Comunicació Audiovisual

17/02/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Els estudis de Comunicació Audiovisual tenen en l’actualitat una gran importància estratègica, des d’un punt de vista social, econòmic i cultural, per les següents raons:

1. Els valors intangibles en la diferenciació i valor competitiu de les empreses han cobrat un especial protagonisme. En aquest apartat d’intangibles s’erigeix la comunicació com a potenciadora d’aquests valors, tant en relació amb els públics interns com externs d’una empresa. La comunicació, a més, és el que fa possible l’explotació d’altres aspectes que s’han anomenat «terciari avançat», molt relacionats amb l'R+D+i. Europa inverteix molt en R+D però trau poca rendibilitat d’aquesta inversió.

2. Per a les PIMES és fonamental comptar amb un teixit empresarial terciari avançat com a proveïdor de serveis externs.

3. Els serveis/empreses relacionats amb el sector terciari avançat tenen una gran rellevància en la generació d’ocupació davant del sector primari.

4. La influència de la globalització ha accentuat un fort desenvolupament dels mitjans de comunicació i especialment dels mitjans amb caràcter multimèdia.

5. Cal destacar, així mateix, la gran capacitat dels mitjans de comunicació i de tot tipus de comunicacions (comercials o culturals) en la difusió de cultures autòctones, valors i principis que creen modes que, de manera directa o indirecta, creen riquesa en els seus llocs d’origen.

D’altra banda, cal destacar la rellevància que el sector audiovisual té per a les mateixes administracions estatal i autonòmica, com ve reflectit en el Pla d’innovació tecnològica 2005-07 del Ministeri d’Indústria o en el Pla d’impuls al sector audiovisual de la Conselleria d’Indústria, Comerç i Innovació de la Generalitat Valenciana. En tots dos documents se subratlla el fort creixement i dinamisme d’aquest sector en el marc de l’economia espanyola i en l’àmbit europeu. Ens trobem, doncs, davant d’un sector fonamental per a mesurar el creixement i la riquesa d’un país. Per al sosteniment és essencial una potenciació de l’educació audiovisual, en tots els nivells educatius, fet que ha estat reconegut per organismes internacionals com ara la UNESCO.

La consolidació dels estudis de comunicació audiovisual al llarg de les últimes dècades ha fet possible la creació d’un notable cos científic de coneixements específics, ja que l’estudi és essencial per a comprendre la cultura contemporània, de naturalesa principalment comunicacional i específicament audiovisual. D’aquesta manera, al nostre país hi ha una tradició científica molt notable en l'àmbit de la comunicació audiovisual (fotografia, cinema, televisió, ràdio, producció musical i producció hipermèdia), que aborda aspectes tan complexos i interrelacionats com ara la teoria, narrativa i història dels mitjans audiovisuals, les tecnologies audiovisuals, l’estructura del sistema audiovisual, la gestió de l’empresa audiovisual, la realització i producció audiovisuals o la teoria de la comunicació audiovisual.

La comunicació audiovisual és un àmbit d’estudi assentat i dotat d’una llarga tradició a Espanya (amb una trajectòria de més de 35 anys d’estudis universitaris específics al nostre país). D’altra banda, l’oferta d’estudis en comunicació audiovisual a la Comunitat Valenciana és reduïda, ja que únicament s’ofereixen en quatre centres universitaris (un d’aquests privat) i, a escala estatal, només suposa un 15% del total. No obstant això, la demanda per part de l’alumnat, registrada pels estudis de comunicació audiovisual, és elevada, circumstància que garanteix la sostenibilitat del títol.

La comunicació audiovisual ofereix un alt potencial d’inserció laboral per als titulats i titulades. En aquest sentit, cal destacar, singularment, el context especialment procliu (basat en una important expansió i creixement del sector) que es dóna en el mercat laboral de la província de Castelló, en particular, i de la Comunitat Valenciana, en general. Així mateix, és un camp professional clarament delimitat i dotat d’uns perfils professionals definits i perfectament identificables per part del mercat laboral, circumstància que facilita la inserció laboral dels titulats i titulades en Comunicació Audiovisual.

