Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural

12/04/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El grau en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural, especialitat en Hortofructicultura i Jardineria, pretén  formar tècnics i tècniques capaços d’intervindre, reflexivament i responsablement, en tots els processos  implicats en la producció vegetal.

Des de la gestió del material vegetal, base dels cultius, la dotació d’infraestructures necessàries per al cultiu (instal·lacions de reg, hivernacles, etc.), el procés productiu, així com la conservació i la comercialització dels productes i serveis que s’hi generen.

Aquests professionals han de ser capaços d’entendre la tecnologia que es produeix als centres de recerca i transferir aquests coneixements al sector agrari per a l’aplicació pràctica. Per aconseguir-ho, cal formar tècnics i tècniques amb un bon bagatge en coneixements bàsics, que els permetrà adaptar-se, en el futur, a l’entorn concret on exerciran la seua professió, sense perdre la flexibilitat i l’adaptabilitat que demana la nostra societat.

L'estructura del grau es basa en l'ordre CIN/323/2009, de 9 de febrer, per la qual s'estableixen els requisits per a la verificació dels títols universitaris oficials que habiliten per a l'exercici de la professió d'enginyer o enginyera tècnic agrícola. 

El grau en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural té atribucions professionals regulades ( BOE núm.79 de 2-04-1986 i BOE núm.100 de 26-04-1986).

 

Contacte: grauagro@uji.es 

Pla d'estudis

Coneix les assignatures, professorat, competències del títol, responsables acadèmics, etc.

Assignatures, guia docent i horaris

En el Sistema d'Informació Acadèmica (SIA), trobaràs tota la informació relacionada amb cada assignatura del grau (horaris, aules, professorat, temaris, dates d'examen, sistema d'avaluació, guies docents, ....): Consulta SIA.

Organització dels estudis

Resum de crèdits 

Primer curs:

Càlcul I (FBB)

Física I (FBB)

Química (FBB)

Informàtica (FBB)

Biologia (FB)**

Ampliació de Matemàtiques (FBB)

Física II (FBB)

Expressió Gràfica (FBB)

Geologia, Edafologia i Climatologia (FB)

Història de la Ciència i la Tecnologia (FB)

Segon curs:

Estadística i Optimització (FB)

Anglès Cientificotècnic (FB)*

Ecologia i Impacte Ambiental (OB)

Fitotècnia (OB)

Fonaments de Biotecnologia (OB)

Empresa (FBB)

Topografia (OB)

Botànica (OB)

Protecció de Cultius (OB)**

Fisiologia vegetal (OB)

Tercer curs:

Instal·lacions Electrotècniques (OB)

Zootècnia (OB)

Valoració i Comercialització (OB)**

Propagació i Sanejament de Material Vegetal. Vivers (OB)

Fonaments d’Hidràulica i Maquinària (OB)

Estructures i Construccions Rurals (OB)

Millora Genètica Vegetal (OB)

Jardineria, Cultius Ornamentals i Enginyeria de les Àrees Verdes (OB)

Horticultura (OB)

Fructicultura General (OB)

Quart curs:

Projectes d’Enginyeria (OB)

Regs i Drenatges (OB)

Paisatgisme i Projectes de Restauració Ambiental i Paisatgística (OB)

Recursos Hídrics, Gestió Sostenible i Ordenació del Territori (OB)

Pràctiques Externes (PE)1

Treball de Final de Grau (TFG)1**

Optativa 1 (OP)

Optativa 2 (OP)

Optativa 3 (OP)

OPTATIVES:

Bioquímica (OP)**

Genètica Molecular (OP)**

Fructicultura Especial (OP)**

Entomologia Agrícola (OP)**

Fitopatologia (OP)**

Postrecol·lecció i Indústries Agroalimentàries (OP)**

Consulta l'oferta d'assignatures optatives de cada curs acadèmic en http://sia.uji.es.

1Per a cursar les assignatures Pràctiques Externes (PE) i Treball de Final de Grau (TFG) cal d’haver superat el 79,41% dels crèdits ECTS de les assignatures de formació bàsica (FB) / formació bàsica de branca (FBB) i obligatòries (OB), sense considerar les matèries de Pràctiques Externes i Treball Final de Grau en el còmput d'aquest percentatge.

