El Comitè de Direcció

15/02/2019 | Escola de Doctorat
Compartir

Compartir

Facebook Facebook
Twitter Twitter
Linkedin Linkedin
Whatsapp Whatsapp
Gmail Gmail
Imprimir Imprimir

​El Comitè de Direcció és el màxim òrgan col·legiat de govern de l’Escola de Doctorat de la Universitat Jaume I.

 

 

Membres

 

Assessors

 

Funcions

 • Informar les propostes de creació, modificació o supressió de programes de doctorat.
 • Establir les línies estratègiques de l’Escola de Doctorat, lligades a l’estratègia d’investigació de la Universitat Jaume I i, si escau, de les entitats col·laboradores de l’Escola.
 • Proposar els terminis d’admissió, matrícula i altres gestions administratives comunes relacionades amb els estudis de doctorat.
 • Aprovar la programació d’activitats formatives de l’Escola de Doctorat, a proposta del director o directora.
 • Aprovar, si escau, els complements de formació dels diferents programes de doctorat, a proposta de les seues respectives comissions acadèmiques.
 • Aprovar la composició de les comissions acadèmiques dels programes de doctorat, i la incorporació i cessament dels seus membres.
 • Informar les propostes de les comissions acadèmiques dels programes de doctorat de designació dels seus coordinadors o coordinadores.
 • Aprovar les propostes d’assignació de director o directora de tesis doctorals.
 • Aprovar els avaluadors externs i els tribunals per a jutjar les tesis doctorals, a proposta de les comissions acadèmiques.
 • Resoldre, amb un informe previ de l’òrgan responsable del programa, els conflictes que sorgisquen en relació amb els agents implicats en el desenvolupament del programa de doctorat.
 • Resoldre, amb un informe previ de l’òrgan responsable del programa, les sol·licituds de comprovació de nivell equivalent del títol obtingut conforme a sistemes d’estudis universitaris aliens a l’espai europeu d’educació superior, sense necessitat d'homologació dels seus títols, d’acreditació de nivell de formació equivalent i que faculten en el país expedidor a l’accés a doctorat.
 • Resoldre qüestions que superen l’àmbit d’una comissió acadèmica, o que siguen compartides per dues o més d’aquestes comissions, així com qualsevol altra que puga ser sotmesa a la seua consideració.
 • Elaborar les propostes de qualsevol normativa en l’àmbit dels estudis de doctorat de la Universitat Jaume I, incloent-hi la possible modificació del present reglament de règim intern.
 • Elaborar, aprovar i modificar el codi de bones pràctiques de l’Escola.
 • Aprovar la proposta de pressupost i executar el pressupost de l’Escola.
 • Proposar la concessió dels premis extraordinaris de doctorat.
 • Aprovar els criteris i el procediment per a l’adjudicació d’ajudes convocades per l’Escola en matèria de doctorat.
 • Ratificar els acords de la Junta Permanent.
 • Constituir, si escau, comissions per a assessorar i facilitar la gestió del Comitè de Direcció, elegir els seus membres i delegar les funcions i atribucions que es considere necessàries per l’exercici eficaç de les seues funcions.
 • Realitzar aquelles altres funcions de doctorat que determine la Universitat.
Informació proporcionada per: Escola de Doctorat