22/05/2023 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El Comitè de Direcció de l’Escola de Doctorat donarà per autoritzat el dipòsit de la tesi doctoral quan, almenys, quatre dels membres del tribunal n’aconsellen la defensa. La doctoranda o doctorand, amb el vistiplau del director o directora, incorporarà els possibles canvis suggerits pels membres del tribunal amb caràcter previ al dipòsit.

En un termini màxim de set dies des de la recepció del quart informe favorable, l’Escola de Doctorat notificarà a la doctoranda o doctorand i al director i directora de la tesi l’autorització favorable o desfavorable, si escau, per al dipòsit.

A partir de la recepció de la notificació d’autorització per al dipòsit, el doctorand o doctoranda disposarà d’un termini màxim d’un mes per a dipositar el document definitiu de la tesi doctoral en format electrònic en l’Escola de Doctorat. Aquest document serà definitiu i no podrà ser modificat ni alterat en cap moment.

Per acord de l'Escola de Doctorat, totes les persones doctorandes que dipositen la tesi fins al 15 de novembre (inclòs) no han d'abonar la matrícula del curs en vigor.

El termini màxim des que s’efectue el dipòsit de la tesi doctoral fins a la seua defensa no pot ser superior a sis mesos, d’acord amb el que s’estableix en l’article 13.2 del Reial decret 99/2011, de 28 de gener. Transcorregut aquest termini s’ha d’iniciar novament el procés d’autorització i dipòsit de la tesi.

S'han de tindre en compte els requisits de format de la tesi i que la tesi doctoral redactada en una llengua diferent del valencià o del castellà ha de contindre un resum extens en una d’aquestes dues llengües. Aquest resum ha de formar part de l’enquadernació de la tesi.

Informació proporcionada per: InfoCampus