Estudis Anglesos

03/11/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Ara que enceteu una nova i important etapa de la vostra formació personal i acadèmica, ens agradaria animar-vos en aquest nou començament. La Universitat Jaume I és una universitat jove, dinàmica i de qualitat on l’estudiantat troba una àmplia oferta formativa i una extensa gamma de recursos acadèmics a la seua disposició que faciliten el treball en els seus estudis i la seua vida diària en el campus. De manera més específica, m’agradaria subratllar que el grau en Estudis Anglesos suposa una via important d’accés per a un futur professional i personal d’una solidesa considerable. En aquesta titulació us convidem a ampliar els vostres coneixements d’idiomes i altres cultures; es promou que viatgeu a l’estranger, que realitzeu pràctiques en empreses, que amplieu la vostra cultura lingüística i literària i, sobretot, que adquiriu un ampli ventall de destreses professionals (informàtica, metodologia d’ensenyament de llengües, creació literària, anglès tècnic i comercial, etc.) que us ajuden en la vostra incorporació al mercat laboral. De segur que el vostre pas pel grau en Estudis Anglesos suposarà una excel·lent experiència en la vostra vida des de la qual podreu edificar un futur professional ple d’èxit.

El grau en Estudis Anglesos incorpora continguts referents a tot el relacionat amb el coneixement i domini de la llengua anglesa. Això implica que en aquesta titulació s’estudia amb detall la literatura anglesa i nord-americana, la metodologia d’ensenyament de la llengua anglesa, l’anglès tècnic i comercial, la lingüística o la història de la llengua. A més, oferim la possibilitat de complementar el domini de la llengua anglesa amb assignatures de francès o alemany, de cursar un semestre en una universitat europea o nord-americana o de fer pràctiques en alguna empresa de l’entorn de la Universitat Jaume I.

Accés i admissió

Ací trobaràs informació sobre el perfil d'accés, vies d'accés, l'oferta de places i els processos de preinscripció, llistes d'espera i matrícula.

Perfil d’ingrés

El perfil d'ingrés de l'alumnat del grau d'Estudis Anglesos és el de persones interessades en la llengua, la cultura i la societat anglosaxones, amb aptitud per a l'aprenentatge de llengües i amb capacitat comunicativa tant escrita com oral no només en la llengua anglesa sinó també en les llengües pròpies. En general, tenen formació adequada aquelles persones que han cursat el batxillerat d'humanitats. A més, l'habilitat per a les relacions interpersonals, un esperit crític i reflexiu així com la capacitat d'apreciar la diversitat cultural i lingüística i la de transmetre coneixement són característiques que ha de reunir el futur estudiant d'aquest grau.

Oferta de places i procediment d’admissió

Per a accedir a la universitat és important que tingues en compte una sèrie d’aspectes referents al procediment d’admissió a una determinada titulació:
 

Oferta de places...

En el grau en Estudis Anglesos s’ofereixen 70 places.


La nota de tall o d’accés...

 • És la nota de l’última persona que ha accedit a la titulació.
 • No està predeterminada, ja que depèn de l’oferta de places i de la demanda per part de l’estudiantat que la sol·licita.
 • Si una titulació està molt sol·licitada la nota d’accés tendeix a ser alta.
 • S’ha de considerar com un referent, ja que varia cada any.

Per exemple, si en el Grau en Estudis Anglesos s’han oferit 70 places, i la nota de tall per a un determinat any ha sigut de 7,500, això significa que la persona que va accedir en el últim lloc (el número 70) tenia aquesta qualificació.

Notes de tall

 

Preinscripció

 • S’han d’indicar les carreres que vols cursar per ordre de preferència.
 • La sol·licitud per a cursar una determinada carrera ha de fer-se d’acord amb els procediments, els impresos i els terminis de la comunitat autònoma on es vol accedir.

Encara que es tinga una nota inferior a la nota de tall de l’últim any també es pot sol·licitar.


Més informació

 

Llistes d’espera

Cada universitat estableix un determinat procediment per a l’adjudicació de les places que queden vacants.

