Administració d'Empreses i Dret

01/02/2024 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El Doble Grau en Administració d´Empreses i Dret permet obtenir els títols de graduat/da en Administració d´Empreses i graduat/da en Dret. Per a això, caldrà que es superen un total de 384 crèdits, distribuïts al llarg de cinc cursos acadèmics (amb una càrrega anual de 72 crèdits per curs), més un semestre dedicat a la realització dels treballs de fi de grau (de 6 crèdits cadascún) i de les pràctiques externes (de 12 crèdits).

La formació multidisciplinària que es proporciona en el Doble Grau permetrà a les i els estudiants adquirir els coneixements i competències necessaris per a poder exercir amb solvència qualsevol lloc de responsabilitat en la gestió general de l'empresa i en les diferents àrees que la componen, en un ampli ventall de sectors i tipus d'empreses o organitzacions,  així com per a desenvolupar qualsevol professió de l'àmbit jurídic, tant del sector públic (judicatura, fiscalia, inspecció d'hisenda, etc.), com del privat (advocacia, procura, banca, assegurances, etc.), a nivell nacional i internacional.

La Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques de l'UJI compta amb professorat altament qualificat, amb àmplia experiència investigadora, i es beneficia d'instal·lacions modernes i serveis generals molt complets, la qual cosa ens permet continuar avançant cap al desenvolupament del talent i la millora contínua.

Accés i admissió

Ací trobaràs informació sobre el perfil d'accés, vies d'accés, l'oferta de places i els processos de preinscripció, llistes d'espera i matrícula.

Perfil d’ingrés

Atesa la diversitat d'eixides professionals que permet el doble grau d'Administració d'Empreses-Dret es fa difícil dissenyar un perfil tancat dels destinataris. No obstant això, amb l'objectiu que es hi haja una adequada adaptació de l'alumnat de nou ingrés al pla d'estudis proposat i, amb la finalitat d'assegurar el seu adequat desenvolupament, s'especifica una relació de característiques personals i acadèmiques que configuren el perfil d'ingrés idoni:

 • Compromís social i ètic.
 • Interès pel coneixement científic.
 • Habilitats per a les relacions interpersonals.
 • Capacitat de treball en equip.
 • Correcta expressió oral i escrita en les llengües oficials.
 • Coneixements d'anglès equivalents a un nivell B1 del MECR (Marc Europeu Comú de Referència).
 • Competència en el maneig d'eines informàtiques bàsiques.
 • Capacitat de síntesi i argumentació.
 • Capacitat per a afrontar problemes matemàtics.
 • Capacitat d'analitzar i interpretar textos.
 • Interès per la realitat social i les normes que la regulen.
 • Capacitat per a aportar solucions raonades davant els conflictes.
 • Preocupació per la defensa dels drets de les persones.

Oferta de places i procediment d'admissió

Per a accedir a la universitat és important que tingues en compte una sèrie d’aspectes referents al procediment d’admissió a una determinada titulació:
 

Oferta de places...

En el doble grau en Administració d’Empreses i Dret s’ofereixen 30 places.

 

La nota de tall o d’accés...

 • És la nota de l’ultima persona que ha accedit a la titulació.
 • No està predeterminada, ja que depèn de l’oferta de places i de la demanda per part de l’estudiantat que la sol·licita.
 • Si una titulació està molt sol·licitada la nota d’accés tendeix a ser alta.
 • S’ha de considerar com un referent, ja que varia cada any.

Per exemple, si en el doble grau en Administració d’Empreses i Dret  s’han oferit 30 places, i la nota de tall per a un determinat any ha sigut de 10,300, això significa que la persona que va accedir en el últim lloc (el número 30) tenia aquesta qualificació.

Notes de tall
 

Preinscripció

 • S’han d’indicar les carreres que vols cursar per ordre de preferència.
 • La sol·licitud per a cursar una determinada carrera ha de fer-se d’acord amb els procediments, els impresos i els terminis de la comunitat autònoma on es vol accedir.
 •  Encara que es tinga una nota inferior a la nota de tall de l’últim any també es pot sol·licitar.

