UJI

Investigació amb animals

Última modificació: 09/05/2019 | Font: Escola de Doctorat

Què és el Comitè Ètic de Benestar Animal i Òrgan Habilitat?

El Comitè Ètic de Benestar Animal (CEBA) és una subcomissió de la Comissió Deontològica. El CEBA és l’òrgan encarregat d’avaluar amb correcció, equanimitat, respecte i eficiència, els aspectes ètics, metodològics i jurídics de cada procediment que impliquen la utilització d’animals a la Universitat Jaume I i fer el seu seguiment. Aquest Comitè és també l’òrgan habilitat per la Generalitat Valenciana, en desplegament del RD53/2013, per a l’avaluació de projectes que utilitzen animals d’experimentació.

 

Transparència i experimentació animal

La Universitat Jaume I s’ha adherit a l’"Acord de Transparència en Experimentació Animal” promogut des de la “Confederación de Sociedades Científicas (COSCE)” en col·laboració amb la “Asociación Europea para la Investigación Animal (EARA)” en setembre de 2016.

 

Criteris i procediments en l'experimentació amb animals

D’acord amb el article 10 del Reglament de la Comissió Deontològica i del Comitè Ètic de Benestar Animal de la Universitat Jaume I, en el procediment d’avaluació es revisarà el compliment d’estàndards ètics acceptats. En tots els casos, es procurà en tots els procediments el benestar animal, evitant el sofriment i el dolor innecessaris, i es vetlarà per la seua adequació al principi de les 3Rs formulat en 1959 per W. Russel i R. Burch en The Principles of Humane Experimental Technique:

  • Reducció: utilització del mínim número d’animals per abastar l’objectiu proposat mitjançant un disseny estadístic correcte.
  • Refinament: disseny de procediments que permetan minvar o reduir el possible dolor o malestar dels animals.
  • Reemplaç: cerca de tècniques alternatives que puguen aportar el mateix nivell d’informació que el obtingut amb procediments amb animals i que no implique l’ús d’aquests.

Entre els diferents aspectes contemplats en l’article 10, es valorarà particularment:

  1. El valor científic i/o social de la proposta que justifique la utilització d’animals en els experiments.
  2. La qualificació i el grau d’experiència de l’investigador principal i de l’equip d’investigació.
  3. El disseny estadístic adequat per ajustar-se al principi de reducció.
  4.  El seguiment de l’activitat al llarg del procediment i l’adequació de les instal·lacions.
  5. Per a animals no criats a les instal·lacions de la Universitat Jaume I, el procediment d’adquisició i el seu adequat transport.
  6. L’adequació del procediment al principi de refinament i l’adequat control dels fàrmacs utilitzats en els procediments.
  7. En general, el compliment d’allò establert al RD53/2013, d’1 de febrer, del Ministeri de la Presidència, el Decret 13/2007, de 26 de gener, de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació de la Generalitat Valenciana i la directiva 2010/63/UE, de 22 de setembre, del Parlament i del Consell de la Unió Europea.

 

Com es tramita la sol·licitud?

La presentació de sol·licituds i la documentació corresponent, així com la totalitat de les notificacions administratives, es realitzarà exclusivament per via electrònica a través de la seu electrònica de la Universitat Jaume I a partir de l’enllaç

 

 

En la tramitació de la sol·licitud et demanarem diferents formularis:

Molt important: La documentació s'ha de presentar en format PDF (extensió .pdf) o JPEG (extensions .jpg o .jpeg).

 

Quin és el termini previst per a la recepció de l'informe?

La sol·licitud serà informada individualment, al menys, per tres membres del CEBA. D’altra banda, la documentació completa es distribuirà entre tots els membres del Comité que valoraran el grau de compliment dels criteris i procediments de la investigació amb persones. 

La proposta d’informe serà tractada a la reunió següent del CEBA, on es delibera sobre la mateixa i s’elabora l’informe. El CEBA es reunirà amb periodicitat mensual per tractar totes les propostes i publicarà en la web el calendari anual de reunions per tal que el personal investigador puga planificar adequadament el seu treball. En un termini de 10 dies des de la reunió del CEBA es comunicarà al sol·licitant el resultat de l’informe en els termes d’informe favorable, informe pendent de correccions o informe desfavorable. L’informe favorable serveix per certificar, davant les autoritats, organismes i institucions que ho sol·liciten, que les activitats avaluades que es van a realitzar amb animals són conformes a les exigències metodològiques, ètiques i jurídiques.

Desprès de l’informe favorable, el personal investigador ha de realitzar la sol·licitud d’autorització a l’òrgan competent amb còpia a l’òrgan habilitat.

L’informe favorable és previ i preceptiu per iniciar les activitats d’investigació que s’han presentat.

Informació proporcionada per: Vicerectorat d'Investigació i Transferència