Més informació

 

Matrícula

 • Cada universitat té un procediment i un període de matrícula (a l’UJI sol ser la segona quinzena de juliol).
 •  A l’UJI es formalitza la matrícula de forma no presencial per Internet.

Més informació

 

Permanència i rendiment

Permanència en primer curs

 1. L’estudiantat matriculat per primera vegada en el primer curs d’un estudi de grau a la Universitat Jaume I ha de superar un mínim del 20 % del total de crèdits matriculats.
 2. L’estudiantat que no supere aquest mínim només podrà matricular-se, en el curs acadèmic següent en què es matricule, d’assignatures de primer curs o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.
 3. A aquest efecte, les assignatures reconegudes o de caràcter extracurricular no comptabilitzen com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.
 4. A l’estudiantat de nou ingrés per preinscripció amb 30 o més crèdits reconeguts no se li aplica permanència, sinó que es considera com el primer any de rendiment


Rendiment acadèmic

 1. L’estudiantat que es matricule per segona vegada o posteriors en un mateix grau de la Universitat i que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 50 % dels crèdits matriculats en cadascun d’aqueixos dos anys, ha d’estar un curs acadèmic sense matricular-se o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.
 2. No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.
 3. A aquests efectes, les assignatures reconegudes o de caràcter extracurricular no comptabilitzen com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.


Més informació

Pla d'estudis

Coneix les assignatures, professorat, competències del títol, responsables acadèmics, etc.

Assignatures, guia docent i horaris

En el Sistema d'Informació Acadèmica (SIA), trobaràs tota la informació relacionada amb cada assignatura del grau (horaris, aules, professorat, temaris, dates d'examen, sistema d'avaluació, guies docents, ....): Consulta SIA.

Organització dels estudis

Resum de crèdits 

Primer curs

Lingüística (FBB)

Llengua Espanyola / Llengua Catalana (FBB)

Pensament Contemporani i Interculturalitat (FBB)

Noves Tecnologies per a les Llengües i les Humanitats (FB)

Anglès Escrit: Textos Bàsics (FB)

Nocions Bàsiques de la Llengua Anglesa (FB)

Pronunciació i Comprensió de l’Anglès Oral (FB)

Història dels Països de Parla Anglesa (FBB)

Crítica Pràctica (FBB)

Fonètica i Fonologia Angleses (OB)

Segon curs

Introducció a la Literatura Anglesa (OB)

Introducció a la Lingüística Aplicada a la Llengua Anglesa (OB)

Morfosintaxi de la Llengua Anglesa (OB)

Expressió Oral en Anglès (OB)

Anglès Acadèmic (OB)

Llengua i Cultura Alemanyes / Llengua i Cultura Franceses (FBB)

Lingüística Aplicada a la Traducció de l’Anglès (OB)

Models Teòrics Actuals per a la Descripció de la Llengua Anglesa (OB)

Introducció a la Literatura dels Estats Units (OB)

Anglès Escrit: Producció de Textos Complexos (OB)

Tercer curs

Lingüística Aplicada a l’Ensenyament i Adquisició de la Llengua Anglesa (OB)

Semàntica de la Llengua Anglesa (OB)

Anglès Avançat: Registres i Estils (OB)

Narrativa en Llengua Anglesa (OB)

Anglès Antic (OB)

Sociolingüística de la Llengua Anglesa (OB)

Anglès Mitjà i Modern (OB)

Anglès Avançat: Contextos Professionals (OB)

Teatre en Llengua Anglesa (OB)

Optativa (OP)

Quart curs

Aspectes Textuals i Discursius de la Llengua Anglesa (OB)

Treball de Final de Grau (TFG)1

Pràctiques Externes (PE)1

Itinerari 1 o Itinerari 2 (OP)

Optativa (OP)

 

OPTATIVES ITINERARI 1: Cultures i Literatures en Llengua Anglesa (42 crèdits ECTS)

- Literatures del Món en Llengua Anglesa

- La Poesia i la Música. La Música en la Poesia en Llengua Anglesa

- Usos de l’Anglès Escrit

- Usos de l’Anglès Oral

- Literatura Anglonord-americana i la seua Relació amb altres Arts

- Shakespeare en el seu Context

- Literatura Fronterera, Literatura entre Cultures

- Dialectes de l’Anglès i el seu Context Cultural

OPTATIVES ITINERARI 2: Llengua Anglesa i Lingüística Aplicada (42 crèdits ECTS)