Més informació

 

Llistes d’espera

 • Cada universitat estableix un determinat procediment per a l’adjudicació de les places que queden vacants.

Més informació

 

Matrícula

 • Cada universitat té un procediment i un període de matrícula (a l’UJI sol ser la segona quinzena de juliol).
 • A l'UJI es formalitza la matrícula de forma no presencial per Internet.

Més informació

 

Permanència i rendiment

Permanència en primer curs

 1. L’estudiantat matriculat per primera vegada en el primer curs d’un estudi de grau a la Universitat Jaume I ha de superar un mínim del 20 % del total de crèdits matriculats.
 2. L’estudiantat que no supere aquest mínim només podrà matricular-se, en el curs acadèmic següent en què es matricule, d’assignatures de primer curs o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.
 3. A aquest efecte, les assignatures reconegudes o de caràcter extracurricular no comptabilitzen com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.
 4. A l’estudiantat de nou ingrés per preinscripció amb 30 o més crèdits reconeguts no se li aplica permanència, sinó que es considera com el primer any de rendiment


Rendiment acadèmic

 1. L’estudiantat que es matricule per segona vegada o posteriors en un mateix grau de la Universitat i que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 50 % dels crèdits matriculats en cadascun d’aqueixos dos anys, ha d’estar un curs acadèmic sense matricular-se o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.
 2. No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.
 3. A aquests efectes, les assignatures reconegudes o de caràcter extracurricular no comptabilitzen com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.


Més informació

 

Pla d'estudis

Coneix les assignatures, professorat, competències del títol, responsables acadèmics, etc.

Assignatures, guies docents i horaris

En el Sistema d'Informació Acadèmica (SIA), trobaràs tota la informació relacionada amb cada assignatura del doble grau (horaris, aules, professorat, temaris, dates d'examen, sistema d'avaluació, guies docents ....): Informació del pla d'estudis

Competències MECES, genèriques i específiques

Informació pendent d'actualització.

Treball de Final de Grau (TFG)

Ací podràs consultar la informació i normativa sobre el TFG, així com el repositori de treballs dels cursos anteriors.

Treball final de grau

És imprescindible haver superat el 80% dels crèdits de formació bàsica i obligatoris  del doble grau per poder matricular-se en aquesta assignatura, excloent-hi d’aquest còmput els treballs de final de grau i  les pràctiques externes.

La Universitat Jaume I ha elaborat una normativa que conté les directrius bàsiques relacionades amb la definició, organització, elaboració, tutela, presentació, defensa, avaluació i gestió administrativa dels TFG a la Universitat Jaume I.

Treball final de grau Dret (DA0152)

Treball final de grau Administració d'Empreses (DA0249)

 

Després del Grau

Explora les diferents eixides laborals i els perfils professionals que t'ofereix aquest grau, així com les opcions de continuar la teva formació.

Continuar la meua formació

Màster

Què és?

Els estudis de màster tenen com a objectiu la formació avançada, especialitzada o multidisciplinària, dirigida a una especialització acadèmica o professional o a la iniciació en activitats investigadores.

Quina és la diferència entre màster oficial i màster propi?

Els màsters oficials tenen una càrrega lectiva de 60 a 120 crèdits europeus (1 o 2 cursos acadèmics) i han de disposar d'una acreditació oficial per part del Ministeri d'Educació.

El màster oficial és reconegut en tota la Unió Europea sense necessitat de realitzar cap tràmit de reconeixement i, per això, garanteix la mobilitat entre països.

El màster propi acredita un cicle universitari de formació de postgrau no doctoral, i reconeix un nivell qualificat de formació superior a la de grau.

El màster propi de la universitat comprèn un mínim de 60 i un màxim de 120 crèdits europeus.

Quins màsters pots cursar a l'UJI relacionats amb el doble grau en Administració d'Empreses i Dret?

