UJI

Nivell de doctor

Última modificació: 22/05/2017 | Font: USE

Quines són les qualificacions del nivell de doctor?

Les característiques de les qualificacions ubicades en aquest nivell les defineixen els següents descriptors presentats en termes de resultats de l’aprenentatge:

  • haver adquirit coneixements avançats en la frontera del coneixement i haver demostrat, en el context de la recerca científica reconeguda internacionalment, una comprensió profunda, detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia científica en un o més àmbits investigadors;
  • haver fet una contribució original i significativa a la recerca científica en el seu àmbit de coneixement i que aquesta contribució hagi estat reconeguda com a tal per la comunitat científica internacional;
  • haver demostrat que són capaços de dissenyar un projecte de recerca amb el qual puguin portar a terme una anàlisi crítica i una avaluació de situacions imprecises on aplicar les seves contribucions i els seus coneixements i metodologia de treball per realitzar una síntesi d’idees noves i complexes que produeixin un coneixement més profund del context investigador en el qual es treballi;
  • haver desenvolupat l’autonomia suficient per iniciar, gestionar i liderar equips i projectes de recerca innovadors i col·laboracions científiques, nacionals o internacionals, dins el seu àmbit temàtic, en contextos multidisciplinaris i, si s’escau, amb una alta component de transferència de coneixement;
  • haver mostrat que són capaços d’exercir la seva activitat investigadora amb responsabilitat social i integritat científica;
  • haver justificat que són capaços de participar en les discussions científiques que es duguin a terme a escala internacional en el seu àmbit de coneixement i de divulgar els resultats de la seva activitat investigadora a tot tipus de públics;
  • haver demostrat dins del seu context científic específic que són capaços de realitzar avenços en aspectes culturals, socials o tecnològics, així com de fomentar la innovació en tots els àmbits en una societat basada en el coneixement. 
Informació proporcionada per: Unitat de Suport Educatiu