- Lexicologia i Lexicografia de la Llengua Anglesa

- Paradigmes Lingüístics i Enfocaments Metodològics en l’Ensenyament i Aprenentatge de la Llengua Anglesa

- Anglès de la Ciència i la Tecnologia

- Anglès Empresarial

- Tecnologies de la Informació i la Comunicació Aplicades a la Llengua Anglesa

- Pragmàtica del Discurs en Llengua Anglesa

- Psicolingüística Aplicada a l’Aprenentatge de la Llengua Anglesa

- Lingüística Diacrònica de l’Anglès

ALTRES OPTATIVES

- L'Espanyol com a Llengua Estrangera

 

Consulta l'oferta d'assignatures optatives de cada curs acadèmic en http://www.sia.uji.es.

1Per a cursar les assignatures Pràctiques Externes (PE) i Treball de Final de Grau (TFG) cal haver superat el 80% dels crèdits ECTS de les assignatures de formació bàsica (FB) / formació bàsica de branca (FBB) i obligatòries (OB). 

 

Competències MECES, genèriques i específiques

En el grau en Estudis Anglesos, es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants i estudiantes de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007:

 • Que els estudiants i les estudiantes hagen demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé pren el suport de llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi;
 • Que els estudiants i les estudiantes sàpien aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una manera professional i posseïsquen les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi;
 • Que els estudiants i les estudiantes tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica;
 • Que els estudiants i les estudiantes puguen transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat;
 • Que els estudiants i les estudiantes hagen desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències genèriques i/o específiques avaluables corresponents als objectius genèrics i exigibles per a obtenir el títol.

G - COMPETÈNCIES GENÈRIQUES

CG01 - Aprenentatge autònom
CG02 - Capacitat d'anàlisi i síntesi
CG03 - Capacitat de gestió de la informació
CG04 - Capacitat d'organització i planificació
CG05 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa
CG06 - Coneixement d'altres cultures i costums
CG07 - Coneixement d'una llengua estrangera
CG08 - Habilitats en les relacions interpersonals
CG09 - Informàtica relativa a l'àmbit d'estudi
CG10 - Raonament crític
CG11 - Reconeixement a la diversitat i multiculturalitat
CG12 - Resolució de problemes
CG13 - Treball en equip

E - COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

CE02 - Aplicar apropiadament les tècniques d'anàlisis i avaluar críticament textos i discursos literaris i no literaris en llengua anglesa així com relacionar-los amb altres textos en perspectiva comparada
CE03 - Comunicar-se de forma oral i escrita en les llengües cooficials de la Comunitat Valenciana a, almenys, un nivell C1 segons el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües
CE04 - Traduir textos de diferent tipus de l'anglès a les llengües cooficials de la Comunitat Valenciana i al revés
CE05 - Comunicar-se de forma oral i escrita en una segona llengua diferent de l'anglesa a, almenys, un nivell A2 segons el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües
CE06 - Ser capaç de sintetitzar, organitzar i transmetre eficaçment els coneixements relacionats amb la llengua anglesa i la seua literatura
CE07 - Localitzar, utilitzar, sintetitzar i avaluar críticament informació bibliogràfica així com la informació continguda en bases de dades
CE08 - Interrelacionar els diferents aspectes de la filologia entre si i amb altres àrees i disciplines tals com la història, els estudis culturals, la sociologia, la psicologia i la traducció
CE09 - Elaborar textos de diferent tipus i registre (argumentatius, expositius, persuasius, etc.) en llengua anglesa
CE10 - Realitzar labors d'assessorament i correcció lingüística en llengua anglesa
CE11 - Utilitzar eines, programes i aplicacions informàtiques específiques de l'estudi de la llengua anglesa i la seua literatura
CE12 - Reconèixer els diferents períodes en l'evolució diacrònica de la llengua anglesa i analitzar el canvi lingüístic de manera crítica
CE13 - Identificar i descriure la variació lingüística i la situació sociolingüística de la llengua anglesa
CE14 - Identificar i interrelacionar els aspectes més rellevants de la història, la cultura i la societat dels territoris de parla anglesa
CE15 - Identificar i descriure les estructures i funcions de la llengua anglesa en el nivell fonològic, morfològic, sintàctic, lèxic-semàntic i discursiu
CE16- Descriure les principals teories lingüístiques i la metodologia de l'ensenyament de llengües
CE17 - Aplicar les tècniques i mètodes de l'anàlisi lingüística al discurs oral i escrit en llengua anglesa
CE18 - Aplicar les tècniques i mètodes d'anàlisis de textos literaris en llengua anglesa
CE19 - Identificar i descriure els principals corrents de la teoria i la crítica literàries
CE20 - Valorar i interpretar adequadament les característiques distintives dels textos escrits anglòfons en els gèneres literaris de diversos tipus d'escriptura i de comunicació artística
CE21 - Comprendre i descriure els principals aspectes de les cultures en llengua alemanya, francesa i/o espanyola
CE22 - Demostrar capacitat per a comprendre i produir textos senzills i coherents sobre temes familiars en llengua anglesa a un nivell B1 segons el Marc europeu comú de referència per a les Llengües
CE23 - Demostrar una competència comunicativa adequada per a desenvolupar-se en situacions quotidianes en llengua anglesa a un nivell B1 segons el Marc europeu comú de referència per a les Llengües
CE24 - Pronunciar de manera clarament intel·ligible, encara que a vegades resulte evident el seu accent estranger i cometa errors de pronunciació esporàdics en llengua anglesa a un nivell B1 segons el Marc europeu comú de referència per a les Llengües (Competència fonològica).
CE25 - Desenvolupar la fluïdesa i el control fonològic en llengua anglesa a un nivell B1 segons el Marc europeu comú de referència per a les Llengües.
CE26 - Demostrar competència lingüística en llengua anglesa adequada per a produir i comprendre textos detallats complexos argumentant diferents punts de vista a un nivell B2 segons el Marc europeu comú de referència per a les Llengües.
CE27 - Ser capaç de relacionar-se en llengua anglesa amb suficient fluïdesa i naturalitat sense que la comunicació requerisca esforç per part dels interlocutors a un nivell B2 segons el Marc europeu comú de referència per a les Llengües.
CE28 - Comprendre les idees principals de conferències, xarrades i informes, i altres formes de presentació acadèmica i professional lingüísticament complexes en llengua anglesa a un nivell B2 segons el Marc europeu comú de referència per a les Llengües.
CE29 - Demostrar competència comunicativa en llengua anglesa per a comprendre i produir una àmplia varietat de textos extensos, ben estructurats i detallats, amb un ús correcte de la llengua per a finalitats socials, acadèmiques i professionals a un nivell C1 segons el Marc europeu comú de referència per a les Llengües.
CE30 - Expressar-se de manera fluida i espontània sense mostres molt evidents d'esforç per a trobar l'expressió adequada en llengua anglesa a un nivell C1 segons el Marc europeu comú de referència per a les Llengües.
CE31 - Demostrar suficient competència comunicativa per a reconstruir informació i arguments procedents de diverses fonts, en llengua anglesa parlada o escrita anglesa a un nivell C2 segons el Marc europeu comú de referència per a les Llengües.
CE32 - Escriure amb un llenguatge clar i fluid informes, articles o assajos que presenten un assumpte o oferisquen una valoració crítica de propostes o de treballs literaris en llengua anglesa a un nivell C2 segons el Marc europeu comú de referència per a les Llengües.
CE33 - Ser capaç de presentar informació i opinió de manera coherent i resumida, diferenciant matisos de significat en situacions complexes en llengua anglesa a un nivell C2 segons el Marc europeu comú de referència per a les Llengües.

Treball de Final de Grau (TFG)

Ací podràs consultar la informació i normativa sobre el TFG, així com el repositori de treballs dels cursos anteriors.

Treball de final de grau

S'exigeix com a requisit previ tenir aprovades el 80% de les assignatures de formació bàsica i obligatòria, sense comptar les pràctiques externes.

