23/09/2022 | Escola de Doctorat
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Convocatòria de premis extraordinaris 2020/21

Els premis extraordinaris de doctorat suposen el reconeixement a les tesis doctorals de qualitat excepcional en la seua aportació a l’avanç i la transferència del coneixement dins del seu àmbit. Estos premis són convocats anualment per la direcció de l’Escola de Doctorat i són concedits per resolució del Rectorat.

En aplicació de la normativa aprovada pel Consell de Govern de 25 de març de 2021, cada tesi queda adscrita a una de les cinc branques del coneixement segons el programa de doctorat en que va ser defensada. En la convocatòria actual de premis extraordinaris de doctorat, es convoquen els següents premis:

 • Arts i Humanitats: 2 premis
 • Ciències: 2 premis
 • Ciències de la Salut: 2 premis
 • Ciències Socials i Jurídiques: 2 premis 
 • Enginyeria i Arquitectura: 2 premis

 

Qui pot presentar la sol·licitud en la convocatòria actual 

Per a la convocatòria actual, es podran presentar les tesis defensades en el curs acadèmic 2020/21 i les defensades en el curs 2019/2020 que no van concòrrer a la convocatòria de premis extraordinaris anterior.

Per a poder optar a premi extraordinari de doctorat, la tesi doctoral ha de haver rebut en la seua defensa la qualificació d' Excel·lent cum laude. Tesis doctorals que poden optar a la convocatòria 2020/2021.

La persona candidata pot sol·licitar a la direcció de l'Escola de Doctorat l'adscripció de la seua tesi a una branca diferent, mitjançant escrit raonat amb el vistiplau de la direcció de la tesi, durant el periode d'al.legacions.

Periode d’al.legacions a la llista de candidatures: serà de 10 dies hàbils a partir del dia següent a la publicació de la convocatòria. S’han de presentar a través del registre electrònic de la Universitat Jaume I, adreçades a l'Escola de Doctorat.

 

Quan i com es pot fer el tràmit de sol·licitud?

La convocatòria romandrà oberta del 3 al 17 d'octubre de 2022. El tràmit de la sol·licitud s'efectua mitjançant la seu electrònica de la Universitat Jaume I.

 

 

La presentació de sol·licituds i la documentació corresponent, així com la totalitat de les notificacions administratives, es realitzarà exclusivament per via electrònica.

 

Quins documents són necessaris per emplenar la sol·licitud?

La sol·licitud s'ha d'acompanyar amb els documents següents:

 1. Relació de mèrits al·legats per la persona sol·licitant segons model normalitzat i avalats per la direcció de la tesi. Per cada mèrit al·legat, s'ha de justificar la relació amb el treball de la tesi doctoral, indicant explícitament les parts de la tesi (capítols, seccions, pàgines) que es troben directament relacionades. En cap cas, es valoraran mèrits la relació dels quals amb la tesi doctoral no es trobe adequadament justificada.
 2. Acreditació documental (còpia de les publicacions científiques, actes de congressos, etc.) d'aquells mèrits que no consten en la base de dades PCI. Tan sols es podrà annexar un document.

 

Com s'avaluarà la meua sol·licitud?

Una vegada presentada la sol·licitud, l'Escola de Doctorat verificarà la sol·licitud i la documentació adjunta. Les comissions avaluadores nomenades per l'Escola de Doctorat a l'efecte determinaran la proposta de concessió de premis extraordinaris de doctorat. Finalment, el Rectorat de la Universitat Jaume I, a la vista de la proposta elevada per la direcció de l'Escola de Doctorat, resoldrà la convocatòria de premis extraordinaris de doctorat.

El barem d'aplicació és el següent:

 • Informe confidencial emès pels membres del tribunal després de l’acte públic de defensa (fins al 30 %).
 • Mobilitat en la formació doctoral. A aquest efecte, les tesis amb menció de doctorat internacional, industrial o cotutela rebran la màxima valoració. Si no es disposa d’aquesta menció, es valoraran en aquest apartat els períodes d’estada de recerca predoctorals. En aquest supòsit, la valoració de l’apartat mai podrà superar la corresponent al de la tesi amb menció de doctorat internacional, industrial o cotutela (fins al 20 %).
 • Difusió dels resultats de la recerca i transferència del coneixement. Es valoraran els mèrits al·legats pels doctors i doctores que es classifiquen dins de les categories A i B, o superiors, de l’escala de valoració dels resultats d’investigació de la Universitat Jaume I, tenint en compte que el valor numèric assignat a un ítem classificat en la categoria A ha de ser superior en un factor 5 al classificat en la categoria B (fins al 30 %).
 • Criteri d’excel·lència específic per branca de coneixement (fins al 20 %). Aquest criteri podrà establir-se de manera diferenciada en funció del programa de doctorat de la tesi. El criteri ha de ser públic en el moment de la convocatòria.

 

Comissions avaluadores i criteris d'excel·ència 

Composició de les comissions avaluadores

Criteri d’excel·lència específic per branca de coneixement

Pots consultar la Normativa completa de premis extraordinaris de doctorat aprovada pel Consell de Govern núm. 03/2016 de 17 de març de 2016 i modificada en la sessió núm. 03/2021 de 25 de març de 2021.

 

Resolucions

Resolució i bases de la convocatòria 

Tauler Oficial d'Anuncis de la Universitat Jaume I 

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV)

Informació proporcionada per: Escola de Doctorat