Informa't. Canal Espai Europeu

13/05/2016 | UTH
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Què és l’Espai Europeu d'Educació Superior?

 

És un projecte que s’inicià amb la Declaració de la Sorbona (1998) (PDF)  i es consolidà amb la Declaració de Bolonya al juny de 1999 (PDF). Els ministres d’Educació de 29 països europeus van signar aquesta declaració amb la intenció de poder disposar, l’any 2010, d’un espai europeu d’educació superior (EEES)  (Pàgina 6) (PDF). L’EEES és un sistema educatiu europeu de qualitat que permetrà a Europa fomentar el creixement econòmic, la competitivitat internacional, la mobilitat (Pàgina 9) (PDF) cohesió social, mitjançant l’educació i la formació dels ciutadans al llarg de la vida (Pàgina 7) (PDF).

 

Quina és la normativa sobre l’EEES que he de conèixer?

 • LOMLOU (en format PDF)
  La llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la que es modifica la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats és la llei que regula tots els aspectes que fan referència a les universitats (accés, professorat...)  
 • RD 1125/2003 (en format PDF)
  El Reial Decret 1125/2003, de 5 de setembre, pel que s’estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions en les titulacions universitàries de caràcter oficial, recull tota la normativa referent als crèdits ECTS i l’equivalència de qualificacions.
 • RD1044/2003(en format PDF)
  El Reial Decret 1044/2003, d’1 d’agost, pel que s’estableix el procediment per a l’expedició per les universitats del Suplement Europeu al Títol arreplega i explica tots els continguts del  SET.
 • RD 1393/2007(en format PDF)
  El Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre pel que s’estableix dels ensenyaments universitaris
 • RD 861/2010(en format PDF)
  El Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, pel qual es modifica el Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, que el s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris

Enllaços d’interès

 

 • EUROPASS: dossier de documents per a facilitar la formació i el treball a Europa.
 • ESU: Unió Europea d'Estudiants.
 • UNIVERSIA: Portal de les universitats espanyoles amb un espai destinat a l’EEES.
 • PLOTEUS: Portal sobre oportunitats d’aprenentatge a tot l’espai europeu.
 • EURYDICE: Xarxa europea d’informació sobre educació.

Preguntes més freqüents (FAQ)

 

 • Què signifiquen les sigles EEES? Aquestes sigles fan referència a l’espai europeu d’educació superior
 • Quants països formen part de l’EEES? Actualment són 47 els estats associats al procés de Bolonya.
 • Què és el procés de Bolonya? És un acord intergovernamental dels estats que han signat progressivament la Declaració de Bolonya per a portar a terme l’EEES.
 • Què són els crèdits ECTS? Són la unitat de mesura que representen la quantitat de treball de l’estudiantat per complir els objectius del programa d’estudis. Cada crèdit equival a 25/30 hores de treball de l’estudiantat i en el cas de la Universitat Jaume I equival a 25 hores.
 • Quina és la nova estructura dels títols universitaris? Els nous títols s’estructuren en tres cicles:
  • Grau: professionalització (240 ECTS, excepte els títols regulats per normativa comunitària)
  • Màster: especialització (60-120 ECTS)
  • Doctorat: Investigació
 • Com s’estructuren els nous títols de grau? Cada curs acadèmicté 60 ECTS i els títols estan adscrits a una de les cinc branques de coneixement que marca el reial decret 1393/2007

Ø      Arts i Humanitats

Ø      Ciències

Ø      Ciències Socials i Jurídiques

Ø      Ciències de la Salut

Ø      Enginyeria i Arquitectura

 • Què és el Suplement Europeu al Títol? És un document personal que afegeix informació al títol mitjançant una descripció de la naturalesa d’aquest, nivell, context, contingut i resultats obtinguts.
 • Com es garantirà la qualitat de les noves titulacions? Totes les titulacions oficials seran avaluades per part d’agències externes d’avaluació. Les titulacions amb una avaluació positiva obtindran una acreditació i un reconeixement europeu.

 

Informació proporcionada per: Vicerectorat d’Estudis