UJI

Convocatòria 2019

Última modificació: 03/06/2019 | Font: Escola de Doctorat

Quin és l’objecte de la convocatòria?

L’objecte d’aquest programa d’ajudes és estimular la mobilitat dels doctorands i de les doctorandes per a desenvolupar activitats formatives de doctorat en centres estrangers o espanyols ubicats en una localitat diferent de la del centre d’adscripció de la persona sol·licitant i que impliquen el seu canvi de residència. Amb aquest objectiu, aquestes ajudes es destinen a sufragar parcialment les despeses associades a l’activitat formativa i, en particular, aquelles que donen compliment a les hores formatives obligatòries.

Aquestes ajudes contemplen tres categories d’activitats:

 • Participació dels doctorands i les doctorandes en congressos de referència en l’àmbit de coneixement de la tesi.

 • Cursos de formació en noves tècniques instrumentals o en aspectes teòrics rellevants per a la tesi organitzats per institucions científiques o acadèmiques de reconegut prestigi.

 • Estades breus en altres institucions de recerca fora de la comunitat autònoma de residència per a l’accés a instal·lacions científiques, la consulta de fons bibliogràfics, artístics o documentals, o la realització de treballs de camp. Aquestes activitats han de ser iguals o superiors a una setmana i quedar reflectides en el document d’activitats del doctorand o la doctoranda (DAD) com a estada.

Les estades i activitats s’han de realitzar obligatòriament entre el 1 de gener i el 31 de desembre de 2019. 

Qui pot presentar la sol·licitud?

Pot sol·licitar aquesta ajuda l’estudiantat de doctorat de la Universitat Jaume I matriculat en el curs 2018/19 en un programa a l’empara del RD 99/2011. En el cas d’estudiantat de segona anualitat i posteriors, és necessari haver obtingut informe favorable en les avaluacions anteriors. Aquestes ajudes són incompatibles amb les que ofereix l’Escola de Doctorat de la Universitat Jaume I per a estudiantat de doctorat que realitza tesis que opten a la menció de doctor o doctora internacional, en la convocatòria de 2019. Aquestes ajudes són incompatibles amb qualsevol altres destinades a sufragar els conceptes contemplats en aquesta convocatòria

No es podran demanar ajudes per a més d’una activitat formativa en la mateixa convocatòria. No es podran demanar ajudes per a activitats formatives o estades breus si ja s’han assolit les hores obligatòries per a eixa activitat específica o si s’han assolit les hores necessàries per a fer el depòsit de la tesi.

 

Quan i com es tramita la sol·licitud?

Les sol·licituds, dirigides a l’Escola de Doctorat, s’han de presentar pel registre telemàtic de la Universitat Jaume I (http://www.registre.uji.es) o per qualsevol dels procediments establerts en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, en el termini de 10 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al Tauler d’Anuncis Oficials (TAO).

 

Quins documents són necessaris per completar la sol·licitud?

 •  Imprès de sol·licitud amb indicació de l’activitat formativa del programa de doctorat a la qual dona compliment, de les dates exactes i el lloc de realització de l’activitat, i el vistiplau del tutor o de la tutora i el director o la directora de tesi del doctorand o de la doctoranda (annex 1).
 • Declaració jurada en la qual s’indique que la persona sol·licitant no ha rebut cap ajuda o beca per a la mateixa activitat (annex 2).

Cóm s’avaluarà la meua sol·licitud?

La proposta de selecció la realitza una comissió integrada per la directora de l’Escola de Doctorat, la secretària acadèmica de l'Escola de Doctorat i la Cap de Negociat de l’Escola de Doctorat. La comissió ha de tenir en consideració els següents aspectes:

 • Comprovació de l’expedient acadèmic de doctorat: obtenció d’informe favorable i còmput total d’hores en el DAD.
 • Sols es concediran ajudes per ala realització d’activitats formatives que contribueixen al còmput d’hores necessàries per al depòsit de la tesi a data de la darrera avaluació.
 • Seran denegades les sol·licituds de les persones que tinguen deures econòmics pendents amb l’UJI.
 • La concessió de les ajudes que compleixen els requisits anteriors se efectuarà  mitjançant  repartiment proporcional entre totes les sol.licituds.

Documentació necessària per acceptar i justificar les ajudes

En el moment de la resolució de concessió:

 • Acceptació de l’ajuda en un termini de 10 dies des de la publicació de la resolució de concessió (annex 3).

Una vegada finalitzada l’activitat formativa, i en un termini màxim de 15 dies, el doctorand o la doctoranda ha de presentar pel registre electrònic de la Universitat Jaume I (http://www.registre.uji.es) la següent documentació adreçada a l’Escola de Doctorat:

 1. Per a participació en congressos:certificat d’assistència i, si escau, justificació del pagament de la inscripció i/o còpia de la comunicació presentada.
 2. Per a participació en cursos: justificant del pagament de la inscripció, certificat d’assistència o d’aprofitament i, si escau, justificant del pagament de l’allotjament.
 3. Per a estades breus en centres nacionals o estrangers: certificació original del centre on s’ha desenvolupat l’estada amb especificació de la seua durada i memòria de la tasca desenvolupada signada pel tutor o la tutora i pel director o la directora de tesi (annex 4).
 4. En tots els casos, la fitxa de tercers amb les dades necessàries per a poder fer l’abonament (annex 5).

La documentació justificativa ha d’anar a nom del doctorand o la doctoranda beneficiari de l’ajuda.

 
Resolucions de la convocatòria de 2019 (TAO)

 

Pots consultar la resolució completa de la Convocatòria d’ajudes adreçades a l’estudiantat de l’Escola de Doctorat de la Universitat Jaume I per a la realització d’activitats formatives
Informació proporcionada per: Escola de Doctorat