És una assignatura de 6 crèdits ECTS que consisteix en el desenvolupament d’un assaig o treball pràctic, d’una extensió entre 4500 i 8000 paraules, sobre un tema relacionat amb els coneixements i competències adquirits en una o diverses assignatures cursades en el grau. L’assaig profunditzarà, aplicarà o ampliarà alguns dels temes inclosos en aquestes assignatures.

Consulta la guia docent de l'assignatura

La Universitat Jaume I ha elaborat un reglament que conté les directrius bàsiques relacionades amb la definició, organització, elaboració, tutela, presentació, defensa, avaluació i gestió administrativa dels TFG a la Universitat Jaume I.

Des del grau en Estudis Anglesos s'ha elaborat una Normativa de TFG pròpia del grau permanentment exposada en l'Aula Virtual.

En l’Aula Virtual també hi ha una guía del TFG en la qual s'especifiquen les característiques formals i de contingut que han de reunir els TFG d’Estudis Anglesos.

Tota la informació rellevant sobre el TFG (assignatura EA0938) s'exposa de forma actualitzada en el web de l'Aula Virtual (AV). Qualsevol canvi important d'informació en l'AV, s'avisa puntualment per correu electrònic a tots els integrants (estudiantat i tutors i tutores), a través del servei de fórum amb correu electrònic incorporat.

Consulta professorat tutor de TFG

TUTORS I TUTORES. El perfil dels professors tutors i professores tutores és el de doctors i doctores, professorat a temps complet pertanyent al Departament d’Estudis Anglesos.

TEMÀTIQUES. Les temàtiques de TFG oferides pels tutors i tutores de les diferents àrees són àmplies i variades, i responen a les diferents línies i grups de recerca delDepartament d’Estudis Anglesos.

ecerca delDepartament d’Estudis Anglesos.

Després del Grau

Explora les diferents eixides laborals i els perfils professionals que t'ofereix aquest grau, així com les opcions de continuar la teva formació.

Continuar la meua formació

Màster

Què és?

Els estudis de màster tenen com a objectiu la formació avançada, especialitzada o multidisciplinària, dirigida a una especialització acadèmica o professional o a la iniciació en activitats investigadores.

Quina és la diferència entre màster oficial i màster propi?

Els màsters oficials tenen una càrrega lectiva de 60 a 120 crèdits europeus (1 o 2 cursos acadèmics) i han de disposar d’una acreditació oficial per part del Ministeri d’Educació.

El màster oficial és reconegut en tota la Unió Europea sense haver de realitzar cap tràmit de reconeixement i, per això, garanteix la mobilitat entre països.

El màster propi acredita un cicle universitari de formació de postgrau no doctoral, i reconeix un nivell qualificat de formació superior a la de grau.

El màster propi de la universitat comprèn, com a mínim, 50 crèdits (un crèdit correspon a 10 hores d’ensenyament teòric, pràctic o de les seues equivalències).
 

Quins màsters puc fer a la UJI relacionats amb el grau en Estudis Anglesos?

-Màsters Oficials:

 • Màster Universitari en Ensenyament i Adquisició de la Llengua Anglesa en Contextos Multilingües (MELACOM)
 • Màster Universitari English Language for International Trade (ELIT)
 • Màster Universitari en Comunicació Intercultural i Ensenyament de Llengües (CIEL)
 • Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes

 

Així mateix, amb el grau en Estudis Anglesos també pots accedir a altres màsters.

 

Doctorat

Els ensenyaments de doctorat tenen com a finalitat la formació avançada de l'estudiantat en les tècniques d'investigació. Poden incorporar cursos, seminaris o altres activitats orientades a la formació investigadora i inclouen l'elaboració i presentació de la corresponent tesi doctoral, que consisteix en un treball original d'investigació.   

