La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat

20/04/2017 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

La comissió acadèmica de cada programa de doctorat és la responsable de la seua definició, organització, qualitat i coordinació. També ho és del progrés de la investigació, de la formació de cada doctorand i doctoranda i de l’autorització per a la presentació de la seua tesi.

 

Funcions

 • Organitzar, coordinar, definir i actualitzar el programa de doctorat, així com realitzar el seguiment del desenvolupament del programa de doctorat i responsabilitzar-se del seguiment i millora del sistema de garantia de qualitat que s’haja establit en el programa.
 • Vetlar pel correcte desenvolupament de les activitats formatives i d’investigació especificades en el programa de doctorat.
 • Proposar l’establiment de convenis amb altres universitats i/o institucions per al desenvolupament del programa.
 • Definir els criteris específics d’admissió i selecció de l’alumnat així com els complements de formació específics que han de cursar els doctorands i doctorandes d’acord amb les directrius de l’Escola de Doctorat.
 • Efectuar la selecció i admissió d’estudiantat al programa.
 • Autoritzar la realització d’estudis de doctorat a temps parcial, amb l’informe previ del director o directora de la tesi.
 • Autoritzar la pròrroga primera i segona als doctorands i doctorandes que així ho sol·liciten, amb l’informe previ del director o directora de la tesi.
 • Autoritzar les peticions de baixa temporal en el programa de doctorat per interès personal, amb l’informe previ del director o directora de la tesi.
 • Establir els requisits de presentació i documentació del pla d’investigació i resoldre les sol·licituds d’admissió del pla d’investigació presentades pels doctorands i doctorandes.
 • Avaluar anualment el pla d’investigació i el document d’activitats del doctorand o doctoranda, juntament amb els informes del tutor o tutora i del director o directora de la tesi.
 • Assignar i modificar, sempre que hi haja motius justificats, el tutor o tutora als doctorands i a les doctorandes.
 • Assignar i modificar, sempre que hi haja motius justificats, el director o directora de tesi als doctorands i doctorandes.
 • Autoritzar el dipòsit de tesis doctorals a la vista dels indicis de qualitat aportats pels doctorands i doctorandes.
 • Proposar els avaluadors o avaluadores externs de la tesi així com els membres dels tribunals de tesi.
 • Resoldre les sol·licituds d’autorització de cotutela de tesi, en els casos que corresponga.
 • Proposar un nou coordinador o coordinadora.
 • Resoldre tots els dubtes o controvèrsies que se susciten en relació al bon desenvolupament del programa, sense perjudici d’ulteriors actuacions, en cas de conflicte, de l’òrgan acadèmic responsable del programa de doctorat o de l’Escola de Doctorat.
 • Fixar els criteris de distribució del pressupost assignat al programa i realitzar la seua gestió.
 • Qualsevol altra funció que puga assignar-li el Comitè de Direcció de l’Escola.
Informació proporcionada per: Escola de Doctorat