UJI

Ètica en la investigació

Última modificació: 11/03/2019 | Font: Escola de Doctorat

Què és la Comissió Deontològica de la Universitat Jaume I?

La Comissió Deontològica, i la seua subcomissió el Comitè Ètic de Benestar Animal, són els òrgans de la Universitat Jaume I encarregats d’elaborar els informes preceptius sobre projectes o treballs d’investigació en éssers humans, ús de dades personals o mostres biològiques, i l’experimentació animal. Per a la emissió dels seus informes, la Comissió Deontològica comprova l’adequació dels procediments experimentals a la normativa vigent, així com les implicacions ètiques dels projectes que avalua.

La Comissió Deontològica avalua projectes d’investigació els investigadors principals dels quals són personal docent i investigador de la Universitat Jaume I i que es tramitan a través de l’Oficina en Cooperació en Investigació i Desenvolupament Tecnològic (OCIT). També avalua tesis doctorals i treballs fi de màster. En aquest cas, és el director o directora de la tesi, o el personal responsable del treball fi de màster, qui ha de sol·licitar l’emissió de l’informe.

El Reglament de la Comissió Deontològica, aprovat en la sessió 6/2016 del Consell de Govern del dia 28 de juny de 2016, regula el seu funcionament i la seua composició

Pots consultar aquí un resum de les normatives i preceptes legals més usuals d'aplicació en l'experimentació amb fins científics en humans i animals, així com els diferents formularis que hauras d'emplenar per a la sol·licitud d'avaluació del teu projecte.

Pots consultar aquí el calendari de reunions per al primer semestre de 2019.

 

Què projectes necessiten ser avaluats?

Les principals àrees que requereixen d'avaluació són:

  • Investigacions amb éssers humans, les seues mostres i/o les seues dades.
  • Investigacions amb animals
  • Investigacions amb agents biològics i/o organismes modificats genèticament.

 

Per què és necessària l'avaluació?

La consideració de les implicacions ètiques dels anteriors projectes d’investigació és absolutament necessària per diferents motius:

  • Per exigència legal: la normativa vigent promou i exigeix aquest tipus d’avaluació a nivell internacional.
  • Per responsabilitat: els estatus de la Universitat Jaume I assenyalen el seu compromís amb la realització de recerca social i èticament responsable.
  • Per manament de l’entitat finançadora: els diferents programes externs d’ajudes i subvencions a la investigació, tant a nivell autonòmic, estatal com internacional, requereixen, en alguns casos, l’informe preceptiu de la Comissió Deontològic o la Comissió d’Ètica de la Investigació dels projectes que van a ser finançats.
  • Per requisit per a la publicació dels resultats de la investigació: són cada vegada més nombroses les revistes científiques dels diferents àmbits del coneixement que requereixen aquesta informe amb anterioritat a la publicació de treballs científics

El personal investigador és el responsable de realitzar l’autoavaluació ètica de la seua proposta i, en concret, d’identificar qualsevol qüestió ètica en el projecte i detallar com planeja afrontar-ho amb suficient detall.

 

Informació proporcionada per: Vicerectorat d'Investigació i Transferència