*Docència en llengua estrangera.

**Docència parcial en llengua estrangera.

 

Competències MECES, genèriques i específiques

En el grau en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural per la Universitat Jaume I, es garantirà el desenvolupament per part de l'estudiantat de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007 i l'Ordre CIN/323/2009:

 • Que haja demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi;
 • Que  sàpia aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseïsca les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi;
 • Que tinga la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica;
 • Que puga transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat;
 • Que haja desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències genèriques i/o específiques avaluables corresponents als objectius genèrics i exigibles per a obtenir el títol. Les competències s'han codificat com es descriu a continuació: CB per a les competències bàsiques, CCR per a les competències comunes a la branca i CE per a les competències de tecnologia específica, CET per a les competències del treball de final de grau, CNP per a les competències de les pràctiques externes i COP per a les competències de l'assignatura de Projectes d'enginyeria.

G - COMPETÈNCIES GENÈRIQUES

CG01 - Capacitat d'anàlisi i síntesi
CG02 - Aprenentatge autònom
CG03 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa
CG04 - Coneixement d'una llengua estrangera
CG05 - Motivació per la qualitat
CG06 - Resolució de problemes
CG07 - Treball en equip
CG08 - Sensibilitat cap a temes mediambientals
CG09 - Capacitat de gestió de la informació
CG10 - Compromís ètic
CG11 - Capacitat d'organització i planificació
CG12 - Informàtica relativa a l'àmbit d'estudi
CG13 - Presa de decisions
CG14 - Raonament crític
CG15 - Adaptació a noves situacions
CG16 - Creativitat

E - COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

CB01 - Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguen plantejar-se en l'enginyeria. Aptitud per a aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial; càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics; algorítmica numèrica; estadística i optimització.
CB02 - Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica, camps i ones i electromagnetisme i la seua aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.
CB03 - Coneixements bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.
CB04 - Coneixements bàsics de la química general, química orgànica i inorgànica i les seues aplicacions en l'enginyeria.   
CB05 - Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions de disseny assistit per ordinador.
CB06 - Coneixement adequat del concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa. Organització i gestió d'empreses.
CB07 - Coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seua aplicació en problemes relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.
CB08 - Coneixement de les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal de l'enginyeria.

CCR01 - Capacitat per a conéixer, comprendre i utilitzar les bases de la producció animal; instal·lacions ramaderes.
CCR02 - Capacitat per a conéixer, comprendre i utilitzar les aplicacions de la biotecnologia en l'enginyeria agrícola i ramadera.
CCR03 - Capacitat per a conéixer, comprendre i utilitzar els principis de les bases de la producció vegetal, els sistemes de producció, de protecció i d'explotació.
CCR04 - Capacitat per a conéixer, comprendre i utilitzar els principis d'identificació i caracterització d'espècies vegetals.
CCR05 - Capacitat per a conéixer, comprendre i utilitzar els principis d'ecologia; estudi d'impacte ambiental: avaluació i correcció; gestió i aprofitament de subproductes agroindustriales.
CCR06 - Capacitat per a conéixer, comprendre i utilitzar els principis d'aixecaments i replantejos topogràfics; cartografia, fotogrametria; sistemes d'informació geogràfica i teledetecció en agronomia.
CCR07 - Capacitat per a conéixer, comprendre i utilitzar els principis d'enginyeria del mitjà rural: motors i màquines, hidràulica, projectes tècnics.
CCR08 - Capacitat per a conéixer, comprendre i utilitzar els principis d'enginyeria del mitjà rural: càlcul d'estructures i construcció, projectes tècnics.
CCR09 - Capacitat per a conéixer, comprendre i utilitzar els principis d'enginyeria del mitjà rural: electrotècnia, projectes tècnics.
CCR10 - Capacitat per a conéixer, comprendre i utilitzar els principis de valoració d'empreses agràries i comercialització.
CCR11 - Capacitat per a conéixer, comprendre i utilitzar els principis de presa de decisions mitjançant l'ús dels recursos disponibles per al treball en grups multidisciplinaris.
CCR12 - Capacitat per a conéixer, comprendre i utilitzar els principis de transferència de tecnologia, entendre, interpretar, comunicar i adoptar els avanços en el camp agrari.

