Modificació del règim de dedicació a l'estudi

18/12/2023 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El canvi de modalitat de dedicació a l’estudi tan sols el poden sol·licitar en dos períodes:

  1. Doctorands i Doctorandes excepte aquells/es que tenen la possibilitat de sol·licitar la pròrroga als estudis de doctorat: Anualment en el termini de la renovació de la matrícula de tutela acadèmica corresponent a cada curs acadèmic.
  2. Doctorands i Doctorandes amb possibilitat de sol·licitar la pròrroga als estudis de doctorat: Anualment dins del període establit per a sol·licitar la pròrroga en els estudis de doctorat d'acord amb el calendari acadèmic de l'Escola de Doctorat. En aquest cas, si s'autoritza el canvi de modalitat d'estudis a temps parcial, la sol·licitud de pròrroga als estudis de doctorat quedarà sense efectes. No podran sol·licitar el canvi de modalitat de dedicació a l'estudi finalitzat aquest termini.

Una vegada concedida la pròrroga per a un nou curs acadèmic no es pot sol·licitar un canvi de la modalitat de dedicació a l’estudi.

En el cas de sol·licitar el canvi de modalitat de dedicació a l'estudi, el doctorand o la doctoranda ha d’efectuar igualment la renovació de la matrícula en el termini establert. Durant el curs acadèmic no es poden autoritzar canvis en el règim de dedicació a l’estudi.

El doctorand/a que sol·licite el canvi de règim de dedicació als estudis ha d’emplenar i enviar a través del registre electrònic de la Universitat Jaume I adreçat a l'Escola de Doctorat, la següent documentació:

 

 

La sol•licitud de canvi del règim de dedicació de temps parcial a temps complet serà autoritzada de manera automàtica. La sol•licitud de canvi del règim de dedicació de temps complet a temps parcial ha de ser autoritzada per la CAPD, prèvia justificació per part del doctorand o doctoranda dels motius pels quals no pot realitzar els estudis a temps complet (necessitats educatives especials, la situació laboral de l’estudiantat, les funcions de representació estudiantil, ser esportista d’alt nivell, la conciliació familiar, la simultaneïtat d’estudis), i escoltat el tutor o tutora i el director o directora de la tesi. Aquesta justificació s’ha d’efectuar adjuntant al document de sol·licitud la justificació dels motius. L’incompliment de l’obligació de justificar els motius comportarà automàticament la denegació de la sol•licitud.

El còmput del temps màxim de permanència en el programa per a estudiantat amb regim de dedicació que inclou períodes a temps complet i a temps parcial és de sis anys.   Quan el doctorand o doctoranda siga una persona amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, el còmput del temps màxim de permanència és de vuit anys.

IMPORTANT: A les doctorandes i els doctorands que han iniciat els estudis de doctorat abans del curs 2023/2024, els seran aplicable les disposicions reguladores del doctorat vigents en el moment de l'inici dels seus estudis.

 

El tràmit de sol·licitud s'efectua mitjançant la seu electrònica de la Universitat Jaume I

 

 

Informació proporcionada per: InfoCampus