Documentació acreditativa segons via d'accés als estudis de doctorat

Última modificació: 14/06/2018 | Font: USE

La documentació acreditativa que cal aportar depen de la via d'accés als estudis de doctorat (l'alumnat titulat per l'UJI està exempt d'aportar la documentació acreditativa de la titulació universitària d'accés així com la certificació acadèmica detallada). Consulteu la tabla següent:

 Via 1: Amb caràcter general, cal estar en possessió d’un títol oficial espanyol de grau, o equivalent, i de màster universitari, o equivalent, sempre que es superen, almenys, 300 crèdits ECTS en el conjunt dels dos ensenyaments 

Documentació a aportar:

 • Títol de graduat/graduada o equivalent
 • Títol de màster universitari oficial o equivalent
 • Certificació acadèmica detallada dels estudis de grau superats amb nota mitjana 
 • Certificació acadèmica detallada dels estudis de màster superats amb nota mitjana

Important: Cal acreditar haver superat al menys 300 crèdits ECTS en el conjunt dels dos ensenyaments


Via 2:  Des de titulacions universitàries oficials espanyoles ‘pre-Bolonia’ que es corresponguen amb el nivell 3 del Marc Espanyol de Qualificacions per a l’Ensenyament Superior (MECES).

Documentació a aportar:


Via 3: Des de titulacions universitàries oficials espanyoles, o d'altres països de l'EEES, que habiliten per a l’accés a estudis de Màster i amb un mínim de 300 crèdits en el conjunt d'estudis universitaris oficials, dels quals, al menys, 60 de nivell de màster. 

Documentació a aportar:

 • Títol universitari oficial de grau o equivalent que habilita per a l'accés a estudis de Màster
 • Certificació acadèmica detallada dels estudis de grau o equivalent que habilita per a l'accés a Màster amb nota mitjana
 • Certificació o certificacions acadèmiques d'haver superat, al menys, 60 crèdits en un Màster universitari oficial o equivalent
 • Títol de màster universitari oficial o equivalent (en el cas d'estudis finalitzats)
 • Certificació acadèmica detallada dels estudis de màster universitari o equivalente con nota media (en el cas d'estudis finalitzats)
 • Per a certificats acadèmics d'altres països de l'EEES, declaració d'equivalència de nota mitjana del MECD

Important: Cal acreditar haver superat al menys 300 crèdits ECTS en el conjunt dels dos ensenyaments

En el cas de tituacions universitàries d'altres països de l'EEES la documentació ha d’estar traduïda a una de les llengües oficials de l’UJI. Consulteu l’apartat Traducció de documentació.


Via 4: Des de titulacions oficials espanyoles de graduat o graduada en Farmàcia, Medicina, Veterinària, Odontologia o Arquitectura que acrediten el nivell 3 del MECES.

Documentació a aportar:


Via 5: Els titulats universitaris que, amb la prèvia obtenció de plaça en formació en la corresponent prova d’accés a places de formació sanitària especialitzada, hagin superat amb avaluació positiva almenys dos anys de formació d’un programa per a l’obtenció del títol oficial d’alguna de les especialitats en ciències de la salut.

Documentació a aportar:

 • Títol de Llicenciat/Llicenciada o Diplomat/Diplomada 
 • Títol d'Especialista en Ciències de la Salut
 • Documentació acreditativa de l'avaluació positiva d'almenys dos anys de formació
 • Certificació acadèmica detallada de tots els estudis amb nota mitjana

Via 6:  Llicenciats, arquitectes o enginyers que estiguin en possessió del diploma d’estudis avançats (RD 778/1998) o que hagen assolit la suficiència investigadora (RD 185/1985).

Documentació a aportar:

 • Certificació acadèmica del programa de doctorat que incloga la data d'obtenció de la Suficiència Investigadora (estudiantat del RD185/1985)
 • Certificació acadèmica del programa de doctorat que incloga la data d'obtenció del Diploma d'Estudis Avançats (estudiantat del RD778/1998)
 • Certificat acadèmic del títol universitari amb el qual va ser admès als estudis de doctorat 

Via 7: Estar en possessió d’un altre títol espanyol de doctor obtingut conforme a anteriors ordenacions universitàries.

Documentació a aportar:

 • Títol de Doctor

Via 8: Estar en possessió d’un títol obtingut conforme a sistemes educatius estrangers, amb la prèvia comprovació de la universitat que aquest acredita un nivell de formació equivalent a la del títol oficial espanyol de màster universitari i que faculta en el país expedidor del títol per a l’accés a estudis de doctorat.

Documentació a aportar:

 • Títol d'estudis superiors estrangers de grau o equivalent  que habilita per a l'accés a estudis de Màster.
 • Certificació acadèmica detallada dels estudis estrangers de grau o equivalent amb nota mitjana 
 • Títol  d'estudis superiors estrangers de màster o equivalent 
 • Certificació acadèmica detallada dels estudis estrangers de màster o equivalent amb nota mitjana 
 • Certificat de la universitat expedidora del títol que acredite que aquest faculta per a l'accés a estudis de doctorat
 • Per a certificats acadèmics, declaració d'equivalència de nota mitjana del MECD

 

La documentació ha d’estar traduïda a una de les llengües oficials de l’UJI. Consulteu l’apartat Traducció de documentació.

Tota la documentació utilitzada per acreditar els requisits anteriors s’ha de presentar correctament legalitzada. La legalització és el procés pel qual les autoritats d'un país acrediten que el títol és vàlid i ha estat expedit per l'autoritat competent per fer-ho. Consulteu les diferents vies de legalització d’un document. 

 

 

Informació proporcionada per: Unitat de Suport Educatiu
Informació i consultes: Bústia UJI | Centre de seguretat i privacitat
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16