CE01 - Capacitat per a conéixer, comprendre i utilitzar els principis de genètica i millora vegetal.
CE02 - Capacitat per a conéixer, comprendre i utilitzar els principis de material vegetal: producció, ús i manteniment; bases i tecnologia de la propagació i producció hortícola, frutícola i ornamental.
CE03 - Capacitat per a conéixer, comprendre i utilitzar els principis de tecnologia de la producció hortofructícola, control de qualitat de productes hortofrutícoles, comercialització i maquinària per a hortofructicultura i jardineria.
CE04 - Capacitat per a conéixer, comprendre i utilitzar els principis d'enginyeria de les àrees verdes, espais esportius i explotacions hortofrutícoles; projectes i plans de manteniment de zones verdes; obra civil, instal·lacions i infraestructures de les zones verdes i àrees protegides; electrificació.
CE05 - Capacitat per a conéixer, comprendre i utilitzar els principis de gestió i planificació de projectes i obres.
CE06 - Capacitat per a conéixer, comprendre i utilitzar els principis d'enginyeria del medi ambient i del paisatge; legislació i gestió mediambiental; estratègies de mercat i de l'exercici professional; principis de paisatgisme; ecosistemes i biodiversitat; valoració d'actius ambientals; desenvolupament pràctic d'estudis d'impacte ambiental; eines específiques de disseny i expressió gràfica; projectes de restauració ambiental i paisatgística.
CE07 - Capacitat per a conéixer, comprendre i utilitzar els principis d'hidrologia; erosió, medi físic i canvi climàtic; anàlisi, gestió i Planes d'Ordenació Territorial; projectes de desenvolupament sostenible; instruments per a l'Ordenació del territori i del paisatge.
CE08 - Capacitat per a conéixer, comprendre i utilitzar els principis de regs i drenatges, obra civil i electrificació.

COP - Coneixements i capacitats per a organitzar i gestionar projectes. conéixer l'estructura organitzativa i les funcions d'una oficina de projectes.

CNP - Capacitat d'aplicar coneixements en un entorn professional de l'àmbit de l'Enginyeria Agroalimentària.

CET - Exercici original a realitzar individualment i presentar i defensar davant un tribunal universitari, consistent en un projecte en l'àmbit de les tecnologies específiques de l'Enginyeria Agrícola de naturalesa professional en el qual se sintetitzen i integren les competències adquirides en els ensenyaments.


 

Treball de Final de Grau (TFG)

Ací podràs consultar la informació i normativa sobre el TFG, així com el repositori de treballs dels cursos anteriors.

Treball final de grau

Per a poder matricular-se del Treball de Final de Grau és necessari haver superat el 79,41% de los ECTS de les matèries de formació bàsica i obligatòries sense considerar la matèria de Pràctiques Externes i  el Treball de Final de Grau per al còmput d’aquest percentatge.

El treball de final de grau serà avaluat per un tribunal constituït per professors del grau i tindrà en compte la redacció i contingut tècnic del treball o projecte (60% de la nota final), l’ avaluació del tutor del treball de final de grau (10% de la nota final) i la presentació i defensa pública davant el tribunal (30% de la nota final). S’admetran tres modalitats de treball de final de grau: projectes d’enginyeria, treballs d’investigació o un altre tipus de projectes de  l’àmbit agroalimentari i del medi rural. La documentació del projecte d’enginyeria ha d’incloure els següents apartats, com a mínim: memòria, annexos, pressupost, plànols i plec de condicions. La documentació dels treballs d’investigació ha de constar d’introducció, objectius i pla de treball, materials i mètodes, resultats i discussió, conclusions, bibliografia i, si escau, annexos. L’última modalitat del treball de final de grau ha de presentar una estructura similar a alguna de les dues anteriors, encara que es poden admetre variacions ateses les característiques concretes de cada treball.