Accés i admissió

Ací trobaràs informació sobre el perfil d'accés, vies d'accés, l'oferta de places i els processos de preinscripció, llistes d'espera i matrícula.

Perfil d’ingrés

El perfil d'ingrés propi del grau en Comunicació Audiovisual és el d'una persona creativa amb interès i curiositat per les qüestions relacionades amb la representació audiovisual en totes les seues facetes (ràdio, vídeo, àudio, multimèdia, etc.) i per la comunicació en general, des de la fase de guió a la de producció, realització i comercialització. Requereix a més, sensibilitat cap a la cultura, cap a la societat del nostre temps i tenir interès per les noves tecnologies. Es destaca a més, la capacitat d'expressió oral i escrita, empatia, sentit crític, autonomia, capacitat analítica i de relació, iniciativa i treball en equip.

Oferta de places i procediment d’admissió

Per a accedir a la Universitat és important que tingues en compte una sèrie d’aspectes referents al procediment d’admissió a una determinada titulació: 

 

Oferta de places...

En el grau en Comunicació Audiovisual s’ofereixen 90 places.

 

La nota de tall o d’accés...

 • És la nota de l’última persona que ha accedit a la titulació.
 • No està predeterminada, ja que depèn de l’oferta de places i de la demanda per part de l’estudiantat que la sol·licita.
 • Si una titulació està molt sol·licitada la nota d’accés tendeix a ser alta.
 • S’ha de considerar com un referent, ja que varia cada any.

Per exemple, si en Comunicació Audiovisual s’han oferit 90 places, i la nota de tall per a un determinat any ha sigut 8,124, això significa que la persona que va accedir en l’últim lloc (el número 90) tenia aquesta qualificació.

Notes de tall

 

Preinscripció

 • S’han d’indicar les carreres que vols cursar per ordre de preferència.
 • La sol·licitud per a cursar una determinada carrera ha de fer-se d’acord amb els procediments, els impresos i els terminis de la comunitat autònoma on es vol accedir.
 • Encara que es tinga una nota inferior a la nota de tall de l’últim any també es pot sol·licitar.

Més informació

 

Llistes d’espera

 • Cada Universitat estableix un determinat procediment per a l’adjudicació de les places que queden vacants.

Més informació

 

Matrícula

 • Cada Universitat té un procediment i un període de matrícula (a l’UJI sol ser la segona quinzena de juliol).
 • A l’UJI es formalitza la matrícula de manera no presencial per Internet.

Més informació

 

Permanència i rendiment

Permanència en primer curs

 1. L’estudiantat matriculat per primera vegada en el primer curs d’un estudi de grau a la Universitat Jaume I ha de superar un mínim del 20 % del total de crèdits matriculats.
 2. L’estudiantat que no supere aquest mínim només podrà matricular-se, en el curs acadèmic següent en què es matricule, d’assignatures de primer curs o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.
 3. A aquest efecte, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

Rendiment acadèmic

 1. L’estudiantat que es matricule per segona vegada o posteriors en un mateix grau de la Universitat i que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 50 % dels crèdits matriculats en cadascun d’aqueixos dos anys, ha d’estar un curs acadèmic sense matricular-se o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.
 2. No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.
 3. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

Més informació

Pla d'estudis

Coneix les assignatures, professorat, competències del títol, responsables acadèmics, etc.

Assignatures, guia docent i horaris

En el Sistema d'Informació Acadèmica (SIA), trobaràs tota la informació relacionada amb cada assignatura del grau (horaris, aules, professorat, temaris, dates d'examen, sistema d'avaluació, guies docents, ....): Consulta SIA.