 

Més informació sobre Estudis de Postgrau a l'UJI:  

https://www.uji.es/serveis/ode

 

Per a continuar la teua formació professional

Consulta els programes per a titulats/des en la guia PROMOTE your International Career elaborada per la OIPEP

http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/promote/?urlRedirect=http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/promote/&url=/societat/laboral/promote/

Consulta la Guia PREOCUPA’T: Com millorar l’empleabilitat?

http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/preocupat/preocupat/millora/

Més informació:

www.uji.es/serveis/oipep

 

Eixides professionals

Àmbits de treball

Els llocs de treball on pot desenvolupar la seua feina un graduat o graduada en Estudis Anglesos són diversos. A continuació oferim una relació de les eixides professionals:

 • Docent d’anglès en escoles, instituts d’ensenyament secundari, escoles oficials d’idiomes, universitats, instituts universitaris d’idiomes, acadèmies, institucions culturals i empreses, tant al nostre país com a l’estranger.
 • Docent de castellà i/o català a l'estranger.
 • Traducció en institucions públiques, empreses, agències, o com a professional autònom; assessoria lingüística i literària en mitjans de comunicació (premsa, ràdio i TV) i agències publicitàries; creació literària; personal tècnic lingüístic en empreses d’aplicacions informàtiques (localització, revisió i correcció de textos, compilació de diccionaris, assessorament en la creació d’aplicacions d’aprenentatge de llengües, etc.).
 • Personal tècnic de mediació lingüística i intercultural; personal tècnic d’exportació en l’empresa privada, en sector turisme, viatges i transport (companyies aèries, ports, aeroports, agències de viatges, organismes internacionals); en gestió cultural, agències ministerials, conselleries de comunitats autònomes, ajuntaments, fundacions privades, bancs; en documentació, arxius i biblioteques, públics o privats; personal investigador.

Tasques professionals

Encara que els graduats i graduades en Estudis Anglesos parteixen d’una base teòrica similar, per la gran quantitat i diversitat de camps en què poden desenvolupar la seua tasca, les seues funcions són diferents segons el camp en què actuen.

- Ensenyament

Dins de l’àmbit pedagògic de la llengua, es dediquen a l’ensenyament de l’ortografia, la fonètica, la fonologia, la sintaxi, etc., de la llengua anglesa.

El grau en Estudis Anglesos és l’únic que forma adequadament per a preparar posteriorment amb èxit les oposicions a places de professorat de llengua anglesa en centres públics d’ensenyament secundari. Així mateix, aquests estudis formen adequadament per a qualsevol activitat docent relacionada amb l’ensenyament de llengües en centres privats d’ensenyament. A més, podreu treballar també en acadèmies o impartir sessions de repàs de llengua anglesa. Aquests últims treballs faciliten disposar d’uns ingressos que altres graduats no poden obtenir durant el període de preparació d’oposicions a secundària o durant la recerca de l’ocupació que millor s’adequa als seus desitjos.

- El món empresarial

El grau en Estudis Anglesos també obri el camí al món de l’empresa, atès que són moltes les companyies que necessiten personal que domine l’anglès per a entrar en els seus departaments d’exportació, vendes o comercialització de productes. En aquest sentit, el grau en Estudis Anglesos inclou assignatures específiques optatives que podeu cursar per preparar-vos per a aquest món. A més, disposeu de la possibilitat de realitzar pràctiques en empresa durant la carrera. Aquesta eixida és de gran importància en el context de Castelló per l’important teixit industrial i empresarial dedicat a l’exportació que envolta la Universitat Jaume I.

- Món editorial i de la comunicació

Entre altres tasques, dins d’aquest àmbit realitzen correcció i edició de textos, assessorament a empreses editorials, traducció d’obres literàries i textos específics, crítica literària i documentació. També poden participar de procesos de creació literàia i dinamització d'espais culturals; món del cinema i teatre o gestió d'espais artístics.

- Recerca

Es dediquen, principalment, a tasques d’administració, conservació, recerca i interpretació de textos actuals i antics.

- Traducció i interpretació

Poden realitzar traduccions de textos escrits, interpretació d’enllaç, participar en programes de traducció automàtica, tasques relacionades amb la immigració, etcètera.

 

Més informació

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP)

 

Qualitat del títol

Accedeix a tots els sistemes de qualitat d'aquest grau i a la informació completa del títol.

Normatives

Enllaç a totes les normatives d'aquest grau: avaluació, permanència, reconeixements, etc.