Si  l’alumnat no ha realitzat un mínim de 12 crèdits ECTS en anglès, o no ha cursat 12 ECTS en un altre idioma estranger a través d’algun intercanvi acadèmic, ha de realitzar els crèdits que li falten dins de l’assignatura Treball de Final de Grau.

Consulta professorat tutor TFG

Consulta guia docent de l'assignatura

La Universitat Jaume I ha elaborat una normativa que conté les directrius bàsiques relacionades amb la definició, organització, elaboració, tutela, presentació, defensa, avaluació i gestió administrativa dels TFG a la Universitat Jaume I

Després del Grau

Explora les diferents eixides laborals i els perfils professionals que t'ofereix aquest grau, així com les opcions de continuar la teva formació.

Continuar la meua formació

Màster 

Què és?

Els estudis de màster tenen com a objectiu la formació avançada, especialitzada o multidisciplinària, dirigida a una especialització acadèmica o professional o a la iniciació en activitats investigadores.

Quina és la diferència entre màster oficial i màster propi?

Els màsters oficials tenen una càrrega lectiva de 60 a 120 crèdits europeus (un o dos cursos acadèmics) i han de disposar d’una acreditació oficial per part del Ministeri d’Educació.

El màster oficial és reconegut en tota la Unió Europea sense haver de realitzar cap tràmit de reconeixement i, per això, garanteix la mobilitat entre països.

El màster propi acredita un cicle universitari de formació de postgrau no doctoral, i reconeix un nivell qualificat de formació superior a la de grau.

El màster propi de la universitat comprèn, com a mínim, 50 crèdits (un crèdit correspon a 10 hores d’ensenyament teòric, pràctic o de les seues equivalències).

Quins màsters pots cursar a l'UJI relacionats amb aquest grau?

- Màsters oficials:

 • Màster universitari de Protecció Integrada de Cultius
 • Màster universitari en Química Sostenible
 • Màster universitari en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades
 • Màster universitari en Prevenció de Riscos Laborals
 • Màster universitari en Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d’Idiomes

Així mateix, amb el títol de grau en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural també pots accedir a altres màsters.

 

Doctorat

Els ensenyaments de doctorat tenen com a finalitat la formació avançada de l'estudiantat en les tècniques d’investigació. Poden incorporar cursos, seminaris o altres activitats orientades a la formació investigadora i inclouen l’elaboració i presentació de la corresponent tesi doctoral, que consisteix en un treball original d’investigació.   

 

Més informació sobre estudis de postgrau a l'UJI:  https://www.uji.es/serveis/ode/

 

Per a continuar la teua formació professional

Consulta els programes per a titulats/des en la guia PROMOTE your International Career elaborada per la OIPEP

http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/promote/?urlRedirect=http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/promote/&url=/societat/laboral/promote/

Consulta la Guia PREOCUPA’T: Com millorar l’empleabilitat?

http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/preocupat/preocupat/millora/

Més informació:

www.uji.es/serveis/oipep

 

Eixides professionals

Els graduats i graduades en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural posseeixen les atribucions professionals, reconegudes per la Llei 12/1986, de l’enginyer o enginyera tècnic.

Àmbits de treball

 • Empreses agrícoles: maquinària, adobs, regs, etc.
 • Empreses de comercialització de productes hortofructícoles.
 • Explotacions hortícoles o fructícoles.
 • Explotacions ramaderes.
 • Indústries agroalimentàries (IV gamma, làctics, conserves, etc.)
 • Cooperativisme i emprenedoria agrària.
 • Administració pública.
 • Indústria agroquímica.
 • Departaments d’R+D d’empresa de sector i administracions.
 • Departaments de medi ambient.
 • Empreses de jardineria i paisatgisme.
 • Exercici lliure de la professió: projectes, assessoria, consultoria, valoracions, peritatges, direcció d’obres, estudis d’impacte mediambiental, estudis de seguretat i salut laboral, etc.

 

Tasques professionals

Algunes de les tasques que realitzen són:

- Redactar, programar i executar projectes.