Organització dels estudis

Resum de crèdits 

Primer curs

Teoria del Periodisme (FBB)

Teoria de la Imatge (FBB)

Teoria de la Publicitat i de les Relacions Públiques (FBB)

Documentació Informativa (OB)

Llengua Espanyola / Catalana per a Comunicadors (FB)

Història del Món Actual (FBB)

Fonaments de Teoria de la Comunicació (OB)

Anglès Professional per a Comunicadors (FB)*

Dret de la Comunicació (FBB)

Teoria i Tècnica de la Fotografia (OB)

Segon curs

Tecnologia de la Comunicació (OB)

Gèneres Periodístics (OB)

Ètica i Deontologia Professional (FB)

Empreses de Comunicació (OB)

Models de Representació Cinematogràfica (OB)

Narrativa Audiovisual (OB)

Estructura Social Contemporània (FBB)

Eines Informàtiques per a Comunicadors (FB)**

Fonaments del Màrqueting (OB)

Teoria i Tècnica de la Ràdio i la Televisió (OB)

Tercer curs

Estructura del Sistema Comunicatiu (OB)

Producció Audiovisual (OB)

Estratègies de la Comunicació (OB)

Realització Audiovisual I (OB)

Programació en Ràdio i Televisió (OB)

Edició i Producció de Programes Informatius en Ràdio i Televisió (OB)

Realització Audiovisual II (OB)

Tecnologia Audiovisual (OB)

Sociologia del Consum (OB)

Empresa Audiovisual (OB)

Quart curs

Producció i Realització Hipermèdia (OB)

Comunicació per a la Igualtat (OB)

Direcció de Comunicació (OB)

Treball de Final de Grau (TFG)1**

Pràctiques Externes (PE)1

Optativa 1 (OP)

Optativa 2 (OP)

Optativa 3 (OP)

Optativa 4 (OP)

Optativa 5 (OP)

 

OPTATIVES

Teoria i Tècnica de la Informació Audiovisual

Mitjans de Comunicació i Multiculturalisme

Indústries Culturals

Tècniques d’Investigació Social Aplicada

Psicologia de la Comunicació

Teoria i Història de l’Art Contemporani

Història Social de la Comunicació

Tècniques de Producció de Doblatge i Subtitulació

Teoria i Tècnica del Guió

Models de Representació en el Cine Espanyol

Muntatge i Postproducció Audiovisual

Realització Documental

Videocreació

Tecnologies de la Xarxa Internet

Màrqueting en el Punt de Venda

Models de Representació en l'Audiovisual Contemporani

 

Consulta l'oferta d'assignatures optatives de cada curs acadèmic en http://www.sia.uji.es.

1Per a cursar les assignatures Pràctiques Externes (PE) i Treball de Final de Grau (TFG) cal haver superat el 80% dels crèdits ECTS de les assignatures de formació bàsica (FB) / formació bàsica de branca (FBB) i obligatòries (OB).

*Docència en llengua estrangera.

**Docència parcial en llengua estrangera.

Competències MECES, genèriques i específiques

En el grau en Comunicació Audiovisual, es garantirà el desenvolupament per l'estudiantat de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007:

 • Que els estudiants i les estudiantes hagen demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es fonamenta en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu àmbit d'estudi;
 • Que els estudiants i les estudiantes sàpien aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una manera professional i posseïsquen les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi;
 • Que els estudiants i les estudiantes tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica;
 • Que els estudiants i les estudiantes puguen transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat;
 • Que els estudiants i les estudiantes hagen desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències genèriques i/o específiques avaluables corresponents als objectius genèrics i exigibles per a obtenir el títol.

G - COMPETÈNCIES GENÈRIQUES

CG01 - Adaptació a noves situacions
CG02 - Aprenentatge autònom
CG03 - Capacitat d'anàlisi i síntesi
CG04 - Capacitat de gestió de la informació
CG05 - Capacitat d'organització i planificació
CG06 - Compromís ètic
CG07 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa
CG08 - Coneixement d'altres cultures i costums
CG09 - Coneixement d'una llengua estrangera
CG10 - Creativitat
CG11 - Habilitats en les relacions interpersonals
CG12 - Informàtica relativa a l'àmbit d'estudi
CG13 - Iniciativa i esperit emprenedor
CG14 - Lideratge
CG15 - Motivació per la qualitat
CG16 - Raonament crític
CG17 - Reconeixement a la diversitat i multiculturalitat
CG18 - Resolució de problemes
CG19 - Presa de decisions
CG20 - Treball en equip
CG21 - Sensibilitat cap a temes mediambientals

E - COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

CE01 - Aplicació pràctica dels coneixements i habilitats adquirits en els estudis de Comunicació Audiovisual
CE02 - Aplicació pràctica en el món de les productores dels coneixements i habilitats adquirides en els estudis de Comunicació Audiovisual
CE03 - Capacitat crítica, analítica i reflexiva en relació al fet audiovisual, amb un coneixement tècnic i estètic de les formes, processos i tendències de la comunicació visual del nostre entorn
CE04 - Capacitat de comunicar en forma coherent el coneixement bàsic adquirit en màrqueting
CE05 - Capacitat per a adquirir un coneixement teòric i pràctic del màrqueting en el context de la comunicació
CE06 - Capacitat per a ampliar els coneixements sobre Comunicació Audiovisual en el procés d'aplicació i/o recerca
CE07 - Capacitat per a ampliar els coneixements sobre Comunicació Audiovisual en la relació directa amb el món empresarial
CE08 - Capacitat per a analitzar relats audiovisuals, atenent paràmetres bàsics de l'anàlisi d'obres audiovisuals, considerant els missatges icònics com a textos i productes de les condicions sociopolítiques i culturals d'una època històrica determinada
CE09 - Capacitat per a aplicar principis i funcions de la identitat visual per a la creació d'un manual de normes per a la identitat visual corporativa d'una empresa determinada
CE10 - Capacitat per a aplicar processos i tècniques implicades en l'organització i gestió de recursos tècnics en qualsevol dels suports sonors i visuals existents
CE11 - Capacitat per a aplicar tècniques i procediments de la composició de la imatge als diferents suports audiovisuals, a partir del coneixement de les lleis clàssiques i dels moviments estètics i culturals de la història de la imatge mitjançant les noves tecnologies de la informació
CE12 - Capacitat per a aplicar tècniques i processos de creació i difusió en el camp del disseny gràfic i dels productes multimèdia i hipermèdia en les seues diverses fases, des d'una perspectiva teòrica i pràctica
CE13 - Capacitat per a aplicar tècniques i processos de creació i recursos tècnics o humans necessaris per al disseny de producció integral d'un treball audiovisual des dels elements escenogràfics i la imatge de marca fins al seu projecte gràfic de comercialització
CE14 - Capacitat per a aplicar tècniques i processos de producció en l'organització d'esdeveniments culturals, mitjançant la planificació dels recursos humans i tècnics implicats, ajustant-se a un pressupost previ
CE15 - Capacitat per a cercar, seleccionar i sistematitzar qualsevol tipus de document audiovisual en una base de dades, així com la seua utilització en diferents suports audiovisuals utilitzant mètodes digitals
CE16 - Capacitat per a crear i dirigir la posada en escena integral de produccions audiovisuals cinematogràfiques i videogràfiques, responsabilitzant-se de la direcció d'actors i ajustant-se al guió, pla de treball o pressupost previ
CE17 - Capacitat per a desenvolupar mesuraments vinculats amb la quantitat de llum i la qualitat cromàtica durant el procés de construcció de les imatges, a partir del coneixement teòric i pràctic dels fonaments científics de l'òptica
CE18 - Capacitat per a desenvolupar mesuraments vinculats amb les quantitats i qualitats del so durant el procés de construcció de l'àudio, a partir del coneixement teòric i pràctic dels fonaments científics de l'acústica
CE19 - Capacitat per a dissenyar i concebre la presentació estètica i tècnica de la posada en escena a través de les fonts lumíniques i acústiques naturals o artificials atenent a les característiques creatives i expressives que proposa el director del projecte audiovisual
CE20 - Capacitat per a escriure amb fluïdesa, textos, escaletes o guions en els camps de la ficció cinematogràfica, televisiva, videogràfica, radiofònica o multimèdia
CE21 - Capacitat per a expressar-se amb claredat i coherència en la llengua pròpia de la Comunitat Valenciana, així com tenir coneixement d'altres idiomes, en particular l'anglès, per a comunicar-se en el seu exercici professional
CE22 - Capacitat per a gestionar i desenvolupar activitats professionals en productores, empreses de comunicació, cadenes de ràdio i televisió, productores de cinema, productores de vídeo i televisió, estudis i laboratoris de fotografia, estudis de doblatge i/o producció musical, etc., vinculats tant a empreses privades com a institucions públiques
CE23 - Capacitat per a gravar senyals sonors des de qualsevol font sonora, acústica o electrònica, digital o analògica, i de barrejar aquests materials amb una intencionalitat determinada tenint en compte els nivells, efectes i plànols de la barreja final masteritzada
CE24 - Capacitat per a la creació d'empreses audiovisuals o per a desenvolupar, de forma eficient, fórmules d'autoocupació
CE25 - Capacitat per a la identificació dels processos i tècniques implicades en la direcció i gestió d'empreses audiovisuals en la seua estructura industrial: producció, distribució i exhibició, així com interpretar dades estadístiques del mercat audiovisual. En aquesta competència s'inclou la gestió i organització dels equips humans per a la producció audiovisual existent
CE26 - Capacitat per a la utilització de les tècniques i processos en l'organització i creació en les diverses fases de la construcció de la producció multimèdia i materials interactius
CE27 - Capacitat per a dur a terme l'anàlisi de les estructures, continguts i estils de la programació televisiva i radiofònica així com les diferents variables influents en la seua configuració i processos tant comunicatius com espectaculars, per ells generats
