02/10/2023 | Escola de Doctorat
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Quin és l'objecte de la convocatòria?

Les ajudes es destinaran a sufragar parcialment les despeses associades a l'estada del doctorand o doctoranda en un centre d'educació superior o de recerca d'un país estranger per a desenvolupar treballs de recerca o activitats formatives amb l'objecte que puga aspirar a l'esment de doctor o doctora internacional en el seu títol de doctorat.

La dotació econòmica individual de les ajudes després de la baremació serà de 2.500 euros per a les cinc primeres persones de la llista, per branca de coneixement  i de 1.000 euros per a les cinc persones que ocupen la posició 2 de la llista, per branca de coneixement. L'import de l'ajuda es destinarà a cobrir un període d'estada de tres mesos. Les estades han d’estar finalitzades obligatòriament entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2023.

Per a més informació consulta el text complet de la convocatòria.

 

Qui pot presentar la sol·licitud?

Pot sol·licitar aquesta ajuda l'alumnat de doctorat de la Universitat Jaume I matriculat en el curs 2022/23 en un programa a l'empar del RD 99/2011, que es trobe realitzant segona o posteriors anualitats dels seus estudis i que haja obtingut una avaluació favorable en la última anualitat. L'ajuda no es podrà sol·licitar per a realitzar estades en el país de procedència de la persona sol·licitant ni en el país de residència habitual.

Aquestes ajudes no es podran sol·licitar si el doctorand o doctoranda ja ha realitzat prèviament estades de recerca en centres estrangers de durada igual o superior a tres mesos. 

Aquestes ajudes seran incompatibles qualsevol altra destinada a sufragar els conceptes contemplats en aquesta convocatòria.

 

Quan i com es tramita la sol·licitud?

Les sol·licituds, dirigides a l’Escola de Doctorat, s’han de presentar pel registre telemàtic de la Universitat Jaume I (http://www.registre.uji.es) o, en el termini de 10 dies a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al Tauler d’Anuncis Oficials (TAO).

 

Quins documents són necessaris per a completar la sol·licitud?

La sol·licitud s'ha de presentar amb els documents següents:

 • Imprès de sol·licitud, que inclou les dates de realització de l'estada, el pla de treball previst durant l'estada i la seua relació específica amb el pla de recerca de la tesi doctoral. (imprés 1)
 • Carta d'acceptació expedida pel representant del centre receptor en el qual es realitzarà l'estada.
 • Declaració jurada que s'indique que la persona sol·licitant no ha rebut cap ajuda o beca pels mateixos conceptes ni ha realitzat estades prèvies en centres estrangers que permeten optar a l'esment de doctor o doctora internacional. (imprés2)

 

Cóm s'avaluarà la meua sol·licitud?

La proposta de selecció la realitza una comissió integrada per la directora de l’Escola de Doctorat, que actuarà com a presidenta, la secretària acadèmica de l’Escola de Doctorat, que actuarà com a secretària i la tècnica mitjana de l’Escola de Doctorat, vocal. La comissió ha de tenir en consideració els següents aspectes:

 • Tenen prioritat les persones sol·licitants que no siguen personal investigador en formació regulat per la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació, atès que aquestes persones poden optar a convocatòries específiques d’ajudes per a la realització d’estades en centres d’investigació estrangers dins del seu contracte.
 • Comprovació de l’expedient acadèmic de doctorat: informes favorables precedents amb nota (A, B o C) i absència d’ estades predoctorals internacionals iguals o superiors a 3 mesos. 
 • Certificat de llengua estrangera per al país de destinació o d'anglès com a llengua vehicular (consultar taula d'equivalències d'idiomes estrangers aprovada pel Consell de Govern https://www.uji.es/serveis/slt/base/adf/arxiugral/arxiuacreditacio/modelsdeprovesguiestaules/taulesequiv/). En cas d'estades en centres situats en països de parla hispana, es comprovarà que la persona sol·licitant té la nacionalitat espanyola o d'algun país de parla hispana, o si no és el cas, posseeix certificat que acredite el coneixement de l'espanyol.
 • En cas d’empat s’ha de fer una valoració de la universitat o centre de destinació. La puntuació en aquest apartat depèn de la posició de la universitat en el rànquing del Center for World University Ranquings (http://cwur.org/2017.php).En el cas de centres d’investigació, la puntuació depèn de la posició en el rànquing del CSIC per a centres d’investigació (http://research.webometrics.info/en/world)

Documentació necessària per a acceptar i justificar les ajudes

Toda la documentació, s'ha de presentar pel registre telemàtic de la Universitat Jaume I (http://www.registre.uji.es) dirigida a l'Escola de Doctorat.

Abans del desplaçament 

 • Acceptar per escrit l'ajuda en un termini màxim de 10 dies des de la publicació de la resolució definitiva d'adjudicació. (imprés 3)

En arribar al centre de destinació

 • En cas de sol·licitar un avançament de l'import concedit, notificació de la incorporació al centre de destinació en el termini de 10 dies des de l'inici de l'estada. (imprés 4)

Al tornar

 • Certificació original del centre en el qual s'ha desenvolupat l'estada amb especificació de la seua durada. (imprés 5)

(Si l'estada ja s'haguera realitzat, és vàlid qualsevol certificat emés per la Universitat on s'haja realitzat l'estada, sempre que consten les dades necessàries per al doctorat internacional)

 • Memòria de la tasca desenvolupada signada pel director o directora de tesi. (imprés 6)
 • En tots els casos: cal estar donat d'alta en base de dades de tercers per a poder fer l’abonament. En el següent enllaç podeu trobar el procediment per a donar-vos d'alta o modificar les vostres dades bancàries: Tercers.
Informació proporcionada per: Escola de Doctorat