- Intervenir o redactar altres documents que poden formar part del projecte o que són conseqüència d’aquest, com ara l’estudi de seguretat i salut, estudis d’impacte ambiental, projectes d’activitats i avaluació financera de projectes agrícoles. S’instrueix l’alumnat en els principals procediments administratius derivats de la gestió de projectes.

 • Assessorar en temes agrícoles i de comercialització de productes agrícoles.
 • Realitzar estudis d’impacte mediambiental.
 • Realitzar valoracions o peritatges.
 • Analitzar les característiques dels aliments i els motius de la seua degradació.
 • Analitzar els mètodes utilitzats en la conservació dels aliments.
 • Analitzar els processos d’elaboració de productes d’origen animal i vegetal.
 • Aplicar tècniques de producció i de control de plagues i malalties.
 • Aplicar tècniques de conreu i de reconeixement de varietats i patrons en diferents cultius (cítrics, fruiters, hortícoles).
 • Treballar amb els conreus hortícoles i fruiters.
 • Analitzar el clima, el sòl, la fisiologia del desenvolupament del conreu, les necessitats nutricionals, les operacions de conreu i la recol·lecció.
 • Estudiar i tractar fisiopaties, plagues i malalties que afecten cada conreu.
 • Recuperar espais degradats: mines i abocadors.
 • Revegetació de riberes.
 • Actuar sobre el paisatge: rotondes i mitjanes enjardinades, parcs naturals, itineraris verds, cobertes enjardinades, pèrgoles, urbanitzacions, etc.
 • Dissenyar i projectar jardins i altres projectes paisatgístics, conservar-los i mantenir-los (gestió).
 • Associar programes de fertilització, adobs, etc., amb la fisiologia dels nutrients en les plantes.
 • Estudiar l’expressió dels danys provocats per plagues, malalties o males herbes, tenint en compte la interacció entre l’agent causal, el cultiu i el medi ambient.
 • Amidar el terreny natural, representar-lo i modificar-lo. El terreny és el principal àmbit de treball i constantment ens trobem amb la necessitat de conèixer la seua geometria i/o realitzar-hi modificacions.

 

Relació amb la generació de noves ocupacions

 • Serveis de medi ambient
  • Gestió de residus
   • Tractament de residus sòlids, biodegradables, etc.
  • Gestió de l’aigua
   • Gestió de l’aigua residual, consum, eliminació de residus, etc.
  • Protecció de la natura
   • Gestió de conservació d’espècies vegetals.
  • Regulació i control de la contaminació
   • Aplicar tècniques de conservació de medi ambient per a evitar la contaminació.
  • Agricultura ecològica
   • Promoure la transformació de camps on s’aplica l’agricultura tradicional.
 • Noves tecnologies
  • Biotecnologia
   • Aplicar tècniques de biotecnologia per a la propagació vegetal, millora genètica, etc.
 • Qualitat i seguretat agroalimentària
  • Producció integrada i certificació de qualitat
   • Implementació de sistemes de producció integrada i traçabilitat segons les noves normatives.
   • Auditories i certificació de l’ús de sistemes de producció integrada segons les normes oficials.
   • Certificació de característiques de qualitat de productes hortofructícoles.

RESUM

S’estableixen per a aquest títol de grau deu perfils professionals que inclouen des dels purament productius fins als relacionats amb la gestió de la informació, el medi ambient i l’organització territorial. La relació de perfils proposats és la següent:

 • Producció vegetal.
 • Jardineria i paisatgisme.
 • Producció animal.
 • Biotecnologia i millora genètica.
 • Gestió de recursos hídrics i altres recursos naturals.
 • Tecnologia ambiental.
 • Projectes d’enginyeria agrària.
 • Gestió d’empreses agràries i comercialització.
 • Desenvolupament rural.
 • Enginyeria rural.

 

 

 

Qualitat del títol

Accedeix a tots els sistemes de qualitat d'aquest grau i a la informació completa del títol.

Normatives

Enllaç a totes les normatives d'aquest grau: avaluació, permanència, reconeixements, etc.