- Màsters Oficials:

 • Màster Universitari en Direcció d'Empreses / Master in Management
 • Màster Universitari en Gestió de la Qualitat.
 • Màster Universitari en Màrqueting i Investigació de Mercats
 • Màster Universitari en Gestió Financera i Comptabilitat Avançada
 • Màster Universitari en Sostenibilitat i Responsabilitat Social Corporativa
 • Màster Universitari en Psicologia del Treball, de les Organitzacions i en Recursos Humans
 • Màster Universitari en Advocacia.
 • Màster Universitari en Igualtat de Gènere en l’Àmbit Públic i Privat.
 • Màster Universitari en Intervenció i Mediació Familiar.
 • Màster Universitari en Sistema de Justícia Penal (Interuniversitari).

Consulta les webs dels màsters que oferta l'UJI

- Màsters Propis:

 • Màster Digital Development Management

 • Màster online en creació de Noves Empreses Internacionals

 • Màster en Direcció Professional de Recursos Humans

 • Màster en Dret del Transport

 • Màster en Business Data Science

Doctorat

Els ensenyaments de doctorat tenen com a finalitat la formació avançada de l'estudiantat en les tècniques d’investigació. Poden incorporar cursos, seminaris o altres activitats orientades a la formació investigadora i inclouen l’elaboració i presentació de la corresponent tesi doctoral, que consisteix en un treball original d’investigació.   

Consulta les webs dels estudis de doctorat que oferta l'UJI

Més informació sobre Estudis de Postgrau a l'UJI:  https://www.uji.es/serveis/ode

 

Per a continuar la teua formació professional

Consulta els programes per a titulats/des en la guia PROMOTE Your International Career elaborada per la OIPEP

http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/promote/?urlRedirect=http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/promote/&url=/societat/laboral/promote/

Consulta la Guia PREOCUPA’T: Com millorar l’empleabilitat?

http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/preocupat/preocupat/millora/

Més informació:

www.uji.es/serveis/oipep

Eixides professionals

 • Llocs de responsabilitat en la gestió general de l’empresa i en àrees relacionades amb: assessorament legal, compliment normatiu (compliance) compres, logística, planificació estratègica, qualitat, administració, gestió de la innovació, recursos humans, vendes, promoció, exportació, marxandatge, màrqueting, investigació de mercats, gestió de clientela, comunicació integral, o intel·ligència competitiva, entre altres.

 • Empresari o empresària.

 • Exercici lliure de determinades professions (eventualment, prèvia superació de requisits legals de capacitació professional): advocacia, procuradoria dels tribunals, consultoria de gestió empresarial, consultoria de recursos humans, consultoria de màrqueting, en comerç exterior, auditoria de qualitat, auditoria organitzativa, coaching empresarial, auditoria de comptes, assessoria administrativa, fiscal i comptable, analista d’inversions, o gestió d’entitats no lucratives (ONL), entre altres.

 • Prèvia oposició, accés a professions com ara jutge o jutgessa, fiscal, lletrat o lletrada de l’Administració de Justícia; notari o notària; registrador o registradora de la propietat i mercantil; membre de la carrera diplomàtica; secretaria, intervenció, tècnics i personal jurídic de l’administració local; cos jurídic militar; inspecció de treball; inspecció d’Hisenda; advocats i lletrats de les administracions públiques i dels òrgans constitucionals (advocacia de l’Estat, de les comunitats autònomes, o d’entitats locals, lletrats del Consell d’Estat i òrgans consultius autonòmics, lletrats del Tribunal de Comptes, etc.), i personal al servei dels organismes i institucions internacionals (Unió Europea, ONU, Consell d’Europa, UNESCO, etc.)

 • Docència i investigació universitàries

Més informació

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP)

Qualitat del títol

Accedeix a tots els sistemes de qualitat d'aquest grau i a la informació completa del títol.

Normatives

Enllaç a totes les normatives d'aquest grau: avaluació, permanència, reconeixements, etc.