CE28 - Capacitat per a planificar i gestionar els recursos tècnics i humans en les produccions monocamerals i multicamerals per a TV, així com les tècniques i processos de creació i realització en les diferents fases de la producció televisiva
CE29 - Capacitat per a realitzar l'ordenació tècnica dels materials sonors i visuals conforme a una idea utilitzant les tècniques narratives i tecnològiques necessàries per a l'elaboració, composició, acabat i masterització de diversos productes audiovisuals i multimèdia
CE30 - Capacitat per a recrear l'ambient sonor d'una producció audiovisual o multimèdia atenent a la intenció del text i de la narració mitjançant la utilització de banda sonora, efectes sonors i soundtrack
CE31 - Capacitat i habilitat per a gestionar tècniques i processos de producció, registre i difusió en l'organització de la producció radiofònica, discogràfica i altres productes sonors
CE32 - Capacitat i habilitat per a planificar i gestionar els recursos humans, pressupostaris i mitjans tècnics, en les diverses fases de la producció d'un relat cinematogràfic o videogràfic
CE33 - Capacitat i utilització de les tècniques i processos en l'organització de la producció fotogràfica, així com les tècniques i processos de creació en el camp de la imatge fixa en general tant en entorns analògics com digitals
CE34 - Comprensió de l'estructura general del màrqueting i la connexió amb les seues subdisciplines
CE35 - Comprensió i habilitat per a implementar els mètodes d'anàlisi crítica i desenvolupament de teories del màrqueting
CE36 - Coneixement de la història i evolució de la fotografia, cinema, ràdio i televisió a través de les seues propostes estètiques i industrials, a més de la seua rellevància social i cultural al llarg del temps. Al seu torn, relacionant l'evolució tecnològica i industrial amb el llenguatge audiovisual i tenint en compte els conceptes teoricopràctics de les representacions visuals i auditives, els sistemes de comunicació i transmissió de conceptes i les seues realitats, així com els valors simbòlics i culturals bàsics que afavorisquen una correcta interpretació i anàlisi dels signes o codis de la imatge en tota la seua extensió
CE37 - Coneixement de la imatge espacial i de les representacions icòniques en l'espai, tant en la imatge fixa (fotografia i disseny gràfic) com en l'audiovisual, així com els elements constitutius de la direcció artística, la direcció de fotografia i les tècniques de postproducció i muntatge audiovisual
CE38 - Coneixement de la planificació sonora i de les representacions acústiques de l'espai, així com els elements constitutius de disseny i la decoració sonora
CE39 - Coneixement de les bases fonamentals i la història del màrqueting
CE40 - Coneixement de les metodologies i conceptes aplicables en les diferents branques de recerca, desenvolupament i innovació de la comunicació audiovisual i els futurs entorns tecnològics
CE41 - Coneixement dels principals esdeveniments i missatges que configuren el panorama actual dels mitjans audiovisuals, de les representacions icòniques i acústiques i de la seua evolució
CE42 - Coneixement exhaustiu de les tècniques i processos de creació i difusió audiovisuals en les seues diverses fases, així com les interrelacions entre els subjectes de la comunicació audiovisual: autors, institucions, empreses, mitjans, suports i receptors
CE43 - Coneixement, identificació i aplicació de recursos, elements, mètodes i procediments dels processos de construcció i anàlisi dels relats audiovisuals tant lineals com no lineals, incloent-hi el disseny, establiment i desenvolupament d'estratègies, així com les aplicacions de les polítiques de comunicació persuasiva en els mercats audiovisuals
CE44 - Coneixement teoricopràctic de les estructures organitzatives en el camp de la comunicació visual i sonora, així com la seua evolució i gestió al llarg del temps, incloent-hi la tributació audiovisual. També el coneixement i la recerca de la naturalesa i interrelacions entre els subjectes de la comunicació audiovisual: autors, institucions, empreses, mitjans, suports i receptors
CE45 - Coneixement teoricopràctic i aplicació de les tecnologies aplicades als mitjans de comunicació audiovisuals (fotografia, ràdio, so, doblatge, producció musical, cinema, televisió, vídeo, i suports multimèdia)
CE46 - Coneixement i aplicació de les tècniques i processos de producció i difusió audiovisuals en les seues diverses fases, des del punt de vista de l'organització i gestió dels recursos tècnics, humans i pressupostaris en els seus diversos suports (fotografia, cinema, TV, vídeo, multimèdia, etc.), fins a la seua comercialització
CE47 - Coneixement i aplicació de les tecnologies i processos de creació i difusió audiovisuals en les seues diverses fases, tant en la fotografia, disseny gràfic i el cinema com en televisió, vídeo i multimèdia, des del punt de vista de la posada en escena des de la idea inicial fins al seu acabat final
CE48 - Coneixement i aplicació dels diferents mecanismes i elements de la construcció del guió atenent a diferents formats, tecnologies i suports de producció. També s'inclou el coneixement teòric i pràctic de les anàlisis, sistematització i codificació de continguts icònics i la informació audiovisuals en diferents suports i tecnologies
CE49 - Facilitat per a adaptar-se a la comunicació multimèdia i els futurs entorns tecnològics
CE50 - Formació en el coneixement dels drets humans, els principis democràtics, els principis d'igualtat entre homes i dones, de solidaritat, de projecció mediambiental, d'accessibilitat universal i disseny per a tots, i de foment de la cultura de la pau, tal com indica en la seua exposició preliminar el RD 1393/2007
CE51 - Predisposició a la innovació en els diversos suports i produccions audiovisuals i digitals


