Documentació acreditativa segons via d'accés als estudis de doctorat

17/06/2024 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

La documentació acreditativa que cal aportar depen de la via d'accés als estudis de doctorat (l'alumnat titulat per l'UJI està exempt d'aportar la documentació acreditativa de la titulació universitària d'accés així com la certificació acadèmica detallada). Consulteu la tabla següent:

 Via 1: Amb caràcter general, cal estar en possessió dels títols oficials espanyols de grau, o equivalent, i de màster universitari, o equivalent, sempre que se superen, almenys, 300 crèdits ECTS en el conjunt dels dos ensenyaments. (Només per a estudiantat amb grau i màster finalitzats)

Documentació a aportar (l'alumnat titulat UJI està exempt d'aportar la documentació):

 • Títol de grau o equivalent
 • Títol de màster universitari oficial o equivalent
 • Certificació acadèmica detallada dels estudis de grau superats amb nota mitjana 
 • Certificació acadèmica detallada dels estudis de màster superats amb nota mitjana

Important: Cal acreditar haver superat al menys 300 crèdits ECTS en el conjunt dels dos ensenyaments


Via 2:  Des de titulacions universitàries oficials espanyoles ‘pre-Bolonia’ que es corresponguen amb el nivell 3 del Marc Espanyol de Qualificacions per a l’Ensenyament Superior (MECES). (Específica per a estudiantat amb llicenciatura, enginyeria o arquitectura)

Documentació a aportar:


Via 3: Des de titulacions universitàries oficials espanyoles, o d'altres països de l'EEES, que habiliten per a l’accés a estudis de Màster i amb un mínim de 300 crèdits en el conjunt d'estudis universitaris oficials dels quals, almenys, 60 crèdits ECTS seran de nivell de màster. 

Documentació a aportar:

 • Títol universitari oficial de grau o equivalent que habilita per a l'accés a estudis de màster
 • Certificació acadèmica detallada dels estudis de grau o equivalent que habilita per a l'accés a màster amb nota mitjana
 • Certificació o certificacions acadèmiques d'haver superat, al menys, 60 crèdits en un màster universitari oficial o equivalent
 • Títol de màster universitari oficial o equivalent (en el cas d'estudis finalitzats)
 • Certificació acadèmica detallada dels estudis de màster universitari o equivalente con nota media (en el cas d'estudis finalitzats)
 • Per a certificats acadèmics d'altres països de l'EEES, declaració d'equivalència de nota mitjana del MECD

NOTA: En titulacions de més de 5 anys d'altres països de l'EEES que no aporten màster, l'Escola de Doctorat podrà sol·licitar informació addicional (Suplement Europeu al títol, Carta de la universitat expedidora del títol que acredite que el titol aportat faculta per a l'accés a estudis de doctorat, o altres).

Important: Cal acreditar haver superat, almenys, 300 crèdits ECTS en el conjunt dels dos ensenyaments

En el cas de titulacions universitàries d'altres països de l'EEES, la documentació també ha d’estar traduïda a català, espanyol o anglès. Consulteu l’apartat Traducció de documentació.


Via 4: Des de titulacions oficials espanyoles de grau, la duració del qual, conforme a les normes de dret comunitari, siga almenys de 300 crèdits ECTS. Aquests titulats i titulades hauran de cursar amb caràcter obligatori els complements de formació a que es refereix l'article 7.2 del RD99/2011, excepte si el pla d'estudis del corresponent títol de grau incloga crèdits de formació en investigació, equivalents en valor formatiu als crèdits en investigació procedents d'estudis de màster.

Documentació a aportar:

 • Títol de grau acreditatiu
 • Certificació acadèmica detallada amb nota mitjana

Via 5: Els titulats universitaris que, amb la prèvia obtenció de plaça en formació en la corresponent prova d’accés a places de formació sanitària especialitzada, hagin superat amb avaluació positiva almenys dos anys de formació d’un programa per a l’obtenció del títol oficial d’alguna de les especialitats en ciències de la salut.

Documentació a aportar:

 • Títol de llicenciatura, diplomatura o grau
 • Títol d'especialitat en Ciències de la Salut
 • Documentació acreditativa de l'avaluació positiva d'almenys dos anys de formació (si encara no es disposa del títol d'especialista)
 • Certificació acadèmica detallada de tots els estudis amb nota mitjana

Via 6: Estar en possessió d’un altre títol de doctora o doctor.

Documentació a aportar:

 • Títol de doctorat

Via 7: Estar en possessió d’un títol obtingut conforme a sistemes educatius estrangers, amb la prèvia comprovació de la universitat que aquest acredita un nivell de formació equivalent a la del títol oficial espanyol de màster universitari i que faculta en el país expedidor del títol per a l’accés a estudis de doctorat.

Documentació a aportar:

 • Títol d'estudis superiors estrangers de grau o equivalent  que habilita per a l'accés a estudis de màster
 • Certificació acadèmica detallada dels estudis estrangers de grau o equivalent amb nota mitjana 
 • Títol d'estudis superiors estrangers de màster o equivalent 
 • Certificació acadèmica detallada dels estudis estrangers de màster o equivalent amb nota mitjana 
 • Carta de la universitat expedidora del títol que acredite que el titol aportat faculta per a l'accés a estudis de doctorat
 • Per a certificats acadèmics, declaració d'equivalència de nota mitjana del MECD

 

La documentació ha d’estar traduïda a català, espanyol o anglès. Consulteu l’apartat Traducció de documentació.

NOTA: La documentació acadèmica (títols i certificats acadèmics oficials) utilitzada per acreditar els requisits anteriors no s’ha de presentar legalitzada en la preinscripció. No obstant això, serà un requisit obligatori la legalització documental a l'hora de formalitzar la matrícula. 

La legalització és el procés pel qual les autoritats d'un país acrediten que el títol és vàlid i ha estat expedit per l'autoritat competent per fer-ho.

Consulteu les diferents vies de legalització d’un document. 

Informació proporcionada per: InfoCampus