26/04/2023 | Escola de Doctorat
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Quin és l'objecte de la convocatòria?

Les ajudes es destinaran a sufragar parcialment les despeses associades a l'estada del doctorand o doctoranda en un centre d'educació superior o de recerca d'un país estranger per a desenvolupar treballs de recerca o activitats formatives amb l'objecte que puga aspirar a l'esment de doctor o doctora internacional en el seu títol de doctorat.

La dotació econòmica individual de les ajudes serà de 2.500 euros. L'import de l'ajuda es destinarà a cobrir un període d'estada de tres mesos. Les estades es realitzaran obligatòriament entre l’1 de gener de 2022 i el 31 d'agost de 2023.

Qui pot presentar la sol·licitud?

Pot sol·licitar aquesta ajuda l'estudiantat de doctorat de la Universitat Jaume I matriculat en el curs 2021/22 en un programa a l'empara del RD 99/2011, que es trobe realitzant segona o posteriors anualitats dels seus estudis i que haja obtingut una avaluació favorable en les anualitats precedents. Les persones sol·licitants hauran de ser naturals o residents en la província de Castelló. L'ajuda no es podrà sol·licitar per a realitzar estades en el país de procedència de la persona sol·licitant.

Aquestes ajudes no es podran sol·licitar si el doctorand o doctoranda ja ha realitzat prèviament estades de recerca en centres estrangers de durada igual o superior a tres mesos. 

Aquestes ajudes seran incompatibles qualsevol altra destinada a sufragar els conceptes contemplats en aquesta convocatòria.

Quan i com es tramita la sol·licitud?

Les sol·licituds, dirigides a La Fundació Balaguer-Gonel Hermanos, s’han de presentar via telemàtica a la Fundació General de la Universitat Jaume I en el termini de 10 dies a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria.

Formulari presentació sol·licituds i impresos: formulari

Tel.: 964 38 71 97

Quins documents són necessaris per a fer la sol·licitud?

La sol·licitud s'ha de presentar amb els documents següents:

 • Imprés de sol·licitud, que inclou les dates de realització de l'estada, el pla de treball previst durant l'estada i la seua relació específica amb el pla de recerca de la tesi doctoral. (annex 1)
 • Carta d'acceptació expedida pel representant del centre receptor en el qual es realitzarà l'estada.
 • Document que acredite  ser natural o resident a la província de Castelló. 
 • Declaració jurada que s'indique que la persona sol·licitant no ha rebut cap ajuda o beca pels mateixos conceptes ni ha realitzat estades prèvies en centres estrangers que permeten optar a l'esment de doctor o doctora internacional.(annex 2)
 • Certificat acreditatiu de la llengua estrangera d'acord amb la taula d’equivalències d’idiomes estrangers aprovada pel Consell de Govern.

Com s'avaluarà la meua sol·licitud?

La proposta de selecció la realitza una comissió integrada per D. Ernesto Tarragón Cros, en representació de la Fundación Balaguer Gonel Hermanos, que actuarà com a president; Dña. Mercè Correa Sanz, directora de l’Escola de Doctorat, que actuarà com a secretària; D. Jesús Lancis Sáez, vicerector d’Investigació, vocal i D. José Antonio Font Arquesor, en representació de la Fundación Balaguer Gonel Hermanos, vocal.
La comissió tindrà en consideració els següents aspectes:

 • Tenen prioritat les persones sol·licitants que no siguen personal investigador en formació regulat per la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació, atès que aquestes persones poden optar a convocatòries específiques d’ajudes per a la realització d’estades en centres d’investigació estrangers dins del seu contracte.
 • Comprovació de l’expedient acadèmic de doctorat: informes favorables precedents amb nota (A, B o C) i absència d’estades predoctorals internacionals iguals o superiors a 3 mesos. 
 • Valoració de la universitat o centre de destinació. La puntuació en aquest apartat depén de la posició de la universitat en el rànquing del Center for World University Rankings. En el cas de centres d’investigació, la puntuació depén de la posició en el rànquing del CSIC per a centres d’investigació.

Documentació necessària per a acceptar i justificar les ajudes

 • Acceptació de l'ajuda (annex 3)
 • Notificació d'incorporació al centre de destí (Sols en cas de demanar un avançament de l’import de l’ajuda) (annex 4)
 • Certificació original del centre en el qual s'ha desenvolupat l'estada amb especificació de la seua durada. (annex 5)
 • Memòria de la tasca desenvolupada signada pel director o directora de tesi. (annex 6)

Convocatòria i Resolucions

Informació proporcionada per: Escola de Doctorat