 

Treball de Final de Grau (TFG)

Ací podràs consultar la informació i normativa sobre el TFG, així com el repositori de treballs dels cursos anteriors.

Treball de final de grau

Per a cursar el Treball de Final de Grau, s’exigeix com a requisit previ haver superat el 80% de les assignatures de formació bàsica i obligatòria del pla d’estudis del grau en Comunicació Audiovisual.

Es tracta d’un treball autònom amb el qual es pretén dur a terme una avaluació de les competències bàsiques, genèriques i específiques associades al títol de grau.

El Treball de Final de Grau consisteix en el desenvolupament d’un treball pràctic aplicat en qualsevol de les línies obertes en la docència del grau, amb aplicació específica dels aspectes de creativitat i memòria addicional en la qual es puga constatar la capacitat relacional, reflexiva i crítica de l’alumnat. El treball ha d’orientar-se a l’elaboració d’un producte terminal, és a dir, un projecte que s’ha de desenvolupar i finalitzar. Com a alternativa, i en casos justificats, són admissibles treballs de tipus teòric orientats a la investigació sobre aspectes específics del sector, o bé consistents en el desenvolupament de projectes professionals de creació d’iniciatives o empreses audiovisuals.

Tots els continguts de les diferents assignatures són susceptibles de ser aplicats en el Treball de Final de Grau.

