Formació Transversal de l'Escola de Doctorat

08/05/2020 | Escola de Doctorat
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Què és la formació transversal?

El Reial Decret 99/2011 que regula els ensenyament oficials de doctorat defineix el doctorat com l’etapa dels estudis universitaris oficials destinada a l’adquisició de competències i habilitats relacionades amb la investigació científica de qualitat. També assenyala el paper clau de la formació d’investigadors i investigadores per a l’efectiva transferència del coneixement a la societat amb l’objectiu de contribuir a la millora de la qualitat de vida de la ciutadania i el seu progrés social i econòmic. Amb aquest objectiu, els programes de doctorat de la Universitat Jaume I estan dissenyats en base a un conjunt d’activitats formatives que es realitzen en paral·lel a l’elaboració de la tesi doctoral. Aquestes activitats comprenen formació transversal, comuna a tots els programes de doctorat, i formació específica, pròpia del camp d’estudi en el que s’inscriu el programa de doctorat 

Per a conèixer les activitats obligatòries i optatives reconegudes per cada programa de doctorat, la seua durada o càrrega equivalent en hores i el nombre mínim d'hores que ha de realitzar, el/la doctorant/a ha de consultar l'apartat "activitats formatives del programa" a la pàgina web del programa de doctorat (consulteu la web dels diferents programes de doctorat).

És important contactar amb el tutor de doctorat per a dissenyar l'itinerari formatiu que millor s'adapte a les teues necessitats. 

 

Oferta de formació transversal de doctorat a la Universitat Jaume I

El Programa de formació transversal de l’Escola de Doctorat de la Universitat Jaume I s’adreça als futurs doctors i doctores per a facilitar l’adquisició de competències en els àmbits de:

 • El doctorat en el marc de l’espai europeu d’educació superior

 • Els aspectes ètics de la investigació.

 • Aspectes metodològics en la investigació.

 • Els recursos bibliogràfics per a la investigació i els gestors de cites bibliogràfiques.

 • La comunicació científica, oral i escrita, des de la difusió en mitjans especialitzats a la divulgació de la ciència al públic en general.

 • Les polítiques investigadores estatals i europees, el finançament de la investigació.

 • La transferència del coneixement, la protecció dels resultats de la investigació, l’emprenedoria i la creació d’empreses de base tecnològica.

A més, el programa també té com a finalitat trencar amb el tradicional aïllament del personal investigador en formació en un grup d’investigació i establir un punt de trobada per als doctorands i doctorandes de totes les àrees científiques de la Universitat Jaume I, obrint la porta a futures interaccions interdisciplinars.

El Pla de Formació Transversal de l'Escola de Doctorat s’estructura en diferents cursos programats al llarg del curs acadèmic. Consulta l'oferta per al curs actual.

 

Inscripció als cursos

Els cursos estan adreçats als doctorands i les doctorandes matriculats/des en un programa de doctorat de la Universitat Jaume I a l'empara del RD99/2011. La majòria dels cursos de formació transvesal tenen un taxa de 10 euros que s'abona al moment de fer l'inscripció. Per a la inscripció es tindran en consideració els següents criteris:

 • L'alumnat podrà acreditar fins a un màxim de 150 hores de formació transversal abans del dipòsit de la tesi (consulteu els màxims acreditables en la web de cada programa de doctorat).
 • Per acreditar les hores formatives dels cursos en modalitat presencial cal assistir a un mínim del 80% de les sessions i superar l'avaluació.
 • Per acreditar les hores formatives dels cursos en modalitat a distància cal superar l'avaluació.
 • L'incompliment de les obligació acadèmiques dels cursos (assistència i avaluació) comportarà penalització per a la matrículació en qualsevol curs organitzat per l'Escola de Doctorat per al següent curs acadèmic.

La inscripció s'efectuarà telemàticament mitjançant l'assistent electrònic de la Universitat Jaume I (preinscripcio.uji.es).

 

Informació proporcionada per: Escola de Doctorat