el seguiment dels processos.

 • Analitzar compostos orgànics i inorgànics.

 • Participar en processos químics en el camp industrial.

 • Participar activament en el desenvolupament de projectes d’investigació.

 • Aplicar processos catalítics i de processament de polímers en la indústria.

 • Analitzar els avantatges i inconvenients dels diferents mètodes i els criteris necessaris per a la selecció de la tècnica i el mètode analític més adequats. 

 • Fer proves de significació i càlculs estadístics aplicats a la química.

 • Realitzar anàlisis d’aigües. 

 • Determinar l’estructura de compostos de complexitat mitjana amb l’ajuda de les distintes tècniques espectroscòpiques. 

 • Estudiar les reaccions en química orgànica (fotoquímiques, radicalàries, etc.).

 • Aplicar la mecànica quàntica per a la resolució de problemes químics (això es denomina química quàntica).

 • Aplicar el procediment analític general, incloent-hi les diferents etapes de l’anàlisi: presa de mostra, preparació, eliminació d’interferències, mesura analítica, presentació i tractament de dades.

 • Aplicar tècniques d’anàlisi quantitativa i d’anàlisi instrumental.

 • Dominar i aplicar les tècniques experimentals necessàries i imprescindibles per a qualsevol titulat o titulada en Química (filtracions, destil·lacions, extraccions, separacions, refluxos, dosatge de reactius, preparació de dissolucions, rentatge i assecatge de productes, muntatges, aparells, etc.).

 • Dissenyar dispositius experimentals; exposar els objectius, els resultats i el marge de confiança d'aquests resultats.

Atribucions professionals 

Atesa la situació normativa i legal vigent, estan perfectament definides les competències professionals dels actuals llicenciats i llicenciades en Química, i s’està treballant en l’adequació d’aquestes als futurs graduats i graduades en Química.

Segons les competències que estableixen i defensen els col·legis de químics i el seu consell general, úniques associacions de caràcter professional a Espanya relatives als professionals químics, i que vénen corroborades per distints documents oficials (decrets), es pot indicar que:

Els titulats i titulades en Química estan facultats per a exercir activitats professionals de caràcter científic i tècnic en l’òrbita de la seua especialitat. Aquestes activitats professionals comprenen l’actuació en tasques directives executives o d’assessorament en entitats que requereixen assistència i col·laboració de caràcter científic en l’especialitat de química, siguen els seus fins d’índole comercial o d’una altra naturalesa; i el lliure exercici de la professió de químic o química definida per a la realització d’investigacions, estudis, muntatges, anàlisi, assajos, taxacions i activitats semblants i per l’emissió de dictàmens, certificacions o documents  anàlegs en assumptes de caràcter químic. Així mateix, la facultat de firmar projectes queda reconeguda  en l’article 2 del Decret 2.281/1963, de 10 d’agost, sobre regulació del doctorat en Química Industrial i facultats dels llicenciats i llicenciades, BOE de 9 de setembre de 1963.

Així mateix, es reconeix també que el títol habilita per a l’exercici professional en l’Administració, i fins i tot es defineixen camps d’habilitació concrets:

 • Serveis químics municipals i provincials.

 • Serveis químics d’instituts d’higiene.

 • Serveis químics de duanes.

 • Serveis químics de tot organisme de l’Estat, província o municipi, monopolis i empreses dependents, encara que indirectament, de l’Estat en què es requerisca aquesta funció específica.

 

RESUM
• R+D+I (recerca+desenvolupament+innovació)
• Disseny, enginyeria i control de processos químics industrials (medicaments, productes químics bàsics i auxiliars, perfumeria i cosmètics, productes agroquímics, etc.).
• Estudis i anàlisis químiques, físiques, bioquímiques i immunoquímiques de mostres biològiques.
• Anàlisi forense. Genòmica i proteòmica.
• Responsable de departaments d’anàlisi o de control de qualitat.
• Ensenyament de la química.
• Auditories de qualitat.
• Assessorament científic i tècnic sobre temes químics.
• Comercialització i assistència tècnica

 

Més informació

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP)

Qualitat del títol

Accedeix a tots els sistemes de qualitat d'aquest grau i a la informació completa del títol.

Normatives

Enllaç a totes les normatives d'aquest grau: avaluació, permanència, reconeixements, etc.