En aquesta assignatura es cursaran tres crèdits ECTS en anglès.

Consulta guia docent de l'assignatura

La Universitat Jaume I ha elaborat una normativa que conté les directrius bàsiques relacionades amb la definició, organització, elaboració, tutela, presentació, defensa, avaluació i gestió administrativa dels TFG a la Universitat Jaume I.

Des del grau en Comunicació Audiovisual s’ha elaborat un manual d’instruccions propi del grau, en el qual s’especifiquen les característiques formals i de contingut, el qual es troba permanentment exposat en l’Aula Virtual.

La Comissió de Grau ha elaborat també un document amb els criteris d’avaluació del TFG, també permanentment exposat en l’Aula Virtual.

Tota la informació rellevant sobre el TFG (assignatura CA0932) s’exposa de manera actualitzada en la web de l’Aula Virtual. Qualsevol canvi important d’informació en la web, s’avisa puntualment per correu electrònic a tots els integrants de la mateixa (estudiantat i tutors i tutores), a través del servei de fòrum amb correu electrònic incorporat.

Consulta professorat tutor de TFG

TUTORS I TUTORES: El perfil dels professors i professores tutors és preferentment el de doctors, professorat a temps complet pertanyents a l’àrea de Comunicació Audiovisual i Publicitat del Departament de Ciències de la Comunicació.

Les línies i grups de recerca de l’àrea de Comunicació Audiovisual i Publicitat del Departament de Ciències de la Comunicació poden consultar-se ací.

Després del Grau

Explora les diferents eixides laborals i els perfils professionals que t'ofereix aquest grau, així com les opcions de continuar la teva formació.

Continuar la meua formació

Màster

Què és?

Els estudis de màster tenen com a objectiu la formació avançada, especialitzada o multidisciplinària, dirigida a una especialització acadèmica o professional o a la iniciació en activitats investigadores.

Quina és la diferència entre màster oficial i màster propi?

Els màsters oficials tenen una càrrega lectiva de 60 a 120 crèdits europeus (un o dos cursos acadèmics) i han de disposar d’una acreditació oficial per part del Ministeri d’Educació.

El màster oficial és reconegut en tota la Unió Europea sense haver de realitzar cap tràmit de reconeixement i, per això, garanteix la mobilitat entre països.

El màster propi acredita un cicle universitari de formació de postgrau no doctoral, i reconeix un nivell qualificat de formació superior a la de grau.

El màster propi de la Universitat comprèn, com a mínim, 50 crèdits (un crèdit correspon a 10 hores d’ensenyament teòric, pràctic o de les seues equivalències).

Quins màsters pots cursar a l'UJI relacionats amb aquest grau?

- Màsters oficials:

 • Màster universitari en Noves Tendències i Processos d’Innovació en Comunicació, el qual conté una especialitat en Creació i Producció Transmèdia.

Així mateix, amb el títol de grau en Comunicació Audiovisual també pots accedir a altres màsters.

 

Doctorat

Els ensenyaments de doctorat tenen com a finalitat la formació avançada de l'estudiantat en les tècniques d’investigació. Poden incorporar cursos, seminaris o altres activitats orientades a la formació investigadora i inclouen l’elaboració i presentació de la corresponent tesi doctoral, la qual consisteix en un treball original de recerca.   

 

Més informació sobre estudis de postgrau a l'UJI:  

https://www.uji.es/serveis/ode

Per a continuar la teua formació professional

Consulta els programes per a titulats i titulades en la guia PROMOTE your International Career elaborada per l'OIPEP

http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/promote/?urlRedirect=http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/promote/&url=/societat/laboral/promote/

Consulta la guia PREOCUPA’T: Com millorar l’ocupabilitat?

http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/preocupat/preocupat/millora/

Més informació:

www.uji.es/serveis/oipep

 

Eixides professionals

Àmbits de treball

 Producció i gestió d’empreses de comunicació audiovisuals: producció de cine, de televisió, de ràdio, de creacions multimèdia, gerència d’empreses de producció audiovisual, d’espectacles, musical, de campanyes de comunicació política, etc.

