15/02/2019 | Escola de Doctorat
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

​Professora Beatriu Escuder Gil

 

 

Funcions

  • Auxiliar la Direcció en l'exercici del seu càrrec.
  • Assistir a les reunions del Comitè de Direcció i de la Junta Permanent i a totes aquelles comissions en les quals, per raons del seu càrrec, exerceix aquesta condició, i redactar i custodiar les actes de les sessions.
  • Efectuar per indicació de la Direcció, la convocatòria del Comitè de Direcció i de la Junta Permanent.
  • Donar fe dels acords presos en les reunions i estendre els certificats corresponents.
  • Portar un registre actualitzat d'entrades i eixides de tots els documents oficials de l’Escola, així com comunicar a l'òrgan de govern corresponent de la Universitat els acords del Comitè de Direcció.
  • Qualsevol altra funció que siga pròpia de la Secretaria, d’acord amb la legislació vigent.
Informació proporcionada per: Escola de Doctorat