 Direcció i realització audiovisual: direcció de cinema i documentals, realització de programes de TV, direcció de sèries, realització d’espots publicitaris, animació, produccions multimèdia, direcció d’exposicions audiovisuals, direcció de festivals, programes de ràdio, programació en ràdio i TV, etc.

• Tecnologia i processos de producció audiovisuals: fotografia, disseny gràfic, disseny de pàgines web, direcció de fotografia, direcció artística, direcció musical, muntatge en cinema i TV, direcció de doblatge, expert o experta consultor en tecnologies audiovisuals, direcció comercial de productes audiovisuals, etc.

• Guió audiovisual: guionista de cine, TV, ràdio, dialoguista, consultor o consultora  de guions, etc.

• Teoria i història dels mitjans audiovisuals: crítica de cinema i TV, docència en comunicació audiovisual en nivells no universitaris, programador o programadora de cinema, restauració i conservació de materials audiovisuals, investigació en comunicació audiovisual, etc.

 

Tasques professionals

- Disseny de productes i programes audiovisuals

 • Creació i disseny de productes i programes audiovisuals.
 • Recerca, selecció i anàlisi de productes i programes audiovisuals.
 • Estudis i anàlisis prospectius de productes i oportunitats de mercat.

Producció i gestió d’empreses i productes audiovisuals

 • Elaboració de dossiers de producció (planificació de treball, desglossaments, acords participació, localitzacions, elaboració de pressupostos i plans viabilitat, documentació auxiliar, etc.).
 • Gestió econòmica i financera (recerca de finançament, control pressupostari, gestió administrativa de cobraments i pagaments, d’obligacions fiscals i laborals, etc.).
 • Gestió de producció (plans de rodatge, citacions de personal, coordinació d’equips, gestió de desplaçaments i allotjaments, dietes, control de temps i terminis de rodatge, permisos, lloguers d’equips i espais, etc.).

- Direcció i realització de programes o productes audiovisuals

 • Coordinació general o d’àrees específiques implicades en l’elaboració de productes o programes de qualsevol gènere audiovisual (direcció, direcció de fotografia, direcció de so, escenografia, etc.).
 • Tasques de posada en escena, rodatge, postproducció i preparació de materials per a la seua distribució per qualsevol mitjà tecnològic (càmera, edició, il·luminació, tècnic o tècnica de so, disseny multimèdia, etc.).

- Distribució i comercialització de productes audiovisuals

 • Elaboració de plans de comunicació i màrqueting (disseny d’estratègies de difusió i venda, coordinació de tasques i distribució de responsabilitats, organització d’esdeveniments, relacions amb els mitjans de comunicació, pressupost de comunicació, etc.).
 • Control de distribució i explotació (control pressupostari, enviaments de material, etc.).

- Recerca audiovisual:

 • Elaboració d’informes i anàlisis teòrics i/o empírics sobre el sector audiovisual amb l’objectiu d’avançar en el coneixement científic i contribuir al desenvolupament de nous productes audiovisuals (estudis sectorials, assajos crítics, revisions històriques, informes empresarials, etc.).
 • Recuperació, anàlisi i difusió del patrimoni audiovisual (localització de materials i restauració, catalogació, etc.).
 • Distribució per qualsevol mitjà dels resultats de les investigacions o anàlisis crítiques i del coneixement audiovisual a general (revistes especialitzades, assajos científics, esdeveniments i fòrums acadèmics i culturals, mitjans de comunicació de masses, etc.).

 

RESUM

• Direcció d’obres audiovisuals (cinema, documentals, televisió, ràdio...).
• Realització audiovisual.
• Guionista.
• Producció de cinema, ràdio, televisió i multimèdia.
• Gestió d’empreses de comunicació audiovisual.
• Expert o experta en tecnologies audiovisuals.
• Investigació, docència i expert o experta en cultura i estudis audiovisuals.

 

Més informació

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP)

Qualitat del títol

Accedeix a tots els sistemes de qualitat d'aquest grau i a la informació completa del títol.

Normatives

Enllaç a totes les normatives d'aquest grau: avaluació, permanència, reconeixements, etc.